-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Miła

Słownik Geograficzny:
Miła,   por. Tobolice.

Miła 1850-1890


1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 106

(N. D. 2085) Podpisany Komornik Sądowy wiadomo czyni, iż prawnie zajęta Nieruchomość wiejska, to jest dobra Tobolice, z koloniami, Antoniew, Krasnyłan, i Julianów, oraz folwarku Miła, w Ogu Zgierskim, Pcie Łęczyckim, Gubernii Warszawskiej położone, wydzierżawione zostaną przez publiczną licytacyą na lat 3 po sobie idące, poczynając od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż dnia i miesiąca 1864 r., a to w dniu 6 (18) Czerwca 1864 r. b. o godzinie 11 z rana, przed Janem Cichockim Rejentem Ogu Zgierskiego w m. Zgierzu urzędującym odbyć się mającem. Licytacya ceny dzierżawnej rozpocznie się na wszystkie lat 3 od summy rs. 1350.
Zgierz d. 18 (30) Kwietnia 1861 r.
Franciszek Skotnicki, K. S.

Dziennik Warszawski 1864 nr 152

(N. D. 3122) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Jana Szostkowskiego byłego komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie, a dziś Obrońcy przy Sądzie Pokoju Okręgu Zgierskiego, dawniej w mieście okręgowem Zgierzu a obecnie w mieście Łodzi Okręgu Zgierskim zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Teofila Tomickiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie pod N. 2244a mieszkającego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 7725 i rs. 885, z procentem 5 0j0 od d. 1 Lipca 1862 r. liczącym się i kosztów od Juljana Chmieleckiego Obywatela i właściciela dóbr ziemskich Tobolice z przyległościami w Okręgu Zgierskim Powiecie Łęczyckim położonych tamże zamieszkałego, protokółem Franciszka Skotnickiego Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Zgierskiego w dniu 29 Października (10 Listopada) 1863 r. sporządzonym w drodze Sądowej przymuszonego wywłaszczenia zajęte i zaaresztowane zostały
DOBRA ZIEMSKIE TOBOLICE
z przyległościami składające się z wsi folwarcznej Tobolice, Folwarku Miła i Kolonji Antoniew, Krasnyłań i Juljanów oraz zabudowań folwarcznych w Tobolicach i Miłe będących, ogólnej rozległości około włók 34, miary nowopolskiej mające, w jurisdykcji Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego, Powiecie Łęczyckim, Gubernji Warszawskiej Gminie Tobolice, parafii Domaniew położone, prawem własności do exekwowanego dłużnika Juljana Chmieleckiego należące i w tegoż posiadaniu zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone.
Na gruncie tych dóbr są następujące zabudowania:
1. Dwór z bali w węgieł o parterze, gontami kryty, komin murowany mający.
2. Kuchnia w 1/3 części z cegły palonej w 2/3 częściach z bali w słupy postawiona, słomą kryta, jeden komin murowany mająca.
3. Budynek lamusem zwany z frontu kawałek muru z cegły palonej mający, a zresztą z drzewa w węgieł postawiony, słomą kryty.
4. Spichrz z drzewa słomą kryty.
5. Stodoła z drzewa słomą kryta.
6. Stodoła podobnież z drzewa słomą kryta
7. Stajnia z drzewa gontami kryta.
8. Studnia balami cembrowana z żurawiem i kulką.
9. Ogród owocowy w którym drzew owocowych różnego gatunku znajduje się około sztuk sześćdziesiąt.
10. Chałupa kopiarska i służących dworskich słomą kryta, komin murowany mająca.
11. Chałupa takaż sama.
Zabudowania na folwarku Miła są:
12. Dom z bali słomą pokryty, jeden komin murowany mający.
13. Stodoła z bali w węgieł, słomą kryta.
14. Stajnia z bali słomą kryta.
15. Kloaka z desek deskami kryta.
Na brzegu lasu jest zrąb z bali w węgieł postawiony.
17. Karczma z bali w węgieł, słomą kryta, jeden komin murowany mająca.
18. Studnia balami ocembrowana z żurawiem i kulką.
W dobrach tych są koloniści wieczysto-czynszowi; w akcie zajęcia z imion i nazwisk oraz opłatę uiszczający, wymienieni.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą dyrygującego Teofila Tomickiego Patrona przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie, w Warszawie pod N. 2244a, zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału tutejszego w Wydziale I. złożone przejrzane być mogą. Zajęcie w kopiach doręczone:
1. Bolesławowi Tymienieckiemu Wójtowi gminy Tobolice, we wsi Idzikowice Pielgrzyny Okręgu Łęczyckim mieszkającemu i urzędującemu do rąk własnych dnia 5 (17) Grudnia 1863 roku.
2. Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego Heljodorowi Janiszewskiemu, w mieście Łodzi urzędującemu do rąk własnych dnia 21 Grudnia 1863 r. (2 Stycznia 1864 r.).
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych dóbr Tobolice d. 19 (31) Maja 1864 r. a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w kancelarji Trybunału tutejszego, na ten cel utrzymywanej wpisane zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie w Wydziale I. w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod Nr. 549 o godzinie 10 z rana dnia 28 Lipca (9 Sierpnia) r. b. Sprzedażą dyrygować będzie Teofil Tomicki Patron, przy Trybunale Cywilnym Gubernji Warszawskiej w Warszawie, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa d. 1(13) Czerwca 1864 r.
R. D. Zgórski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie dnia 1(13) Czerwca 1864 roku.
Radca Dworu, Zgórski. (N. 34)

Dziennik Warszawski 1870 nr 45

N. D. 1652. Pisarz Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż gdy Ksawery Chraszczewski, Adwokat przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, jako pełnomocnik Juljana Chmieleckiego, właściciela dóbr Tobolice z przyległościami zapłaciwszy funduszem tegoż Chmieleckiego z wynagrodzenia za odpadłe na rzecz włościan tychże dóbr grunta pochodzącym i w sumie rs. 5,078 kop. 72 w Listach Likwidacyjnych, przyznanym, Janowi Szostkowskiemu wierzycielowi hypotecznemu mającemu na tych dobrach ubezpieczone dwie sumy: jednę rsr. 7,725, drugą rs. 885 z procentem 5% od dnia 1 Lipca n. s. 1869 r. należnym, sumę rs. 3,558 kop. 11 pozostałą, z zamiany listów likwidacyjnych na gotowiznę, a resztę długu Janowi Szostkowskiemu należnego mianowicie sumę rs. 5,051 kop. 89 własnemi funduszami, co do tej ostatniej sumy, aktem w dniu 28 Marca (9 Kwietnia) 1867 roku przed Józefem Zbikowskim, Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej w Warszawie zeznanym w prawa Janowi Szostkowskiemu służące a tem samem i do dalszego popierania rozpoczętej i do I-ej publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży doprowadzonej subhastacji tychże dóbr Tobolice z przyległościami podstawionym został. Gdy nadto dłużnik Juljan Chmielecki, przyjmując tegoż Ksawerego Chraszczewskiego za nowego swego wierzyciela sumy rs. 5,051 kop, 89 przyznał mu jeszcze aktem w dniu 19 (31) Października 1867 r. przed Janem Kurzykowskim Rejentem w Łęczycy zawartym, za należną od siebie drugą sumę rs. 6, 388 kop. 11 i obiedwie te sumy razem rs. 11,440 wynoszące, zobowiązał się zapłacić w dniu 13 (25) Październiku 1869 roku bez procentu, z procentem jedynie od daty uchybionego terminu i gdy dalej po wydaniu w dniu 29 Października (10 Listopada) 1869 r. na żądanie Ksawerego Chraszczewskiego wierzyciela Julianowi Chmieleckiemu dłużnikowi i zarazem właścicielowi dóbr ziemskich Tobolice z przyległościami i przez Teofila Młodzikowskiego Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Zgierskiego w Łodzi, nakazu egzekucyjnego o zapłacenie sumy ogólnej rs. 11,440 z procentem 5% od dnia 13 (25) Października 1869 roku z zagrożeniem prowadzenia w dalszym ciągu rozpoczętej subhastacji przez Korneljusza Drezner woźnego tak Juljanowi Chmieleckiemu dłużnikowi, jakoteż i Wójtowi gminy Dalików, w której dobra Tobolice leżą doręczonego, termin trzydziestodniowy bezskutecznie upłynął, przeto wiadomo czyni:
Iż na żądanie Ksawerego Chraszczewskiego Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod Nr. 524 zamieszkałego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Mieczysława Wyrzykowskiego, Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie pod N-rem 1775 zamieszkałego, obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rsr. 5,051 kop. 89 z większej rs. 8,610 pochodzącej i rs. 6,388 kop 11, czyli razem w poszukiwaniu sumy rs. 11,440 z procentem 5% od dnia 13 (25) Października 1869 roku liczącym się i kosztów od Juljana Chmieleckiego obywatela i właściciela dóbr ziemskich Tobolice z przyległościami, w Okręgu Sądowym Zgierskim, Powiecie Łęczyckim położonych, tamże zamieszkałego, protokułem Franciszka Skotnickiego, Komornika przy Sądzie Pokoju Okręgu Zgierskiego w dniu 29 Października (10 Listopada) 1863 r. sporządzonym, w drodze sądowej przymuszonego wywłaszczenia, zajęte i zaaresztowane zostały:
DOBRA ZIEMSKIE
Tobolice z przyległościami, składające się z wsi folwarcznej Tobolice, folwarku Miła i kolonij Antoniew, Krosnyłon i Juljanów oraz zabudowań folwarcznych w folwarkach Tobolice i Miła będących ogólnej rozległości około włók 34 miary nowopolskiej mające, w jurisdykcji Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego w Łodzi, Powiecie Łęczyckim, byłej Gubernji Warszawskiej, gminie dawniej Tobolice obecnie Dalików, parafji Domaniew położone, prawem własności do egzekwowanego dłużnika Juljana Chmieleckego należące, dawniej w posiadaniu Emiljana Rożnowskiego dzierżawcy, obecnie w posiadaniu samego dłużnika Juljana Chmieleckiego zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone.
Na gruncie tych dóbr stoją następujące zabudowania:
1. Dwór z bali w węgieł parterowy, gontami kryty, komin murowany mający.
2. Kuźnia w 1/3 części z cegły palonej, w 2/3 częściach z bali w słupy postawiona, słomą kryta, jeden komin murowany mająca.
3. Budynek lamusem zwany, z frontu kаwałek muru z cegły palonej mający, a zresztą z drzewa w węgieł postawiony, słomą kryty.
4. Spichrz z drzewa słomą kryty.
5. Stodoła z drzewa, słomą kryta.
6. Stodoła podobnież z drzewa słomą kryta.
7. Stajnia z drzewa gontami kryta.
8. Studnia balami cembrowana z żurawiem i kulką.
9. Ogród owocowy, w którym drzew owocowych różnego gatunku, znajduje się około sztuk 60.
10. Chałupa kopiarska i służących dworskich, słomą kryta, komin murowany mająca.
11. Chałupa takaż sama.
Zabudowania zaś na folwarku Miła są:
12. Dom z bali słomą pokryty, jeden komin murowany mający.
13. Stodoła z bali w węgieł słomą kryta.
14. Stajnia z bali słomą kryta.
15. Kloaka z desek deskami kryta.
16. Na brzegu lasu jest zrąb z bali w węgieł postawiony.
17. Karczma z bali w węgiel słomą kryta, jeden komin murowany mająca.
18. Studnia balami cembrowana z żurawiem i kulką.
W dobrach tych są koloniści wieczysto-czynszowi, w akcie zajęcia z imion i nazwisk wymienieni, którzy obecnie z mocy Najwyższego Ukazu z daty 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku zostali uwłaszczeni i są właścicielami gruntów i budowli przez nich posiadanych.
Obszerniejsze opisanie powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr, znajduje się w akcie zajęcia, u sprzedażą dyrygującego Mieczysława Wyrzykowskiego, Adwokata przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, w Warszawie pod Nr. 1775 zamieszkałego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału tutejszego w Wydziale I, złożone, przejrzane być mogą.
Zajęcie w kopjach doręczono:
1. Leonowi Machnikowskiemu, Wójtowi gminy Dalików (dawniej Tobolice), do której to gminy dobra Tobolice należą, we wsi Krzemieniewie dawniej mieszkającemu i urzędującemu, na ręce Walentego Pietrzykowskiego, Pisarza tejże gminy.
2. Heljodorowi Janiszowskiemu, Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Zgierskiego w mieście Łodzi urzędującemu i zamieszkałemu, do rąk własnych.
Obudwom dnia 23 Sierpnia (4 Września) 1866 r.
Wniesiono do księgi wieczystej powyż zajętych i zaaresztowanych dóbr Tobolice, dnia 26 Stycznia (7 Lutego) 1870 roku, a w dniu dzisiejszym do księgi zaaresztowań w Kancelarji Trybunału tutejszego, na ten cel utrzymywanej wpisane zostało.
Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Warszawie w Wydziale I, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej, pod Nr. 549 o godzinie 10 z rana, dnia 1 (13) Kwietnia 1870 r. Sprzedażą dyrygować będzie Mieczysław Wyrzykowski, Adwokat przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.
Warszawa dnia 9 (21) Lutego 1870 r.
Radca Dworu, Zgórski.
Wywieszono na tablicy w sali ustępowej Trybunału Cywilnego w Warszawie.
Warszawa dnia 9 (21) Lutego 1870 r.
Radca Dworu, Zgórski.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza