-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Młynisko

Słownik Geograficzny:  
Młynisko,  kol. włośc., pow. łaski, gm. Bałucz, par. Borszewice, ma 18 dm., 128 mk., 264 mr.

Spis 1925:
Młynisko, kol., pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 19. Ludność ogółem: 144. Mężczyzn 67, kobiet 77. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 135, ewangelickiego 8, prawosławnego 1. Podało narodowość: polską 135, niemiecką 8, rosyjską 1.

Wikipedia:
Młynisko-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 2

WYKAZ
wydanych odpisów kart ewidencyjnych na zwierzęta pociągowe w kw. II i III przez Starostwo Łaskie.
Karta ewidencyjna za Nr. 497/IV, wyd. mieszk, wsi Młyńsko, gm. Bałucz, Nowakowskiemu Janowi.
Łask, dnia 31 października 1925 r.
Starosta (—) podpis.

Ziemia Sieradzka 1926 lipiec

24/6 26 r. Jan Wlazło mieszk. wsi Młyńsko, gm. Bałucz, zameldował, że otrzymał 20 zł. falsyfikat od Hofmana Kasjera Współdzielni Mleczarskiej w Bałuczu za dostarczone mleko. Dochodzenie prowadzi policja miejscowa.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Bałucz dzieli się
na gromady:
1. Bałucz, obejmującą: wieś Bałucz, kolonję Bałucz, folwark Bałucz, kolonję Młynisko, kolonję Wincentów.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 65

Wydział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Łasku obwieszcza, że na dzień 16 listopada 1937 roku na godz. 10 rano wyznaczony został ter­min pierwiastkowych regulacji hipotek dla:
1) gospodarstwa rolnego, położonego we wsi Młynisko, gminy Bałucz, powiatu łaskiego, o obszarze 5 ha 6242 m kw., mającego stanowić własność Jana i Marianny, małżonków Wlazło, a stanowiącego część
osady włościańskiej, zapisanej do tabeli likwidacyjnej tejże wsi pod nr 6;

Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonym terminie z prawami swoimi, pod skutkami prekluzji. 134/37.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza