-->

środa, 24 kwietnia 2013

Mizgała

Słownik Geograficzny:  
Mizgała,  pustk., pow. sieradzki, gm. Gruszczyce, par. Wojków, odl. od Sieradza 18 w. Ob. Jasionna.

Spis 1925:
Mizgała, osada, pow. sieradzki, gm. Gruszczyce. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 7. Mężczyzn 2, kobiet 5. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 7. Podało narodowość: polską 7.

Mizgała, obecnie część wsi Jasionna w gminie Błaszki.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VII. Obszar gminy wiejskiej Gruszczyce dzieli się na gromady:
5. Jasionna, obejmującą: wieś Jasionna, folwark Jasionna, wieś Kurek, folwark Kurek, wieś Mizgała, przysiółek Pluskota.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza