-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kajetanów

Słownik Geograficzny:  
Kajetanów,  folw., pow. łaski, gm. Lutomiersk, par. Mikołajewice. Ma 1 dm., 7 mk., 93 mr. obszaru.

Spis 1925:
Kajetanów, osada, pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 19. Mężczyzn 10, kobiet 9. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 7, ewangelickiego 12. Podało narodowość: polską 7, niemiecką 9.

Kajetanów, obecnie część wsi Prusinowice w gminie Lutomiersk.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1867 nr 137

(N. D. 3578) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci Emiljana Krajewskiego, mającego prawo pierwszeństwa do kupna folwarku Kajetanowo, do dóbr Prusinowice Wielkie z Okręgu Szadkowskiego w dziale III. pod Nr. 17 w wykazie hypotecznym tych dóbr zapisane, oraz wierzyciela z większych kapitałów rs. 2,255 i rs. 2,970, resztujących kwot, pierwszego ad 13 i 16, a drugiego ad 15, obydwóch na tychże dobrach Prusinowice Wielkie w dziale IV wykazu hypotecznego lokowanych wreszcie co do ostrzeżenia, o rs. 750, także na tychże samych dobrach w dziale IV pod Nr. 36 wykazu zabezpieczonego, otworzył się spadek, do uregulowania którego, oznacza się termin przed podpisanym Rejentem i w jego kancelarji na dzień 19 (31) Grudnia 1867 r.
Kalisz d. 3 (15) Czerwca 1867 r.
Wilchelm Grabowski.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 15

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 22 lipca 1932 r. L. SA. II. 12/7/32
o włączeniu folw. Kajetanów, os. Kajetanów 1 i osady Kajetanów 2 do sołectwa wsi Prusinowiczki, gm. Lutomiersk, pow. Łaskiego.
Na podstawie uchwały Wydziału Wojewódzkiego z dnia 20. VII. 1932 r zarządzani zgodnie z postanowieniami art. 287 ustawy o samorządzie gminnym z 1864 r. oraz art. 108 Rozp. Prezydenta Rzplitej z dnia 19. I. 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) co następuje:
§ 1.
Włącza się folw. Kajetanów, osadę Kajetanów i i osadę Kajetanów 2 do sołectwa wsi Prusinowiczki, gm. Lutomiersk, pow. Łaskiego.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu w Łasku.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Za Wojewodę:
(—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Lutomiersk dzieli się na gromady:
12. Prusinowiczki, obejmującą: folwark Kwirynów, folwark Kajetanów, osadę I. Kajetanów, osadę II. Kajetanów, wieś Prusinowiczki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza