-->

piątek, 26 kwietnia 2013

Gronów

Taryfa Podymnego 1775 r.
Gronów, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 24 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gronów, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Sieradzki, parafia Stolec, własność prywatna. Ilość domów 29, ludność 198, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:  
Gronów,  wś, pow. sieradzki, gm. Majaczewice, par. Stolec, o 20 w. od Sieradza, o 7 od Złoczewa. Ma 235 mk., z tego 8 izrael. Rozl. 1072 m. (1675 m. według Tow. kred. ziem.); dwór ma 272 m. lasu, 750 m. roli ornej, 50 m. łąk; włościanie 100 m. roli or., 16 m. łąk. R. 1827 było 189 mk., 29 dm. R. 1546 dziedzicami Gr. byli Skrzyńscy. W początkach XIX wieku od Dzierzkowskich nabyli te dobra Zarembowie. Dziś dziedzic Grabski, z Zarembianką żonaty. Do dóbr Gr. należały oddawna fol. Gronówek i wś zarobna Brzeźnica (27 osad, 189 m. roli). J. K.

Słownik Geograficzny:  
Granów,  dawna nazwa Gronowa, powiat sieradzki.

Spis 1925:
Gronów, wś, kol., folw., pow. sieradzki, gm. Majaczewice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 26, kol.20, folw. 2. Ludność ogółem: wś 159, kol. 160, folw. 15. Mężczyzn wś 81, kol. 79, folw. 8, kobiet wś 78, kol. 81, folw. 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 159, kol. 160, folw. 15. Podało narodowość: polską wś 159, kol. 160, folw. 15.

Wikipedia:
Gronów-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Burzenin. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Pierwsze informacje o wsi pochodzą z XVI w. Była wtedy własnością Skrzyńskich. W XVIII w. stał tu dwór, do którego wchodziło się przez "most z dylikółw". Gronów leży w odl. 14 km na pd.-zach. od Burzenina, przy drodze Niechmirów - Złoczew. Zajmuje powierzchnię 711 ha, mieszka tu 227 osób. Jest tu 85 gospodarstw. W skład sołectwa wchodzi także Rokitowiec. We wsi sklep, ujęcie wody, zlewnia mleka i punkt wymiany butli z gazem.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
GRONÓW par. Stolec, p. sieradzki, oraz Gronówek i Brzeźnica własność Zarębów, dobra z działów w 1803 r. wartości 157 tys. zł. W 1912 r. wieś i folwark miały 1394 mg, właścicielami byli włościanie uwłaszczeni i Jan Gąsiorowski. W 1937 r. Witolda Nowickiego 121 ha. (SGR nr 188 k.611-20, 1792 r., Pstrokoński 1820 k. 437-56, SGKP t.2, s.852)  


1992 r.

Dziennik Powszechny 1833 nr 229

Po zeyściu w d. 29 Stycznia 1830 r. Władysława Dzierzgowskiego, właściciela summy 5,250 złp. w dziale IV, ad Nr. 6, na dobrach Gronowie z przyległością Brzeźnica i folwarkiem Gronówek, w Powiecie Sieradzkim, Woiewództwie Kaliskiem położonych zahypotekowaney, otworzył się spadek, o którym po raz pierwszy ogłaszaiąc, oznaymuie się, iż do przeniesienia własności tey summy, termin ostateczny na dzień 1 Marca 1834 r. o godzinie l0 z rana, w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa Kaliskiego, przed podpisanym Reientem wyznaczony został. Kalisz dnia 16 Sierpnia 1833 roku. Ignacy Glówczewski R. K. Z. W. K.

Dziennik Powszechny 1833 nr 240

Działo się w Kaliszu dnia 15 Lipca 1833 roku. Na żądanie Józefy z Paczyńskich 1mo voto Zarembiny, powtórnego ślubu Dzierzgowskiey, po zmarłym Władysławie Dzierzgowskim dziedzicu dóbr Podgórza, w Obwodzie Sieradzkim położonych, pozostałey wdowy, we wsi Gronowie, Powiecie Sieradzkim zamieszkałey, od którey Felix Więckowski Patron w Kaliszu mieszkający, stawać będzie. Podpisany Woźny Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, dnia 6go Grudnia 1827 roku, przez Kommissyą Rządową Sprawiedliwości nominowany, z Urzędu w Kaliszu mieszkaiący, Stosownie do rezolucji W. Kosteckiego Assessora Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, iako w tey sprawie delegowanego, na dniu 9 m. i r. b. wydaney, Zapozywam wszystkich wierzycieli do massy niegdy Józefa Zaremby, dziedzica dóbr Gronowa i innych w Powiecie Sieradzkim położonych, a mianowicie : 1. Antoniego Pstrokońskiego, Reienta Ptu Sieradzkiego, w mieście Sieradzu zamieszkałego. 2. Sukcessorów Martyny z Zarembów Gorczyckiey, z imion i mieszkania niewiadomych. 3. Wincentego Madalińskiego, z zamieszkania niewiadomego. 4. Bernarda Sztern, Negocyanta w Kaliszu. 5. Wszystkich współsukcessorów, po Władysławie Dzierzgowskim, b. Maiorze wojsk polskich w wsi Gronowie zamieszkałym, i na teraz iuż zmarłym, pozostałych, iednę z tych Maryannę z Dzierzgowskich, Marcina Ziółkowskiego, pisarza Sądu Pokoiu Powiatu Radomskiego małżonkę, czyli raczey oboyga małżonków Ziołkowskich, w mieście Radomsku zamieszkałych, w osobie ustanowionego Patrona Karola Kowalskiego, a innych współsukcessorów, z imion, nazwisk i zamieszkania świadomych; wreszcie, 6. Wszystkich innych niewiadomych wierzycieli, nakauiąc im, aby się w przeciągu dwóch miesięcy od wręczenia ninieyszego zapozwu, przed W. Aloizym Kosteckim Assessorem Trybunału Cywilnego Woiewództwa Kaliskiego, iako delegowanym, w Kaliszu, w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny sytuowanym, stawili, i z pretensyami swoiemi popisywali, iakie tylko do massy Józefa Zaremby, dziedzica dóbr Gronowa mieć mogą, w celu ułożenia planu dystrybucyjnego z pieniędzy za sprzedaz dóbr Gronowa z przyległościami wziętych, z tem zastrzeżeniem, iz wierzyciele, iezeli w terminie oznaczonym niestawią się z swemi pretensyami, na zawsze prekludowani zostaną. Naostatek, Zapozywam także W. Xiędza Jana Kołdowskiego, Proboszcza Jnfulata w mieście Łasku, Powiecie Szadkowskim zamieszkałego, iako opiekuna przydanego Józefa i Wiktoryi Zarembów, nieletnich dzieci po Józefie Zarembie pozostałych, aby się w terminie oznaczonym przed delegowanym Assessorem Trybunału Kaliskiego, W. Kosteckim w Kaliszu stawił, i dowody przez wierzycieli złożone przejrzał, końcem czynienia zarzutów. Jakób Muśkiewicz, Woźny T. W. Kal.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1849 nr 207

(N. D 4339) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Ogłasza się wiadomość otwarcia spadków:  
4. Po Józefie Dzierzgowskiej co do summy złp. 34000, czyli rs. 5100, na dobrach Gronów Okręgu Sieradzkiego hypotekowany. (...) z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 24 Marca (5 Kwietnia) 1850 r. o godzinie 10 zrana tu w Kaliszu, w mej Kancellaryi dla zgłoszenia się osób do spadków tych interessowanych pod prekluzyą dla niestawających.
Kalisz dnia 3 (15) Września 1849 r.
Mikołaj Basiński.

Zorza 1871 nr 32

Z ŻYCIA LUDU.
(Zdarzenie prawdziwe).
W zapadłym i mało znanym kącie powiatu Sieradzkiego, w miejscu gdzie dawnemi laty rozciągały się ogromne knieje, i jak pamięć starych ludzi sięga, dochodziły aż pod samo miasto Sieradz,—leży mało znana wioska Gronów. Położenie jéj wśród lasów, dziś jeszcze zaoszczędzonych, odległość od większych miast i fabryk, będących zasiłkiem oświaty, ale również i stekiem zepsucia dla ludu, nadało mieszkańcom téj wioski odrębny charakter i dozwoliło przechować razem z dawnym ubiorem, dawne, praojcze zwyczaje i obyczaje. Lud tutaj prosty, i dobrze się mający, tak, że niedawno, kilku włościan tutejszych było w stanie własnym groszem (to jest po 400 rs. od każdego) wykupić synów od służby wojskowej.
Cicho tu i spokojnie, las prawie w około otacza wieś i pola, wąski strumień płynie przez łąki, gdzie pod mostem djabeł nazywany tutaj Jasiem kusi i wodzi. Wiara bowiem w czary i gusła powszechna tutaj pomiędzy ludem; i nigdzie pewno więcej jak w Gronowie nie znajdzie się czarownic, oprzypołudnic, i zmór, różnego gatunku i postaci, ale pomimo tych przesądów, lud tu dobry. W téj to wiosce miało miejsce przed kilkudziesięciu laty jedno zdarzenie, proste, zwyczajne, jak zwyczajną jest śmierć, ale nie zwyczajne w życiu ludu, który w takich zdarzeniach jest zwykle bez-wiednym mędrcem.
Na skraju lasu, prawie na saméj granicy Gronowa, znajduje się kilka mogiłek większych i mniejszych, pewnie małych dzieciątek bez chrztu zmarłych, niby to cmentarzyk, bo mogiłek tych strzeże krzyż dwuramienny pochylony, z którego odpadło już jedno ramię, a dwa pomniejsze ukryte pomiędzy sosnami. Krzyż ten postawiony jest widocznie nad trzema największemi grobami, na których już dość wielkie krzaki jałowcu wzrosły. Zaciekawił mnie ten rodzaj cmentarza, popytałam się ludzi, i forszman stary dworski, który czterdzieści lat we dworze przesłużył, opowiedział mi następujące zdarzenie:
O parę kroków od owego miejsca, gdzie dziś krzyże i groby, stała samotna chata Bartochowizną zwana,—było to gospodarstwo kmiece. W chacie téj mieszkał zasobny gospodarz z żoną i dwojgiem dzieci, była przy chacie, pełna stodółka, obora z bydełkiem, sad, a w sadzie kilka pni pszczół, obsiane w czas pólko, to wszystko zapewniało Bartłomiejowi dostatek i dało nazwę pieniężnego. Ale szczęście i powodzenie na téj ziemi trwałem nie bywa, nieodzowny to warunek naszego bytu, przypomnienie naszej znikomości tutaj, nieśmiertelności przyszłego życia.
W roku 1833, zaczęła grasować cholera w różnych miejscowościach kraju naszego; nawiedziła także i Gronów, ale szczególnym trafem tylko ową chatę na Bartochowiźnie, i w ciągu nocy zabrała biednemu Batłomiejowi żonę i dwoje dzieci. We wsi popłoch ogromny, nikt z ratunkiem nie przybył, czeladź odbiegła, sam tylko strapiony ojciec i troje zsiniałych trupów w chałupie pozostało. Boleść jego łatwiej zrozumieć niż opisać, trudno się nawet silić na to, co każdy, kto tracił i grzebał ukochanych, odczuje we własném sercu.
Umarłych pogrześć trzeba, i to szybko żeby zarazy nie szerzyć daléj, lecz nowy cios uderza w biednego człowieka, kościół parafijalny dość odległy, przez obce grunta nie pozwolono przewozić zmarłych na cholerę, trzeba więc było pochować ich w miejscu. We dworze dano mu desek na trumny, obrał miejsce do pochowu pod sosnami na skraju lasu na wprost swego mieszkania, i wziął się do roboty. Zbił siekierą trzy trumienki, znak zbawienia wyrył za pomocą opalonej głowni i ułożył w nich na wieczny spoczynek stężałe już trupy żony i dzieci. Pracował tak noc całą samotny, bo nikt ze wsi, lękając się zarazy, nie przybył mu z pomocą. Z dworu przynoszono mu jeść, lecz tylko postawiono garczki na miedzy i uciekano co żywo. Ze świtem wykopał groby i zaprzęgłszy parę wołów do woza, zastępując sam i orszak pogrzebowy i kapłana, powiózł i pochował, przysypując starannie czarną ziemią i obłożywszy darniną wszystko to, co go wiązało do życia.
Lecz miejsce to poświęconem nie było. Nasz wieśniak za największą poczytuje sobie niesławę, spoczywać po śmierci na niepoświęconem miejscu. Strapiony ojciec postanowił zaraz postawić krzyż na grobie żony i dzieci. Ze dworu dano znów drzewa, a chociaż nie umiał bardzo ciesielki, wyciosał po prostu zaledwie z kory trzy krzyże i na własnych barkach poprzenosił je na miejsce i wkopał w ziemię, przekonany, że ten święty Znak naszego Odkupienia święci tę ziemię, na której został postawiony. Ukląkł potem i ze łzami w oczach zaczął się modlić, a po za nim ozwał się głośny śpiew gromady ludzi „Zawitaj Ukrzyżowany,”—byli to mieszkańcy wsi Gronowa. Przekonawszy się nareszcie, że się cholera nie szerzy daléj, że Bartłomiej nie umarł, chociaż grzebał cholerycznych, i dowiedziawszy się w końcu, że stawia krzyże, zebrali się gromadnie i wzniesiony już krzyż powitali zwyczajną w takim razie pieśnią.
Miejsce pochowu było więc poświęconem łzami ojca i męża, obecnością św. Znaku i modlitwą ludu, który po dokończeniu pieśni, wieczny odpoczynek za zmarłych odmówił.
Bartłomiej krótko osiedział się w chacie: zdawszy gospodarstwo dworowi, powędrował w świat wraz z wiernym psem. Odmówił tylko pacierz na grobie żony i dzieci. Tęskno mu było w pustej chacie samemu, a choć młody jeszcze, nie chciał brać innéj gospodyni, by na wystygłym kominie nowy ogień nanieciła. Już jego ręce odbywszy cmentarną posługę, były niesposobne do żadnej ruchliwszéj pracy; to też podobno gdzieś daleko kościelnym dziadkiem i grabarzem został. Cholera nie szerzyła się dalej od chaty Bartłomieja; dwuramienny krzyż wstrzymał jéj pochód.
Dziś, dwa mniejsze krzyże już spróchniałe, padły na ziemię, środkowy większy został na straży; mech go pokrył, u stóp żółty rozchodnik porasta, i cisza w koło, jedynie tylko przerywana śpiewem leśnego ptastwa. Mogiłek przybyło, bo kilkoro niemowlątek tu pochowano,—jednak rzadko kiedy przechodzień pacierz tu odmówi, bo miejsce dosyć odległe tak od traktu jak od zabudowań dworskich i wioskowych. —Chaty Bartłomieja nie ma śladu, kilka tylko, drzewek owocowych i kupka gruzu wskazują miejsce dawnej siedziby.
Krzyż ten i groby, były zwykłem kresem mych codziennych przechadzek, siadałam w cieniu sosen na długie godziny marzeń, a przed mojemi oczyma rozwijało się to proste i bolesne zdarzenie, jakie się w tym zakątku odbyło. Zdawało mi się w szumie drzew słyszeć szmer pacierza, jęk boleści, jaki się musiał wydrzeć z piersi nieszczęśliwego ojca, gdy składał do grobu zwłoki ukochanych istot...
Stanisława.  

Dziennik Warszawski 1871 nr 49

N. D. 1469. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po zgonie: c) Józefa Zaremba, właściciela dóbr Gronów, z Okręgu Sieradzkiego i Biała z Okręgu Wieluńskiego. (…) toczy się postępowanie spadkowe, do regulacji którego, termin przedemną Rejentem na dzień 13 (25) Września 1871 r. wyznaczonym został.  
Kalisz dnia 1 (13) Marca 1871 roku.
Zenon Łopuski.

Kurjer Warszawski 1871 nr 52

(Art. nad.). W dniu 21 lutego r. b. liczny orszak pogrzebowy towarzyszył pochowaniu zwłok ś. p. Józefa Zaremby, obywatela powiatu Sieradzkiego. Zmarły dożył wieku lat 60, z tych kilka spędził w wojsku, a następnych lat 40 gospodarował na własnej roli, starając się o zachowanie dobrobytu licznemu potomstwu. Złamany ciężarem wielu cierpień moralnych, wcześnie przeniósł się do wieczności, zostawiwszy po sobie ogólną u ludzi opinję, że w szczupłym zakresie Swojej działalności był człowiekiem uczciwym, a jako ojciec rodziny kierował się zawsze i wszędzie najlepszemi chęciami. Umarł dnia 18 z. m. w majątku własnym Gronowie, pochowany na cmentarzu parafjalnym w grobie rodziny.

Filip S.  

Dziennik Warszawski 1872 nr 157

N. D. 4648. Patron Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Podaje do wiadomości iż na mocy Uchwały Rady Familijnej nad nieletniemi Jadwigą i Żelisławem rodzeństwem Zarembami, oraz bezwłasnowolnemi Kamillą, Bolesławem i Władysławem taksę rodzeństwem Zarembami na d. 3 (15) Czerwca 1872 r. w Sądzie Pokoju Okręgu Sieradzkiego wydaną a przez Trybunał Cywilny w Kaliszu przez Decyzją z d. 27 Czerwca (8 Lipca) t. r. potwierdzoną, i których to nieletnich Opiekunką jest Klotylda z Sulimierskich Zaremba matka, w Gronowie, opiekunem przydanym zaś Konstanty Murzynowski w dobrach Stoku, powiecie Sieradzkim zaś opiekunką bezwłasnowolnych taż sama Klotylda Zaremba matka a przydanym opiekunem Stefan Nowicki w dobrach własnyh Barczewie zamieszkały tudzież na skutek zezwolenia Mieczysława i Przemysława Zarembów pełnoletnich współwłaścicieli tychże dóbr, i na mocy pozwolenia Zarządu Kaliskiego do spraw włościańskich z dnia 26 Kwietnia r. b. sprzedane zostanie drzewo bez gruntu na dwóch przestrzniach ogółem morgów 184 prętów 128 miary nowopolskiej trzymających w lasach do dóbr Gronowa powiatu Sieradzkiego należących, a własnością powyż wymienionych nieletnich i bezwłasnowolnych, oraz pełnoletnich Mieczysława i Przemysława rodzeństwa Zarembów będących położonych, a to przed Edwardem Milewskim Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu, a to pod warunkami w Kancelarji tegoż Rejenta dnia 14 (26) Lipca 1872 r. złożonemi. Licytacja zaczynać się będzie in plus od sumy rs. 7,378 oznaczonej za całe przestrzenie leśne, termin zaś do temczasowego przysądzenia na dzień 5 (17) Września r. b godzinę 10 z rana oznaczony został.
Od wszystkich właścicieli dóbr tych sprzedaż ta popieraną jest przez Franciszka Nowickiego Patrona w Kaliszu zamieszkałego.
Kalisz d. 15 (27) Lipca 1872 r.
Nowicki.

Dziennik Warszawski 1873 nr 136

N. D. 3942. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Stanisława Karasińkiego wierzyciela sum:  
c) rs. 1350 na dobrach Biała lit. A. z okręgu Częstochowskiego w dziale IV Nr. 4 oraz na dobrach Gronów pod Nr. 3 z warunkami w dziale III Nr.7 i 13  
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin na d. 19 (31) Grunta 1873 roku w kancelarji podpisanego Rejenta.
Kalisz d. 11 (23) Czerwca 1873 r.
Wilhelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 118

N. D. 3294. Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Zawiadamia że na mocy wyroku Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 5 (17) Października 1873 r. dział majątku po Józefie Zaremba pozostałego nakazującego, tudzież wyroku w dniu 22 Kwietnia (4 Maja) 1875 r. zatwierdzającego, relację i taksę biegłych w dniu 22 Października (3 Listopada). 1874 r. sporządzoną, na żądanie Mieczysława Zaremby we wsi Gronowie okręgu Sieradzkim zamieszkałego, przez Sulimierskiego Patrona działającego przeciwko Klotyldzie z Sulimierskich Zarebinie w imieniu własnem, oraz w przymiocie opiekunki głównej bezwłasnowolnych Kamilji, Bolesława i Władysława rodzeństwa Zarembów działającej, we wsi Gronowie okręgu Sieradzkim zamieszkałej, 2 Walentemu Gorczyckiemu przydanemu opiekunowi tychże bezwłasnowolnych we wsi Słupi okręgu Końskim zamieszkałemu, 3. Przemysławowi Zaremba, 4. Żelisławowi Zaremba we wsi Gronowie okręgu Sieradzkim, i Jadwidze z Zarembów żonie Konstantego Grabskiego nieletniej usamowolnionej, w asystencji i za upoważnieniem męża działającej, czyli obojgu małżonkom Grabskim w mieście Kaliszu zamieszkałych, przez Tytusa Bartold Patrona Trybunału w Kaliszu bronionym, zapadłego, sprzedane zostaną w drodze działów przez publiczną licytację w Trybunale Cywilnym w Kaliszu przed delegowanym Sędzią Trybunału W. Pękosławskim w sali posiedzeń Wydziału II-go odbyć się mającą
DOBRA ZIEMSKIE
Gronów i Gronówek tudzież dobra Biała lit. A.
dobra Gronów i Gronówek jedną całość hypoteczną stanowiące, w okręgu Sieradzkim, gminie Majaczewice położone, obejmują ogólnej przestrzeni przybliżenie morgów nowopolskich 1695 prętów 90, z których gruntów ornych, łąk, ogrodów i nieużytków mórg 1220 prętów 90, pod lasem mórg 390 pr. 172, po wyciętym lesie mórg 184 prętów 128; z dóbr Gronowa i Gronowek folwark Gronowek jest w dzierżawnem posiadaniu Walerjana Ptaszyńskiego, którego własność będący inwentarz żywy i martwy wyłącza się od sprzedaży. Budynki we wsi Gronowie murowane na folwarku zaś Gronowek drewniane.
Dobra Biała lit. A. położone w okręgu Wieluńskim gminie Naramnice obejmują ogólnej przestrzeni mórg 681, z których nieużytków mórg 12, budynki drewniane, sprzedaż odbędzie się bez inwentarza żywego i martwego własność dzierżawcy Emiljana Tarnowskiego stanowiącego, w którego posiadaniu dzierżawnem dobra sprzedawane znajdują się.
Dobra Gronów i Gronówek tudzież dobra Biała lit. A. są własnością SS. Józefa Zaremby: Mieczysława, Przemysława, Żelisława braci Zarembów i Jadwigi z Zarembów Grabskiej, tudzież bezwłasnowolnych Kamili, Bolesława i Władysława rodzeństwa Zarembów, których opiekunką główną jest Klotylda Zarembina a przydanym opiekunem Walenty Gorczycki.
Licytacja dóbr Gronowa i Gronowek rozpocznie się od sumy rs. 56718 kop. 35 a dóbr Biały lit. A. od sumy rs. 26794 kop. 40, jako szacunku taksą biegłych wykrytego.
Warunki licytacyjne pierwszy raz ogłoszona zostały w dniu 29 Maja (10 Czerwca) 1875 roku, druga publikacja warunków i tymczasowe przysądzenie odbędzie się w dniu 1 (13) Sierpnia 1875 r. o godzinie 3 po południu.
Warunki licytacyjne przejrzane być mogą w Kancelarji Podpisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu i u podpisanego Patrona sprzedaż popierającego.
w Kaliszu d. 29 Maja (10 Czerw.) 1875 r.
Jacek Sulimierski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 162

N. D. 4466. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwu Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego udzielonych, następujące dobra ziemskie za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina w kancelarjach hipotecznych poniżej wymienionych
4. Dobra Gronów, z przyległością Brzeznica i nowym w Gronowie wystawionym folwarkiem Gronówek zwanym, z wszystkiemi przynależytościami, w okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 1828 k. 27, vadium do licytacji rs. 3000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 41070 k. 40, termin przedaży d. 1 (13) Marca 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 15898 k. 4 1/2, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Alfonsem Paszkowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno bydź w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może listami zastawnemi lub likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
Wrazie nie dojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy, i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.)
Kalisz d. 1 (13) Lipca 1875 r.
Prezes Chełmski.
Pisarz Bierzyński.


Gazeta Kaliska 1904 nr 105

Poszukuje się zaraz kucharza ogrodnika, w jednej osobie. Bliższe informacje udzieli Dom. Gronów, przez Złoczew.

Gazeta Kaliska 1904 nr 321

D. 18 października r. b. we wsi Gronów, pow. sieradzkiego, spłonęły, zdaje się wskutek podpalenia, murowane: stodoła i obora p. Kazimierza Grabskiego. Straty wynoszą 5080 rb. O podpalenie podejrzany jest owczarz miejscowy Józef Dawid.

Gazeta Kaliska 1905 nr 116

Młody człowiek z średniem wykształceniem, poszukuje w inteligentnym domu praktyki gospodarczej. Wiadomość: Grabski, Gronów, p. Złocz.


Gazeta Kaliska 1905 nr 116

Dom. Gronów, p. Złoczew, potrzebuje pięćdziesiąt kóp zarybku karpi.

Gazeta Kaliska 1905 nr 124

Dom. Gronów, poczta Złoczew. poszukuje zaraz dwudziestu krów rasy poprawnej polskiej, w cenie od 50 rb. do 75.Gazeta Kaliska 1905 nr 253

Dominium Gronów, per. Złoczew, poszukuje 10 młodych, dojnych lub wysoko cielnych średniego wzrostu krów, lub wysoko cielnych jałowic; maść ani rasa nie robią różnicy.


Gazeta Kaliska 1907 nr 207

Śmierć od pioruna. Na polach majątku Gronów, w pow. sieradzkim, piorun zabił 10-letniego chłopca Franciszka Kaczmarka.


Gazeta Kaliska 1907 nr 253

Sprzedaż. W kancelarji rejenta Dzierzbickiego dokonaną została sprzedaż przez p. Teodora Załuskowskiego dóbr Niechmirów A powiatu sieradzkiego, p. Ignacemu Gąsiorowskiemu, właścicielowi dóbr Gronowa.


Ziemia Sieradzka 1920 styczeń nr 5

Z Kamionki, gm. Majaczewice. Wieś Kamionka od najbliższego miasteczka Burzenina oddalona jest o 8 klm. W roku 1917 została tu założona szkoła, do której chętnie, garnie się dziatwa. W roku 1918 dzięki staraniom tutejszego nauczyciela i Panów: A. Kowalczyka I Szymona Musiała, została urządzona majówka, z której dość pokaźny dochód, bo wynoszący ..428 mk., przeznaczono na urządzenie straży ogniowej, która liczy dziś 30 czynnych członków. W tymże roku została założona orkiestra, dzięki staraniom Tomasza Pielicha i tutejszej młodzieży. Orkiestra obecnie podupadła, ponieważ zabrano nam kilku chłopców do wojska, ale da Bóg, iż z czasem powiększy się, gdy tamci wrócą. W czerwcu 1919 roku została znów urządzona majówka, z której czystego dochodu zebrano 1638 mk, a po dodaniu różnych składek złożyło się 2900 mk. Za te pieniądze kupiliśmy sikawkę. W tymże roku we wrześniu znów urządzono majówkę i zebrano 1500 mk. czystego dochodu. Obecnie mamy: sikawkę, beczki, bosaki i inne narzędzia. Na naczelnika wybrano: A. Janika, pom. naczelnika T. Łęskiego, prezesa A. Kowalczyka, wice-prezesa St. Cybulskiego, skarbnika Sz. Musiała, sekretarza St. Maślaka, gospodarza straży St. Leśniaka. W sąsiedniej wiosce Gronowie dzięki wyżej wymienionym panom prócz tego p. p. A. Knop, W. Menceł, Ign. Sukiennicki, Józef Gibki, St. Kowalczyk, Józef Skowroński, An. Frankowski i Antoni Szmitke została założona kooperatywa pod nazwą "Gronowianka", która z Bożą pomocą, pójdzie chyba dobrze. Znajdują się w naszej wsi gospodarze ciemni, którzy wolą przepić parę marek, niż ofiarować je na jakiś cel pożyteczny. Owi gospodarze, muszę przyznać z żalem, iż dotyczas w niczem nam nie dopomogli. Da Bóg, że oni nareszcie zrozumieją. Panom: A. Kowalczykowowi, A. Janikowi, Sz. Musiałowi. St. Cybińskiemu, T. Łęskiemu składa cała straż "Bóg zapłać".Kamieniak.

Ziemia Sieradzka 1921 grudzień

Obwieszczenie. Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu przy ulicy Wartskiej pod Nr 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 M. P. O. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 6 kwietnia 1923 r. od godziny 10 rano, w sali posiedzeń Sądu Pokoju I-go okr. w Sieradzu rozpocznie się sprzedaż z publicznej licytacji osady włoścjańskiej położonej we wsi Gronów, gm. Majaczewice, pow. Sieradzkiego, pod Nr 8 tabeli likwidacyjnej przestrzeni 31 morga 62 pręty miary polskiej, licząc w tem 16 mórg pastwiska zalesionego brzeziną i sosną i około trzech mórg 50-cio letniego sosnowego lasu, grubości drzew od 5 do 15 cali, pozostałej po Walentym i Marjannie małżonkach Wyrwasach. Na wymienionej osadzie znajdują się zabudowania: 1) dom drewniany o dwóch izbach, komorze i sieni, pod słomą; 2) stodoła o jednym sąsieku z oborą pod jednym słomianym dachem; 3) chlewy o 2-ch drzwiach z szopą — drewniane; 4) płoty wokoło zabudowań. Oprócz tego na osadzie znajdują się: krowa maści czarnej, drabina na dach, 3 gruszki, dwa dzikie drzewa, cztery fury w słomie żyta i dwie fury w słomie owsa. Osada ta niema urządzonej księgi hipotecznej, ograniczeniami i ciężarami nie obciążona wyznacza się na sprzedaż w drodze działów, stosownie do wyroku Sądu Pokoju w Złoczewie z dnia 11.26 kwietnia 1922 r. wyłuszczonego w tytule wykonawczym z dnia 24 lipca 1922 r. za Nr. C. 330/21. Licytacja rozpocznie się od sumy 1840000 mk. Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej, czyli 184,000 mk., osoba utrzymująca się przy kupnie obowiązana ułożyć przed upływem siedmiu dni opłaty aljenacyjne, a resztę szacunku przed upływem 14 dni. Papiery i dokumenty tyczące się powyższej sprzedaży są do przejrzenia dla osób interesowanych w kancelarji Komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń Sądu Pokoju, Sieradz, dnia 9 grudnia 1922 r. Komornik Sądowy Grzesik.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 100


Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Roman Grzesik, zamieszkały w Sieradzu, przy ul. Wartskiej pod Nr. 5, na zasadzie art. 1141, 1148, 1149 i 1570 U. P. C. niniejszem obwieszcza, że d. 6 kwietnia 1923 r., od godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu pokoju I okr. w Sieradzu rozpocznie się sprzedaż z publicznej licytacji osady włościańskiej, położonej we wsi Gronów, gm. Majaczewice, pow. Sieradzkiego, pod tab. likw. Nr. 8, przestrzeni 31 mórg 62 pręty miary polskiej, licząc w tem 16 mórg pastwiska zalesionego brzeziną i sosną i około trzech mórg 50-cio letniego sosnowego lasu, grubości drzew od 5 do 15 cali, pozostałej po Walentym i Marjannie małż. Wyrwasach.
Na wymienionej osadzie znajdują się zabudowania:
1) dom drewniany o 2-ch izbach, komorze i sieni, pod słomą,
2)stodoła o jednym sąsieku z oborą pod jednym słomianym dachem,
3)chlewy o 2-ch drzwiach z szopą — drewniane, 4) płoty około zabudowań. Oprócz tego na osadzie znajdują się krowa maści czarnej, drabina na dach, 3 gruszki, dwa dzikie drzewa, cztery fury w słomie żyta i dwie fury w słomie owsa.
Osada ta niema urządzonej księgi hipotecznej, ograniczeniami i ciężarami nie obciążona, wyznacza się na sprzedaż—w drodze działów—stosownie do wyroku sądu pokoju w Złoczewie z d. 26 kwietnia 1922 r. wyłuszczonego w tytule wykonawczym z d. 24 lipca 1922 r. za Nr. C. 330/21.
Licytacja rozpocznie się od sumy 1.840.000 mk.
Osoby zamierzające wziąć udział w licytacji, obowiązane są złożyć 10% kaucji od sumy szacunkowej, czyli 184.000 mk., osoba zaś utrzymująca się przy kupnie obowiązana jest złożyć przed upływem 7 dni opłaty aljenacyjne, a resztę szacunku przed upływem 14 dni.
Papiery i dokumenty, tyczące się powyższej sprzedaży, są do przejrzenia dla osób interesowanych w kancelarji komornika, a w dzień licytacji w sali posiedzeń sądu pokoju.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:W dniu 31 grudnia 1927 r.
8803. „Jan Mikołajczyk" — sklep kolonjalno-spożywczy i wyroby tytoniowe, w kolonji Gronów, gm. Majaczewice, pow. sieradzkiego. Ist­nieje od 1927 r. Właśc. Jan Mikołajczyk, zam. w Kolonji Gronów.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 60

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
1. Franciszku Janickim, właśc. 3 dzies. 180 sąż. z maj. Gronów A., pow. sieradzkiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dz. 12 lutego 1929 r., w którym to dniu osoby interesowane winny zgłosić swoje prawo w wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1929 nr 41

Sąd okręgowy w Kaliszu na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z dnia 16 marca 1929 r. zostało wdrożone po­stępowanie o uznanie za zmarłego Antoniego Krzywani, wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zostanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, ktoby wiedział o życiu, lub śmierci Antoniego Krzywani, by o znanych so­bie faktach zawiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie. Nadto sąd nadmienia, że Antoni Krzywania był stałym mieszkańcem wsi Gronów, gminy Majaczewice, pow. sieradzkiego.

Gazeta Świąteczna 1930 nr 2568

Ktoby wiedział o Antonim Krzywaniu, wziętym do wojska w 1914-ym roku jako zapasowy żołnierz, niech da znać Ks. Proboszczowi w Stolcu w powiecie sieradzkim. Zaginionego poszukuje żona Marjanna z Gronowa.

Z Otchłani Wieków 1931 nr 1

Przegląd ostatnich odkryć i wykopalisk, dokonanych z ramienia Państw. Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
(...) Poza tem znalazłem jeszcze dwa cment. "łużyckie" na terenie wsi Piaski Kamyckie i Zabłocia. W torfowisku należącym do Zabłocia znaleziono młot kamienny, ofiarowany dla P. M. A. przez p. St. Walickiego, nauczyciela z Gronowa, w pow. sieradzkim. (...)

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
X. Obszar gminy wiejskiej Majaczewice dzieli się na gromady:
5. Gronów, obejmującą: wieś Gronów, kolonję Gronów, kolonję Rokitowiec.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 13 luty

ŚWlETLICA W GRONOWIE.
Dnia 5. II b. r. z inicjatywy kierownika szkoły p. Stanisława Walickiego odbyło się pierwsze zebranie świetlicowe w szkole powszechnej w Gronowie. Pan Walicki omówił cele i zadania świetlicy dla dorosłych i młodzieży; następnie wygłosił referat o stanowisku rolnictwa w państwie polskiem. Świetlica będzie czynna dwa razy tygodniowo: we wtorki dla dorosłych, w czwartki dla młodzieży. Współpracę w prowadzeniu świetlicy dla młodzieży przyrzekła pani Józefa Janasiówna nauczycielka z Kamionki oraz pani Joanna Janasiówna.

Jeden z gospodarzy wystąpił z propozycją, aby przynajmniej co piąta rodzina prenumerowała gazetę. Na zgromadzeniu została odczytana gazeta „Echo Sieradzkie" z której dowiedzieli się zebrani o dwóch doniosłych wydarzeniach historycznych t. j. o uchwaleniu konstytucji oraz o umowie z Niemcami, a także o wielu innych wypadkach w kraju i zagranicą. Uczestników zebrania była pełna sala szkolna.

Z Otchłani Wieków 1935 nr 1

POLSKA ŚRODKOWA. Prace archeologiczne w woj. łódzkiem. Z ramienia Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi przeprowadzał badania archeologiczne mgr. Jan Fitzke na terenie województwa łódzkiego. Stwierdził istnienie zabytków przedhistorycznych w następujących miejscowościach:
(...) Prawdopodobnie występuje jeszcze materjał przeddziejowy w Tomczykach, w pow, sieradzkim i w Gronowie, w pow. sieradzkim.  

1 komentarz:

  1. Informacja od Pana Roberta Kosteckiego:
    Żoną Józefa Zaremby, dziedzica dóbr ziemskich Gronów i Biała, była Józefa Dzierzgowska (ur. ok. 1789 - zm. 12.07.1849 Podgórze). Umarła w majątku Podgórze koło Widawy, będąc z wizytą u córki Wiktorii, żony Jana Nepomucena Rutkowskiego, właściciela dóbr Podgórze.

    OdpowiedzUsuń