-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Jabłonki

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Jabłonka, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Borszewice, własność prywatna. Ilość domów 2, ludność 15, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:
Jabłonka,   kol. włośc., pow. łaski, gm. Bałucz, par. Borszewice. Ma 11 dm., 61 mk., 171 mor. obszaru (157 ornego).

Spis 1925:
Jabłonka, kol., pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 87. Mężczyzn 44, kobiet 43. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 79, ewangelickiego 8. Podało narodowość: polską 79, niemiecką 8.

Wikipedia:
Jabłonki-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1839 nr 93

(N. D. 1873) Dobra ziemskie Stryje Xięże inaczej Stryje Wielkie zwane, w powiecie Szadkowskim obwodzie Sieradzkim gubernii Kaliskiej położone, z folwarkiem Jabłonki, wydzierzawione zostaną na lat trzy poczynając od Sgo Jana Chrzciciela 1839 r. Licytacya odbędzie się w d. 5 (17) Czerwca 1839 r. o godzinie 10tej z rana przed Rejentem Kajetanem Szczawińskim w mieście powiatowem Szadku, u tego Rejenta warunki pod jakiemi wydzierżawienie nastąpi przejrzane być mogą. Cena rocznej dzierzawy z dóbr tych wynosić może złp. 3,500.
w Kaliszu dnia 1 (13) Kwietnia 1839 r.
Józef Sikorski Komor.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1846 nr 112

(N. D. 2578) Pisarz Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, iż na żądanie Józefa Rojek Komornika Trybunału w Kaliszu mieszkającego i w temże miejscu zamieszkanie prawne u Waleryana Zagrodzkiego Patrona Trybunału tutejszego któren subhastacyą tę popiera obrane mającego, aktem zajęcia przez Józefa Sikorskiego Komornika Sądowego na gruncie dóbr Stryje Xięże w dniu 9(21) Lutego roku bieżącego zdziałanym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie dobra ziemskie:
Stryje Xięże inaczej Wielkie zwane, z folwarku i wsi zarobnej Stryje Xięże oraz z folwarku Jabłonna i z kolonii nowo erygowanej Annowek składające się z wszystkiemi użytkami dochodami w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej w gminie Stryje Xięże położone Symforyana Więckowskiego obywatela kraju w tychże dobrach Stryje Xięże mieszkającego dziedziczne w jego posiadaniu zostające, obejmujące w sobie rozległości około włók 28 mórg 10 prętów kwadratowych 20 miary nowo polskiej których grunta należą do klass 2 3 i 4.
W dobrach tych żadnych fabryk również Jnwentarza niemasz.
Komorników sześciu którzy robią pańszczyzny po dni trzy na tydzień i powinności odbywają, za to mają pomieszkania ogrody i biorą kopczyznę ze dworu.
Okupnicy w dobrach tych są następni:
1. Jakób Rosiński; 2, Maciej Smolarek 3, Wojciech Maciejewski: 4, Bogumił Kosiński; 5, Grzegorz Janczyk; 6, Wincenty Szpakowski: 7, Wojciech Kukuła 8, Kazmierz Koza; 9, Jan Zając; 10, Nepomucen Grębowicz; 11, Wincenty Szewczyk: 12, Antoni Adamkiewicz; 13, Wojciechowa Tyroszcyna wdowa; 14, Walenty Lisowski; 15, Jan Otomanski; 16 Grzegorz Góral; 17, Benedykt Kubaczyński; 1S, Roch Jarzemski, 19, Łukasz Zieliński 20, Gabryel Matusiak; 21, Wojciech Piestrzyński: 22, Leon Kubiak, 23, Bogumił Dyk; 24, Marcin Śliwka: 25, Bogumił Śliwka 26, Sukcessorowie niewylegitymowani Krystofa Ligner; 27, Szymon Kobza 28, Wojciech Sojecki; 29, Maciej Lewandowski; 30, Jan Fabiański; 31, Bogumił Gerke.
Czynszownik Niestały: Józef Rękowski karczmarz.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Szadkowskiego, i Symforynowi Więckowskiemu Wójtowi Gminie Stryje Xięże w dniach 11 (23) Lutego i 15 (27) Marca roku bierzącego wręczony, następnie w dniu 5 (17) Kwietnia roku bierzącego do księgi wieczystej dóbr Stryje Xięże w Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu wniesiony, a do księgi zaregestrowań Τrybunału tutejszego w dniu 19 Kwietnia (1 Maja) roku bieżącego wpisany i zaregestrowany został.
Dobra té na audyencyi publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu w miejscu zwykłych posiedzeń sprzedane zostaną, warunki zaś licytacyi i przedaży oraz zbiór objaśnień każden z Interessentów w Biurze Pisarza Trybunału i u popierającego Patrona Waleryana Zagrodzkiego przejrzeć sobie może.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży w mowie będących dóbr na audyencyi Trybunału tutejszego w dniu 18 (30) Czerwca roku bierzącego o godzinie 10 z rana nastąpi.
w Kaliszu d. 20 Kwiet. (2 Maja) 1846 r.
F. Salezy Wołowski Pis. Tr.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1856 nr 165

Pisarz Trybunału Cywilnego I-ej Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. podaje do wiadomości, iż na żądanie Małgorzaty z Rogolińskich Wojciecha Chojnowskiego małżonki, czyli obojga małżonków Chojnowskich dzierżawców, we wsi Stryjach Księżych Ogu Szadkowskim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interessu u Franciszka Modrzejewskiego Patrona Trybunału tutejszego w Kaliszu zamieszkałego, do popierania tej subhastacyi ustanowionego Obrońcy, obrane mających; aktem zajęcia przez Jana Sakowskiego Komornika przy Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu, w dniach 22/3 23/4 24/5 Maja (Czerwca) 1856 roku sporządzonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie:
Dobra Ziemskie Stryje Księże czyli Wielkie; składające się z folwarku tegoż nazwiska, z folwarku Jabłonka zwanego, który prawie w połowie jest rozkolonizowany, a reszta gruntów należą do folwarku Stryje Księże, oraz z trzech kolonii Stryje Księże, Jabłonka i Annówek zwanych, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, bez żadnego wyłączenia, w tem ograniczeniu jak na teraz pozostają, w Ogu Szadkowskim P-cie Sieradzkim Gub. Warszawskiej, jednę gminę pod nazwiskiem Stryje Księże czyli Wielkie stanowiące, do parafii Borszewic należące, są łączne, żadną dziedziną obcą nie przecięte, w posiadaniu dzierżawnym Wojciecha Chojnowskiego na lat 3 do roku 1859 będące, i nieletnich Alexandra Kazimierza, Kunegundy Florentyny, Maryanny Antoniny, po dwa imiona mających, rodzeństwa Chojnowskich, po niegdy Antonim Chojnowskim pozostałych, dzieci własne; zamieszkanie prawne we wsi Stryjach Księżych Okręgu Szadkowskim mających, obejmujące w sobie rozległości mórg 690 prętów kwadratowych 120 miary nowopolskiej, czyli dziesiatin 352 sażenów 1348 sposobem przybliżonym, których grunta należą do klassy II. III. i IV., w dobrach tych nie masz boru ani lasu.
Włościan zaś pańszczyznę robiących jest a mianowicie: 2-ch zagrodników, z których każden poczynając od S-go Wojciecha do S-go Jakóba, robi w tydzień po dni dwa ręczno, a od S-go Jakóba do S-go Marcina, robi każden w tydzień po dni trzy ręczno, żadnych innych danin ani powinności nie odbywają, każden ma ze dworu na zasiew żyta , po korcu jednym. 2-ch Komorników, robiących każden w tydzień po dni dwa ręczno przez cały rok; za to biorą z folwarku dworskiego kopiznę, żyta, jęczmienia, grochu i tatarki po prętów 2, na kapustę i brukiew każden po zagonów 4, oprócz tego kartofli i kapusty tyle sadzić mogą ile im ich mierzwy wystarczy i po jednej krowie na pastwisku letnim dworskim.
Czynszownicy niestali.
1. Józef Bednarek karczmarz, posiada gruntu mórg 3 prętów kwadratowych 150, płaci z niej rocznie w dwóch ratach na Sty Wojciech i Sty Marcin rs. 7 kop. 50, a do tego szynkuje wódkę i piwo, za co bieże 21 zrzynkę.
2. Franciszek Tomczyk kolonista stały, z mocy urzędowego kontraktu obowiązany jest na swojej kolonii szynkować piwo i wódkę, za co bierze taką samą zrzynkę jak pierwszy.
3. Antoni Malinowski czynszownik stały, szynkuje także piwo i wódkę za taką samą zrzynkę.
4. Ludwik Gerke młynarz stały czynszownik, płaci z wiatraka czynszu w dwóch ratach na Sty Wojciech i Sty Marcin rocznie rs. 11 k. 32 1j2, oprócz tego obowiązany mléć do dworu każde zboże bez zapłaty i bez miarki, wszelkie porządki na wiatraku są jego własne.
5. Szymon Markowicz kowal, nie płaci żadnego czynszu, lecz obowiązany jest robić wszelką starą robotę do dworu, a za to bierze od dworu na len i kapustę zagonów 4.
Stali czynszownicy czyli koloniści.
Posiadają grunta prawem wieczysto-dzierżawny, opłacając czynsz z takowych w dwóch ratach na Sty Wojciech i Sty Marcin rocznie po kop. 45 z morgi, do dominiun Stryje Księże, oraz laudemium przy sprzedaży takowych.
Kolonia Stryje Księże:
1. Jan Sujecki ma gruntu mórg 11 czyli dziesiatyń 5 i sażenów 1519, płaci rocznie czynszu rs. 5.
2. Stanisław Szpakowski ma gruntu mórg 30 czyli dziesiatyń 15, płaci czynszu rocznie rs. 13 k. 50.
3. Walenty Lisowski ma gruntu mórg 11 prętów kwadratowych 150 czyli dziesiatyń 5 sażenów 614 1j2, płaci czynszu rocznie rs. 5 kop. 17.
4. Paweł Frątczak posiada mórg 3 prętów kw. 80 czyli dziesiatyń 1 sażenów 1516, płaci czynszu rocznie rs. 1 k. 47.
5. Szymon Kukioła posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1878, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
6. Walenty Maciejewski posiada mórg 15 czyli dziesiatyń 8 sażeni 319, płaci czynszu rocznie rs. 6 k. 75.
7. Franciszek Pawlik posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1878, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
8. Jan Zając posiada mórg 12 prętów kw. 232 czyli dziesiatyń 6 sażeni 949, płaci rocznie czynszu rs. 5 k. 74 1j2.
9. Piotr Ratajczyk posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1878, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
10. Franciszek Krzykowski posiada mórg 8 czyli dziesiatyń 4 sażeni 239, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 60.
Kolonia Jabłonka.
1. Jakób Roziński posiada mórg 22 pręt. kw. 150 czyli dziesiatyń 12 sażeni 41, płaci rocznie czynszu rs. 10 k. 12.
2. Maciej Smolarek posiada mórg 26 prętów kw. 75 czyli dziesiatyń 13 sażeni, 1062, płaci czynszu rocznie rs.11 k.81.
3. Wojciech Maciejewski posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1875, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
4. Jan Zając posiada mórg 3 prętów kw. 225 czyli dziesiatyń 2 sażeni 100, płaci czynszu rocznie rs. 1 k. 68 1j2.
5. Franciszek Supczyński posiada mórg 22 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 12 sażeni 41, płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 12.
6. Antoni Malinowski posiada mórg 13 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 7 sażeni 672, płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 12.
7. Bregida Jarzemska wdowa posiada mórg 15 czyli dziesiatyń 319, płaci czynszu rocznie rs. 6 k. 75.
Kolonja Annówek:
1. Grzegorz Gularczyk posiada mórg 22 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń. 12 sażeni 41, płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 12.
2. Roch Jarzembski posiada mórg 8 prętów kw. 40 czyli dziesiatyń 4 sażeni 302, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 46.
3. Ludwik Gerka posiada mórg 7 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1049, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 15.
4. Franciszek Janczyk posiada mórg 24 czyli dziesiatyń 12 sażeni 717, płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 80.
5. Leon Kubiak posiada mórg 17 prętów i kw. 180 czyli dziesiatyń 9 sażeni 195, płaci czynszu rocznie rs. 7 k. 92.
6. Gotlieb Filipowski posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1875, płaci rocznie rs. 3 k. 37.
7. Karól Paul posiada mórg 15 czyli dziesiatyń 7 sażeni 419, płaci czynszu rocznie rs.6 k.75.
8. Paweł Zawadowski posiada mórg 15 czyli dziesiatyń 7 sażeni 419, płaci czynszu rocznie rs. 6 k. 75.
9. Paweł Zawadzki posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1875, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
10. Wincenty Łącki posiada mórg 7 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 3 sażeni 1875, płaci czynszu rocznie rs. 3 k. 37.
11. Krysztof Ligner posiada mórg 15 czyli dziesiatyń 7 sażeni 419, płaci czynszu rocznie rs. 6 k. 75.
12. Józef Bienas posiada mórg 22 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 12 sażeni 41 g płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 12.
13 Andrzej Eienas posiada mórg 22 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 12 sażeni 41, płaci czynszu rocznie rs. 10 k. 12.
14. Wojciech Sujecki posiada mórg 37 prętów kw. 150 czyli dziesiatyń 19 sażeni 690, płaci czynszu rocznie 20 k. 87.
15. Maciej Lewandowski posiada mórg 30 czyli dziesiatyń 15 sażeni 896, płaci czynszu rocznie rs. 13 k. 50.
16. Jan Fabiański posiada mórg 14 prętów kw. 30 czyli dziesiatyń 7 sażeni 419, płaci czynszu rocznie rs. 6 k. 34 1j2
17. Andrzej Maciejewski posiada mórg 16 czyli dziesiatyń 8 sażeni 478, płaci czynszu rocznie rs. 7 k. 20.
18. Wojciech Chojnowski posiada mórg 41 czyli dziesiatyń 21 sażeni 1229, płaci czynszu rocznie rs. 18 k. 45.
Prócz powyżej wymienionych, nie masz żadnych innych gospodarzy ani włościan.
Fabryk i zakładów nie masz żadnych, jak również nie masz inwentarza żywego ani martwego do gruntu przywiązanego, zaś ten który znajduje się na gruncie, należy do Wojciecha Chojnowskiego dzierżawcy tych dóbr.
Budynki dworskie są z drzewa, prócz jednego sklepu murowanego z kamieni, wszystkie w złym stanie, a wiejskie i kolonistów także z drzewa w średnim stanie.
Opisanie tych budowli, wysiewu i podatków od Kassy Ptu Sieradzkiego opłacanych w akcie zajęcia szczegółowo umieszczono.
Granice są pewne i jawne, okopcowane, ze stron sąsiednich i nie masz żadnych kontrowersów.
Akt zajęcia wyż z daty powołany Wojciechowi Chojnowskiemu, Wójtowi gm. Stryje Księże czyli Wielkie, temuż Wojciechowi Chojnowskiemu jako ustanowionemu dozorcy, oraz Janowi Witwickiemu Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Szadkowskiego, Stanisławowi Chojnowskiemu jako przydanemu opiekunowi, temuż Stanisławowi Chojnowskiemu jako Wójtowi gm. Grzybki w d. 25 Maja (6 Czerw.) 1856 r. doręczony, następnie do księgi wieczystej dóbr Stryje Księże czyli Wielkie w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub Warsz. w Kaliszu pod d. 28 Maja (9 Czerw. 1856 r. wniesiony, a do księgi zaregestrowań Tryb. tutejszego w d. 11/23 Czerw. tegoż roku wpisany i zaregestrowany został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie podług warunków licytacyjnych w biurze Pisarza Tryb. i u popierającego sprzedaż Franciszka Modrzejewskiego Patrona, do przejrzenia złożonych, a to na audyencyi Tryb. Cyw. I. Inst. Gub. Warszawskiej w Kaliszu.
Warunki licytacyi i przedaży tych dóbr na audyencyi tutejszego Trybunału po raz pierwszy w d. 7 (19) Sierp. 1856 r. o godz. 10 z rana ogłoszone zostaną.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1856 r.
Wojciech Śliwiński, Pisarz Tryb.

Zorza 1876 nr 50

KILKA PRZYKŁADÓW ŚMIERCI i KALECTWA Z PIJAŃSTWA.
Piszą nam z Sieradzkiego:  
* * *
Nie mogę się wstrzymać od przytoczenia jednego jeszcze wypadku, zaszłego w tym roku, wczasie pierwszych mrozów.
Owczarz ze wsi Jabłonia*, który także lubił zapijać w karczmie, gdy mu tylko pora się do tego nadarzyła, zapóźnił się w szynku przy owym kieliszku—przyjacielu, który już nie jednego w przyjaźni zdradził, i na tamten świat przedwcześnie wyprawił.  
Nasz owczarz zapisawszy się tedy, nie czuł, że mróz coraz to silniejszy bierze, i pijany dobrze puścił się w drogę do domu. Lecz zaledwie uszedł wiorstę drogi od miasteczka, padł na ziemię i został tak bez pamięci. Przechodzący kowal z sąsiedniej wsi, spostrzegł leżącego, podniósł, lecz pijane nogi wstrzymać go nie mogły. Litościwy człowiek nie chciał go jednak zostawić w tak smutnym stanie, przydźwigał nieszczęśliwego aż do wsi, ale i jego już siły opuszczały; złożył więc swój ciężar na śniegu i pobiegł wołać o pomoc, lecz zanim dobudził się śpiących późną godziną nocną, biedny pijanica nie wiele już miał do śmierci. Na dobitkę jeszcze przez nieumiejętność ratowania, w zbytniej gorliwości wniesiono go do ciepłej izby i złożono na gorącym piecu. Tego samego jeszcze dnia zakończył życie, bez przytomności, bez spowiedzi i Sakramentów Świętych, zostawiwszy żonę i dzieci sierotami.
Takie to bywają skutki, z nadmiernego użycia gorzałki: śmierć, kalectwo, utrata rozumu i zdrowia. Człowiek kończy życie gorzéj niż bydlę; trupia jego bladość i obrzękłość wstrętem przejmuje otaczających, choćby najbliższych mu osób.
Stanisława O.

*czy jest to dzisiejsza wieś Jabłonki?, przyp. autora bloga

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Bałucz dzieli się
na gromady:
9. Stryje-Księże, obejmującą: wieś Jabłonki, wieś Stryje-Księże, folwark Stryje- Księże. .
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza