-->

środa, 17 kwietnia 2013

Jeziorko

Spis 1925 r.
Jeziorko, kol., pow. sieradzki, gm. Bogumiłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 36. Mężczyzn 18, kobiet 18. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 36. Podało narodowość: polską 36.

Jeziorko, obecnie część wsi Okręglica w gminie Sieradz.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 19

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, A. Rudzki, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
13) Józefie Wojtysiaku, właśc. 3 dzies. 2024 sąż. gruntu z działki Nr. 10, ze składu majątku Jeziorko, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 11 września 1922 r. w kancelarji notarjusza A. Rudzkiego w Kaliszu, gdzie osoby interesowane winny zgłaszać swe prawa w powyższym terminie, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
8. Okręglica, obejmującą: kolonję Jedrzejsko, kolonję Jeziorko, kolonję Kliny, wieś Okręglice, kolonję Okręglice.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza