-->

niedziela, 14 kwietnia 2013

Hamentów / Chamentów

Nazwa wsi pisana również jako Chamentów.

Spis 1925 r.
Hamentów, kol., pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 23. Ludność ogółem: 163. Mężczyzn 74, kobiet 89. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 155, ewangelickiego 8. Podało narodowość: polską 155, niemiecką 8.
 
Wikipedia:
Hamentów – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. 
1992 r.

Gazeta Świąteczna 1920 nr 2062

Z pod Szadka w Sieradzkiem piszą do nas: Hej, bracia i siostry z Promyka rodziny, i wy piszcie ze swych okolic nowiny. Ja oto tu piszę, co się tylko zmieści, jakie też są u nas złe i dobre wieści. Najpierw tedy w lipcu, dnia dziewiętnastego, wiec był u nas we wsi zaraz po kościele, jak kochać Ojczyznę, miłować bliźniego, głoszono na wiecu gorąco i wiele. A potem był zapis, co na ochotnika szli, żeby nie wpuścić do nas bolszewika, bo świnie i bydło znówby nam rachował, znów do ludzi strzelał, niewinnych katował. O tem wszystkiem krążą opowieści duże, aż strach bierze, mrowie przechodni po skórze. Wiele dziś nie piszę, bo czasu zamało, żniwne harowanie już w polu nastało, bo i przepióreczki „pójdź w pole” wołają i rolnicy żyto kosić zaczynają. Żyta latoś u nas nienajgorsze były, jeno gdzie na dołach, to trocha wygniły; pszenica, co pod śniegiem nie powygniwała, bardzo pięknie w górę nam tu wybujała. Na tem kończę dzisiaj mego listu słowa, bądźcie zdrowi, bracia! Władek z Hamentowa.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 2


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, mający swoją kancelarję w Kaliszu, w gmachu tegoż sądu, — obwieszcza o postępowaniach spadkowych po zmarłych:
2) Pawle Brysiu, właścicielu działki gruntu Nr 2, obszaru 3 dzies. 2024 saż., z dóbr Chomentów, pow. Sieradzkiego, (...)
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 10 lipca 1921 r. w kancelarji tegoż notarjusza i w dniu tym interesowani winni się stawić tamże, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 4

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
3) Antonim Rychłowskim, właścicielu działki gruntu 7 dzies. 1649 sąż., zapisanej w dziale II wyk. hip. dóbr Chamentów, pow. Sieradzkiego, pod Nr 17;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 15 lipca 1921 r. w kancelarii notarjusza Bzowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 43

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Aleksander Rudzki, obwieszcza, o otwarciu następujących postępowań spadkowych po zmarłych:
1) Józefie Leśniaku, właścicielu działki gruntu o obszarze 3 dzies. 2024 sąż., zapisanej w dziale II wykazu majątku Sekucin, pow. Sieradzkiego pod Nr. 7 i właścicielu działki gruntu o obszarze 3 dzies. 2024 sąż. zapisanej w dziale II wykazu hipotecznego majątku Chamętów, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na 15 grudnia 1921 r. w kancelarji notarjusza Rudzkiego w Kaliszu gdzie osoby interesowani w terminie tym winny się stawić, z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 71


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 275, 293, 301 i 3091 U. P. C., wzywa Tomasza Garczarka, ostatnio zamieszkałego we wsi Kamionacz, star. Sieradzkiego, obecnie z miejsca pobytu niewiadomego, ażeby w terminie 4-miesięcznym, od daty niniejszego obwieszczenia, stawił się w tymże sądzie okręgowym w Kaliszu, wydział cywilny (ul. Al. Józefiny 13), w sprawie (N. I. C. 373/21) z powództwa Józefa i Stanisławy małż. Urbaniaków, w imieniu których działa adwokat Strzyżewski, zamieszkały w Kaliszu, przeciwko wzywanemu i Józefowi Musiałowi, oraz aby złożył wymagane przez art. 309 U. P. C. oświadczenie pod skutkami w art. 31, 718 i 722 tejże ustawy przewidzianemi. Powództwo wnosi Józef i Stanisława małż. Urbaniak z żądaniem:
notarjalny akt notarjusza Tymienieckiego w Sieradzu z d. 20 października 1920 r. Nr. 1364 o sprzedaży przez Tomasza Garczarka-Józefowi Musiałowi działki gruntu w kol. Chamentów 16 pomiaru 11 podług wykazu hipotecznego, przestrzeni 3 dzies. 2024 sąż. uznać za nieszkodzący prawom Józefa i Stanisławy małż. Urbaniak;
2) przyznać Józefowi i Stanisławie małż. Urbaniak prawo własności do działki gruntu w kol. Chamentów, przestrzeni 3 dzies. 2024 sąż. oznaczonej Nr. 16 pomiaru 11 hip. i przepisać na małż. Urbaniaków w księdze hipotecznej Chamentów tytuł własności tej działki;
3) zasądzić od pozwanych na rzecz powodów sądowe i za prowadzenie sprawy, koszty;
4) wyrok zaopatrzyć rygorem natychmiastowego wykonania. Do sprawy załączono: pełnomocnictwo, odpis protokułu dwóch uchwał, zaświadczenie banku, odpisy aktów Nr. Nr. 1364, 639 i 663 i odpisy dla strony przeciwnej.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 87

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
10) Ignacym Ołenderku vel Olszewskim, właśc. 7 dzies. i 1649 sąż. z maj. Chamentów, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został w kancelarji hipotecznej w Kaliszu na d. 10 maja 1923 r. i w tym dniu osoby interesowane stawić się winny w tymże wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
11. Sikucin, obejmującą: kolonję Hementów, kolonję Sikucin, wieś Sikucin.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 72

Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kali­szu, Stanisław Bzowski, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte po­stępowania spadkowe po zmarłych:
7) Józefie Domagale, właścicielu działki gruntu z majątku Chamentów, powiatu sieradzkiego, zawierającego obszaru 8 ha 3981 me­trów kwadratowych oznaczonej Nr. 20.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 16 marca 1934 roku w kancelarji notarjusza Stanisława Bzowskiego w Kaliszu. Nr. 113/33.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 57

Wydział Hipoteczny, sekcja III, przy Sądzie Okręgowym w Kali­szu obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmar­łych:
7) Józefie Musiał, właścicielu działu gruntu nr 16, o pow. 3 dzies. 2.024 saż. spod nr 11 działu II wyk. hip. maj. Chamętów, pow. sieradz­kiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 20 stycznia 1939 roku, w którym to terminie osoby zain­teresowane winny zgłosić swoje prawa w kancelarii wyżej wymienione­go Wydziału Hipotecznego, pod skutkami prekluzji. 147/38.


Echo Łódzkie 1938 listopad

WSTRZĄSAJĄCA SCENA NA SZOSIE
Dwa strzały do pary małżeńskiej.
Mechanik zmarł, jego żona walczy ze śmiercią.
SIERADZ, 17.11. — Wczoraj pod Szadkiem zaszedł krwawy wypadek napaści i śmiertelnego postrzelenia 2-ch osób. Przebieg zajścia był następujący:
Około godziny 8 rano Leon Piotrowski, mechanik, wraz ze swą żoną Eleonorą, oboje zamieszkali we wsi Chamentów w gminie Szadek, prowadzili szosą krowę na jarmark do Szadku. Mniej więcej na połowie drogi dogonił ich jadący na rowerze Franciszek Ciesielski, właściciel cegielni w Chamentowie.
Tu zastąpiła mu drogę Piotrowska i wszczęła z nim ostrą rozmowę w czasie której uderzyła Ciesielskiego po twarzy rózgą, którą trzymała w ręku dla popędzania krowy. Zdenerwowany Ciesielski wydobył wówczas błyskawicznie z kieszeni rewolwer i z odległości paru zaledwie kroków strzelił dwukrotnie do Piotrowskiego i 1 raz do jego żony. Oboje Piotrowscy trafieni zostali w głowy i padli ciężko ranni na ziemię.
Ciesielski wskoczył na rower i począł uciekać. Straszne zajście rozegrało się w oczach licznych przechodniów, w dniu tym bowiem wielu włościan szło do Szadku na jarmark. Nikt jednak nie ośmielił się zatrzymać Ciesielskiego. Paru wieśniaków pobiegło do Szadku po pomoc lekarską. Rannych otoczyło wielkie zbiegowisko przechodniów. Pomoc lekarska przybyła dopiero po paru godzinach. Cały ten czas ranni leżeli na ziemi. Po przybyciu lekarza przewieziono ich do szpitala w Sieradzu, gdzie po kilku godzinach Leon Piotrowski zmarł, a jego żona walczy ze śmiercią.
Ciesielski, który po krwawym wypadku zamierzał zapewne zbiec, przybył do Zduńskiej Woli i tutaj zgłosił się sam w komisariacie policji, składając zeznanie, że postrzelił małżonków Piotrowskich. Sprawcę napaści niezwłocznie aresztowano i wszczęto śledztwo.
Tło sprawy nie jest skomplikowane. Franciszek Ciesielski wraz ze spólnikiem wybudowali w Chamentowie cegielnię, zakupiwszy teren od małżonków Piotrowskich. Cegielnia szła bardzo źle, tak, że spólnicy znaleźli się w wielkich kłopotach finansowych. Ich długi sięgały 15.000 zł. Było to kompletne bankructwo. Ponieważ Ciesielski dłużny pozostał Piotrowskim sumę około 1500 zł, ci wytoczyli Ciesielskiemu sprawę sądową i uzyskali areszt na jego cegielnię. Na tym tle dochodzi często do ostrych sprzeczek pomiędzy wierzycielami a dłużnikiem. Wczoraj wreszcie doszło do tragicznego zajścia.

Echo Łódzkie 1938 listopad

Po mężu zmarła żona.
DRUGA OFIARA STRZAŁÓW NA SZOSIE
SIERADZ, 18. 11. — Wczoraj donosiliśmy obszernie o krwawym wypadku na szosie pod Szadkiem, gdzie właściciel cegielni we wsi Chamentów, Franciszek Ciesielski, śmiertelnie postrzelił z rewolweru swych wierzycieli małżonków Leona i Eleonorę Piotrowskich, zamieszkałych również w Chamentowie. Piotrowski, jak już podaliśmy, wczoraj zmarł w szpitalu w Sieradzu.
Nocy dzisiejszej zmarła również jego żona Eleonora Piotrowska. Oboje od chwili wypadku aż do zgonu byli nieprzytomni.
Prowadzący śledztwo prokurator zarządził sekcję zwłok. Sprawca strasznego czynu Franciszek Ciesielski przebywa w dalszym ciągu w areszcie. Dochodzenie policyjne, które zresztą nie napotyka na żadne niejasności, zostanie wkrótce zakończone, po czym Ciesielski przekazany zostanie władzom sądowym.

Echo Łódzkie 1938 listopad 

Zabójca pary małżeńskiej został osadzony w więzieniu sieradzkim
SIERADZ, 26.11. W związku z krwawą tragedią, która rozegrała się na szosie pod Szadkiem pomiędzy właścicielem cegielni we wsi Chamentów Franciszkiem Ciesielskim a małżonkami Piotrowskimi z Chamentowa, o którym to wypadku obszernie pisaliśmy odbyła się sekcja zwłok zabitych śp. Piotrowskich. Jak wykazała sekcja śp. Piotrowski otrzymał 2 rany postrzałowe głowy, a jego żona jedną. Wszystkie strzały były śmiertelne. Po sekcji zwłoki wydano rodzinie. Pogrzeb odbył się w Szadku.
Zabójca śp. małżonków Piotrowskich, Franciszek Ciesielski przewieziony został do więzienia w Sieradzu. Akta dochodzenia przekazano prokuratorowi. Oczekiwać należy w niedługim czasie rozprawy sądowej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza