-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Kontrewers

Słownik Geograficzny:  
Kontrewers,  kol. i os. karcz., pow. łódzki, gm. i par. Bełdów; kol. ma 7 dm., 74 mk., 87 mr. rozl.; os. karcz. 1 dm., 3 mr.

Spis 1925:
Kontrowers, wś, pow. łódzki, gm. Bełdów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 48. Mężczyzn 26, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 6, ewangelickiego 42. Podało narodowość: polską 48.

Wikipedia:
Kontrewers-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. We wsi znajduje się udostępniona do zwiedzania hodowla strusi afrykańskich. Znajduje się tu również kompleks stawów rybnych - istnieje możliwość wędkowania.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1860 nr 266

(N. D. 5630) Sąd Policyi Prostej Okręgu Zgierskiego.
Wdniu 25 Września (7 Października) r. b. w kolonii Kontrowers Gminie Bełdów Okręgu Zgierskim, zmarła żebraczka nieznana, niemowa wzrostu średniego, twarzy zapadłej, oczu niebieskich, nosa ściągłego, bez zębów w górnej szczęce, lat około 60 stara, włosów na głowie czarnych siwawych, schorzała, ubrana w kaftanik łatany różno kolorowemi kawałkami; fartuch i spódnicę bascikowe podarte, czepek biały, chustkę na szyi połwełnianą podartą. Wzywa przeto posiadających wiadomość o jej imieniu nazwisku i pochodzeniu, aby takową Sądowi poprawczemu w Łęczycy udzielić zechciały. Zgierz d. 14 (26) Października 1860 r.
Podsędek,
Radca Honorowy, J. Piasecki.

Goniec Łódzki 1899 nr 53

= Pożar.
W poniedziałek d. 20 sierpnia we wsi Kontrewers gminy Bełdów wynikł pożar na osadzie Wilhelma Szulca i budynki wszystkie zgorzały do szczętu.
Mieszkalny dom kryty słomą był zaasekurowany na 70 rb., stodoła 40 rb.
Spaliły się również niezaasekurowane budynki: murowana obora wartości 300 rub. i drewiana przybudówka 92 rb.
Uratowane rzeczy oceniono na 1 rub. 50 k.
Straty w nieubezpieczonych budynkach 717 rb.
Przyczyna pożaru niewiadoma.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 246

Echa łódzkie.
(…) We wsi Kontrower pod Łodzią spalił się dom mieszkalny, budynki gospodarskie, stodoła napełniona zbożem i obora, należąca do Wilhelma Szulca. Straty wynoszą kilka tysięcy rubli.” 

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 33

Gospodarz ziemski Juljusz Otto we wsi Józefów, gminy Bełdów, został wybrany na sołtysa, zaś gospodarz ziemski Juljusz Lerle we wsi Józefów, gminy Bełdów, na podsołtysa wsi Józefów i Kontrewers, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 28 czerwca 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
w zast. v. Bernewitz.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1923 nr 45

OGŁOSZENIE
Sąd pokoju X okręgu m. Łodzi, zgodnie z art. 33, cz. III k. k. i wyrokiem Sądu z dnia 23 maja 1923 roku, ogłasza, że mocą tegoż wyroku mieszkaniec wsi Kontrewers, gminy Bełdów, Rajnhold Szulc, skazany jest z art. 210 i 218 k. k. za sprzedaż mleka zafałszowanego na osadzenie w areszcie w ciągu jednego miesiąca i na pozbawienie prawa prowadzenia handlu mlekiem w ciągu lat dwóch.
Sędzia pokoju (—) J. Łuczyński.

Sekretarz Sądu (—) E. Szydłowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bełdów dzieli się na gromady:
6. Dzierżanów, obejmującą wsie: Dzierżanów, Kontrewers i Józefów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1950 nr 190

Pomyślne zbiory w wojew. łódzkim
WARSZAWA (PAP). Meldunki nadchodzące z poszczególnych województw donoszą o pomyślnym przebiegu zbioru żyta. Podobnie jak przy rzepakach i jęczmieniu, w zbiorach żyta przodujące miejsca zajmują Państwowe Gospodarstwa Rolne i spółdzielnie produkcyjne.
Pomyślnie przebiegają zbiory w woj. łódzkim, gdzie do 10 bm. skoszono ponad 30 proc. żyta. Państwowe Gospodarstwa Rolne meldują o skoszeniu już 50 proc. żyta.
W niektórych PGR, jak Nakielnica w pow, łaskim, Babsk w pow. rawsko - mazowieckim i Moszczenica w pow. radomszczańskim, koszenie i zbieranie żyta zostało całkowicie zakończone.

Niemniej pomyślnie i szybko przebiegają prace żniwne w spółdzielniach produkcyjnych. Dotychczas najlepsze wyniki osiągnęły spółdzielnie produkcyjne w Adamowie i Kontrowersie pow. łódzkiego, gdzie skoszono i zebrano ponad 40 proc. żyta. Za przykładem obydwu spółdzielni produkcyjnych, sąsiadujące z nimi wsie wykorzystują w większym aniżeli dotychczas stopniu maszyny żniwne. Z dużą pomocą indywidualnym małym i średnim gospodarstwom przychodzi państwowy ośrodek maszynowy w Brzezinach- Żyto mało i średniorolnych chłopów w Gałkówku, Lipinach i Woli Łaznowskiej zostało całkowicie skoszone i zebrane przez snopowiązałki i żniwiarki brzezińskiego POM.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza