-->

środa, 17 kwietnia 2013

Kozy

Słownik Geograficzny:
Kozy, os. włosć., pow. sieradzki, gm. Barczew, par. Chojne, odl. od Sieradza w. 121 . K. wraz z obszarem włościańskim wsi: Dąbrowa Wielka, Kalinki i Budzicza, ma dm. 68, mk. 429.

Spis 1925 r.
Kozy, kol., pow. sieradzki, gm. Barczew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 19. Ludność ogółem: 115. Mężczyzn 55, kobiet 60. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 115. Podało narodowość: polską 115.

Kozy, obecnie część wsi Dąbrowa Wielka.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Barczew dzieli się na gromady:
3. Dąbrowa-Wielka, obejmującą: wieś Budziczna, wieś Dąbrowa Poduchowna, wieś Dąbrowa Charubna, wieś Dąbrowa Wielka folwark Dąbrowa Wielka, wieś Kalinki, wieś Kozy.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza