-->

środa, 17 kwietnia 2013

Kamionaczyk

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kamienaczyk, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kamionaczyk, parafia kamionacz, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Tarnawska.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kamionaczyk, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Kamionacz, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 81, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:
Kamionaczyk, folw. i wś nad rz. Wartą, pow. sieradzki, gm. Męka, par. Kamionacz, odl. od Sieradza 10 i pół w. Wieś ma dm. 5, mk. 141; folw. dm. 3, mk. 32. W 1827 roku 6 dm., 81 mk. Folw. Kamionaczyk rozl. mr. 238, grunta orne i ogrody mr. 193, łąk mr. 30, pastw. mr. 4, wody mr. 6, nieużytki i place mr. 4; bud. drewn. 7. Przepływa odnoga rzeki Warty, Starą rzeką zwana.

Spis 1925 r.
Kamionaczyk, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Męka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 9, folw. 6. Ludność ogółem: wś 58, folw. 86. Mężczyzn wś 27, folw. 39, kobiet wś 31, folw. 47. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 58, folw. 86. Podało narodowość: polską wś 58, folw. 86.

Wikipedia:
Kamionaczyk – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
KAMIONACZYK par. Kamionacz, p. sieradzki Folwark i wieś nad Wartą. Wieś ma 5 domów i 141 mieszkańców, a folwark 3 domy i i 32 mieszkańców i 238 mg gruntu. W 1783 roku Tarnowskiej, z mocy działów z 1797 roku Karczewskich, a po matce dla Marianny z Tarnowskich Ostrowskiej, wartość 50 tys. zł. W 1912 r. wieś i folwark miały 223 mg, własność uwłaszczonych włościan oraz Józefa, Leona i Antoniego Kozłowskich. (Pstrokoński 1819, k.267-299, SG t 3, s.777,PGkal.)

1992 r.

Dziennik Powszechny 1832 nr 240

Przez śmierć Anny z Walewskich 1 voto Pstrokońskiey, 2 Tarnowskiey w d. 3 Września 1824r. nastąpioną, otworzonem zostało postępowanie spadkowe, o którem donosząc, zawiadamia się osoby prawo do spadku maiące, iż do przeniesienia własności summy 10,000 złp. na dobrach Kamionaczyku w Powiecie Szadkowskim położonych, w dziale IV pod Nr. 3. hypotecznie zabezpieczoney, termin półroczny na dzień 10 Marca 1833 r. w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego przeznaczony został. Kalisz dnia 28 Sierpnia 1832 r. Pisarz Kan. Ziem. Wdztwa Kaliskiego, Hilczyński

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 92

(N. D. 1886.) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Po śmierci:  
3. Wojciecha Wężyka współwłaściciela dóbr Kamionaczyk w powiecie Szadkowskim leżących, ogłasza się wiadomość o otwarciu spadków z wyznaczeniem terminu do regulacyi takowych spadków na dzień 12(24) Października 1840 r. przed podpisanym Pisarzem Kancellaryi Ziemiańskiej i z wezwaniem nа tenże termin stron interesowanych pod prekluzyą.
Kalisz dnia 2 (14) Kwietnia 1840r.
A. Korzeniowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1843 nr 228

(Ν. D. 4849) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Kaliskiej.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:
2. Po Karolu Wojakowskim, (…) b. co do summy 10,000 złp. w dziale IV. pod N 23 na dobrach Wólka w Okręgu Sieradzkim, (…) d. złp. 4000 w dziale IV. ad Nr. 9 na dobrach Szarowie Pańskim w Okręgu Wartskim, e. złp. 10,000 w dziale IV. pod Nr. 5 na dobrach Kamionaczyku Okręgu Szadkowskim hypotekowanych dla tegoż niegdy Karola Wojakowskiego,  
(…) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 18 (30) Kwietnia 1844 r. godzinę 10 zrana tu do Kancellaryi podpisanego Rejenta celem zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz d. 23 Września (7 Paźdz:) 1843 r.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 134

(N. D. 2988*) Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po zgonie.
3. Wojciecha Wojakowskiego, co do summ 300 rs. pod Nr. 23 b. wykazu dóbr Wólka z Ogu Sieradzkiego i rs. 600 pod N. 5 wykazu dóbr Kamionaczyk, z Ogu Szadkowskiego, zamieszczonych.
(...) Otworzyły się spadki do regulacyi których wyznacza się termin prekluzyjny, przedemną Pisarzem na d. 16j28 Grudnia 1854 r.  
Kalisz d. 2 (14) Czerwca 1854 r.
N. Zengteller.

*nieczytelne

Kurjer Warszawski 1854 nr 257

Skutkiem nadzwyczajnego wylewu rzeki Warty, zrządzone zostały szkody w następujących miejscach: W gm: Ciążeń do wysokości rs. 30,000; wgm: Krzymów o do wysokości rs. 10,000; w gm: Patrzyków do wysokości rs. 9,000; w gminach Brzezna i Grądach do wysokości rs. 6,000; w gm: Wysokie do wysokości rs. 4,000; w gm: Włyń do wysokości rs. 3,500; w gminach: Kamiończyku, Balin, Biskupice i Gidle, do wysokości rs. 3,000; w gm: Piekary do wysokości rs. 1,500; jako też w gminach : Skączniewie, Kopojno, Tyczyn, Ligota, Majaczowice, Siemiechów, Burzeninie, Niechmierów, Zagórowo, Wola Łaszczowa, Czarków, Kramsk, w m. Koninie, oraz wgm: Dankowice i Wąsosz.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 101

(N. D. 2934) Wójt Gminy Kamionaczyka pod Miastem Sieradzem.
We wsi Kamionaczyku Powiecie Sieradzkim prywatnej własności jest opustoszałych od lat kilku osad włościańskich cztery, 2 po morgów 9 pręt. 210 i 2 po morgów3 i pręt. 260. Dotąd nikt po obięcie tychże osad niezgłasza się. Wzywa wszystkich kogo interessować to może aby w ciągu 3ch miesięcy od dnia dzisiejszego zgłosili się, celem objęcia osad wspomnionych, obowiązki dworowi należne tabelą prestacyjną są wskazane, i oczem w Kancellaryi Wójta gminy przekonać się można. Kamionaczyk d. 3 Maja 1859 r.
Cordé.

Dziennik Warszawski 1865 nr 184

[N. D. 4957) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż toczy się postępowanie spadkowe:
9. po Leonie Cordée, jako właścicielu sumy rs. 7,500 na dobrach Kobierzycku z Okręgu Wartskiego w dziale IV pod N. 14 i przywiązanego do niej warunku zastawy tychże dóbr w dziale III pod N. 9 ubezpieczonych; tudzież jako po właścicielu sumy rs. 4,500 lokowanej na dobrach Kamionaczyku z Ogu Szadkowskiego w dziale IV pod N. 11 wykazu i co do rygoru do sumy tej przywiązanego, w dziale trzecim pod N. 3 stojącego;
(…) oraz że do regulacji takowych spadków oznaczony został termin na dzień 22 Lutego (6 Marca) 1866 r. w mej Kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz d. 23 Lipca (4 Sierpnia) 1865 r.
Edward Milewski.

Kurjer Warszawski 1866 nr 191

Komisja Likwidacyjna w Królestwie Polskiem, podaje do powszechnej wiadomości, iż wynagrodzenia likwidacyjne: w ilości rs. 1,445 kop. 89, przypadające na mocy rozporządzenia Komisji z dnia 2 (14) Sierpnia r. b., Andrzejowi i Tekli Pasikowskim, właścicielom dóbr Kamionaczyk, położonych w Gubernji Warszawskiej, Powiecie Sieradzkim, Gminie Męka, wysłane zostało do Kassy Powiatu Kaliskiego, celem wypłaty komu należy.Kaliszanin 1885 nr. 66

Olejarnia w Kamionaczyku.

Mam zaszczyt podać do wiadomości osobom interesowanym, iż założyłem w swojem majątku Kamionaczyku, odległym od powiatowego miasta Sieradza wiorst sześć, olejarnię i mając dość znaczny zapas rzepaku, wyrabiam kuchy w najlepszym gatunku bez żadnej domieszki. Osoby życzące sobie nabyć tak kuchów, jak i oleju, mogą się zgłaszać listownie lub osobiście do Kamionaczyka lub też do składu nasion p. Gersona Monitz w Sieradzu. Ostatnia stacja pocztowa Sieradz. Dla uniknięcia naśladownictwa kuchy swoje zaopatrzyłem znakiem. Kozłowski, właściciel.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 14

Obwieszczenie.
Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Kaliszu ogłasza, że po zmarłym Karolu Helwigu, wierzycielu sumy 500 rb. z % i rękojmią na 50 rb., zabezpieczonej pod N° 7 działu IV wykazu hipotecznego maj. Kamionaczyk pow. Sieradzkiego, toczy się postępowanie spadkowe.
Termin zamknięcia wyznaczony został na d. 10 października 1918 r., w którym osoby interesowane mają się stawić w kancelarji pisarza hipotecznego pod skutkami prekluzji.
Kalisz, d. 8 marca 1918 r.
Pisarz hipoteczny:

E. Scharfenberg.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 9

Z. S. P.
Państwowe Stado Ogierów BOGUSŁAWICE.
WYKAZ
stacji kopulacyjnych i dzierżaw w obrębie Województwa Łódzkiego utworzonych przez Zarząd Państwowego Stada Ogierów w Bogusławicach w okresie kopulacyjnym 1925 r.

L. p.
Powiat
Miejscowość
Imię i nazwisko utrzymującego ogiery
Stacja kopulacyjna
Dzierżawa
Nr Ks. Gł.
Nazwa ogierów
Kategoria
35
Sieradzki
Kamionaczyk
Leon Kozłowski
/
341
Bajazet
II
Bogusławice, dnia 4 lutego 1925 r. Kierownik Państw. Stada Ogier w Bogusławicach: (—) podpis.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 7


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C., niniejszem zawiadamia Michała Nosacz - Noskowa, w kraju nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego, właściciela majątku Dunaje, gminy Męka, powiatu sieradzkiego, iż decyzją sądu z dnia 30 grudnia 1929 roku, do obrony praw oraz zarządu jego majątkiem, został mianowany kuratorem Leon Kozłowski, właściciel majątku Kamionaczyk, gminy Męka, powiatu sieradzkiego. (Nr. sprawy I. Z. J. 84/29).

Echo Sieradzkie 1932 1 kwiecień

NIEMIŁA PRZYGODA.
Niemiła przygoda spotkała p. Antoniego Kozłowskiego właściciela dom. Kamionaczyk. W drodze do Sieradza koń jego zląkł się przejeżdżającego auta i poniósł.
Konie gnały w stronę miasta, a po pewnym czasie woźnica spadł z bryczki. Lejce ujął p. Kozłowski i w ten sposób wjechał do Sieradza.
W pobliżu rynku bryczka przewróciła się, p. K. spadł i potłukł się poważnie. Rozpędzone konie zatrzymały się same na rynku.
Rannemu nałożył opatrunek p. Wilner.Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
2. Grądy, obejmującą: Grądy-Błonie, kolonję Grądy, wieś Grądy, wieś Kamionaczyk, folwark Kamionaczyk.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Dziennik Łódzki 1966 nr 24

Pieczeń z 2600 kurcząt

W spółdzielni produkcyjnej Kamionaczyk w pow. sieradzkim wybuchł pożar na poddaszu obory w którym hodowano 2.600 kurcząt — brojlerów. 2-tygodniowe pisklęta wyginęły w dymie i płomieniach. Straty, jakie poniosła spółdzielnia sięgają 90 tys. zł. Przyczyną pożaru były wady w instalacji elektrycznej. Interweniowało 7 oddziałów straży pożarnej, którymi dowodził komendant Pow. S. kpt. Folusiak. (kl)


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza