-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Podawacz

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Podawacz, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Woyków, własność rządowa. Ilość domów 3, ludność 28, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Podawacz,  pust. i os. karcz., pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, odl. od Sieradza 21 w.; pust. ma 4dm.; os. karcz. 1 dm., 2 mk.; os. leś. 1 dm., 4 mk. Należą do dóbr Brąszewice.

Spis 1925:
Podawacz, pustk., pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 13. Mężczyzn 6, kobiet 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 13. Podało narodowość: polską 13.

Wikipedia:
Podawacz-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 107

(N. D. 2761) Urzęd Leśny Klonowo.
Podaje do publicznej wiadomości, że w d. 17 (29) Maja r. b. od godziny 9-ej z rana w kancelarji Urzędu Leśnego Klonowo we wsi Brąszewicach Gminie Godynice Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej, odbywać się będzie głośna in plus licytacja na sprzedaż drzewa iglastego różnego gatunku, z cięć na r. 1866, naznaczonych młotem sześciokątnym wycechowanego, pojedynczo obrębami, mianowicie:
Z obrębu Podawacz w okręgu I w cięciu Nr. 13, ocenione na rs. 817 kop. 83; z obrębu Grabostaw w okręgu I Nr. 15, ocenione na rs. 116 kop 25; z obrębu Błota w okręgu I Nr. 13, ocenione na rs. 426 kop. 90; z obrębu Kosatka w okręgu I Nr. 11, ocenione na rsr. 476 kop. 2; z obrębu Oraczew Nr. 7, ocenione na rs. 5 kop. 67; z obrębu Kuźnica Nr. 8, ocenione na rs. 776 kop. 27; z obrębu Leliwa w okręgu I Nr. 10, ocenione na rsr. 134 kop. 78; z obrębu Smok okręgu I Nr. 13, ocenione na rs. 295 kop. 54.
Przystępujący do licytacji, zaopatrzony być winien w vadium wynoszące 1/4 część szacunku w każdym obrębie, oraz być przygotowanym do zapłacenia połowy zalicytowanej sumy przy podpisaniu protokółu licytacyjnego, o innych warunkach tej sprzedaży każdodziennie z wyjątkiem dni świątecznych dowiedzieć się można w Urzędzie Leśnym, miejscowa zaś służba leśna zgłaszającemu się okaże drzewo na gruncie.
w Brąszewicach d. 16 (28) Kwietnia 1866 r.
Nadleśniczy, Ł. Wojczyński.

Dziennik Warszawski 1866 nr 162

(N. D. 4295) Urząd Leśny Klonowa.
Podaje do wiadomości publicznej iż w terminie skróconym dnia 20 Lipca (1 Sierpnia) roku bieżącego od godziny jednastej z rana w Kancelarji Urzędu Leśnego Klonowo we wsi Brąszewicach Gminie Godyniec Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej odbywać się będzie głośna in minus licytacja na przedsiębierstwo wykopania:
A. Rowów osuszających z usypaniem kopczyków z ziemi wyrzuconej w odległości od bruzdy i od siebie stóp rosyjskich 6 i niewyższych od średnicy podstawy, głębokość stóp rosyjskich 3, szerokości górnej stóp 6, dolnej stóp 3, pojedynczo w obrębach:
1. Podawacz długości sażeni 285, 2. Grobostaw dlugości sażenów 363, 3. Błota długości sażeni 573, 4. Smok długości sażeni 700 razem długości sażeni 1921.
B. Rowów ochronno-osuszających z usypaniem wałów od strony lasów takich samych wymiarów jak rowy w odwrotnym stosunku co do szerokości, głębokości stóp rosyjskich 4, szerokości górnej stóp 7, dolnej stóp 2 przy Obrębach:
1. Podawacz długości sażenów 1555, 2. Grobostaw długości sażeni 1848, 3. Błoto długości sażeni 442, Leliwa długości sażeni 1959 razem długości sażeni 5304 czyli w ogóle rowów osuszających i ochronno-osuszających długości sażenów 7225, licząc od wykopania sażenia po kop. 15 od której to sumy licytacja rozpoczynać się będzie.
Mający zamiar licytowania zechcą przybyć na miejsce i czas naznaczony zaopatrzeni w gotowiznę na vadium wyrównywające 1j10 część sumy do licytacji ustanowionej, która nieutrzymującemu się zaraz powrócone będzie.
Szczegółowe warunki do licytacji są do przejrzenia w Urzędzie Leśnym Klonowo każdego dnia z wyjątkiem świąt od godziny 8 rano do 4 z południa.
Brąszewice 1 (13) Lipca 1866 r.
Nadleśniczy, Wojczyński,
Podleśny Biurowy, Knake.

Kaliszanin 1875 nr 80

Ogłoszenia
Kaliska Izba Skarbowa.
Podaje do wiadomości publicznej, iż na mocy decyzji Izby Skarbowej w dniu 17 (29) września r. b. zapadłej, odbędzie się 15 (27) października o godzinie 12 zrana w Praesidium tejże Izby głośna in plus licytacja na sprzedaż, 1) powału (drzewa uszkodzonego przez burzę) w obrębach Podawacz, Grabostaw, Błota i Oraczew, Straży Salamonowskiej, leśnictwa rządowego Klonowa, oszacowanego na summę rs. 378 kop. 86; 2) ta­kiegoż drzewa w obrębie Kosatka, tegoż leśnictwa i straży, oszacowanego na rs. 432 kop. 67; i 3) takiegoż drzewa w obrębie Bogus, Kuźnica i Grójec-Wielki, tegoż leśnictwa.
Licytacja rozpocznie się od summ powyższych. Przystępujący do niej winien złożyć vadjum wyrównywające 1/10 części summy szacunkowej. Szcze­gółowe warunki licytacji mogą być przejrzane każdodziennie z wyjątkiem świąt i dni galowych w biurze Wydziału Dóbr Rządowych Izby Skar­bowej kaliskiej.
Kalisz d. 22 września (4 października) 1875 r. Assessor Herburt-Heybowicz — Referent Chomętowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
4. Gałka, obejmującą: wieś Gałka, leśn. Gałka, wieś Podawacz, wieś Żóraw.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza