-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Kuciny

Czajkowski 1783-84 r.
Kuciny, parafia dalików, dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: Terawski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kuciny, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Dalików, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 39, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Kuciny  al. Kuczyny, wś i folw., pow. łódzki, gm. Puczniew, par. Dalików (Łaski, Lib. ben. II, 375). Wś ma 2 dm., 62 mk., 7 mr.; folw. 4 dm., 19 mk., 180 mr. rozl. W 1827 r. 6 dm., 39 mk.

Słownik Geograficzny:
Kuczyny por. Kuciny. 

Spis 1925:
Kuciny, wś, pow. łódzki, gm. Puczniew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 13. Ludność ogółem: 78. Mężczyzn 40, kobiet 38. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 71, ewangelickiego 7. Podało narodowość: polską 78.

Wikipedia:
Kuciny-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Według rejestru zabytków KOBiDZ na listę zabytków wpisany jest obiekt: karczma, obecnie dom mieszkalny, mur.-drewn., pocz. XIX w., nr rej.: 633 z 28.08.1967

Kuciny (Kuczyn) 1839 r.

Kuciny 1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1768

Roku 1768, dnia 10 stycznia córka Jana Pieleckiego imieniem Helena żona nieżyjącego Urodzonego Pana Marcina Wężyka z Kuciny lat 61 oddała ducha Bogu, ? pokrzepiona odpustem zupełnym i ostatnim namaszczeniem, pochowana zaś dnia 12 bieżącego miesiąca w grobowcu kościoła dalikowskiego.

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1796

Kuciny.
Roku 1796, dnia piątego czerwca w zgodzie ze świetą matką kościołem, Czcigodny Marcin Tyminiecki lat 23, syn Wielmożnego Franciszka Tyminieckiego, kleryk zakonu św. Franciszka Braci Mniejszych, oddał ducha Bogu, wyspowiadany przeze mnie, miejscowego proboszcza, dwa tygodnie temu, pokrzepiony odpustem zupełnym, zaś w dzień śmierci uzyskał ostatnie namaszczenie olejami, pochowany w grobowcu przy ołtarzu Jezusa ubiczowanego po ? przez kapłana ?

Akta metrykalne (Parafia Dalików) 1797

Kuciny
Roku 1797, dnia 4. lutego, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w kolejnych dniach świąt, mianowicie pierwsza 21. druga 28. stycznia trzecia 4. lutego podczas uroczystych mszy parafialnych, nie znajdując żadnych przeszkód, ja jak wyżej, Szlachetnych Stanisława Kozłowskiego lat 23 i Elżbietę Madaleńską lat 30 bezżennych, zapytałem, mając ich wzajemną zgodę przez słowa uroczystej przzysięgi, połączyłem obecnych małżeństwem w obecności Urodzonego Antoniego Piaskowskiego, Franciszka Bogusa z tych samych Kucin i innych, poczem ich błogosławiłem.

Gazeta Warszawska 1823 nr 20

Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Woiewództwa Mazowieckiego.
Wiadomo czyni komu o tem wiedzieć należy, że Dobra Ziemskie dziedziczne Kuciny zwane, składaiące się szczególnie z iedney wsi folwarczney Kuciny, w Powiecie Zgierskim, Obwodzie Łęczyckim, Woiewództwie Mazowieckiem, Gminie Woźnickiey, Parafii Dalkowskiey, pod Okręgiem Sądu Pokoiu Powiatu Zgierskiego położona, budową drewnianą zabudowane, w possessyi dzierżawney Franciszka i Heleny z Zabokrzyckich Dąbskich małżonków zostaiące, w całym swym stanie i rozległości, obszerniey Aktem Ur: Marcina Ciechanowskiego Komornika Sądu Appellacyynego Królestwa Polskiego w mieście Warszawie przy ulicy Rymarskiey Nro 743 mieszkaiącego opisane; na prawne domaganie się Banku Głównego Berlińskiego, czyli Dyrektorów tegoż Banku to jest: Jana Jarzego Reychardt i Krysztofa Frederyka Hundt w mieście Berlinie stolicy Królestwa Pruskiego mieszkaiących, a zamieszkanie prawne w mieście Warszawie stolicy Królestwa Polskiego, iedno przy ulicy Podwale Nro 497 u Pełnomocnika swego Jeneralnego Konsula Juliusza Schmidt, drugie zamieszkanie przy ulicy Nowy Świat w domu Nro 1260 u Franciszka Wołowskiego Mecenasa Sądu Naywyższey Instancyi Królestwa Polskiego, ninieyszą Subhastacyią zatrudniaiącego się i w tey Subhastacyi stawać maiącego, w tymże domu mieszkaiącego, obrane maiących, w exekucyi przeciwko Stanisławowi i Jakóbowi Tyminieckim braciom między sobą rodzonym, w tychże dobrach Kuciny w Powiecie Zgierskim Woiewództwie Mazowieckiem mieszkaiącym dłużnikom popieraney, przez tegoż Komornika Ur: Marcina Ciechanowskiego końcem Sądowey Sprzedaży i zmuszonego wywłaszczenia Aktem w dniu 1wszym Grudnia roku zeszłego 1821 zaczętym, a dnia 3 miesiąca i roku tychże ukończonym, w zupełności zaięte i zaaresztowane zostały; którego to zaaresztowania Akt dopiero wspomniony, wręczonym był Adamowi Poll Pisarzowi Sądu Pokoiu Powiatu Zgierskiego na ręce Józefa Zesiewskiego *Protokólisty tegoż Sądu dnia 18 Grudnia roku 1821, tudzież Józefowi Kłobukowskiemu Kommissarzowi do Obwodu Łęczyckiego Delegowanemu, w tymże dniu 18 Grudnia roku 1821 i Józefowi Koszobuckiemu Wóytowi Gminy Woźnickiey w dniu 20 Mca i roku tychże. Poczem zaięcie takowe wpisanem zostało tak do Xięgi Zaaresztowań tychże dóbr tyczącey się w Kancellaryi Hypoteczney Ziemiańskiey Woiewództwa Mazowieckiego, przez Eustachiego Formankiewicza Pisarza teyże Kancellaryi Hypotoczney, dnia 28 Stycznia roku bieżącego 1822 iako i do Xięgi Zaaresztowań niżey podpisanego Pisarza Trybunału Cywilnego I. Instancyi Woiewództwa Mazowieckiego dnia 29 Stycznia roku tegoż 1822.
Pierwsza publikacyia zbioru obiaśnień i warunków sprzedaży tey, odbywać się będzie na publiczney Audyiencyi Trybunału Cywilnego Pierwszey Instancyi Woiewództwa Mazowieckiego Wydziału Pierwszego w mieyscu posiedzeń Sądu tego w Warszawie przy ulicy Długiey w Officynie Pałacu Rządowego Nro 549 dnia 19 Marca r. 1822 zrana po godzinie 9.
Dan w Warszawie w Kancellaryi Trybunału Cywilnego I. Instancyi Woiewództwa Mazowieckiego dnia 30 Stycznia roku 1822. Żmichowski Pisarz.
Wywieszono ninieysze obwieszczenie na tablicy w Sali Trybunału dnia 30 Stycznia r. 1822. Żmichowaki Pisarz.
Gdy zachodzące spory względem ważności ninieyszey Subhastacyi, wyrokiem Sądu Appellacyynego K. P. w dniu 20 Września r. z. 1822 zapadłym, rozsądzone zostały, i dalsze postępowanie w takowey Subhastacyi z uchyleniem Dekratu Trybunału Woiew: Mazow: z dnia 19 Marca r. z. 1822 ogłoszonego, nakazanem, a następnie gdy wyrokiem Trybunału Cywil: I. Inst: W. M. Wydziału IV na Illacyią Banku głównego Berlińskiego pod dniem 23 Stycznia r. b. 1823 nastąpionym (z przyczyny, że dla takowych sporów teraz rozsądzonych i ułatwionych w dniu 19 Marca r. z. 1822 pierwsza publikacyia zbioru obiaśnień i warunków sprzedaży odbytą bydź nie mogła), nowy termin do teyże pierwszey publikacyi zbioru obiaśnień i warunków sprzedaży na dzień 11 Marca r. b. l823 wyznaczonym został. — Zaczem o tym nowym terminie pierwszey publikacyi zbiora obiaśnień i warunków sprzedaży d. 11 Marca r. b. 1823 zrana po godzinie 9tey na publiczney Audyiencyi Trybunału Cywil: I. Instan: Woiew: Mazow: Wydziału IV w mieyscu zwykłych posiedzeń w mieście Warszawie Nro 549 iak wyżey odbyć się maiącym, wiadomo się czyni. — Dan w Warszawie dnia 25 Stycznia r. 1823.
A. Podbielski Pisarz.

*nieczytelne


Dziennik Powszechny 1832 nr 187

Gdy przez nastąpioną w dniu 26 Listopada 1830 r, śmierć Jana Nepomucena Czaki właściciela dóbr Kuciny w Powiecie Zgierskim Woiewództwie Mazowieckim położonych, otworzył się spadek, przeto dla wszystkich interessentów do stawienia się termin sześciomiesięczny na dzień 12 Stycznia 1833 r. o godzinie 3 zpołudnia w Kancellaryi Hypoteczney Woiewództwa Mazowieckiego celem przepisania tytułu wyznacza się. w Warszawie dnia 3 Lipca 1832 r. Tomasz Rudnicki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 132

(N. D. 3150) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Warszawie.
Po nastąpionej śmierci:
2. a) Mikołaja Czaki dnia 19 Marca 1830 r.; b) Józefa Czaki dnia 6 Listopada 1846 r. c) Maryanny Сzaki panny dnia 6 Stycznia 1838 r.
(…) Otworzyły się spadki, oczem donosząc zawiadamiam kogo to interessować może iż do przeniesienia:
(…) ad. 2. a, b, c. współwłasności dóbr Kuciny w Okręgu Zgierskim położonych.
Termin na dzień 9 (21) Grudnia 1848 r. w Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiéj w Warszawie przed podpisanym Rejentem pod prekluzyą oznaczony został.
Warszawa dnia 2 (14) Czerwca) 1848 r.
F. Bajer.


Rozwój 1900 nr 121

Rozporządzanie. Wydane zostało nowe rozporządzenie, jakiemi mianowicie miejscowościami z gubernii piotrkowskiej i innych winno być prowadzone bydło i owce dla konsumpcyi do Łodzi.(...)
Z gubernii kaliskiej:
(...) 2) przez Kuciny, Aleksandrów; 3) przez Zduńską Wolę, Łask, Pabianice.
Temi miejscowościami powinno odbywać się prowadzenie do Łodzi bydła i owiec, od granic zaś swojej gubernii inwentarz ten winien być prowadzony traktami. Partye, które mają być ładowane w wagony kolei żelaznych, powinny być ładowane na najbliższej stacyi kolejowej.
Punkty, w które mianowicie powinno być przyprowadzane bydło i owce dla zabicia w powiecie łaskim oznaczone są: 1) w Łodzi, 2) w Zgierzu i 3) w Pabianicach. Dla ładowania i wyładowywania w komunikacyi wyznaczone Łódz i Koluszki. Na przybywające partye do Łodzi, skąd mają być przewożone koleją żelazną lub pędzone w drugie miejscowości, zastosowano następujący porządek: z Łodzi przez Pabianice do Łasku 31 1/2 wiorst, z Łodzi do Pabianic szosą 15 1/2, wiorsty, z Łodzi do Zgierza szosą 8 3/4 wiorsty. Stepowe bydło sprowadzone z gubernii Cesarstwa do czasu wysłania powinno znajdować się w izolowanych budynkach.
Właściciele przybyłej partyi bydła winni niezwłocznie zawiadamiać weterynarza.
Na owce pędzone lub przewożone partyami właściciele powinni posiadać zaświadczenie tej miejscowości, skąd pochodzą, że w miejscowości tej nie panowała i nie panuje epizootya.
Partye owiec pędzone z zagranicy winny posiadać zaświadczenia odpowiedniej władzy.

Rozwój 1900 nr 223


Kradzież. We wsi Kuciszy, gminy Puczniew, niewiadomi złoczyńcy za pomocą dobranego klucza dostali się do wnętrza stajni Franciszka Kalonowicza i uprowadzili parę koni, wartości 195 rubli. Na ślad złoczyńców dotychczas nie natrafiono.

Rozwój 1909 nr 52

Nowa szosa. Roboty około budowy nowej szosy łódzko-poddębickiej, stanowiącej przedłużenie szosy, prowadzącej od Łodzi do Poddębic, już rozpoczęto. Nowa szosa, rozpoczynająca się od wsi Sarnówek (na 23 wiorście), kończąca się na granicy gub. kaliskiej, obok wsi Kuciny, będzie miała 3 wiorsty i 345 sążni długości. Nowa szosa I rzędu stanowić będzie ułatwienie komunikacyi kołowej, gdyż dotychczas, trzeba było odbywać podróż po piaskach i wybojach. Koszty budowy tej szosy obliczono na 23,240 rb.

Rozwój 1909 nr 126

Licytacje. W dniu 8 października r. b. w sądzie okręgowym w Piotrkowie odbędą się licytacye: na sprzedaż 22-morgowej osady z budynkami we wsi Kuciny, gminy Puczniew, należęcej do Ignacego Janiaka i 15-morgowej osady włościańskiej w Karolewie, należącej do Eugenii Warikow i innych.


Rozwój 1911 nr 42


Pomiar gruntów. W roku bież. geometrzy przysięgli przy piotrkowskiej komisyi włościańskiej dokonają pomiaru gruntów włościańskich, między inemi w następujących miejscowościach pow. łódzkiego: Guzowie, Łagiewnikach-Małych, Biskupiej Woli, Karolewie, Babicach, Zdziechowie, Kazimierzu, Dzierząźnie, Stromianach, Ciosnach, Dąbrówce Malicach, Malanowie, Sarnówku, Kocinach, Franciszkowie, Oleśnicy, Sarnowie, Aniołowie, Hucie, Jedliczach, Jedliczach B., Ustroniu, Antoniewie vel Okrągliku Górnym, Okrągliku Dolnym, Karolewie, Nakielnicy, Sokołowie, Rąbinku, Leonowie, Krzywcu, Konstantynówku, Dobrzanie, Erwonice, Charbice Górne, Konstantynowie Poduchownym i w Górkach-Nowych.

Rozwój 1911 nr 235

Naprawa szos. Czytając wczoraj projekt naprawy szos w powiecie łódzkim, ze zdziwieniem znaleźliśmy wzmiankę o naprawie szosy pomiędzy Aleksandrowem a Poddębicami. Szosa ta, w roku 1909 była pobudowaną od granicy gruntów folwarku Sarnówek poza Kociną. Nowa więc ta szosa obecnie znajduje się w stanie bardziej opłakanym niż szosa z Aleksandrowa do wsi Jastrząbek, istniejąca już od długich lat.
Przyczyna leży w tem, że nową szosę budowano bez należytego nadzoru.

Rozwój 1911 nr 269

Nowa szosa została usypana na trakcie pomiędzy Aleksandrowem a Podębicami. Nowa szosa leży w powiecie łęczyckim, na przestrzeni lasu rządowego i wsi Prawencice i łączy się z szosą już zrobioną przed 2 laty w powiecie łódzkim i starą w tym powiecie od Aleksandrowa do wsi Jastrząbek. Nowa ta komunikacya ułatwi dowóz produktów ze wsi Prowencice, folwarku Sarnówek, dominium Sarnów, dominium Dalków, wsi Sarnów, Kuciny, Dobrzanów.
Do tej pory wielu z właścicieli gruntów w tych miejscowościach wolało produkty sprzedać przekupniom, niż samym wskutek złej drogi dowozić do Łodzi, a to zawsze wpływało na podniesienie cen.
Teraz należałoby przez pobudowanie szosy do Podębic i tę osadę połączyć z Łodzią.

Rozwój 1913 nr 151

Powszechne nauczanie w Puczniewie. W tych dniach odbyło się zebranie gminy Puczniew w sprawie wprowadzenia nauczania powszechnego. Sprawę otwarcia sieci szkół odłożono z powodu braku funduszu, uchwalono jedynie otworzyć jedną szkołę we wsi Kuciny, lub Sarnów, a fundusz na ten cel zebrać ze sprzedaży drogą licytacyi kawałka gruntu gminnego.


Rozwój 1914 nr 71

Zaniedbana droga. Dają się słyszeć ciągle narzekania podróżnych w okolicy Aleksandrowa na opłakany stan drogi, prowadzącej od Kuciny do osady Poddębice. Pełno tam wybojów, nierówności, błota, zwłaszcza jesienią, utrudniających przebycie; do wozów średniej ciężkości zaprzęgają od 4 do 6 koni. Mieszkańcy okolic odmawiają przewożenia kamieni na naprawę tej drogi.

W sprawę doprowadzenia do porządku drogi tej winna wdać się władza powiatu łódzkiego.

Gazeta Łódzka 1914 nr. 104

Awanturnicza kobieta, (c) Gubernator piotrkowski skazał mieszkankę wsi Kuciny, gminy Puczniew, Matyldę Kurtzową, na 1 miesiąc aresztu za to, że podczas lekcji w miejscowej szkole rzucała w okna kamieniami i usiłowała dostać się do wnętrza uczelni.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1918 nr 102

Obwieszczenie.
Gospodarz wiejski Józef Bugajny we wsi Koloszyn - Kuciny, gminy Puczniew, został wybrany na sołtysa, zaś gospodarz wiejski Andrzej Zalasa we wsi Koloszyn-Kuciny, gminy Puczniew, na podsołtysa tejże wsi, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 20-go czerwca 1918 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
Loehrs.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 5

UCHWAŁA
Komisji do walki z alkoholizmem na powiat Łódzki z dnia 20 grudnia 1921 r., dotycząca rozlokowania
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Obecni:
Przewodniczący: A. Strużycki, referent Starostwa.
Członkowie: Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Publicznego Dr. St Nowicki, lekarz powiatu Łódzkiego; przedstawiciel władzy skarbowej St. Gajdziński, Naczelnik Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopolów Państwowych w Łodzi; przedstawiciel Sejmiku Łódzkiego J. Świercz, Burmistrz m. Zgierza i przedstawiciel Rady Miejskiej m. Zgierza Paweł Kilanowicz.
Porządek dzienny.
Liczbę miejsc sprzedaży detalicznej oraz wyszynku napojów alkoholowych na terenie powiatu Łódzkiego na rok 1922 Komisja postanowiła określić zgodnie z następującym podziałem:
14. gm. Puczniew: ludności 3820 — 1 restauracja we wsi Kuciny;
Przewodniczący: A. Strużycki Członkowie: Dr. St. Nowicki, St. Gajdziński, J. Świercz, P. Kilanowicz

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 50


Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 16 marca 1928 r. niniejszem obwieszcza, że na skutek podania Ewy Marczyńskiej, zamiesz­kałej w Łodzi przy ul. Niskiej Nr. 6, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Stanisława Marczyńskiego za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Stanisława Marczyńskiego, męża petentki, a syna Andrzeja i Wiktorji z Kubiaków, urodzonego w Kucinach, gm. Dalików, pow. łęczyckiego, w roku 1886, obecnie, po zaciągnię­ciu w 1914 r. do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym od daty opublikowania (niniejszego ogło­szenia, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi przy ul. Stef. Żeromskiego 115, albowiem po tym czasie na­stąpi uznanie go za zmarłego. Nadto wydział cywilny wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Stanisława Marczyń­skiego posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Z. 1027/26.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 96

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób toczą się postępowania spadkowe, a mianowicie po zmarłych:
18) Marji z Klapitków Getler vel Gürtler, córce Ludwika, właści­cielce 1/7 części działki gruntu, zawierającej przestrzeni 5 morg. 247 prę­tów w dobrach Kuciny, pow. łódzkiego;
Termin regulacyj powyższych postępowań spadkowych wyznaczo­ny został na dzień 5-go marca 1930 roku co do punktów 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, co do punktu 6 w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale hipotecz­nym, w którym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić, pod skut­kami prekluzji.

Rozwój 1931 nr 17 (Prąd)

Fatalne zderzenie autobusu z wozem
3 osoby ranne. — Następstwa zepsutego hamulca
(a) W dniu wczorajszym na szosie między Poddębicami i Aleksandrowem miała miejsce straszna katastrofa autobusowa.
Autobus ŁD, 83228 prowadzony przez szofera Zygmunta Białczaka zdążał w kierunku Poddębic. W pobliżu Kucin autobus wyminął jadący w tymże kierunku wóz chłopski na którym jechały trzy osoby i właściciel wozu Jan Tomczak.
Gdy autobus zbliżył się do wozu szofer Białczak usiłował autobus zahamować, stwierdził jednak z przerażeniem, iż hamulce wypowiedziały mu posłuszeństwa. Straciwszy orjentację całym pędem wpadł na wóz który został rozbity w drzazgi.
Jadący na wozie zostali z ogromną siłą wyrzuceni na jezdnię i odnieśli cięższe obrażenia, Tomczak, który powoził dostał się pod szczotki wozu i wydobyto go z połamanemi żebrami. Rannych przewieziono do szpitala w Poddębicach.
Autobus został również poważnie uszkodzony a jadący w nim pasażerowie w liczbie 5 osób zostali okaleczeni odłamkami szkła.
Powiadomiona o wypadku policja przybyła na miejsce i wdrożyła dochodzenie, celem stwierdzenia przyczyn katastrofy. Szofera Białczaka zatrzymano do czasu ukończenia dochodzenia, jako podejrzanego o spowodowanie katastrofy.

Echo Łódzkie 1932 czerwiec

Dwie zagrody w płomieniach. Groźny pożar powiecie łódzkim. Łódź, dn. 30 czerwca. Wczoraj we wsi Kuczyny gminy Puczniew pow. łódzkiego wybuchł pożar w zagrodzie Bartczaka Feliksa i Jerańczyka Wojciecha. Ogień rozszerzał się z niesłychaną gwałtownością tak, że o ratowaniu mowy być nie mogło. Zabezpieczono zatem sąsiednie gospodarstwa, aby uchronić je od niszczycielskiego żywiołu. Gospodarstwo Bartczaka i Jerańczyka spłonęło doszczętnie. Pastwą ognia padły domy mieszkalne, stodoła, obora oraz inwentarz żywy i martwy. Straty są znaczne. Przyczyny pożaru dotąd nie ustalono.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Puczniew dzieli się na gromady:
4. Kuciny, obejmującą wsie: Dobrzań, Kuciny, Kołoszyn, Sarnówek, Sarnówek folw.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 71

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi, sekcja ziemska, niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe:
5) Helenie z domu Klapitka Berndt, właścicielce 1/7 części działki o pow. 5 m. 247 prętów, uregulowanej w dziale II do Nr. 1 pod Nr. 1 wykazu hipotecznego dóbr Kuciny, pow. łódzkiego rep. Nr. 76;
We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.


Dziennik Łódzki 1948 nr 228

Co słychać w powiecie łódzkim
Rzut oka na 12 gmin i 3 miasta
(Korespondencja własna).
Powiat łódzki po zatwierdzeniu planu Wielkiej Łodzi został bardzo znacznie uszczuplony terenowo i składa sobecnie z 12 gmin wiejskich, 2 miejskich i wydzielonego miasta Zgierz.
Wojna i okupacja wyrządziły poważne szkody gospodarcze, zwiększone masowym wysiedleniem. Po wyzwoleniu trzeba było wielkich wkładów finansowych i pracy, by zagoić doznane rany.
Z "biegu" auta spójrzmy na poszczególne gminy i miasta powiatu.
(...) BABICE. Gmina poniosła duże straty podczas działań wojennych i okupacji. Wykończono -klasową szkołę powszechną w Kazimierzu kosztem 1.5 miliona zł. Zorganizowano orkiestrę, chór oraz amatorskie koło teatralne.(...)
PUCZNIEW. Ułożono nową nawierzchnię długości 2 km na drodze Puczniew — Kazimierz. Zbudowano 3 mosty, 2 na rzece Ner. 1 w gromadzie Kuciny.(...)

M. Z.

Dziennik Łódzki 1948 nr 255

Wieś Kuciny w pow. łódzkim
wybudowała szkołę.
Mieszkańcy rozległej wsi Kuciny, w gminie Puczniew, pow. łódzkiego od wielu lat narzekali na brak szkoły w pobliżu. Dzieci z tej wsi musiały uczyć się w szkole odległej o kilka kilometrów.
W roku ubiegłym przystąpiono do pracy. Powstał obywatelski komitet budowy szkoły, który postarał się o fundusze. Z pomocą przyszło kuratorium szkolne i samorząd miejscowe społeczeństwo zaś dostarczyło podwód do zwózki budulca. Ofiarowano po kilka godzin tygodniowo pracy przy wznoszeniu murów.
W ciągu 421 dni budowę ukończono. Powstał okazały gmach, w którym na parterze urządzono klasy, a na pierwszym piętrze sale zapasowe oraz mieszkania dla nauczycieli.
Uroczyste poświęcenie i otwarcie szkoły odbyło się onegdaj z udziałem przedstawicieli miejscowych władz administracyjnych i szkolnych.
Już w dniu otwarcia zgłosiło się na naukę przeszło 30 dzieci. (jb)

Dziennik Łódzki 1970 nr 101


W Kucinach, pow. Łódź, kierowca „Żuka". Henryk S., zam. w Łodzi, nieostrożnie jadąc podczas omijania samochodu PKS, potrącił 17-letnią Urszulę J. (zam. Karolin) powodując poważne obrażenia ciała u poszkodowanej.

Dziennik Łódzki 1971 nr 229

Wczoraj w Kucinach (pow. Łódź) Henryka U. wskutek raptownego zejścia na jezdnię wpadła pod motocykl prowadzony przez Macieja S. Piesza, motocyklista oraz jego żona Grażyna zostali przewiezieni do szpitala w Zgierzu.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza