-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Józefów

Spis 1925:  
Józefów,  wś, pow. łódzki, gm. Bełdów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 63. Mężczyzn 32, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 15, ewangelickiego 48. Podało narodowość: polską 55, niemiecką 8.

1992 r.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1917 nr 33

Gospodarz ziemski Juljusz Otto we wsi Józefów, gminy Bełdów, został wybrany na sołtysa, zaś gospodarz ziemski Juljusz Lerle we wsi Józefów, gminy Bełdów, na podsołtysa wsi Józefów i Kontrewers, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 28 czerwca 1917 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
w zast. v. Bernewitz.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1919 nr 59

Z Komisarjatu Rządow. na pow. Łódzki.
Kary za niedostarczenie kontygensu płodów rolnych
Dn. 14 sierpnia 1919 r. skazani zostali w gm. Bełdów.
Arnd Antonina Józefów
na Mk. 3000 i 14 d. aresztu
Otto Juljusz Józefów
na Mk. 1000 i 7 d. aresztu
Reiman Frydrych Józefów
na Mk. 1000 i 7 d. aresztu

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
II. Obszar gminy wiejskiej Bełdów dzieli się na gromady:
6. Dzierżanów, obejmującą wsie: Dzierżanów, Kontrewers i Józefów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 94

Wydział I cywilny, sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 16 października 1935 r., ogłasza, że na skutek podania Reinholda Otto, zamieszkałego w Aleksandrowie pod Łodzią, przy ul. Pabjanickiej Nr. 45, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Gustawa Otto za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Gustawa Otto brata petenta, a syna Adolfa i Pauliny z domu Hirt, urodzonego we wsi Józefów, gm. Bełdów, pow. łódzkiego, w dniu 26 kwietnia 1896 roku, ostatnio zamieszkałego we wsi Bełdów, w 1919 r. wcielony został do szeregów Wojsk Polskich niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6 miesięcz­nym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Plac Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go, za zmarłego.

Nadto I wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Gustawa Otto posiadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy Nr. Co. 659/35.

Dziennik Łódzki 1960 nr 61

Kronika wypadków
Wczoraj na terenie woj. łódzkiego zanotowano rekordową w tym roku ilość pożarów w jednym dniu. W piętnastu wypadkach interweniowała straż pożarna. Paliły się torfowiska w Józefowie, pow. Poddębice, (...) Ogólne straty we wszystkich pożarach przekraczają 200 tys. zł.
(s)

Dziennik Łódzki 1964 nr 33

Z kroniki MO
UWAGA, ŚLISKO!

5 bm. w Józefowie pow. Poddębice, samochód „Star 20" prowadzony przez 27-letniego Stanisława Kołodzieja, na skutek poślizgu, wpadł na przydrożne drzewo. Kierowca doznał ciężkich obrażeń ciała, samochód jest poważnie uszkodzony.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza