-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Krasnołany

Słownik Geograficzny:  
Krasnołany,  kol., pow. łęczycki, gm. Dalików, par. Domaniew, ma dm. 9, mk. 58.

Spis 1925:
Krasnołany, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 99. Mężczyzn 42, kobiet 57. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 99. Podało narodowość: polską 99.

Wikipedia:
Krasnołany-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 106

(N. D. 2085) Podpisany Komornik Sądowy wiadomo czyni, iż prawnie zajęta Nieruchomość wiejska, to jest dobra Tobolice, z koloniami, Antoniew, Krasnyłan, i Julianów, oraz folwarku Miła, w Ogu Zgierskim, Pcie Łęczyckim, Gubernii Warszawskiej położone, wydzierżawione zostaną przez publiczną licytacyą na lat 3 po sobie idące, poczynając od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż dnia i miesiąca 1864 r., a to w dniu 6 (18) Czerwca 1864 r. b. o godzinie 11 z rana, przed Janem Cichockim Rejentem Ogu Zgierskiego w m. Zgierzu urzędującym odbyć się mającem. Licytacya ceny dzierżawnej rozpocznie się na wszystkie lat 3 od summy rs. 1350.
Zgierz d. 18 (30) Kwietnia 1861 r.
Franciszek Skotnicki, K. S.

Dziennik Warszawski 1864 nr 152

(N. D. 3122) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Jana Szostkowskiego byłego komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie, a dziś Obrońcy przy Sądzie Pokoju Okręgu Zgierskiego, dawniej w mieście okręgowem Zgierzu a obecnie w mieście Łodzi Okręgu Zgierskim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Teofila Tomickiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie pod N. 2244a mieszkającego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 7725 i rs. 885, z procentem 5 0j0 od d. 1 Lipca 1862 r. liczącym się i kosztów od Juljana Chmieleckiego Obywatela i właściciela dóbr ziemskich Tobolice z przyległościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim położonych tamże zamieszkałego, protokółem Franciszka Skotnickiego Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Zgierskiego w dniu 29 Października (10 Listopada) 1863 r. sporządzonym w drodze Sądowej przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały
DOBRA ZIEMSKIE TOBOLICE
z przyległościami składające się z wsi folwarcznej Tobolice, Folwarku Miła i Kolonji Antoniew, Krasnyłań i Juljanów oraz zabudowań folwarcznych w Tobolicach i Miłe będących, ogólnej rozległości około włók 34, miary nowopolskiej mające, w jurisdykcji Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego, Powiecie Łęczyckim, Gubernji Warszawskiej Gminie Tobolice, parafii Domaniew położone, prawem własności do exekwowanego dłużnika Juljana Chmieleckiego należące i w tegoż posiadaniu zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone.
Na gruncie tych dóbr są następujące zabudowania:
1. Dwór z bali w węgieł o parterze, gontami kryty, komin murowany mający.
2. Kuchnia w 1/3 części z cegły palonej w 2/3 częściach z bali w słupy postawiona, słomą kryta, jeden komin murowany mająca.
3. Budynek lamusem zwany z frontu kawałek muru z cegły palonej mający, a zresztą z drzewa w węgieł postawiony, słomą kryty.
4. Spichrz z drzewa słomą kryty.
5. Stodoła z drzewa słomą kryta.
6. Stodoła podobnież z drzewa słomą kryta
7. Stajnia z drzewa gontami kryta.
8. Studnia balami cembrowana z żurawiem i kulką.
9. Ogród owocowy w którym drzew owocowych różnego gatunku znajduje się około sztuk sześćdziesiąt.
10. Chałupa kopiarska i służących dworskich słomą kryta, komin murowany mająca.
11. Chałupa takaż sama.
Zabudowania na folwarku Miła są:
12. Dom z bali słomą pokryty, jeden komin murowany mający.
13. Stodoła z bali w węgieł, słomą kryta.
14. Stajnia z bali słomą kryta.
15. Kloaka z desek deskami kryta.
Na brzegu lasu jest zrąb z bali w węgieł postawiony.
17. Karczma z bali w węgieł, słomą kryta, jeden komin murowany mająca.
18. Studnia balami ocembrowana z żurawiem i kulką.
W dobrach tych są koloniści wieczysto-czynszowi; w akcie zajęcia z imion i nazwisk oraz opłatę uiszczający, wymienieni.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Teofila Tomickiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie, w Warszawie pod N. 2244a, zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału tutejszego w Wydziale I. złożone przejrzane być mogą. Zajęcie w kopiach doręczone:
1. Bolesławowi Tymienieckiemu Wójtowi gminy Tobolice, we wsi Idzikowice Pielgrzyny Okręgu Łęczyckim mieszkającemu i urzędującemu do rąk własnych dnia 5 (17) Grudnia 1863 roku.
2. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego Heljodorowi Janiszewskiemu, w mieście Łodzi urzędującemu do rąk własnych dnia 21 Grudnia 1863 r. (2 Stycznia 1864 r.).
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr Tobolice d. 19 (31) Maja 1864 r. a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w kancelarji Trybunału tutejszego, na ten cel utrzymywanej wpisane zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie w Wydziale I. w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 o godzinie 10 z rana dnia 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. Sprzedażą dyrygować będzie Teofil Tomicki Patron, przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa d. 1(13) Czerwca 1864 r.
R. D. Zgórski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie dnia 1(13) Czerwca 1864 roku.
Radca Dworu, Zgórski. (N. 34)

Dziennik Warszawski 1870 nr 45

N. D. 1652. Pisarz Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż gdy Ksawery Chraszczewski, Adwokat przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, jako pełnomocnik Juljana Chmieleckiego, właściciela dóbr Tobolice z przyległościami zapłaciwszy funduszem tegoż Chmieleckiego z wynagrodzenia za odpadłe na rzecz włościan tychże dóbr grunta pochodzącym i w sumie rs. 5,078 kop. 72 w Listach Likwidacyjnych, przyznanym, Janowi Szostkowskiemu wierzycielowi hypotecznemu mającemu na tych dobrach ubezpieczone dwie sumy: jednę rsr. 7,725, drugą rs. 885 z procentem 5% od dnia 1 Lipca n. s. 1869 r. należnym, sumę rs. 3,558 kop. 11 pozostałą, z zamiany listów likwidacyjnych na gotowiznę, a resztę długu Janowi Szostkowskiemu należnego mianowicie sumę rs. 5,051 kop. 89 własnemi funduszami, co do tej ostatniej sumy, aktem w dniu 28 Marca (9 Kwietnia) 1867 roku przed Józefem Zbikowskim, Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie zeznanym w prawa Janowi Szostkowskiemu służące a tem samem i do dalszego popierania rozpoczętej i do I-ej publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży doprowadzonej subhastacji tychże dóbr Tobolice z przyległościami podstawionym został. Gdy nadto dłużnik Juljan Chmielecki, przyjmując tegoż Ksawerego Chraszczewskiego za nowego swego wierzyciela sumy rs. 5,051 kop, 89 przyznał mu jeszcze aktem w dniu 19 (31) Października 1867 r. przed Janem Kurzykowskim Rejentem w Łęczycy zawartym, za należną od siebie drugą sumę rs. 6, 388 kop. 11 i obiedwie te sumy razem rs. 11,440 wynoszące, zobowiązał się zapłacić w dniu 13 (25) Październiku 1869 roku bez procentu, z procentem jedynie od daty uchybionego terminu i gdy dalej po wydaniu w dniu 29 Października (10 Listopada) 1869 r. na żądanie Ksawerego Chraszczewskiego wierzyciela Julianowi Chmieleckiemu dłużnikowi i zarazem właścicielowi dóbr ziemskich Tobolice z przyległościami i przez Teofila Młodzikowskiego Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Zgierskiego w Łodzi, nakazu egzekucyjnego o zapłacenie sumy ogólnej rs. 11,440 z procentem 5% od dnia 13 (25) Października 1869 roku z zagrożeniem prowadzenia w dalszym ciągu rozpoczętej subhastacji przez Korneljusza Drezner woźnego tak Juljanowi Chmieleckiemu dłużnikowi, jakoteż i Wójtowi gminy Dalików, w której dobra Tobolice leżą doręczonego, termin trzydziestodniowy bezskutecznie upłynął, przeto wiadomo czyni:
Iż na żądanie Ksawerego Chraszczewskiego Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod Nr. 524 zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Mieczysława Wyrzykowskiego, Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod N-rem 1775 zamieszkałego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rsr. 5,051 kop. 89 z większej rs. 8,610 pochodzącej i rs. 6,388 kop 11, czyli razem w poszukiwaniu sumy rs. 11,440 z procentem 5% od dnia 13 (25) Października 1869 roku liczącym się i kosztów od Juljana Chmieleckiego obywatela i właściciela dóbr ziemskich Tobolice z przyległościami, w Okręgu Sądowym Zgierskim, Powiecie Łęczyckim położonych, tamże zamieszkałego, protokułem Franciszka Skotnickiego, Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Zgierskiego w dniu 29 Października (10 Listopada) 1863 r. sporządzonym, w drodze sądowej przymuszonego wywłaszczenia, zajęte i zaaresztowane zostały:
DOBRA ZIEMSKIE
Tobolice z przyległościami, składające się z wsi folwarcznej Tobolice, folwarku Miła i kolonij Antoniew, Krosnyłon i Juljanów oraz zabudowań folwarcznych w folwarkach Tobolice i Miła będących ogólnej rozległości około włók 34 miary nowopolskiej mające, w jurisdykcji Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego w Łodzi, Powiecie Łęczyckim, byłej Gubernji Warszawskiej, gminie dawniej Tobolice obecnie Dalików, parafji Domaniew położone, prawem własności do egzekwowanego dłużnika Juljana Chmieleckego należące, dawniej w posiadaniu Emiljana Rożnowskiego dzierżawcy, obecnie w posiadaniu samego dłużnika Juljana Chmieleckiego zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone.
Na gruncie tych dóbr stoją następujące zabudowania:
1. Dwór z bali w węgieł parterowy, gontami kryty, komin murowany mający.
2. Kuźnia w 1/3 części z cegły palonej, w 2/3 częściach z bali w słupy postawiona, słomą kryta, jeden komin murowany mająca.
3. Budynek lamusem zwany, z frontu kаwałek muru z cegły palonej mający, a zresztą z drzewa w węgieł postawiony, słomą kryty.
4. Spichrz z drzewa słomą kryty.
5. Stodoła z drzewa, słomą kryta.
6. Stodoła podobnież z drzewa słomą kryta.
7. Stajnia z drzewa gontami kryta.
8. Studnia balami cembrowana z żurawiem i kulką.
9. Ogród owocowy, w którym drzew owocowych różnego gatunku, znajduje się około sztuk 60.
10. Chałupa kopiarska i służących dworskich, słomą kryta, komin murowany mająca.
11. Chałupa takaż sama.
Zabudowania zaś na folwarku Miła są:
12. Dom z bali słomą pokryty, jeden komin murowany mający.
13. Stodoła z bali w węgieł słomą kryta.
14. Stajnia z bali słomą kryta.
15. Kloaka z desek deskami kryta.
16. Na brzegu lasu jest zrąb z bali w węgieł postawiony.
17. Karczma z bali w węgiel słomą kryta, jeden komin murowany mająca.
18. Studnia balami cembrowana z żurawiem i kulką.
W dobrach tych są koloniści wieczysto-czynszowi, w akcie zajęcia z imion i nazwisk wymienieni, którzy obecnie z mocy Najwyższego Ukazu z daty 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku zostali uwłaszczeni i są właścicielami gruntów i budowli przez nich posiadanych.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr, znajduje się w akcie zajęcia, u sprzedażą dyrygującego Mieczysława Wyrzykowskiego, Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, w Warszawie pod Nr. 1775 zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału tutejszego w Wydziale I, złożone, przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono:
1. Leonowi Machnikowskiemu, Wójtowi gminy Dalików (dawniej Tobolice), do której to gminy dobra Tobolice należą, we wsi Krzemieniewie dawniej mieszkającemu i urzędującemu, na ręce Walentego Pietrzykowskiego, Pisarza tejże gminy.
2. Heljodorowi Janiszowskiemu, Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego w mieście Łodzi urzędującemu i zamieszkałemu, do rąk własnych.
Obudwom dnia 23 Sierpnia (4 Września) 1866 r.
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr Tobolice, dnia 26 Stycznia (7 Lutego) 1870 roku, a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego, na ten cel utrzymywanej wpisane zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie w Wydziale I, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej, pod Nr. 549 o godzinie 10 z rana, dnia 1 (13) Kwietnia 1870 r. Sprzedażą dyrygować będzie Mieczysław Wyrzykowski, Adwokat przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa dnia 9 (21) Lutego 1870 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Warszawa dnia 9 (21) Lutego 1870 r.
Radca Dworu, Zgórski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1930 nr 17

WYKAZ
STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW
za I-sze półrocze 1930 r., które decyzją Wojewody Łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2385 Tow. Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnołaniach, pow. Łęczycki, z dn. 7. V. 1930 r. L. II. AP. 3141.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
10. Krasnołany, obejmującą: wieś Krasnołany, w. Antoniew, w. Tobolice, w. Juljanów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1947 nr 84

Z sądów
13-tu na ławie oskarżonych
Członkowie bandy „Pawła" przed Sądem Wojskowym
W roku 1945 i pierwszej połowie 46 r. na terenie pow. łęczyckiego i sieradzkiego grasowała banda terrorystyczno-rabunkowa „Pawła". Przywódca bandy Józef Kubiak pseudo „Paweł" należał początkowo do bandy "Groźnego". W listopadzie 1945 wraz z kilkoma ludźmi stworzył własna bandę.
W końcu czerwca ub. r. banda „Pawła" została rozbita a członkowie jej ujęci i osadzeni w więzieniu. Dowódca zginął w czasie potyczki z organami Bezpieczeństwa.
Wczoraj w Rejonowym Sądzie Wojskowym w Łodzi rozpoczęła się sprawa przeciwko członkom bandy "Pawła".
Na ławie oskarżonych miało zasiąść 27 osób. Na podstawie amnestii zwolniono 14-tu spośród oskarżonych. Przed sądem stanęło kilkunastu członków bandy. Wśród oskarżonych znajdują się dwie kobiety. Główny oskarżony, to zastępca "Pawła" — Kazimierz Maciejewski. Pozostali: Bogusław Hala, Stanisław Graczyk, Irena Kusiak, Józef Dawidowski, Marian Lewandowski, Marian Pyziak, Ligia Wojnicka, Jan Piątkowski, Leon Domalazek, Stanisław Fryta, Józef Graczyk — to najbardziej aktywni członkowie bandy.
"WYROKI"
Oskarżony Kazimierz. Maciejewski słynął z okrucieństwa. Jednym z pierwszych jego wyczynów był zamach na milicjanta Stanisława Rudnickiego. Rozbroił go a następnie zaprowadził do „Pawła", który kazał Rudnickiego rozstrzelać. Maciejewski zaciągnął go do lasu i tam własnoręcznie wykonał "wyrok".
13 stycznia 46 r. banda "Pawła" uprowadziła ze wsi Krusnolany Stanisława Lisieckiego i Władysława Pietrzaka. Jeden z członków bandy — Lewandowski — oskarżył ich o współpracę z gestapo. Tylko na tej podstawie wydano na nich „wyrok" śmierci. Wyprowadzono ich w pole gdzie zastrzelono ich.
Przeprowadzono szereg „akcji" tego rodzaju.
Z rąk członków bandy "Pawła" padli także członek PPR-u Jan Laszczewski, prezes S. L. w gm. Władysławów — Andrzej Chojnacki funkcjonarusz U. B., Jan Rogalski członek PPR Kazimerz Milewski szereg innych działaczy Polski Ludowej.
"KONTRYBUCJE"
Bandyci starali się wszelkimi siłami zmusić członków partii politycznych i organów bezpieczeństwa do zaprzestania działalności. Zabijali, bili, a nawet... nakładali kontrybucje na członków partii.
NAPADY
Wymienienie wszystkich napadów na posterunki MO, urzędy gminne i spółdzelnie jakie banda dokonała, zajęłoby zbyt wiele miejsca. Jedno można stwierdzić, że straty poniesione przez spółdzielnie i gminy są kolosalne.

Sprawa bandy „Pawła" rozpoczęta w dniu wczorajszym będzie trwała kilka dni. Zeznawać będzie 28 świadków. Rozprawie przewodniczy mjr. Hochberg. (ibk)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza