-->

środa, 17 kwietnia 2013

Kolasa

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kolasa, województwo Kaliskie, obwód Kaliski, powiat Wartski, parafia Brodnia, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 4, odległość od miasta obwodowego 6.

Słownik Geograficzny:
Kolasa, os. i folw. nad rz. Wartą, pow. sieradzki, gm. Męka, par. Rossoszyca, odl. od Sieradza 11 w.; os. dm. 1, mk. 8; fol. dm. 1, mk. 5.

Spis 1925 r.
Kolasa, leśn. i kol., pow. sieradzki, gm. Męka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne leśn. 3, kol. 3. Ludność ogółem: leśn. 24, kol. 25. Mężczyzn leśn. 14, kol. 12, kobiet leśn. 10, kol. 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego leśn. 24, kol. 25. Podało narodowość: polską leśn. 24, kol. 25.

Kolasa, obecnie osada w gminie Sieradz.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1825 nr 50

Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego.
Ma zaszczyt Szanowną Publiczność zawiadomić, że dnia 20 Czerwca r. b. o godzinie 9tey zrana w Mieście Powiatowem Warcie w Biórze W. Pawła Dembskiego Notaryusza Powiatu Wartskiego odbędzie się publiczna licytacyia na wydzierżawienie Sądownie Aktem z dnia 8 Marca r. b., przez podpisanego zaiętych Dóbr Zerosławic folwarku z przyległościami, i folwarku Grondow części lit. B., i zarobną częścią wsi Miedzna i Kolass części, młyna i t. p., w Powiecie Wartskim Obwodzie i Woiewództwie Kaliskiem położonych nad samą rzeką Wartą; wydzierżawienie to nastąpi na lat trzy po sobie idących poczynając od dnia 24 Czerwca r. b. — Te Dobra czyniły rocznie dzierżawy 4000 zł: dotąd. — Warunki do licytacyi tey w Biórze tegoż Notaryusza w Mieście Warcie każdego czasu przeyrzane bydź mogą. — Chęć przeto dzierżawienia maiących, na termin i mieysce wyżey oznaczone zaprasza. Kalisz dnia 14 Marca 1825 roku.
Nepomucen Ziałkowski K. T. C.

Gazeta Warszawska 1827 nr 95

Przez śmierć Antoniego Siemiątkowskiego beztestamentowo dnia 15 Grudnia 1826 roku nastąpioną otworzył się spadek; co podaiąc pierwszy raz do wiadomości, oznacza się termin przed podpisanym na dzień 30 Kwietnia 1828 roku o godzinie trzeciey po południu w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, a to celem przeniesienia tytułu własności dóbr spadkowych: 1) Woysławic z wsiami Wola Woysławska, Rembieskie, Pratów, Zamłynie i Stradzów. 2) Stęszyc Tymieńskich czyli Grzymalnych zwykle Tymienice zwanych. 3. Woli Męckiey z przyległościami Zborowskie i Trzelizna. 4) Lipin części B., Rozdziałowizna zwanych, w Powiecie Szadkowskim. 5) Kowali w Powiecie Sieradzkim. 6) Zerosławic z przyłegłościami połowy Miedzna B, połowy Grądów B, połowy Młyna Kolas i części Miedźna. 7) Grądów części A z przyległościami, części Miedzna A i Młyna Kolas, w Powiecie Wartskim, iako też do przeniesienia własności summy 100,000 złotych z procentem na dobrach Kociszewie w Powiecie Piotrkowskim, w Dziale IV pod Nrem 7 zahypotekowaney; wszystkie dobra w Woiewództwie Kaliskiem położone. — Kalisz dnia 31 Marca 1827 roku.
Ignacy Główczewski Rejent K. Z. W. K.

Gazeta Warszawska 1828 nr 130

Komornik Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego.
Podaie do publiczney wiadomości, iż w dniu 26 Czerwca r. b. o godzinie 10 zrana przed Ur: Woyciechem Morkowskim Rejentem Powiatu Warstkiego w Warcie zamieszkałym wydzierżawione będą przez publiczną licytacyią dobra Żerosławice z przyległościami i dobra Grądy litt: A. i B. z przyległościami Miedzno i Młynem Kolas zwanym, w Powiecie Wartskim, a część Miedzna w Powiecie Szadkowskim, wszystkie zaś w Woiewództwie Kaliskiem położone, każde dobra z osobna w trzechletnią dzierżawę poczynaiąc od dnia 24 Czerwca r. b. do tegoż dnia 1831 r. trwać maiącą. Z dóbr Żerosławic opłacał W. Antoni Czyżewski w pierwszym roku 1825/1826 dzierżawy po zł: Pol: 3000, a przez następne dwa lata po 4000 zł: Pol: rocznie, z dóbr zaś Gradów litt: A. i B. oraz Miedzna i młyna Kolas zwanego, opłacał W. Marcin Siemiątkowski z iedney połowy, procent wierzycielowi hypotecznemu od summy 34,200 zł: Pol:, drugą zaś połowę dóbr w procencie od summy swey 60,000 zł: Pol: posiadał.
W Kaliszu dnia 9 Maia 1828 roku.
J. Słowikowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
11. Sucha, obejmującą: Kolasa-Porowski, Kolasa-Gajówkę, wieś Sucha, kolonję Sucha.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza