-->

środa, 17 kwietnia 2013

Jędrzejsko

Spis 1925 r.
Jędrzeisko, kol., pow. sieradzki, gm. Bogumiłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 55. Mężczyzn 24, kobiet 31. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 55. Podało narodowość: polską 55.

Jędrzejsko, obecnie część wsi Okręglica w gminie Sieradz.

1992 r.

  Echo Sieradzkie 1931 styczeń 

Jedyne dziecko wieśniaka stratowane przez uczestników zabawy.
Sieradz, 14. 1. W zagrodzie Jana Pawlaczyka, we wsi Jędrzejów w powiecie sieradzkim, obchodzono niezwykle hucznie chrzciny kilkumiesięcznego syna. Bogaty wieśniak zaprosił na ucztę wszystkich sąsiadów. Gdy podchmieleni goście zapragnęli tańców, gospodarz sprowadził "muzykę." W czasie zabawy wynikła bójka. Któryś z uczestników zgasił lampę. W ciemnościach chwycono się za bary. Kilkanaście osób poczęło się okładać kiiami. W czasie bójki wywrócono również kołyskę z niemowlęciem, które wypadło na podłogę i zostało stratowane. Zaalarmowana policja bójkę zlikwidowała. Dziecko już jednak nie żyło. Rozpacz Pawlaczyków po stracie jedynaka niema granic.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
8. Okręglica, obejmującą: kolonję Jedrzejsko, kolonję Jeziorko, kolonję Kliny, wieś Okręglice, kolonję Okręglice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza