-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Józefina

Słownik Geograficzny:  
Józefina, wś, powiat sieradzki, gm. Klonowa, par. Lututów, odl. od Sieradza 31 w. J. wraz z Piaskami i Niemojowem liczą dm. 41, mk. 515.

Spis 1925:
Józefin, wś, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 10. Ludność ogółem: 88. Mężczyzn 45, kobiet 43. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 88. Podało narodowość: polską 88.

Wikipedia:
Józefina-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
11. Niemojew, składających się z folwarków Niemojew i Knapy, tudzież z wsi Niemojew, Józefin, Kloski i Piaski oraz kolonii Świercze z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, położonych w Ogu Sieradzkim, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rs. 1,599 kop. 79, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Grabowskim dnia 11 (23) Maja 1867 r., że vadjum do licytacji oznaczone zostało na rs. 5,000, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 19,947 kop. 62 1/2, wreszcie, że zawiadomienie to ogłasza się dla 1) niewiadomych z pobytu Sabiny z Ołdakowskich Staniewskiej, Joanny Ołdakowskiej, Władysława Ołdakowskiego, Joanny z Błeszyńskich pierwszego ślubu Zawadzkiej powtórnego Kossakowskiej, Bronisława Rubacha, Moritza Sachsa, Elwarda Sachsa, Ernestyny zamężnej Kempińskiej, wreszcie 2) dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Henryka Ołdakowskiego i Arona Działoszyńskiego wierzycieli hypotecznych dóbr powyżej powołanych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 51

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach, Wł. Tęsiorowski, z sie­dzibą w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 3 października 1930 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprze­dawana będzie osada włościańska położona we wsi Józefina, gminy Klonowa, powiatu sieradzkiego, zapisana w tabeli pod Nr. 4, prze­strzeni 5 morg. 85 1/2 pr., należąca do Stanisławy Krzeńcowej. Na osadzie tej znajdują się: dom z oborą pod jednym dachem i stodoła oraz zasia­nego żyta 4 metry.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, książki hipo­tecznej nie ma, obciążona jest dożywociem na rzecz Bibjanny Makarowskiej według aktów za Nr. Nr. 384/17 i 449/17, sprzedana będzie w cało­ści stosownie do protokółu zajęcia z dnia 9 września 1929 roku, na żąda­nie Józefy Mielczarkowej.
Licytacja rozpocznie się od sumy 3000 zł. Do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% i dowód o pochodzeniu włościańskiem.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cyw. sądu okręgowego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
4. Kluski, obejmującą: wieś Józefina, wieś Kluski, kolonję Knapy, kolonję Knapy A.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza