-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Narty

Słownik Geograficzny:  
Narty,  pust., pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, odl. od Sieradza 261 w., dm. 2; ob. Brąszewice.

Spis 1925:
Narty, pustk., pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 22. Mężczyzn 8, kobiet 14. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 22. Podało narodowość: polską 22.

Wikipedia:
Narty-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
6. Kamieniki, obejmującą: wieś Grabostaw, leśn, Grabostaw, wieś Kamieniki, wieś Łyszczarze, pustkowie Narty, wieś Pipie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza