-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Kamionka

Taryfa Podymnego 1775 r.
Kamionka, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 11 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Kamionka, parafia stolec, dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Olszewska, podstolina. (Katarzyna z Niemojewskich, wdowa po Antonim Olszewskim, stolniku piotrkowskim, ostrzeszowskim)

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Kamionka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Stolec, własność prywatna. Ilość domów 14, ludność 131, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Kamionka,  wś włośc., pow. sieradzki, gmina Majaczewice, par. Stolec. Odl. 20 w. od Sieradza, przy drodze z Gronowa do Niechmirowa. W 1827 r. było tu 14 dm., 131 mk., obecnie 171 mk., 208 mr. obszaru, w tem 8 m. łąk. Według Tow. kred. ziems. folw. Kamionka rozl. m. 620. Folw. ten w r. 1877 oddzielony został od dóbr Niechmirów. Czyt. Łaskiego Lib. benef. I, 424.

Spis 1925:
Kamionka, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 30, kol. 19, inne zamieszkałe wś 1. Ludność ogółem: wś 229, kol. 149. Mężczyzn wś 108, kol. 78, kobiet wś 121, kol. 71. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 219, kol. 142, ewangelickiego wś 6, kol. 7, mojżeszowego wś 4. Podało narodowość: polską wś 229, kol. 149.

Wikipedia:
Kamionka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Leży 9 km na pd.-zach od Burzenina. Wieś zajmuje powierzchnię 478 ha. Mieszkają tu 253 osoby w 69 gospodarstwach. We wsi jest sklep, Wiejski Ośrodek Zdrowia, hurtownia mrożonek, dwie pieczarkarnie, hodowla boczniaków i OSP.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Brzeźnio) 1613

Październik
Dnia 24. Ja, Bartłomiej Wiktawa pleban Brzeźnia ochrzciłem Jana, syna Pana Alberta Charbiskiego i Zofii, małżonków z Kamionki. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Pan Stanisław Zapolski podsędek sieradzki i Pani Anna Wolska.

Dziennik Urzędowy Województwa Kaliskiego 1831 nr 10

Rada Obywatelska Woiewództwa Kaliskiego.
Ogłosić publicznie czyn chwalebny, noszący na sobie cechę prawdziwego zamiłowania Oyczyzny i swobód Narodowych, iest to oddanie należnego hołdu cnocie, i pobudką do naśladowania wzorowego postępku. Temi uczuciami przeięta Rada Obywatelska Woiewództwa Kaliskiego, składa Wam naymocnieysze dzięki Szan. Damy Woiewództwa Kaliskiego, któreście nie szczędziły starań i trudów w zbieraniu różnych naczyń srebrnych i gotowych pieniędzy, iakie Rada Obywatelska pod zarząd swóy w ofierze od Was przez ręce JWW. Karoliny z Chłapowskich Siemiątkowskiey i Maryanny z Wolskich Rembowskiey odebrała, w ilości srebra funtów 105 łótów 2 1/2, iw gotowiźnie pieniędzy złtp. 269. — Ofiara ta przez Was cnotliwe Obywatelki na ołtarz Ojczyzny złożona, przewa­ żnie niezawodnie przyczyni się, do iak nayrychleyszego uzbroicnia formuiących się Obrońców Oyczyzny w Woiewództwie naszym, a pałaiących naygorętszą chęcią żwawego starcia się z nieprzyjacielem. — Oby postępek wasz znalazł spiesznie iak naywięcey godnych w kraiu naszym naśladowców. — Damy, które do tey zaszczytney ofiary przyczyniły się, są a mianowicie:
W. W. Dłuska z Miłkowic, Zakrzewska z Kuczey Woli, z Chłapowskich Siemiątkowska, Niemojowska z Marchwacza, Rembowska z Szczytnik, Morawska z Mikołaiewic, Mieszkowska z Świnic, Zbiiewska z Tubądzina, Parczewska z Dą­brówki, Niemojowska z Radoszewic, Pstrokońska z Ustkowa, Gątkiewiczowa z Orzerzyna, Pstrokońska z Rembieszyna, Jabłkowska z Cichów, Biernacka z Sikucina, Kossowska z Pięczniewa, Olszewska z Niechmierowa, Augustowa Trepczyna, Leopoldowa Trepka, z Morzkowskich Myszkowska, Stolnikowa Karsznicka, z Głębockich Kiślańska, z Kempińskich Nieszkowska, z Kożuchowskich Karsznicka, Emilia i Aniela Panny Niemoiowskie, z Bogatków Mączyńska, z Radolińskich Wa­lewska, z Kiełczewskich Walewska, z Cieleckich Tarnowska, Prądzyńska z Ła­szkowa, z Otockich Mielęcka, z Zbijewskich Tarnowska, Piątkowska z Smardzewa, z Bukowieckich Zychlińska, z Karsznickich Kręska, z Kręskich Walewska, z Wę­gierskich Wstowska, z Wyganowskich Strzeszewska, z Potworowskieh Mielęcka, Gierałdowska, z Pstrokońskich Siemianowska, Gątkiewiczowa z Kwaskowa, z Skorzewskich Młoszowska, z Czyżewskich Zbierzchowska, Kellerowa, z Topolskich Łączkowska, z Podczaskich Biernawska, Czartkowska z Krąkowa, Świniarska z Kobylnik, Gołębowska z Gorzuch, Anna i Rozalia Mielęckie, z Kossobuckich Kiiańska, z Psarskich Kaczkowska, Kłosowa, z Wstowskich Cielecka, Żeromska, Taczanowska, Goiczowa z Dzierlina, Zaborowska z Korzenicy, Załuskowska z Wróblewa, Domaniewska z Borowa, Franciszka Heydysz, Bogumił Pągowski, Łubieńska z Kamionki, Radolińska z Kalisza, Zielińska z Kalisza, Nieszkowskie z Kalisza, Jenerałowa Lipińska, Dwernicki Prezes z Kalisza, Jankowska z Kali­sza, Miczke z Kalisza, Schönfeld z Kalisza, Gross z Kalisza, Locci z Kalisza, Plucińska z Kalisza, Łojewska z Kalisza, Glotzowa z Kalisza, Michalska z Kalisza, Szulcowa z Kalisza, Flainowa z Kalisza, Langowska z Kalisza, i Obywatel bezimienny.
w Kaliszu dnia 18 Lutego 1831. Młoszowski Prezyduiący.

Sekr. R. Stoppel.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 178

(N. D. 3523) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcyą Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacyę publiczną w m. Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancellaryach hypotecznych, poniżej wymienionych:
Termin sprzedaży d. 23 Lutego (7 Marca) 1862 roku.
15. Niechmierów, z przyl. Jarocice, Kamionka, Nieczuj, w Ogu Sieradzkim, niemniej Wolnica i Nądzerzew w Ogu Wieluńskim położone, oraz z wszystkiemi przyl. i i przynal., raty zaległe rs. 1599 k. 36, vadium rs. 4230, licytacya od summy rs. 26,955, przed Rejentem Stanisławem Rościszewskim.  
(…) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacya odbędzie się w jego kancellaryi przed innym Rejentem który go zastąpi. Wrazie niedojścia do skutku przedaży dla braku licytantów którychkolwiek dóbr pierwostronnie wymienionych, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w własnych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej.
Kalisz dnia 11 (23) Lipca 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz, Janczewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 205

(N. D. 3931) Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Do niewiadomych z pobytu wierzycieli hypotecznych dóbr Niechmierowa:
1. Kościoła w Stolcu w dziale III. pod Nrem 1.
2. Funduszu ogólno-religijnego w dziale III. pod Nr. 2.
3. Mateusza Rubacha pełnomocnika Prokuratoryi, meldującego ciężary wieczyste dla kościoła w Stolcu i funduszu ogólno-religijnego.
4. SSrowie niegdy Antoniny Kobierzyckiej w dziale 4 pod Nr. 26; z powodu praw na rzecz ich zabezpieczonych w wykazie hypotecznym dóbr rzeczonych a mianowicie:
Na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku, zawiadamia wszystkich interessowanych, a głównie powyżej wymienionych, iż dobra ziemskie Niechmierowice z przyległościami Jarosice Kamionka Nieczny w Okręgu Sieradzkim Wolnica, Nędzerzew w Wieluńskim i wszystkiemi przynależytościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych summę rs. 1599 k. 36, z mocy upoważnienia Dyrekcyi Głównej z dnia 1 (13) Marca 1861 r. Nr. 3532 są wystawione na przymusową sprzedaż przez licytacyą publiczną, która odbywać się będzie w obec delegowanego Radcy Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej w d. 22 Lutego (7 Marca) 1862 r., poczynając od godziny 10 z rana w Kancellaryi hypotecznej przed Stanisł: Rościszewskim Rejentem miejscowej Kancellaryi Ziemiańskiej lub jego prawnym zastępcą, w mieście Kaliszu przy ulicy Józefiny w gmachu sądowym. Vadium do licytacyi oznaczone jest w kwocie rs. 4230, w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami. Licytacya rozpocznie się od summy rs. 26,955. Warunki tej przedaży są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcyi Szczegółowej Kaliskiej.
OSTRZEŻENIE.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcya Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi wedle art. 25 powołanego na początku postanowienia Rady Administracyjnej.
Kalisz d. 26 Lipca (7 Sierpnia) 1861 r.
Prezes, Szymanowski.
Pisarz Janczewski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 247

N. D 6874. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
6. Niechmierów z przyległościami Jarocice, Kamionka, Nieczny, Wolnica i Nędzerzew z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, lecz z wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych rsr. 4,272 kop. 78 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Zenonem Łopuskim dnia 12(24) Maja 1869 r. vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 9,300. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 48,500.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomej z pobytu Antoniny z Walewskich Kobierzyckiej, wierzycielki hypotecznej dóbr wyż powołanych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. )
Na zasadzie Uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem nadmienia się, że sprzedaż dóbr Pięczniew i Postękalice wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznanem wynagrodzeniu likwidacyjnym.
Kalisz d. 1 (13) Października 1868 r.
Prezes, St Chełmski.
Pisarz, Ro. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1872 nr 120

N. D. 3153. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych niemających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w m. Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
9. Niechmierów z przyległościami Jarocice, Kamionka, Nieczuj, niemniej Wolnica i Nędzerzew, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu przynależnych rs. 4,866 kop 51. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim, d. 8 (20) Listopada 1872 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 8,000.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 48,500.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu SS-ów Walentego Wierzyckiego, wierzyciela hypotecznego dóbr niechmierów.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi. Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1875 nr 95

N. D. 2627. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Bernarda Guranowskiego i Moritza Brokman, kupców w mieście gubernialnem Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu mieszkającego obrane mających, od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr Niechmierowa z przyległościami w poszukiwaniu sum: rs. 1385 i 4000 z procentem od dnia 7 (19) Listopada 1870 r. zaległym popiera, protokółem Romualda Pinowskiego Komornika przy Trybunale tutejszym w dniach 4 (16), 9 (21), 10 (22) Grudnia 1871 r., 3 (15), 4 (16) i 5 (17) Stycznia 1872 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymusowego wywłaszczenia,
DOBRA ZIEMSKIE
Niechmierów, z przyległościami Jarocice, Kamionką, Nieczuj, Wolnica, Waszkowskie i Nędrzerzew, z wszelkiemi zabudowaniami folwarcznemi, gruntami dworskiemi, łąkami, pastwiskami, lasami, propinacją, polowaniem, z wszelkiemi рrzуnależytościami, oraz użytkami całość dóbr stanowiącemi w granicach jak się znajdują, z wyłączeniem gruntów i zabudowań na własność włościan przeszłych. Dobra te graniczą na północ z dobrami Grabówka, na południe z dobrami Rychłocice i Szynkielew, na wschód z dobrami Majaczewice i Siemiechów, a na zachód z dobrami Gronów i Stolec. Odległe od miasta Sieradza mil 3, Wielunia wiorst 24, Zduńskiej Woli mil 3, Nowo-Radomska mil 8, zaś od osad Złoczewa wiorst 10, Burzenina 7, Widawy 10, Ossakowa 10, należą do gminy Majaczewice, Niechmierów, i Kamionka i Wolnica, do parafji Stolec a reszta do parafji Burzenin, w okręgu i powiecie Sieradzkim gubernji Kaliskiej położone, których a mianowicie Niechmierowa i Kamionki jest właścicielom Karol Olszowski w Niechmierowie jako właściciel mieszkający, a zaś Wolnicy Jarocic folwarku Waszkowskie, Nieczuj i Nędrzerzew, Andrzej Olszowski w Wolnicy jako właściciel mieszkający, i w jego znajdują się posiadaniu. Folwark Niechmierów posiada Karol Olszowski, a folwark Kamionka dzierżawi Antoni Goedke za czynsz roczny rs. 600, którego kontrakt kończy się z dniem 12 (24) Czerwca 1877 r., osadę Młynarską Swiatłowizna zwaną, posiadają prawem wieczystej dzierżawy Michał i Urszula małżonkowie Pilarcy, obowiązani płacić corocznie dworowi czynszu po rs. 15, na folwaku Nieczuj mieszka Jakób Filip Bądkowski w procencie od sumy rs. 1000, w osadzie młynarskiej we wsi Jarocice mieszka dzierżawca Franciszek Głowinkowski i płaci rocznie po rs. 300, dzierżawa jego kończy się z dniem S-go Wojciecha 1875 r. który zarazem jest dzierżawcą karczmy za czynsz po rs. 80 rocznie. Propinację dzierżawi Abraham Tądowski w osadzie Burzeninie zamieszkały, za czynsz rs. 350, który zarazom dzierżawi propinację w dobrach Niechmirowie za czynsz rs. 400, jest także smolarnia w lesie do folwarku Waszkowskie i Nieczuj należącym w dzierżawie Jana Rychlik na lat dziesięć, uważając od 1 Sierpnia 1870 roku za opłatą z każdego wypalonego pieca po rs. 20 i rs. 18 za przewyżkę nad pieców 20.
Granice dóbr niesporne, rozległości zaś mają całe dobra zajęte, po uwłaszczeniu jaku własność dominialna pozostałą, mianowicie Niechmierów i Kamionka uważając sposobem przybliżonym mórg 2290, reszta zaś mórg 2275, prętów 10, grunta należą do klasy I, II, III, IV i V. Podatki opłacają się do kasy w Sieradzu wedle świadectwa tejże kasy rs. 1170 kop. 66. Dalsze szczegóły to jest opis budowli, wysiewu, granice, inwentarzy i narzędzi gospodarskich w dobrach zajętych znajdujących się w protokóle zajęcia są wymienione i opisane.
Akt zajęcia wręczony został Wincentemu Smolińskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu i Władysławowi Kranas Wójtowi gminy Majaczewice, obydwom do rąk własnych dnia 28 i 29 Stycznia (9 i 10 Lutego) 1872 roku, następnie do księgi wieczystej dóbr zajętych w Kancelarji Ziemiańskiej 14 (26) Marca t. r., a do księgi zaaresztowań w Trybunale utrzymywanej 28 Marca (9 Kwietnia) r. b. wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr zajętych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w miejscu zwykłych jego posiedzeń. Warunki licytacyjne oraz zbiór objaśnień w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona przejrzane być mogą.
Pierwsze ogłoszenie warunków nastąpi na publicznej audjencji Trybunału w dniu 16 (28) Maja r. b. godzinie 10 z rana.
Po odbyciu trzech publikacji warunków, przysądzenie temczasowe nastąpiło w dniu 18 (30) Lipca 1872 r. dobra ta Patronowi Modrzejewskiemu za rs. 50,000 przysądzono, a termin do stanowczego przysądzenia na dzień 1 (13) Września t. r. był oznaczony, który jednak dla zaszłych sporów do skutku nie przyszedł, lecz po ich usunięciu wyrokiem ilacyjnym nowy termin na dzień 7 (19) Lutego 1873 oznaczono, lecz gdy i w tym sprzedaż odbyć się nie mogła przeto Trybunał wyrokiem z d. 5 (17) Maja 1873 r. oznaczył termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 26 Czerwca (8 Lipca) t. r., wszakże termin ten dla wyniesionego sporu odbyć się nie mógł. Nadmienia się że wyrokiem Trybunału w dniu 14 (26) Czerwca 1873 r. taksa sądowa została nakazaną i postanowiono że sprzedaż w terminie ostatecznego przysądzenia nastąpi w dwóch oddziałach, w odziale I Niechmierów Kamionka z przyległościami, w oddziale II Wolnica z folwarkiem Jarockie Waszkowskie i Nieczuj z przyległościami. Po tak zapadłym wyroku i oddaleniu założonej od niego apelacji, jak równie odwołania się do Senatu, gdy taksy niesporządzono, zatem Trybunał wyrokiem ilacyjnym z dnia 19 Kwietnia (1 Maja) 1875 r. termin do ostatecznego przysądzenia na dzień 5 (17) Czerwca r. b. godzinę 10 z rana oznaczył, w którym z powodu że całość dóbr za sumę rs. 50,000 już przysądzoną została, obecnie zaś nakazano sprzedaż w dwóch oddziałach, rozdzielając przeto postąpiony szacunek w stosunku rozległości każdego oddziału, licytacja rozpocznie się oddziału I od sumy rs. 28,000, a w oddziale II od sumy rs. 22,000 lub też od 2/3 części szacunku każdego oddziału taksą wynalezionego w gotowiźnie.
w Kaliszu dnia 1 (13) Maja 1875 r.
wz. Morawski.  

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych  
12. Dobra Niechmierów składające się z folwarków: Niechmierów, Kamionka, Wolnica Niechmierowska Niecznuj i Waszkowskie, oraz z części gruntu po prawej stronie rzeki Warty „Łęk" zwanego z osady młynarskiej wieczysto dzierżawnej w wsi Niechmierowie ,,Swiatłowizna” zwanej, z osady młynarskjej i karczemnej uwłaszczonej wsi Jarocice, z wszystkiemi przynależytościami w okręgu Sieradzkim i Wieluńskim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 2050 k. 97, vadium do licytacji rs. 4000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 58444 k. 80, termin sprzedaży d. 3 (15) Marca 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży rs. 16907 k. 91, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Kaliszanin 1886 nr. 2

We wsi Kamionka, pow. sieradzkim, spaliły się dwa drewniane domy i dwie takież stodoły, ubezpieczone na 500 rs. Straty zaś w nieubezpieczonych ruchomościach wynoszą 200 rs.

Gazeta Kaliska 1899 nr. 81


Jest do sprzedania majątek ziemski rozległości ogółem włók 20 w tem: lasu pięknego budulcowego włók 4; 12 włók ziemi ornej, a reszta łąki i polesie. Ziemia w połowie pszenna, a w połowie dobra żytnia. Towarzystwa 12,000 rb. Bliższa wiadomość na miejscu, W-ny Truszkowski, Kamionka, st. p. Złoczew.


Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1918 nr 99

List gończy.
Względem tkacza Tomasza Smacznego z Łodzi— Chojny, pow. Łódzkiego, urodzonemu w Kamionce, pow. Sieradzki, 22 lat, ojciec: Tomasz, matka: Józefa z Musiałków, ożeniony z Ewą z domu Włościańska, zam. w Chojnach, Leśna 5, katolikowi, który zbiegł, skazanym wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, z dnia 30 maja 1916 r. za usiłowanie rabunku, na 12 lat domu karnego, ma być wykonana wzmiankowana kara.
Uprasza się o zaaresztowanie go, odprowadzenie do najbliższego więzienia i o natychmiastowe zawiadomienie do tutejszych akt J. 35.
Warszawa-Mokotów, dnia 22 maja 1918 r.
Cesarsko-Niemiecka Dyrekcja Więzienna

Warszawa-Mokotów.

Ziemia Sieradzka 1920 styczeń nr 5

Z Kamionki, gm. Majaczewice. Wieś Kamionka od najbliższego miasteczka Burzenina oddalona jest o 8 klm. W roku 1917 została tu założona szkoła, do której chętnie, garnie się dziatwa. W roku 1918 dzięki staraniom tutejszego nauczyciela i Panów: A. Kowalczyka I Szymona Musiała, została urządzona majówka, z której dość pokaźny dochód, bo wynoszący ..428 mk., przeznaczono na urządzenie straży ogniowej, która liczy dziś 30 czynnych członków. W tymże roku została założona orkiestra, dzięki staraniom Tomasza Pielicha i tutejszej młodzieży. Orkiestra obecnie podupadła, ponieważ zabrano nam kilku chłopców do wojska, ale da Bóg, iż z czasem powiększy się, gdy tamci wrócą. W czerwcu 1919 roku została znów urządzona majówka, z której czystego dochodu zebrano 1638 mk, a po dodaniu różnych składek złożyło się 2900 mk. Za te pieniądze kupiliśmy sikawkę. W tymże roku we wrześniu znów urządzono majówkę i zebrano 1500 mk. czystego dochodu. Obecnie mamy: sikawkę, beczki, bosaki i inne narzędzia. Na naczelnika wybrano: A. Janika, pom. naczelnika T. Łęskiego, prezesa A. Kowalczyka, wice-prezesa St. Cybulskiego, skarbnika Sz. Musiała, sekretarza St. Maślaka, gospodarza straży St. Leśniaka. W sąsiedniej wiosce Gronowie dzięki wyżej wymienionym panom prócz tego p. p. A. Knop, W. Menceł, Ign. Sukiennicki, Józef Gibki, St. Kowalczyk, Józef Skowroński, An. Frankowski i Antoni Szmitke została założona kooperatywa pod nazwą "Gronowianka", która z Bożą pomocą, pójdzie chyba dobrze. Znajdują się w naszej wsi gospodarze ciemni, którzy wolą przepić parę marek, niż ofiarować je na jakiś cel pożyteczny. Owi gospodarze, muszę przyznać z żalem, iż dotyczas w niczem nam nie dopomogli. Da Bóg, że oni nareszcie zrozumieją. Panom: A. Kowalczykowowi, A. Janikowi, Sz. Musiałowi. St. Cybińskiemu, T. Łęskiemu składa cała straż "Bóg zapłać".Kamieniak.

Ziemia Sieradzka 1921 marzec

Sprzedam młyn wodny we wsi Kamionka, około Stolca, gm. Majaczewice. Karol Sztetler.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1922 nr 4

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 19. XII. 1921 r. L. Pr. 4676 (1) III wciągnięto do rejestru stowarzyszeń i związków Nr. 463 Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Kamionce, pow. Sieradzkiego.


Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 95 

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Wyganowski obwieszcza, że po śmierci Karola Fogla, właśc. działki Nr. 9, zawierającej 9 dzies. 1770 sąż., zapisanej w II dziale wyk. hip. Kamionka A pow. sieradzkiego, pod Nr. 10—otwarte zostało postępowanie spadkowe.

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony zo­stał na 10 czerwca 1926 r. i w dniu tym osoby interesowane winny stawić się w kancelarji notarjusza Karola Wyganowskiego w Kaliszu.

Przegląd Leśniczy 1926 kwiecień

Spis wszystkich lasów prywatnych, komunalnych, kościeln. i fundacyjnych w województwie Śląskiem, Poznańskiem, Pomorskiem i Łódzkiem o powierzchni ponad 50 ha według stanu z 1924 r. Zestawił W. Przybylski.
222. Nazwa majątku leśnego: Kamionka-Niechmirowska, powiat Sieradz. Właściciel: Dawid Fried. Obszar ha: serw. 59, 34.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 34

Regulacje hipotek.
Wydział hipoteczny przy sądzie grodzkim w Sieradzu obwieszcza, że na dzień 1 sierpnia 1929 roku wyznaczony został termin pierwiastko­wych regulacyi hipotek dla:
1) wschodniej połowy osady włość., położonej we wsi Kamionka, gm. Majaczewice, przestrzeni 9 1/2 morg., pochodzącej z większej osa­dy oznaczonej Nr. 16 tab., należącej do Franciszka i Władysławy małż. Gibki (...).
W oznaczonym terminie osoby interesowane winny się stawić pod skutkami prekluzji w kancelarji wydziału hipotecznego w Sieradzu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 66

Wydział hipoteczny, sekcja II, przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Janie - Nepomucenie Wilińskim, współwłaścicielu osady Ka­mionka Nr. 1, powiatu sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 19 listopada 1932 roku, w którym to terminie osoby inte­resowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydzia­łu hipotecznego w celu ujawnienia swych praw, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
7. Kamionka, obejmującą: wieś Kamionka, folwark Kamionka, osadę Kamionka Sójka, kolonję Kamionka.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 13 luty

ŚWlETLICA W GRONOWIE.
Dnia 5. II b. r. z inicjatywy kierownika szkoły p. Stanisława Walickiego odbyło się pierwsze zebranie świetlicowe w szkole powszechnej w Gronowie. Pan Walicki omówił cele i zadania świetlicy dla dorosłych i młodzieży; następnie wygłosił referat o stanowisku rolnictwa w państwie polskiem. Świetlica będzie czynna dwa razy tygodniowo: we wtorki dla dorosłych, w czwartki dla młodzieży. Współpracę w prowadzeniu świetlicy dla młodzieży przyrzekła pani Józefa Janasiówna nauczycielka z Kamionki oraz pani Joanna Janasiówna.
Jeden z gospodarzy wystąpił z propozycją, aby przynajmniej co piąta rodzina prenumerowała gazetę. Na zgromadzeniu została odczytana gazeta „Echo Sieradzkie" z której dowiedzieli się zebrani o dwóch doniosłych wydarzeniach historycznych t. j. o uchwaleniu konstytucji oraz o umowie z Niemcami, a także o wielu innych wypadkach w kraju i zagranicą. Uczestników zebrania była pełna sala szkolna.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1937 nr 26

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 18 listopada 1937 r. Nr. RR. IV-2/53 o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi Kamionka.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 roku o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporz. Pr. Rz. z dnia 11 lipca 32 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 kwietnia 1937 roku uprawomocniło się orzeczenie tegoż Starosty z dnia 17 marca 1937 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Kamionka położonej w gminie Majaczewice, powiecie sieradzkim.
Starosta Powiatowy
(—) Mgr. K. Łazarski


Dziennik Łódzki 1951 nr 266

Traktorzyści z Zapola
myślą o wykonaniu planu jesiennego
A kto pomyśli o ich bolączkach.
Ostatnie zimne dni sygnalizują, że od zimy dzieli nas już niewiele tygodni i, że mimo przedłużającej się posuchy, należy jak najszybciej kończyć siewy ozimin, które w wielu gospodarstwach indywidualnych i w niektórych spółdzielniach produkcyjnych opóźniło wyczekiwanie na obfite deszcze.
Ponieważ czas nagli, końcowa faza prac polnych odbywa się w przyspieszonym tempie mimo trudności wywołanych przez suszę. — Dość powiedzieć, że brony pozostawiają za sobą wielkie i twarde bryły ziemi i że te bryły trzeba rozbijać ręcznie przy pomocy motyk lub młotków.
*
Traktorzyści z POM Zapole od 1 października pracują na dwie zmiany. Na polach spółdzielni produkcyjnych w Małkowie i Izabelowie wczesnymi rankami i późnymi wieczorami błyszczą światła traktorowych reflektorów.
Brygadzista Jerzy Szulc zachęca swych chłopaków:
— Musimy trzymać tempo. Wiecie przecież, że w rolnictwie dotrzymanie terminów, to zasadniczy warunek dobrego urodzaju.
I chłopcy pracują ofiarnie. W POM Zapole współzawodniczy ze sobą 25 traktorzystów, podzielonych na 3 brygady. Wśród nich wysunął się na czoło 21-letni Czesław Woźniak, syn biedniaka z gromady Kamionka. Sumienny, obowiązkowy, zakochany w swym „Zetorze", w którym po racjonalizatorsku przerobił ręczny hebel na nożny — przeciętnie przekracza normę o 2,2 ha na dniówkę. Wesołością i zapałem do pracy, uprzejmością i serdecznym stosunkiem do ludzi zaskarbił sobie sympatię i szacunek nie tylko wśród zwierzchników i kolegów, ale także wśród członków spółdzielni produkcyjnych w Opiesinie i Dzierlinie.
Również sumienną i wydajną pracą wyróżniają się: traktorzysta Józef Burchart, syn członka spółdz. prod. w Małkowe, który we wrześniu wykonywał 118,7 proc. normy oraz Tadeusz Frątczak, sierota z Wojsławic, pracujący na „Ursusie".
Dzięki współzawodnictwu POM Zapole wykona w 100 proc. wszystkie zaplanowane prace na IV kwartał br. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że POM Zapole po przeniesieniu w czerwcu z Izabelowa do nowej siedziby, napotkał na cały szereg trudności, jak brak pomieszczenia dla personelu, brak stołówek i świetlicy, zły stan dachów nad garażami i szopami.
Wszystko to razem odbiło się ujemnie na samopoczuciu POMowców, przywykłych już do lepszych warunków. Na dobitek przegapiono poddanie rewizji otrzymanych z przerzutu snopowiązałek. Ten błąd spowodował niewykonanie planu produkcyjnego, przewidzianego na III kwartał.
Ostatni fakt wpłynął jednak alarmująco na kierownictwo. Pod wpływem dyr. Kazimierza Brylskiego oraz kierownika politycznego Władysławy Szram, traktorzyści i mechanicy wzięli się do wydajniejszej pracy. Od żniw wstąpił w nich nowy duch. Akcja jesienna przebiega pomyślnie. Plan jesienny będzie wykonany.
Trudności w większości pozostały jednak nadal. Powiatowe Przedsiębiorstwo Budowlane z Sieradza przeprowadza bowiem remonty w żółwim tempie. Dotychczas zrobiono bardzo niewiele. Dachy nad izbami, w których mają zamieszkać traktorzyści po skończeniu kampanii jesiennej, przeciekają. Nie zainstalowano również jeszcze pieców.
I dlatego w obliczu zbliżającej się zimy wołamy POM-owi Zapole jak najszybciej trzeba pomóc.
W przeciwnym razie trudno będzie podczas zimy przeprowadzać normalne zajęcia, od których zależeć będzie fachowe i ideologiczne doszkolenie pracowników POM-u.
(c. m.)

Dziennik Łódzki 1952 nr 203

Wielkie zadanie Spółdzielczości Zaopatrzenia i Skupu
ZBLIŻA SIĘ WIEŚ Z MIASTEM
i umacnia spójnię
(...)
W GS Majaczewice
Z Dmosina w pow. brzezińskim przerzućmy się do Burzenina w pow. sieradzkim gdzie znajduje się siedziba GS Majaczewice.
Spędy tuczników odbywają się tutaj co wtorek — miesięczne plany skupu są wykonywane zazwyczaj w ponad 100 proc. Agenci kontraktacyjni STANISŁAW KŁOS, ANTONI RYBCZYŃSKI, ANTONI SZYMAŃCZUK i STANISŁAW GĄSIOR wywiązują się ze swych obowiązków jak najlepiej. Łącznie zakontraktowali już 2.570 sztuk trzody chlewnej i są przeświadczeni że plan roczny zamkną poważną nadwyżką.
W gm. Majaczewice jest 21 gromad. Sam Burzenin posiada piekarnię, masarnię, gospodę oraz sklepy tekstylny, skórzany, żelazny i dwa kolonialno-spożywcze. Po jednym sklepie mają gromady Strzałki, Szczawno, Niemirów i Kamionka.
W walce o czystość szeregów
— Od kwietnia br. w pow. sieradzkim powstały 24 punkty sprzedaży detalicznej. Obecnie przystępujemy do zakładania nowych — mówi prezes PZGS w Sieradzu Jan Kaczmarek.
W pierwszym półroczu br. z kursów CRS na terenie PZGS Sieradz skorzystało 151 pracowników PZGS i GS-ów, natomiast w drugim półroczu przedszkole otrzyma dalszych 96 osób. Na kursach zaocznych szkoli się 97 sklepowych. Aparat placówek obsługujących wieś częściowo został uwolniony z elementów kułackich i zdeprawowanych — ogółem w pierwszym półroczu wypowiedziano pracę 91 osobom, które wykazywały zły styl pracy, lub dopuszczały się nadużyć.
Szkolenie i oczyszczenie kadr spółdzielczych z elementu nieuczciwego wpłynęły poważnie na wykonywanie planów, na pokaźne zmniejszenie się mank oraz na osiągnięcie ponad półmilionowej nadwyżki dochodów nad rozchodami w pierwszym półroczu br.
W 19 GS pow. sieradzkiego w porównaniu z rokiem ub. liczba członków wzrosła o przeszło 2.000 i wynosi obecnie 18.502.
Ważny element umocnienia spójni PZGS i GS-y są obecnie — Jak powiedział na konferencji prasowej prezes głównego zarządu CRS — uniwersalnymi placówkami gospodarczymi, które dostarczają na wieś całą ilość towarów konsumcyjnych. pochodzących z produkcji przemysłu państwowego i potrzebnych produkcji rolnej, a jednocześnie skupują wszystkie produkty rolnicze, z wyjątkiem mleka i niektórych roślin przemysłowych, kontraktowanych bezpośrednio przez poszczególne centrale przemysłowe.
Działalność spółdzielczości stanowi ważny element w wykonaniu planów państwowych, jest ważnym czynnikiem umacniania spójni między miastem a wsią. Aby PZGS-y i GS-sy lepiej mogły spełniać zadania wynikające z uchwal VII Plenum KC PZPR, muszą stale udoskonalać swoją działalność. Właśnie temu celowi poświęcony jest I Kongres Spółdzielczości Zaopatrzenia i Skupu, w którym biorą również udział liczni delegaci z terenu naszego województwa.
C. M.

Dziennik Łódzki 1959 nr 21

Z kroniki MO
ZWŁOKI TOPIELCA W OLEŚNICY
We wsi Kamionka (pow. Sieradz) w rzece Oleśnicy znaleziono zwłoki 47-letniego Stanisława Kaźmierczaka ze Złoczewa. Denat u szyi miał u wiązany pustak betonowy wagi 30 kilogramów.
Przypuszcza się, że Kaźmierczak popełnił samobójstwo na tle nadużyć finansowych, jakich w listopadzie ub. r. dokonał w placówce pocztowej w Złoczewie, której był kierownikiem. Podczas kontroli zbiegł i ukrywał się.

Dziennik Łódzki 1968 nr 229

Traktorzysta kółka rolniczego w Kamionce pow. Sieradz, Zdzisław Klich obsługując kopaczkę stracił rękę.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza