-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Janusz

Spis 1925:
Janusz, osada, pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 2. Ludność ogółem: 15. Mężczyzn 10, kobiet 5. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 15. Podało narodowość: polską 15.

Wikipedia:
Janusz-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. Wieś wchodzi w skład sołectwa Jeżopole. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.
 
Gazeta Kaliska 1907 nr 262

Większe pożary miały miejsce: w kol. Janusz, w pow. sieradzkim, spaliła się stodoła Ignacego Gąsiorowskiego, ubezpieczona na 690 rb., straty w ruchomościach i zbożu wynoszą 4000 rb.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 52

POSTĘPOWANIA SPADKOWE.
Notarjusz Wojciech Cybulski w Kaliszu obwieszcza o toczącem się postępowaniu spadkowem po zmarłym dr. Adamie Drozdowskim, właścicielu nieruchomości Nr 555A w Kaliszu i wierzycielu sum: 1) 1.300 rb. z % i rękojmią na 130 rb. oraz ostrzeżenia na 900 marek — na hipotece folw. Janusz, pow. Sieradzkiego; (...)
Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 14 stycznia 1921 r. w kancelarji rzeczonego notarjusza, dokąd winny stawić się osoby interesowane, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 15

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadkowe po zmarłym Janie Greli, wierzyc. sumy 800 rb., zabezpieczonej pod Nr 3, punkt „W" w Dziale II wyk. hip. folw. Janusz, star. sieradzkiego.

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 9 września 1925 r., w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
2. Jeżepole, obejmującą: osadę Janusz, kolonję Jeżepole, kolonję Kornelin, kolonję Walknówek, kolonję Zygmuntów.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 38

DYREKCJA GŁÓWNA TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO ZIEMSKIEGO
W WARSZAWIE
na zasadzie artykułów 218 i 219 Ustawy Towarzystwa zawiadamia właścicieli i wie­rzycieli hipotecznych niżej wymienionych dóbr:
III. Okrąg Kalisz.
Sekcja II-ga.
45.FOLWARK JANUSZ, powiatu sieradzkiego: Nieujawnionych Spadkobierców Ja­na Greli.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza