-->

niedziela, 14 kwietnia 2013

Dziewulin / Cesarska Łaska

Nazwa wymyślona przez rosyjskich komisarzy włościańskich dla osad ukazowych. Została ona nadana za zasługi włościanom, urzędnikom lub wojskowym w Królestwie Polskim. Po odzyskaniu niepodległości zmieniono carską nazwę na Dziewulin (od nazwy osobowej Dziewula).

Słownik Geograficzny:
Cesarska Łaska, wś rządowa, pow. sieradzki, gmina Starostwo Szadek, niegdyś wś zarobna, należała do dóbr donacyjnych Szadkowice. Osad włośc. 19, rozl. 58 m.

Spis 1925:
Dziewulin, wś, pow. sieradzki, gm. Szadek. Patrz Cesarska Łaska.

Spis 1925 r.
Cesarska Łaska, wś, pow. sieradzki, gm. Szadek. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 12. Ludność ogółem: 76. Mężczyzn 32, kobiet 44. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 76. Podało narodowość: polską 76. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 7. IV. 1925 r. zmienia się nazwę Cesarska Łaska na Dziewulin.

Cesarska  Łaska, obecnie część wsi Karczówek w gminie Szadek.

Dziewulin, obecnie wieś w gminie Szadek.

Stara nazwa.

Nowa nazwa.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1925 nr 23

KOMUNIKATY
L. Pr. 2615(8-9)1. Łódź, dn. 25 maja 1925 r.
OBWIESZCZENIE.
Reskryptem z dn. 7-go kwietnia 1925 r. Nr. AO- 762 (ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr. 92 z dn. 21. 4. 1925 r., poz. 374) Pan Minister Spraw Wewnętrznych zmienił nazwy następujących miejscowości w Województwie Łódzkiem:
10. „Cesarska Łaska" na „Dziewulin" (gm. Szadek, powiat Sieradz).


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Szadek dzieli się na gromady:
3. Karczówek, obejmującą: wieś Dziewulin, osadę leśną Kobyla, kolonję Karczówek, wieś Karczówek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 34

Regulacje hipoteczne.
Wydział Hipoteczny w Zduńskiej-Woli, obwieszcza, że na dzień 1 sierpnia 1938 roku, wyznaczony został termin pierwiastkowych regula­cji hipotek dla:
1) działek gruntu, nabytych na rzecz Skarbu Państwa, pod budowę kolei Herby-Nowe — Gdynia: we wsi Krobanowie, gm. Zduńska-Wola, ogólnej przestrzeni 9 ha 404 m kw, oznaczonych nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,, 13, 14, 15, 16 i 17 na planie mierniczego W. Kondratowi­cza; we wsi Krobanówku, tejże gminy Zduńska-Wola, ogólnej przestrze­ni 2 ha 6230 m kw, oznaczonych nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 na tymże planie; we wsi Ostrów, tejże gmi­ny Zduńska-Wola, ogólnej przestrzeni 1525 m kw, oznaczonych nr nr 3, 4 i 5 na tymże planie; we wsi Dziewulin, gminy Szadek, ogólnej prze­strzeni 5888 m kw, oznaczonych nr nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na tymże planie; we wsi Wielka-Wieś, tejże gminy Szadek, ogólnej przestrzeni 2 ha 9570 m kw, oznaczonych nr nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 na tymże pla­nie i we wsi Wólka Wojsławska, gminy Wojsławice, powiatu sieradzkie­go, województwa łódzkiego, ogólnej przestrzeni 1 ha 6949 m kw, ozna­czonych nr nr 1, 2, 2a, 3 i 4 na tymże planie, czyli razem obejmujących ogólnej przestrzeni 17 ha 0566 m kw;

W powyższym terminie osoby interesowane winny zgłosić w kan­celarii Wydziału Hipoteczengo w Zduńskiej-Woli, prawa swoje do wy­żej wymienionych nieruchomości pod skutkami prekluzji z art. 154 i 160 Ust. Hip. 21/38.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza