-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Jeziorko

Taryfa Podymnego 1775 r.
Jeziorko, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 7 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Jeziorko, parafia małyń, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: Wirzchleyski.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jeziorko, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Małyń, własność prywatna. Ilość domów 6, ludność 50, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Jeziorko,  wś i folw., nad rz. Nerem, pow. łódzki, gm. Puczniew, par. Małyń. Wś ma 4 dm., 80 mk., 82 mr. obszaru; folw. zaś 1 dm., 16 mk., 1090 mr., w tem 120 ziemi ornej.

Spis 1925:
Jeziorko, wś, pow. łódzki, gm. Puczniew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 72. Mężczyzn 38, kobiet 34. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 72. Podało narodowość: polską 72.

Wikipedia:
Jeziorko-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
JEZIORKO par. Małyń p. poddębicki,Puczniew, Wola Puczniewska w 1783 Felicjana Wierzchlejskiego podsędka kaliskiego, (patrz Puczniew)

1929 r.

1965 r.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1666

16 maj
Tego samego dnia ochrzciłem dziecko Urodzonych Aleksandra Skrzyńskiego i Anny, małżonków z Jeziorka, któremu nadałem imię Stanisław. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Mikołaj Bielawski z Jasionka i Urodzona panna Anna Aleksandra Skrzyńska z Jeziorka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1760

Jeziorko
Dnia 5-go tego miesiąca zmarła Wielmożna Ewa Gałczyńska lat plus minus 40. Opatrzona sakramentami, pochowana w grobowcu przy ołtarzu NMP ?

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1765

Magnusy
Dnia 21 lutego 1765 ochrzciłem imieniem Zuzanna, córkę Urodzonych Mikołaja Magnuskiego i Anny ze Starzyńskich. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzeni Kazimierz Magnuski i Marianna jego małżonka z Jeziorka.

Akta metrykalne (Parafia Małyń) 1767

Jeziorko z parafii Małyńskiej.
Dnia 1-go grudnia, poprzedziwszy trzema zapowiedziami ogłoszonymi w dniach świąt z ambony wobec zgromadzonego ludu i Boga, mianowicie dwudziestego pierwszego lutego pierwsza, 24. druga. trzecia zaś pierwszego marca, nie znajdując żadnych przeszkód, ja, Stanisław Ostoja Gajewski kapłan małyński, zapytałem Urodzonych Anoniego Krzemieniewskiego z Gajówki parafii Dalików syna nieżyjącego Urodzonego Teofila i Elżbietę Magnuską z Jeziorka córkę Urodzonego Kazimierza Magnuskiego posesora dóbr Jeziorka Woli Załężnej w obowiązującym trybie w kościele parafialnym ich wzajemną zgodę [mając] przez uroczyste słowa przysięgi, połączyłem ich małżeństwem. Świadkowie znani mi Jaśnie Wielmożny Antoni Walewski kasztelanic spicymirski, Jasnie Wielmożny Jan Kanty Jabłkowski podczaszy dobr?, Jaśnie Wielmożny Kacper Stokowski podczaszy mielnicki z Przyrownicy i inni wiarygodni z parafii.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 87

(Ν. D. 1773) Wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiej w d. 15 (27) Stycznia 1843 r., między Marcyanną z Wierzchlejskich Antoniego Zakrzewskiego Obywatela małżonką we wsi Zelgoszczy Okręgu Wartskim, a Teklą z Załuskich po Józefie Wierzchlejskim pozostałą wdową, w imieniu własnym, jako matką i główną opiekunką nieletnich dzieci, a mianowicie: Tekli, Józefy, Antoniny, Agnieszki i Pauliny córek, z nie gdy Antonim Wierzchlejskim spłodzonych, we wsi Gostkowie, Okręgu Zgierskim; Wincentym Prądzyńskim właścicielem dóbr Lesznicy Wielkiej tamże w Okręgu Zgierskim, jako przydanym Opiekunem nieletnich Wierzchlejskich, tamże mieszkającemi zapadłym, dział majątku po niegdy Józefie Wierzchlejskim pozostałego nakazany, a przedewszystkiem sprzedaż dóbr Ziemskich Puczniewo z przyległościami postanowiona; dobra te położone w Powiecie Łęczyckim Gubernii Mazowieckiej składją się z dóbr głównych Puczniew i przyległośc Jeziorka, Ostrowka, Mionowa, Woli Załęcznéj, Маdeiów, albo Szydłowka, Zagrodników albo Oleśnicy w którym podostatkiem jest gospodarzy odrabiających dnie, już sprzężajem, już pieszo i składających daniny; co do zabudowań, te są wszędzie w dobrym stanie, częścią murowane częścią drewniane, o czem poszczególe przekona taxa i mappa sporządzona. Zajmują w sobie włók 177, morgów 5, prętów 246, otaxowane na rs. 68,000 kop 34 2j7. Druga publikacya i przygotowawcze przysądzenie tzch dóbr, odbędzie się w dniu 21 Lutego (4 Marca) 1844 r. o godzinie 4 z południa w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiej Wydziału III. tu w Warszawie przy ulicy Długiéj pod Nr. 549 przed W. Szaniawskim Assessorem Trybunału, warunki sprzedaży przejrzane bydź mogą u W. Wojciechowskiego Pisarza Trybunału, lub u podpisanego Adwokata pod Nr. 1767 przy ulicy Sto-Jerskiej mieszkającego.
Warszawa dnia 12 (21) Stycznia 1844 r.
Alojzy Anasiński, Adwokat.
Po odbyciu drugiéj publikacyi i przygotowawczego przysądzenia, w dniu jak wyżéj oznaczonym, terminu do trzeciej publikacyi i ostatecznego przysądzenia powyższych dóbr na dzień 13 (25) Kwietnia na godzinę 4-tą z południa przez delegowanego Assessora oznaczony został, który się odbędzie w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Mazowieckiéj tu w Warszawie przy ulicy Długiéj, pod Nr. 549.
Licytacya zacznie się od summy rs. 68,000 kop 34 i 2j7.
Warszawa dnia 2 (11) Marca 1844 r.
Alojzy Anasiński, Adwokat.


Dziennik Łódzki 1886, nr. 141

D. 20 b. m. we wsi Jeziorno, gminy Puczniew, skutkiem niewiadomej przyczyny, wybuchnął pożar w stodole Antoniego Biedy. Cała stodoła spaliła się zupełnie; ubezpieczona. była na rs. 80. Straty w ruchomościach nieubezpieczonych wynoszą rubli 10.

Rozwój 1898 nr 278

Pożar w okolicy. W tych dniach w majątku Puczniew pod Łodzią na folwarku Jeziorno, należącem do p. Leona Wernera spaliła się sterta żyta, mieszcząca 58 wozów, wartości rb. 812, nieubezpieczona od ognia.
Pożar wynikł z podpalenia, sprawcy jednak nie wykryto.

Rozwój 1909 nr 37

Pomiar gruntów. Z rozporządzenia piotrkowskiej Komisji włościańskiej w roku bieżącym dokonany będzie pomiar gruntów w następujących wsiach w powiecie łódzkim: Wola Puczniewska, Dobrzon, Jeziorko, Erwonice, Mianów, Charbice Górne, Konstantynów poduchowny, Bełdów i Rzgów poduchowny.
Nadto w kilkudziesięciu innych miejscowościach pow. łódzkiego będa sporządzone nawe plany gruntów włościańskich.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1918 nr 87

Obwieszczenie.
Gospodarz wiejski Adam Zawiera we wsi Jeziorko, gminy Puczniew, został wybrany na sołtysa, zaś gospodarz wiejski Andrzej Staszek we wsi Jeziorko, gminy Puczniew, na podsołtysa wsi Wola-Puczniewska-Jeziorko, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 25 marca 1918 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
Loehrs.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Puczniew dzieli się na gromady:
12. Wola-Puczniewska, obejmującą: Wolę Puczniewską wieś, Jeziorko wieś, Jeziorko leśnicz.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Dziennik Łódzki 1950 nr 289

Realizacja zobowiązań
chłopów województwa łódzkiego
Biorąc przykład z robotników, mało i średniorolni chłopi woj. łódzkiego realizują swe zobowiązania, podjęte dla uczczenia 33 rocznicy Rewolucji Październikowej. M. in. mieszkańcy gromady Pruszków pow. łaskiego zakończyli na tydzień przed terminem kampanię siewną, zaś do 15 bm. ukończyli pracę przy wykopkach ziemniaków.
Wzmożoną pracą pragniemy zadokumentować swą przyjaźń i oddanie dla bohaterskich narodów Związku Radzieckiego — głosi rezolucja chłopów z Pruszkowa. Wiemy, że dzięki Wielkiej Rewolucji, że dzięki jej genialnym wodzom Leninowi i Stalinowi możemy dziś w Polsce budować szczęśliwą przyszłość".
Chłopi z gromad Jeziorko i Wola Puczniewska w szybkim tempie kończą budowę dwóch kanałów melioracyjnych, o łącznej długości 500 m. Kanały te zamienią na łąki 15 ha nieużytków. Zobowiązania w zakresie budowy dróg zrealizowały już wsie Białaczów w pow. opoczyńskim oraz Kurnądz i Podłubień pow. piotrkowskiego.


Gminna Rada Kobieca w Widawie pow. łaskiego zorganizowała 2 koła TPP-R, 3 koła gospodyń oraz założyła dwie grupy hodowczyń drobiu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza