-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Kamilew

Słownik Geograficzny:  
Kamilew,  kol. pow. sieradzki, gm. Majaczewice, par. Burzenin, o 17 w. od Sieradza. Powstała po wycięciu lasu zwanego Ręszew przez dziedzica Strzałek, Wincent. Komornickiego. Ma 213 mk., 36 kat., 177 ewang.; rozl. 240 m. roli ornej, 53 m. łąk.

Spis 1925:
Kamilów, kol., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 23. Ludność ogółem: 154. Mężczyzn 78, kobiet 76. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 38, ewangelickiego 116. Podało narodowość: polską 38, niemiecką 116.

Wikipedia:
Kamilew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Marianów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 9 (21) Lutego 1865 r. 
24. Strzałki, z częścią lasu na Lipnie, koloniami wieczysto czynszowemi Ręszew, Marjanów, Kamilów, oraz wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 227 kop. 82, vadjum do licytacji rs. 1350, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4905, przed Rejentem Kanc. Ziem. Emiljanem Ordon. 
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 267

(N. D. 7091) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
W myśl artykułu 682 K. P. S wiadomo czyni, iż na żądanie Samuela Ginsberg Negocjanta w mieście Okręgowym Częstochowie Gubernji Warszawskiej zamieszkałego, jako nabywcy prawa od Samuela Sternfeld handlującego w mieście Pławnie Okręgu Radomskim mieszkającego, pierwszego zamieszkanie prawne do tegu interesu u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego urządującego w Kaliszu sprzedażą dyrygującego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 2,250 z proceutem 5% od części tej sumy rs. 1,500 od dnia 1 Stycznia 1865 r., a od reszty od dnia 27 Października (8 Listopada 1863 r. oraz kosztów protkółem Komornika przy tutejszym Trybunale Eugienijusza Wojterskiego w d. 2 (14) 3 (15) i 4 (16) Września r. b. zajęte zostały na pszymuszone w drodze sądowej wywłaszczenie,
DOBRA ZIEMSKIE STRZAŁKI
z częścią lasu na Lipnie, składające się z folwarku Strzałki kolonji wieczysto czynszowych Ręszew Marjanów i Kamilów z przyległościami i przynależytościami położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernji Warszawskiej prawem własności do Feliksa Myszkowskiego dłużnika tamże zamieszkałego, należące, pozostają w posiadania tegoż, graniczą na wschód słońca z miastem Bużeninem, na południe z dobrami Mujaczewice, na północ z dobrami Praźmów, a na zachód z dobrami Będków.
Włościanie zajmujący około mórg 60 na skutek Ukazu Najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku, zostali uwłaszczeni i od płacenia czynszu, robocizny i wszelkich danin są uwolnieni. Budynki dworskie wsi Strzałki są:
Dwór, oficyna, dwie stodoły, stajnia, obora, owczarnia, kurniki, chałupa czworaki, szopa w polu, kloaki, dwie studnie balami cembrowane, drewniki, sklep z cegły, przytem w ogrodzie drzew rodzajnych różnego gatunku sztuk 500.
Zabudowanie wiejskie wsi Strzałki są:
Chałup ośm z przystawkami, 7 stodół, studnia drzewem cembrowana, w których mieszkają kowal dworski, komornicy i ludzie dworscy. Wieś Strzałki ma ogólnej rozległości miary nowopolskiej morg 800 prętów kwadratowych 264 wszystkich klas.
Bór na Lipnie około 4 włók miary nowopolskiej mający w którym znajduje się drzewo wszelkiego rodzaju graniczy na wschód słońca z kolonijami Marjanów, Kamilów i Ręszew, na południe i zachód z lasem do dóbr Pyszkowa, a na północ z lasem do dóbr Będkowa należącym.
Kolonje wieczysto czynszowe:
1. Ręszew ma rozległości około włók 5 zajmują prawem wieczysto czynszowym w różnych cząstkach następujący koloniści: Józef Wicher, Jakób Głuszczyński, Mikołaj Głuszczyński, Błażej Skowron, Jan Chudowski Kellner, Wojciech Chatłas, Jan Kitzman, Jamorek, Wilchelm Lentz, Andrzej Lentz, Gotfrim Toporski, Alexy Marczak.
2. Marjanów ma rozległości około włók 10, tę przestrzeń zajmują w różnych częściach koloniści wieczysto czynszowi: Gotlib Müller, Wojciech Frand, Jeske, Frydrych Kubś, Konstanty Murzynowski, Aleksander Hintz, Ferdynand Trautman, Katarzyna Trautman, Michał Afeld, Ludwik Lentz, Wegner, Nejman, Józef Kendzierski, Adam Lawniczak, Józef Robuszek, Karol Kubś, Grabowski, August Jabus i Krysztow Irat.
3. Kamilów ma również rozległości jak poprzednia około włók 10 zajmują w różnych częściach następujący koloniści wieczysto czynszowi:
Zylke Rysztok, Hartwich, Talarek, Archwich, Brant, Wentzler, Marcin Ewert, Zepold, Emanuel Myszkowski, Sznajder i Kebernik.
Kolonje te od dóbr Strzałki oddzielone dobrami Będków graniczą: na północ z dobrami wyżej wymienionemi Będków, na zachód z dobrami Pyszków, na południe z dobrami Granów, a na zachód słońca z dobrami Grabowka.
Ogólna rozległość dóbr Strzałki, wynosi około mórg 800 prętów kwadratowych 264 miary nowopolskiej gruntu wszystkich klas.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr z wykazem wysiewów i inwentarzy, opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia tych dóbr, który doręczony został przez Woźnego Trybunału tutejszego Bogumiła Henniga Wojtowi Gminy Majaczewice na ręce Kopczyńskiego Pisarza dnia 11 (23) Września 1865 r. i przez Woźnego tegoż Trybunału Jana Piłacińskiego Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego dnia 25 Września (7 Października tegoż roku do rąk Sałeckiego Podpisarza.
Wpisanie protokułu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło dnia 22 Października (3 Listopadz) roku bieżącego, do księgi zaś zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego dnia 25 Października (6 Listopada) t. r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 8 (20) Grudnia 1865 roku, o godzinie 10 z rana na Audjencji publicznej Trybunału Cywilnego Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w Pałacu Sądowym.
Kalisz d. 26 Paźdz. (7 Listop.) 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1868 nr 247

N. D 6874. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach, na których ich wierzytelności prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową przedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w gmachu Sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w kancelarji Rejenta wyznaczonego lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:  
9. Strzałki, z częścią lasu na Lipnie, z kolonjami Ręszew, Marjanów i Kamilów z wyłączeniem uwłaszczonych gruntów włościańskich, lecz z wszystkiemi przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych rsr. 434 kop. 7 1/2. Sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Wilhelmem Grabowskim dnia 13 (25) Maja 1869 r. Vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1,200. Licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 4,900. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion, nazwisk i pobytu Sukcesorów Szymona Amowicza, wierzyciela hypotecznego dóbr powyższych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biórze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie lub w listach zastawnych z właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. )
Na zasadzie Uwagi przy art. 22 Najwyżej zatwierdzonych przepisów o wypłacie listów likwidacyjnych, tudzież art. 1294, protokółu 206 posiedzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem nadmienia się, że sprzedaż dóbr Pięczniew i Postękalice wraz z prawem do otrzymania wynagrodzenia likwidacyjnego uważaną będzie za nieważną, jeżeli okaże się, że licytacja odbyła się po ogłoszeniu lub w sam dzień ogłoszenia przez Komisję Likwidacyjną o przyznanem wynagrodzeniu likwidacyjnym.
Kalisz d. 1 (13) Października 1868 r.
Prezes, St Chełmski.
Pisarz, Ro. Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1871 nr 69

N. D. 2268. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W myśl art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Samuela Ginsberg negocjanta w mieście okręgowem Częstochowie Gubernji Warszawskiej zamieszkałego, jako nabywcy praw Samuela Sternfeld handlującego w mieście Pławnie Okręgu Radomskim mieszkającego, pierwszego zamieszkanie prawne do tego interesu u Teodora Rościszewskiego Obrońcy przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego urzędującego w Kaliszu, sprzedażą dyrygującego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 2,250 z procentem 5 od sta. od części tej sumy rs. 1,500 od dnia 1 Stycznia 1863 r., a od reszty od dnia 27 Października (8 Listopada) 1863 r., oraz kosztów, protokółem Komornika przy Trybunale tutejszym Eugenjusza Wojterskiego w dniach 2 (14), 3 (15) i 4 (16) Września 1865 r., zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie w drodze sądowej
DOBRA ZIEMSKIE
Strzałki z częścią lasu na Lipnie składające się z folwarku Strzałki, kolonij wieczysto czynszowych;. Ręszew, Marjanów i Kamilów, z przyległościami i przynależytościami, położone w okręgu i powiecie Sieradzkim, gubernii Warszawskiej, prawem własności do Feliksa Myszkowskiego dłużnika, tamże zamieszkałego należące, pozostają w posiadaniu tegoż, graniczą na wschód słońca z miastem Burzeninem, na południe z dobrami Majaczewice, na północ z dobrami Prażmów, a na zachód z dobrami Będków.
Włościanie mający około 60 mórg na skutek Ukazu Najwyższego z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. zostali uwłaszczeni i od płacenia czynszu, robocizny i wszelkich danin są uwłaszczeni.
Budynki dworskie wsi Strzałki są: dwór, oficyna, dwie stodoły, stajnie, obora, owczarnia, kurniki, chałupa czworaki, szopa w polu, kloaki, dwie studnie balami ocembrowane, drewniki, sklep z cegły, przytem w ogrodzie drzew rodziajnych różnego gatunku sztuk 500.
Zabudowania wiejskie wsi Strzałki są:
Chałup ośm z przystawkami, siedm stodół, studnia drzewem ocembrowana, w którym mieszkają: kowal dworski, komornicy i ludzie dworscy.
Wieś Strzałki ma ogólnej rozległości miary nowo-polskiej mórg 800 prętów kwadratowych 264 wszystkich klas.
Bór na Lipnie około 4 włók miary nowo-polskiej mający, w którym znajduje się drzewo wszelkiego rodzaju, graniczy na wschód słońca z kolonjami Marjanów, Kamilów, Ręszew, na południe i zachód z lasem do dóbr Pyszkowa, a na północ z lasem do dóbr Będkowa należącym.
Kolonje wieczysto czynszowe:
1. Ręszew ma rozległości około włók 5, zajmują prawem wieczysto czynszowem w różnych częściach następujący koloniści: Józef Wicher, Jakób Głuszczyński, Mikałaj Głuszczyński, Błażej Skowron, Jan Chudowski, Kellner, Wojciech Chatłas, Jan Kitzman, Jaworek, Wilhelm Lentz, Andrzej Lentz, Gotfryd Toporski, Aleksy Marczak.
2. Marjanów ma rozległości około włók 10, tę przestrzeń zajmują w różnych częściach koloniści wieczysto-czynszowi: Gotlieb Müller, Wojciech Fraudt, Jan Jeske, Frydrych Kubś, Konstanty Muszynowski, Aleksander Hintz, Ferdynand Trautman, Katarzyna Trautman, Michał Afeld, Ludwik Lentz, Wegner, Nejman, Józef Kędzierski, Adam Ławniczak, Józef Kobuszek, Karol Kubś, Grabowski, August Jabuś i Krysztof Irat.
3. Kamilów ma również rozległości jak poprzednia około włók 10, zajmują je w różnych częściach następujący koloniści wieczysto czynszowi: Zylke, Rysztok, Hartwich, Talarek, Archwich, Braedt, Wentzel, Marcin Ewert, Zepolt, Emanuel Myszkowski, Sznajder i Kobernik.
Kolonje te od dóbr Strzałki oddzielone dobrami Będków, graniczą na północ z dobrami wyżej wspomnionemi Będków, na zachód z dobrami Pyszków, na południe z dobrami Granów, a na zachód słońca z dobrami Grabówka.
Ogólna rozległość dóbr Strzałki wynosi około mórg 800 prętów kwadratowych 264 miary nowo-polskiej gruntu wszystkich klas.
Szczegółowy opis stanu tych dóbr z wykazem wysiewów i inwentarzy opłacanych podatków skarbowych i ciężarów gruntowych, obejmuje wspomniony tu protokół zajęcia tych dóbr, który doręczony został przez woźnego Trybunału tutejszego Bogumiła Henniga, Wójtowi gminy Majaczewice na ręce Kopczyńskiego Pisarza dnia 11 (23) Września 1865 r. przez woźnego tegoż Trybunału Jana Piłacińskiego Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego dnia 25 Września (7 Października) tegoż roku do rąk Sałeckiego Podpisarza.
Wpisanie protokółu zajęcia do księgi hypotecznej nastąpiło dnia 22 Października (3 Listopada) 1865 r., do księgi zaś zaregestrowań w kancelarji Pisarza Trybunału tutejszego dnia 25 Października (6 Listopada) tegoż 1865 r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 8 (20) Grudnia 1865 r. o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w pałacu sądowym.
Kalisz d. 26 Październ. (7 Listopada) 1865 r.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.
Po dopełnieniu ogłoszeń warunków licytacyjnych w czasie prawem przepisanym, dobra te Strzałki, tymczasowo na własność Patrona Rościszewskiego w dniu 9 (21) Lutego 1866 r. za sumę rs. 27,300 zasądzone zostały. Gdy Ginsberg dalej nie postępował, wyrokiem Trybunału na dniu 23 Marca (4 Kwietnia) 1867 r. zapadłym, do delegowanego popierania subhastacji Józef Zimnowoda za pośrednictwem Patrona Marzyńskiego działający, subrogowany został, który doprowadził formalności do ostatecznego przysądzenia, jakie wyrokiem Trybunału na dniu 11 (23) Maja 1867 roku zapadłym za dopełnione uznano; lecz gdy w tym terminie do licytacji nikt się nie zgłosił, takowy za spadły ogłoszono, gdy znowu i Zimnowoda dalej nie postępował, przeto Szymon Amowicz wyrokiem Trybunału na dniu 21 Listopada (3 Grudnia) 1867 r. i Sądu Apelacyjnego na dniu 5 (17) Czerwca 1868 r. zapadłym, do dalszego popierania owej subhastacji upoważnionym został, z ograniczeniem licytum przy tymczasowem przysądzeniu podanego, do rs. 18,500.
Gdy jednak Szymon Amowicz znowu życie zakończył, a suma rs. 6,000 w dziale IV pod Nr. 11 dóbr Strzałki zabezpieczona z procentem od dnia 12 (24) Czerwca 1866 r. należnym, na satysfakcją której Amowicz subhastację popierał przeszła na jego sukcesorów, to jest Franciszkę Amowicz po Szymonie Amowicz pozostałą wdowę i Józefę z Witońskich Woźniakowską Piotra Woźniakowskiego żonę, te zatem wierzycielki hypotecznie wylegitymowane w mieście Kaliszu zamieszkałe i tamże u swego obrońcy Ignacego Jabłońskiego Patrona Trybunału zamieszkanie prawne obrane mające, wchodząc w prawa swego spadkodawcy pozyskały wyrok Trybunału na dniu 18 (30) Marca r. b. ilacyjnie wydany, którym termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Strzałki na dzień 13 (25) Maja r. b. godzinę 10 z rana oznaczonym został. W tym przeto terminie w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu ostateczna sprzedaż dóbr Strzałek odbytą zostanie. Warunki licytacyjne w biórze Pisarza Trybunału i u popierającego tę sprzedaż Patrona Jabłońskiego przejrzane być mogą, w których ta tylko zmiana nastąpi, że vadium w sumie rs. 2,000 tylko na stole sądowym ma być złożone, że koszta sprzedaży Patronowi Jabłońskiemu wypłacone zostaną w ilości przez Trybunał ustanowionej i że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 18,500 wyrokiem Sądu Apelacyjnego postanowionej.
Kalisz d. 19 (31) Marca 1871 r.
Asesor Kolegialny, J. Migórski.

Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
16. Strzałki, z częścią lasu na Lipnie, z kolonjami Ręszew, Maryanów i Kamilów, z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rs. 177 kop. 62; sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Józefem Jezierskim dnia 10 (22) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 950; licytacja rozpocznie się od sumy rs. 4,900.
Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z pobytu i niemających w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycieli hypotecznych dóbr Strzałki: 1. Józefa Moszkowskiego, b. wtaściciela dóbr Prusicka; 2. Władysława Alojzego dwóch imion Skoraszewskiego.
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Gazeta Kaliska 1903 nr 324

We wsi Kamilew, pow. sieradzkiego, pozostawiona bez dozoru 6-letnia dziewczynka, Olga Mantaj, zbliżyła się do pieca i zapaliła na sobie ubranie. W skutek poparzenia ciała zmarła na drugi dzień.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 13

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do Art. 222, p. 4, Ust. z dnia 19. IX. 1922 roku (Dz. Ust. Nr. 102, poz. 936) — ogłasza, że dnia 21 maja 1929 roku zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Kamilew, gm. Majaczewice.
Spółka wodna nosi nazwę „Spółka Wodna Kamilew".
Celem spółki jest osuszanie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 10 października 1926 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 roku Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 27 maja 1929 r.
Starosta Powiatowy (—) E. Ejchblat
Zastępca Starosty.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1929 nr 25

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.
OGŁOSZENIE.
Sieradzkie Starostwo Powiatowe podaje do wiadomości, że w ogłoszeniach w „Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim" podane zostały mylnie daty uchwalenia statutów niżej wyszczególnionych spółek wodnych, co niniejszem prostuje się.
Spółka wodna „Kamilew", ogłoszona w Ł. Dz. Woj. z dnia 15.VI. 1929 r.; mylnie podana data uchwalenia statutu 10 października 1926 r. — właściwa data uchwalenia statutu 12 października 1928 roku.
Sieradz, dnia 28 listopada 1929 roku.
Starosta powiatowy
(—) J. Jellinek.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
10. Marianów, obejmującą: wieś Marjanów, wieś Kamilew.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza