-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Orły

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Orłowskie, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Orły,  pustk., pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, odl. od Sieradza 28 w.; ma 2 dm. Należy do Brąszewic.

Spis 1925:
Orły, pustk., pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 29. Mężczyzn 17, kobiet 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 29. Podało narodowość: polską 29.

Wikipedia:
Orły-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

Orły (Orłowski) 1839 r.

1992 r.

Gazeta Kaliska 1903 nr 337

Na powracającego do domu włościanina wsi Orły, pow. sieradzkiego, Tomasza Żurawskiego, napadł mieszkaniec tejże wsi Piotr Paś i ostrem narzędziem zadał mu kilka ran w głowę. Od ran tych Żurawski wkrótce zmarł.


Łowiec Polski 1925 nr 13

Wykaz terenów myśliwskich przeznaczonych do wydzierżawienia.
Dyrekcja Lasów Państwowych oznajmia, że dnia 15 września 1925 roku o godzinie 12 w południe w Dyrekcii Lasów Państwowych w Warszawie (Senatorska 29) odbędzie się konkurs ofertowy na dzierżawę prawa polowania.
W ofercie należy wymienić objekt (nazwa i ilość ha) oraz wysokość czynszu dzierżawnego, który oblicza się według wartości zabitego zająca i określonej na podstawie taksy obowiązującej w dniu płatności tenuty rocznej, licząc za minimum wartość jednego zająca na każde 40 ha. (Naprzykład roczną tenutę dzierżawną ofiaruję w wysokości wartości jednego zabitego zająca podług taksy, obowiązującej w dniu wpłacenia czynszu na każde 20 hektarów wydzierżawionego terenu).
Wzór umowy jest do przejrzenia w godzinach biurowych w Dyrekcji.
Tenutę dzierżawną za 1 rok dzierżawy opłacają dzierżawcy w dniu podpisania umowy podług taksy w tymże dniu obowiązującej, prócz tego wnoszą kaucję w wysokości rocznej1 tenuty dzierżawnej. Oferty winny być ostemplowane markami stempl. za 2 zł. i w zapieczętowanych kopertach z napisem: „Oferta na dzierżawę prawa polowania” złożone w kancelarji Dyrekcji.
Wykaz terenów myśliwskich przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze konkursu ofert w dniu 15 września 1925 r.
Nadleśnictwo Brąszewice, pow Sieradz, 1. Brąszewice, gm. Godynice, ha 753, 1. Orły, ha 1267, 1. Lipka, ha 970, 1. Klonowa, gm. Klonowa, ha 775 1. Grójec, gm. Złoczew, ha 507, ogółem w N-twie do wydzierżawienia ha 4272.

 Ziemia Sieradzka 1930 czerwiec

W dniu 11 czerwca 1930 roku wybuchł pożar w lesie państwowym Nadleśnictwa Brąszewice, w leśnictwie Orły, podczas którego spaliło się około 350 metrów kwadratowych 15-to letniego zagajnika wartości 15cie złotych. Jak ustalono drogą przeprowadzonego dochodzenia, to pożar wybuchł z podpalenia. Dochodzenie w toku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
10. Trzcinka, obejmującą: wieś Budy, wieś Orły, wieś Pokrzywniak, leśnictwo Pokrzywniak, wieś Trzcinkę.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. PotockiWicewojewodaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza