-->

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Grzmiąca

Taryfa Podymnego 1775 r.
Grzmiąca Folwark, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 4 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Grzmiąca folwark, parafia brzykow (brzyków), dekanat szadkowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: (Fryderyk Jakub) Psarski, podkomorzy (wieluński).

Słownik Geograficzny:
Grzmiąca, pow. łaski, por. Strumiany.

Wieś obecnie nie istnieje. Znajdowała się na gruntach Wielkiej Wsi. Istniała już w XV wieku.

Grzmiąca 1802 r. (Folwark Grzmionce)


1992 r.

Dziennik Powszechny 1835 nr 144

Po śmierci Tomasza Pstrokońskiego, dziedzica części II dóbr Strumiany B, Wielgiej wsi B, i Grzmiący B, z przyległosciami, w Powiecie i Obwodzie Sieradzkim położonych, otworzył się spadek; zawiadamia się więc osoby imteressowane, iż do przepisania na pozostałych sukcessorów tytułu własności dóbr wyżej wymienionych, i co z prawa i położenia rzeczy wypadnie, wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Województwa Kaliskiego, przed podpisanym Rejentem, na dzień 21 Listopada (3 Grudnia) 1835 r. Kalisz d. 1/13 Maja 1835 r. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 109

Ogłasza się wiadomość otwarcia spadku po Edmundzie Łączkowskim na dniu l4 sierpnia 1831 r. zmarłym, celem zgłoszenia się osób prawo do spadku po tymże mających, a mianowicie co do części z summy 70,000 zł: W dziale IV. pod Nr. 11 na dobrach Strómiany, Wielkiej wsi i Grzmiący lit. B. powiatu Sieradzkiego wpisanej; co do tytułu współwłasności dóbr Młodawina Górnego części lit. D. i dóbr Młodawina Dolnego w powiecie Szadkowskim położonych, z wyznaczeniem półrocznego terminu na dzień 6 (18) sierpnia 1838 r. godzinę 9 z rana, tu do kancellaryi podpisanego Rejenta.
Kalisz dnia 26 stycznia (7 lutego) 1838 r.
Rejent Kancellaryi Ziemiań. Guber. Kalis.
Mikołaj Basiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 119

(N. D.2605} Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu.
Podaje do wiadomości otwarte spadki:  
3. Po Antonim Łączkowskim właścicielu dóbr ziemskich pierwszéj części Strumiany B. Wielgiéj wsi B. Grzmiący Β. z przyległościami i przynależytościami w okręgu Sieradzkim położonych, przez przepisanie tytułu własności tychże dóbr, oraz przez przepisaniu własności schedy z kаpitału 70,000 zł. czyli rs. 10,500 a procentem 5j100 w dziale 4 pod Nr. 11 b. zahypotekowanego na tegoż Antoniego Łączkowskiego przypadającéj pod Nr. 2 się mieszczącej, nareszcie przez przepisanie proporcyonalnej części z tegoż kapitału po zmarłym Edmundzie Łączkowskim pozostałej i do rodzeństwa jego doszłej pod Nr. 4 lokowanej.  
Ad 4. 5. 6. przez przepisanie tytułu własności resp. części przed podpisanym Rejentem w terminie dnia 5 (17) Grudnia 1845 r. w Kancellaryi Ziemiańskiéj Gubernii Warszawskiej w Kaliszu pod prekluzyą uregulowaćsię mające.
Kalisz dnia 18 (30) Maja 1845 roku.
F. Bajor.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 282

(N. D. 5465) Patron Trybunału Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do wiadomości, że gdy Jan Karsznicki, któremu dobra ziemskie Strumiany lit.B. C. Wielga Wieś lit. В. C. Grzmiąca lit. B. w O-gu Sieradzkim położone, na licytacyi w drodze postępowania działowego przed Kazimierzem Szumańskim Sędzią Trybunału delegowanym w dniu 21 Czerwca (3 Lipca) 1846 r. za pośrednictwem Patrona Antoniego Ruszkowskiego, stosownie do deklaracyi, przed Ρisarzem Trybunału dnia 10 (22) Sierpnia 1847 r., na summę rs. 27000, ostatecznie przysądzono zostały, nie uczynił zodosyć warunkom, pod któremi sprzedaż ta nastąpiła, a usprawiedliwia wydane przez Pisarza tegoż Trybunału pod dniem 21 Paźdz. (12. Listopada) r. b. świadectwo na żądanie Stanisława Łączkowskiego obywatela kraju z własnych funduszów utrzymującego się w wsi Grabówce Okręgu Sieradzkim zamieszkałego, a zamieszkanie obrane do tego przedmiotu w Kaliszu u podpisanego Patrona, który imieniem jego relicytacyą popiera sobie obierającego, i w zastosowaniu się do art. 737, 738 i 739 K. P. S. dobra rzeczone Strumiany lit. В. C. Wielga Wieś lit. В. C. i Grzmiąca lit. B. wystawiona zostają na sprzedaż publiczną w drodze relicytacyi. Dobra w mowie będące, są własnością SSów niegdy Antoniego Łączkowskiego, jako to: Gracyana Łączkowskiego w Kaliszu, Teodory z Łączkowskich, po Sewerynie Tymienieckim Asessorze Sądu Poprawczego w Kaliszu pozostałej wdowy, Mieczysława Łączkowskiego w Kaliszu, i Żelisława Łączkowskiego w Grabówce Ogu Sieradzkim mieszkających rodzeństwa Łączkowskich z własnych funduszów utrzymujących się: otaxowane zostały przez biegłych na rs. 24,363* k. 95, leżą w Ogu i Powiecie Sieradzkim Gub. Warszawskiej, Parafii Burzenin, a w jurysdykcyi Trybunału Kaliskiego.
Sprzedaż ich odbywać się będzie na niebezpieczeństwo rzeczonego pluslicytanta Jana Karsznickiego na audyencyi Trybunału Cywilnego I. Instancji Gubernii Warszawskiéj w Kaliszu, przed rzeczonym Sędzią tegoż Trybunału delegowanym Kazimierzem Śzumańskim, i rozpocznie się od rs. 18000.
Warunki sprzedaży przejrzane być mogą w biurze Pisarza Trybunału tutejszego, i w Kancellaryi Podpisanego Patrona.
Pierwsza publikacya warunków sprzedaży téj odbędzie się na audyencyi wspomnionego Trybunału w dniu 29 Grudnia (10 Stycznia) 1850j51 r. o godzinie 10 z rana.
Kalisz d. 23 Listop. (5 Grudnia) 1850 r.
Jan Gowarzewski.

*nieczytelne
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1851 nr 89

(N. D. 1654) Komornik Trybunału Kaliskiego.
Uwiadamia publiczność że:
1. Dobra Ziemskie Strumiany B. część 1 Wielga wieś B. oraz Grzmiąca z folwarkami przyległemi, roczna cena dzierżawiła wynosi rs. 1200.
(...) co do pierwszych 2-ch dóbr w terminie dnia 19 (31) Maja r. b. a co do trzecich w terminie d. 26 Maja (7 Czerwca) r. b. w m. Sieradzu w Kancellaryi Rejenta Okręgu Sieradzkiego Józefata Chmielińskiego.  
Józef Rojek.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 107

(N. D. 2049) Dobra ziemskie druga część Strumiany B. Wielga wieś B. i Grzmiąca B. z przyległościami w Okręgu i Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej położone, rozległości morgów 3 306 pręt. kwadrat. 64, miary Reńskiej obejmujące, otaksowane przez biegłych na rs. 15,766 kop. 45, na skutek wyroku Trybunału w Kaliszu z dnia 7 (19) Grudnia 1851 r. z powództwa Aleksandry z Wojakowskich i Karola mał. Kleszczyńskich w mieście Sieradzu zamieszkałych współwłaścicieli dóbr rzeczonych, przeciwko Albertynie z Maternów Wojakowskiej wdowie oraz Edmundowi i Antoniemu Wojakowskim również współwłaścicielom tychże dóbr, w Wielgiej wsi Okręgu Sieradzkim zamieszkałym, w drodze działów nastąpi sprzedaż dóbr rzeczonych przez publiczną licytacyę przed W. Ignacym Rembielińskim Sędzią delegowanym pod warunkami jakie w biurze PisarzaTrybunału są złożone i w każdym czasie przejrzane być mogą, jako też i u patrona Ignacego Błeszyńskiego, który sprzedaż dóbr imieniem małżonków Kleszczyńskich popiera. Termin do przygotowawczego przysądzenia powyższych dóbr w Sali posiedzeń Trybunału w Kaliszu przed W. Rembielińskim Sędzią odbyć się mający na dzień 28 Maja (9 Czerwce) r. b. 1852 godzinę 4-ą z południa oznaczony został.
Kalisz d. 18 (30) Kwietnia 1852 r.
Ignacy Błeszyński, Patron.

Dziennik Powszechny 1862 nr 66

(N. D. 1422) Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Podając do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych następująco dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na pierwszą sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych. Termin sprzedaży d. 12 (24) Listopada 1862 r.
21. Strumiany B. 2ga część Wielka wieś B. i Grzmiący B. z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 300 kop. 8, vadium rs. 1680, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8976, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Emilianem Ordon.  
Sprzedaże wzmiankowanе odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rаnа w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi. Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Ostrzeżenie: Wrazie nie dojścia do skutku powyższych sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna przedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 роstanowieniа Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.) Kalisz dnia 3 (15) Marca 1862 r. Prezes, Szymanowski, Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1864 nr 155

(N. D. 3161) dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku i upoważnień przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych, wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach Hipotecznych poniżej wymienionych.
Termin sprzedaży dnia 8 (20) Lutego 1865 r,  
22. Strumiany B. 2 część Wielga wieś B. i Grzmiąca B., z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 395 kop. 40, vadjum do licytacji rs. 1980, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8976, przed Rejentem Kanc. Ziem. Edwardem Milewskim. 
(...) Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej. Gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.  
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz d. 13 (25) Czerwca 1864 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Janczewski.

Dziennik Warszawski 1865 nr 269

(N. D. 7146) Rejent Kancelaryi Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
2. Feliksa Konstantego 2ch imion Piątkowskiego, co do sum a) rs. 750 pod Nr. 20 b) rs. 600 pod Nr. 23, c) rs. 150 pod Nr. 25 d) co do ograniczenia nа sumie rs 1,500 z pod Nr. 17 na dobrach Pruchna z Okręgu Wartkiego i e) co do rs. 900 pod Nr. 21 na współwłasności dóbr Strumiany В część II w Wielga wieś B i Grzmiąca B z Okręgu Sieradzkiego wszystkich z procentem w dziale IV hypotekowanych. (…) otworzyły się spadki, do uregulowania których termin na dzień 23 Maja (4 Czerwca) 1866 r. przed sobą w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu wyznaczam.
Kalisz d. 9 (21) Listopada 1865 r.
Zenon Łopuski.

Dziennik Warszawski 1866 nr 36

(N. D. 1035) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu
Po śmierci:
3. Aronie Działoszyńskim co do sum: a) na dobrach części pierwszej Strumiany B Wielga wieś B, Grzmiąca B z Okręgu Sieradzkiego w dziale IV pod Nr. 47 zahypotekowanej sumy rs. 342 kop. 95; b) na dobra Strumiany B, Wielga Wieś B, Grzmiąca B, z tegoż Okręgu sumy rs. 265 kop. 10 sposobem ostrzeżenia w dziale IV pod Nr. 53; c) Na dobrach Niemojew z tegoż Okręgu sumy rs. 830 kop. 77 sposobem ostrzeżenia w dziale IV pod Nr. 35; d) na dobrach Wodzierady z Okręgu Szadkowskiego kwoty rs. 223 kop. 59 w dziale IV pod Nr. 25 sposobem ostrzeżenia; g) na dobrach Branica A B z Okręgu Szadkowskiego sumy rs. 1005 w dziale IV pod N. 30; h) na dobrach Prazwów z Okręgu Sieradzkiego co do prawa wyrąbania i wybrania 1500 sztuk drzewa dembowego z prawem odkupu za rs. 1,260 w dziale III pod Nr. 13; i) na dobrach Kliczków Wielki z Okręgu Sieradzkiego co do sumy rs. 202 kop. 50 w dziale IV ad Nr 3: zahypotekowanych;
(...) otworzyły się spadki do regulacji których wyznacza się termin na dzień 13 (25) Sierpnia 1866 r. w Kancelarji hypotecznej. Kalisz d. 27 Stycznia (8 Lutego) 1866 r.
Teofil Jozef Kowalski.  

Dziennik Warszawski 1866 nr 225

(N. D. 6134). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamia wierzycieli hypotecznych, niemających prawnie obranego zamieszkania, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności lub ostrzeżenia są umieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra te, jako zalegające w opłatach rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych wystawiona są na pierwszą przymusową przedaż przez licytacje publiczną w mieście Kaliszu w gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym w kancelarji rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą a w szczególności co do dóbr:
23. Strumiany B, część I-a Wielga wieś B i Grzmiąca B, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych, sumę rsr. 316, kop. 54 1/2, że przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Milewskim dnia 15 (27) Maja 1867 r., że vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 1,200, że licytacja rozpocznie się od sumy rsr. 5343 kop. 12 1/2, wreszcie, że zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS rów niegdy Arona Działoszyńskiego, mającego wierzytelność zabezpieczoną w Dziale IV pod Nr 47 wykazu hypotecznego dóbr powyżej pamienionych.
24. Strumiany B. 2-ga część Wielgawieś B. i Grzmiąca B. z folwarkiem Korzeń i wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w Okręgu Sieradzkim położonych, zalegających w opłacie rat Towarzystwu należnych sumę rs. 609 kop. 67, iż przedaż odbywać się będzie przed Rejentem Grabowskim d. 15 (27) Maja 1867 r., że vadium do licytacji oznaczone zostało na rsr. 2,100, że licytacja rozpocznie się od sumy rs. 8,976, że wreszcie zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomych z imion nazwisk i pobytu SS-rów niegdy Feliksa Konstantego Piątkowskiego, tudzież Arona Działoszyńskiego z powody wierzytelności na rzecz ich w dziale IV pod Nr. 21 i 53 wykazu hypotecznego dóbr powołanych, zabezpieczonych.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10 ej z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzonym przedaż odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem, który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwej księdze wieczystej i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Vadium do licytacji złożyć się mające powinno być w gotowiźnie lub listach zastawnych w właściwemi kuponami.
Ostrzeżenie. W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku konkurentów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń w terminie jaki Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi (art. 25 postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r).
Kalisz, dnia 14 (26) Września 1866 roku.
za Prezesa, Kęszycki.
Pisarz, Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1867 nr 161

(N. D. 4263). Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
W zastosowaniu się do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Jana Tschinkel kupca w mieście Kaliszu zamieszkałego, a zamieszkanie prawne u Romana Mrozowskiego Patrona Trybunału z urzędowania w Kaliszu obrane mającego, od którego tenże Patron staje i sprzedaż obecną popiera, w poszukiwaniu sumy rs. 5,580 z procentem zaległym i bieżącym i kosztów exekucyjnych od Barlaama Józełafa dwóch imion Lubiatowskiego właściciela dóbr Strumiany w tychże dobrach mieszkającego, protokółem Franciszka Roweckiego Komornika przy Trybunale w Kaliszu w dniu 1 (13) Sierpnia 1866 roku spisanym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie DOBRA ZIEMSKIE
Pierwsza część Strumiany B. Wielga wieś B. Grzmiąca B. oraz części Strumiany i Wielgej wsi lit. C.
Położone w Okręgu i Powiecie Sieradzkim dawniej Gubernji Warszawskiej a teraz Kaliskiej, Gminie Dąbrowa Widawska, Parafji miasta Burzenina, graniczące na wschód słońca z dobrami Dąbrowa, na południe z dobrami Wielga-wieś lit. A, na zachód słońca z dobrami i miastem Burzenin oraz rzeką Wartą zwaną, na północ z folwarkiem Korzeń który do dóbr Wielkiej wsi części lit. A. odłączony został, dobra te odległe są od miasta Okręgowego i Powiatowego Sieradza wiorst 16, od miasta Widawy wiorst 7, od miasta Zduńskiej Woli wiorst 15, są w posiadaniu Barlaama Józefata dwóch imion Lubiatowskiego właściciela tych dóbr, obejmują przestrzeni sposobem przybliżonym około włók 49 mórg 9 prętów 50.
Szczegółowy opis tych dóbr tak pod względem zabudowań, wysiewów opłacanych podatków oraz innych ciężarów gruntowych obejmuje protokół zajęcia dóbr w dniu 1 (13) Sierpnia 1866 r. na gruncie spisany, a który doręczony został Wójtowi gminy Dąbrowa Widawska Józefowi Brodzkiemu i Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego Władysławowi Porczyńskiemu przez Woźnego Piechowskiego w d. 29 Sierpnia (10 Września) 1866 r.
Protokół zajęcia tych dóbr wpisany został do księgi hypotecznej w dniu 22 Maja (3 Czerwca) 1867 r. do księgi zaś zaregestrowań w Kancelarji Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 1 (13) Czerwca 1867 r.
Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się w dniu 18 (30) Lipca 1867 roku o godzinie 10 z rana na audjencji Trybunału Cywilnego Kaliskiego w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Józefina w Pałacu Sądowym.
Kalisz d. 2 (14) Czerwca 1867 r.
Asesor Kolegjalny. J. Migórski

Dziennik Warszawski 1869 nr 113

N. D. 3828. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Wiadomo czyni, iż na żądanie Eugeniusza Wojterskiego, w którego prawa podstawioną została Florentyna z Kuszewskich Wojterska wdowa z własnych funduszów się utrzymująca, w mieście Kaliszu zamieszkała, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Franciszka Modrzejewskiego, Patrona trybunału w Kaliszu obrane mająca, od której tenże Patron stawa i subhastacją dóbr Strumiany B, Grzmiąca B, i folwarku Korzeń, w poszukiwaniu sumy rs. 2,100 z procentem popiera, protokułem Komornika Trybunału Franciszka Roweckiego w dniu 6 (18) Stycznia 1869 r. sporządzonym, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszenia
DOBRA ZIEMSKIE
Strumiany B, Grzmiąca B, i folwark Korzeń, składające się z wsi Strumiany z karczmy do dworu należącej i folwarku Korzeń, zaś nomenklatura Grzmiąca nieposiada budynków, które woda zabrała, z wszelkiemi zabudowaniami dworskiemi z wyłączeniem gruntów i zabudowań na własność włościan przeszłych, zresztą z wszelkiemi dochodami i użytkami, rolami, łąkami, pastwiskami i zaroślami, z tem co ich całość stanowi i jak się teraz znajdują.
Dobra te graniczą na wschód słońca z dobrami Rembieszew, na południe z Wielgą wsią i Burzeninem, na zachód z Ligotą, a na północ z dobrami Pstrykonie i folwarkiem Anielowem, odległe są od miasta Sieradza wiorst 14, Burzenina 3*, Widawy 6, Łasku 21, a Petrokowa 56, należą do parafji Burzenin, gminy Dąbrowa Widawska, Powiecie Łaskim, Gubernji Petrokowskiej, których właścicielem Wacław Mścisław Napoleon Sokolnicki, z własnych funduszów się utrzymujący, na folwarku Korzeń mieszkający, w którego znajdują się posiadaniu.
Granice są niesporne, obcą dziedziną nieprzedzielone. Całe dobra mają przybliżonym sposobem włók 34 mórg 15 prętów 150 czyli dziesiatyn 525, grunta należą do kasy III, IV i V. Znajdują się zabudowania dworskie szczegółowo w akcie zajęcia opisane jest karczma przez Józefa Wajroch zajmowana, w której w chwili zajęcia nieszynkowano. Mosiek Joskowicz jest propinatorem za rs. 67 k. 50 w Strumianach rocznej dzierżawy. Inwentarza żywego niemasz, a wysiew i inwentarz martwy w akcie zajęcia opisane. Podatki dworskie do Kasy w Łodzi opłacane, wynoszą rocznie rsr. 100 kop 18.
Więcej szczegółowy opis dóbr Strumiany B, Grzmiąca Β, i folwarku Korzeń pod względem klasyfikacji gruntów, stanu zabudowań i innych szczegółów, znajduje się w protokułe zajęcia u popierającego sprzedaż Patrona Modrzejewskiego, gdzie równie zbiór objaśnień i warunków, każdego czasu przejrzane być mogą.
Protokuł zajęcia doręczony jest w kopjach, Pisarzowi Sądu Pokoju w Sieradzu Władysławowi Porczyńskiemu i Wójtowi gminy Dąbrowa Widawska Józefowi Brochockiemu do rąk własnych, w dniu 6 (18) Marca 1869 r., następnie do księgi wieczystej dóbr zajętych w Kancelarji Ziemiańskiej dnia 6 (18) Maja t. r. wniesiony i wpisany, a do księgi zaaresztowań w biurze Pisarza Trybunału utrzymywanej, dnia 8 (20) Maja t. r. wpisany i zaregestrowuny został.
Sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w miejscu zwykłych posiedzeń w pałacu sądowym, przy ulicy Józefiny stojącym.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacji i sprzedaży, na audjencji Trybunału w dniu 1 (13) Lipca r. b. o godzinie 10-ej z rana nastąpi.
Kalisz dnia 9 (21) Maja 1869 roku.
Asesor Kolegjalny, J. Migórki.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1871 nr 127

N. D. 3246. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Zawiadamia wszystkich interesowanych, a głównie wierzycieli hypotecznych nie mających obranego zamieszkania prawnego, a z pobytu niewiadomych, poniżej przy każdych dobrach na których ich wierzytelności, prawa lub ostrzeżenia są zamieszczone, imiennie wyszczególnionych, że dobra takowe jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na pierwszą przymusową sprzedaż przez licytację publiczną w mieście Kaliszu w Gmachu sądowym przy ulicy Józefiny położonym, w Kancelarji Rejenta wyznaczonego, lub jego zastępcy odbyć się mającą, a w szczególności co do dóbr:
15. Strumiany B, część I, Wielgawieś B, i Grzmiąca B, do których należą przyległości Bagno, Izydorów, Józiuchna, z wszystkiemi przynależytościami, w Okręgu Sieradzkim położonych; zalegających w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych rs. 453 k. 73; sprzedaż odbywać się będzie przed Rejentem Alfonsem Paszkowskim, dnia 10(22) Listopada 1871 r., vadium do licytacji oznaczone zostało na rs. 900, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 5,325. Zawiadomienie to ogłasza się dla niewiadomej z pobytu i niemającej w hypotece obranego zamieszkania prawnego wierzycielki hypotecznej dóbr Strumiany B, część ba* Stefanji z Zawadzkich Otockiej.  
Sprzedaż wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana, w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja rozpocznie się przed innym Rejentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości, jaka podług kursu Giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej Kaliszskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży, dla braku licytantów, druga i ostatnia sprzedaż od zniżonego szacunku, odbytą będzie bez dalszych nowych doręczeń, w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (artyk. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 roku).
Kalisz dnia 3 (15) Maja 1871 roku.
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

*nieczytelne

Dziennik Warszawski 1872 nr 231

N. D. 6708. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:  
6. Ferdynanda Hałaczkiewicza co do sumy rs. 234 kop. 20 na Wielgiej wsi Grzmiąca B. z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 6 na dobrach Pyszkowie z okręgu Sieradzkiego pod Nr. 3 w Dziale IV co do rs. 1,800 na dobrach Branica z okręgu Szadkowskiego pod Nr. 29 w dziale IV rs. 1,500 wraz z rygorem w dziale III Nr. 13 na dobrach Dąbrówki z okręgu Sieradzkiego w dziale IV ad Nr. 6bbb. co do rs. 33 kop, 17 na dobrach Bukowcu z okręgu Sieradzkiego w dziale IV Nr. 3 rs. 1,800 na dobrach Woli Przatowej z okręgu Szadkowskim w dziale IV Nr. 2 rs. 4,500 na dobrach Dziadkowice, z tegoż okręgu w dziale IV Nr. 18 rs. 3,255 na dobrach Sędowie B. z okręgu Wartskiego w dziale IV Nr. 22 rs. 1,500 na dobrach, Woli Stryjowskiej z okręgu Szadkowskiego (…)
(…) otworzył się spadek do regulacji którego wyznaczony został termin przed podpisanym Rejentem na d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1873 r.
Kalisz d. 19 (31) Października 1872 r.
Wilchelm Grabowski.

Dziennik Warszawski 1875 nr 8

N. D. 253. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po odbyciu trzech publikacji zbioru objaśnień i warunków sprzedaży temczasowego w d. 9 (21) Września 1869 r. przysądzenia, w którym to terminie dobra* te temczasowo Modrzejewskiemu Patronowi za rs. 10,000 przysądzone zostały, i termin do stanowczej sprzedaży na d. 4 (16.) Listopada t. r. został oznaczony, który się nie odbył, obecnie przeto wyrokiem Trybunału z d. 26 Września (8 Października) 1874 r., Antoni Kubiak woźny wierzyciel rs. 750 w Kaliszu zamieszkały, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona w Kaliszu obrane mający, który od niego kroki prawne czynić będzie, podstawionym został, i zarazem oszacowanie tych dóbr nakazane zostało, po sporządzeniu taksy wyrokiem Trybunału z d. 3 (15) Stycz. r. b. termin do stanowczej sprzedaży na d. 13 (25) Lutego 1875 r. godzinę 10 z rana oznaczonym został. Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2,230 jako 2/3 części sumy rs. 3,345 taksą biegłych jako szacunek dóbr wykazanej.
Kalisz d. 6 (18) Stycznia 1875 r.
Skoczyński.

* Strumiany B, Grzmiąca B, i folwark Korzeń.

Dziennik Warszawski 1875 nr 93

N. D. 2541. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
(…) Po wniesieniu zajęcia do księgi dóbr Strumiany d. 6 (18) Maja 1868 r., zaś do księgi zaaresztowań w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu d. 8 (20) Maja t. r. dopełnione zostały dalsze formalności sprzedaży, poczem do dalszego popierania subhastacji wyrokiem Trybunału z d. 26 Września (8 Października) 1874 r. podstawionym został Antoni Kubiak w Kaliszu zamieszkały, i na jego żądanie dobra te d. 2 (14) Kwietnia 1875 r. stanowczo przysądzone zostały Alfonsowi Parczewskiemu Patronowi, w mieście Kaliszu zamieszkałemu za rs. 3051. Ponieważ tenże nabywca, jak przekonywa świadectwo Pisarza Trybunału daty 24 Kwietnia (7 Maja) 1875 r. warunków licytacyjnych nie spełnił i wyroku adjudykacyjnego nie wyjął, z mocy przeto art. 737, 738 i 739 K. P. S. na żądanie Antoniego i Franciszki z Kuświckich małżonków Kubiak wierzycieli hypotecznych dóbr Strumiany sumy rs. 570 z procentem, jako woźny Trybunału, w mieście Kaliszu zamieszkałych, a zamieszkanie prawne u Antoniego Zgleczewskiego Patrona Trybunału w Kaliszu zamieszkałego, obrane mających, od których tenże Zgleczewski Patron stawa i kroki prawne czyni, na koszt i ryzyko nowonabywcy Alfonsa Parczewskiego, wystawione zostają na sprzedaż w drodze relicytacji też dobra Strumiany В., Grzmiąca B. i folwark Korzeń z przyległościami tak, jak znajdują się i na wywłaszczenie zajęte zostały, pod warunkami w biórze Pisarza Trybunału złożonemi, które w Kancelarji Pisarza i Zgleczewskiego Patrona przejrzane być mogą.  
Sprzedaż odbywać się będzie na jawnej audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu, w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina, a pierwsze ogłoszenie warunków licytacyjnych nastąpi na tejże audjencji w d. 16 (28) Maja 1875 r. o godzinie 10 z rana.
Opis szczegółowy sprzedawanych dóbr mieści się w protokóle zajęcia i w zbiorze objaśnień: który z warunkami sprzedaży przejrzanym być może w biórze Pisarza Trybunału i u Zgleczewskiego Patrona relicytację popierającego.
Licytacja rozpocznie się od sumy rs. 2034 jako dwóch trzecich części szacunku przez Alfonsa Parczewskiego postąpionego.
Kalisz d. 25 Kwietnia (7 Maja) 1875 r.
Skoczyński.

Dziennik Warszawski 1876 nr 18

N. D. 379. Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 28 Czerwca (10 Lipca)1860 r. i upoważnienia przez Dyrekcję Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonego, następujące dobra ziemskie za zaległości w ratach Towarzystwu należnych wystawione są, na sprzedaż publiczną, która odbędzie się w M. Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych:  
18. Dobra Pierwsza część Strumiany B. Wielgawieś В. i Grzmiąca В. do których należą przyległości Bagno Izydorów i Józióchna oraz grunt mórg 138 pr. 273, od dóbr Strumian lit. C. i Wielga wieś C. odłączony, jak również realności „Charlejowa góra”,,Winnica” „Staw”,,Ustęp” zwane, z wszystkiemi przyległościami w O-gu Sieradzkim położone, raty zaległe po datę sprzedaży obliczone rs. 1,230 kop. 58 1/2, vadium do licytacji rs. 2,000, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 25,043 kop. 20, termin sprzedaży d. 7 (19) Sierpnia 1876 r., nieumorzony dług Towarzystwa przy dobrach pozostający w terminie sprzedaży wynosić będzie rs. 10,105 kop. 24, przed Rejentem Kancelarji Ziemiańskiej Janem Danielem Wojciechowskim.
Sprzedaże wzmiankowane odbędą się w terminach powyżej oznaczonych, poczynając od godziny 10-ej z rana w obec Delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej.
Gdyby zaś Rejent przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzonym, licytacja odbędzie się przed innym Rojentem który go zastąpi.
Vadium do licytacji złożyć się mające winno być w gotowiźnie, która wszakże zastąpioną być może Listami Zastawnemi lub Likwidacyjnemi, lecz w takiej ilości jaka podług kursu giełdowego wyrównywać będzie cyfrze gotowizną oznaczonej.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w Biórze Dyrekcji Szczegółowej Kaliskiej.
W razie niedojścia do skutku powyższej sprzedaży dla braku licytantów, druga i ostateczna sprzedaż od zniżonego szacunku odbytą będzie bez nowych dalszych doręczeń w terminach jakie Dyrekcja Szczegółowa oznaczy i w pismach publicznych raz jeden ogłosi. (Art. 25 Postanowienia Rady Administracyjnej z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r.).
Prezes, Chełmski.
Pisarz, Bierzyński.

Kurjer Warszawski (dodatek poranny) 1894 nr 314

Delegaci taksowi.
Delegatami taksowymi w okręgu dyrekcji szczegółowej piotrkowskiej Towarzystwa kredytowego ziemskiego zostali mianowani:
na powiat łaski pp.: Edmund Dąbrowski z Herbertowa, Bolesław Trepka wł. Dóbr Wielga Wieś i Grzmiąca B., Kazimierz Pruski z Łopatek;
na powiat łódzki pp.. Franciszek Gorczyński z Kruszewa, Nikodem Bobrownicki z Mikołajewic, Jan Kostanecki ze Zgniłego Błota;
Wymienieni delegaci mianowani zostali na czas od 1-go stycznia 1895-go r. do 31-go grudnia 1896-go r.

Kurjer Warszawski 1896 nr 126

(Sprawozdanie specjalne Kurjera Warszawskiego.)
Piotrków, d. 6 maja.
(…) Sprawdziły się zapowiedzi. Po uroczystem nabożeństwie w sali zebrań zjawiło się początkowo tylko 75 stowarzyszonych, która to liczba wzrosła zwolna do 82. Tak małego zebrania nie pamiętają w Piotrkowie.
Zebranie rozpoczęło się od wyboru przewodniczącego obradom. Zagaił je gubernator miejscowy, powołując na asesorów pp. Eugenjusza Borakowskiego i Michała Szwejcera, zaś na sekretarza, p. Feliksa Trepkę, wł. dóbr Kodrąb, Ogrodzona, Płoszów, Kisiele i Sanniki.
Na prezesa wyborów powołano 37-ma głosami ziemianina powszechnie szanowanego, p. K. Podczaskiego. Rotę przysięgi czytał p. Michał Szwejcer.
Serdecznem przemówieniem zagaił p. Podczaski obrady, przypominając obecnym, jak ważne Towarzystwo kredytowe ziemskie w czasach przesileń rolniczych spełniało zadanie, jak doniosłe zatem dla rolników mają znaczenie wybory do władz naczelnych instytucji. Na asesorów powołał prezes pp. Ignacego Balickiego, wł. dóbr Drzazgowa Wola, oraz Stanisława Lazarewa, wł. dóbr Mąkolice a na sekretarza p. Kazimierza Masłowicza z Myśliwczowa; do komisji sprawdzającej rachunki dyrekcji szczegółowej panów Władysława Habdank-Korzybskiego z Rudnik,
W. Plichtę i Artura Trepkę.
Rezultat wyborów był następujący:
Na radcę komitetu Wybrany został na 75 głosów ponownie p. Bolesław Gołembowski z Białej 61 gł. p. Józef Ostrowski otrzymał nadto głosów 12.
Na radcę dyrekcji głównej wybrany został ponownie p. Władysław Borakowski 65 głosami. P. Stanisław Dzierzbicki, radca dyrekcji szczegółowej warszawskiej, otrzymał głosów 8.
Na pierwszego radcę dyrekcji szczegółowej wybrany został ponownie p. Bronisław Szwejcer 43 głosami. Kontrkandydat p. Antoni Turski otrzymał głosów 30.
Na drugiego radcę tejże dyrekcji wybrany został ponownie p. Witold Marczewski 69 głosami, zaś na trzeciego radcę również ponownie p. Bolesław Dzierzbicki 62 gł.
Na zastępcę radcy komitetu na 72 głosów otrzymał gł. 48 i został wybrany p. Artur Trepka. Prócz tego pp. Władysław Bogusławski, wł. majątku Zacisze i Wielkowecko, oraz Edward Grodziński z Będkowa otrzymali po 10 głosów.
Na zastępcę radcy dyrekcji głównej wybrany został 58 głosami na 68 głosów p. Józef Wierzchlejski, wł. dóbr Stobiecko Szlacheckie.
Na pierwszego zastępcę radcy dyrekcji szczegółowej wybrany został 52 gł. p. Tadeusz Walicki, wł. dóbr Ruszkowa Wola. P. Jan Biedrzycki otrzymał 8 głosów.
Na drugiego zastępcę tegoż radcy powołany został 48 głosami p. Ignacy Balicki.
Na prezesa, przyszłych wyborów, wybrany został 45 głosami p. Bolesław Trepka, wł. dóbr Wielga Wieś i Grzmiąca. P. Seweryn Miniszewski z Rosochy otrzymał głosów 13.
Na zastępcę prezesa przyszłych wyborów powołany został p. Antoni Turski 37 głosami. Nadto p. Seweryn Miniszewki otrzymał 13 głosów, zaś p. Ignacy Wilski i 1 głosów.
Wybory zakończono wyrażeniem p. Podczaskiemu podziękowania za podjęcie trudów przewodniczenia.
Dzieje wyborów dzisiejszych uzupełnić należy zaznaczeniem pochwał dla radców dyrekcji szczegółowej. Oddał im je prezes Płonczyński, zawiadamiając stowarzyszonych, że w biurze tejże dyrekcji niema wcale zaległości w pracy. Załatwiono wszelkie akta, nawet te, które nadeszły onegdaj. (...)

Goniec Łódzki 1900 nr 111

KRONIKA
-Piotrków. Wczoraj zrana rozpoczęły się wybory do władz Towarzystwa kredytowego ziemskiego z okręgu piotrkowskiego.
W głosowaniu uczestniczy 87 stowarzyszonych. (...)
Na radców dyrekcyi szczegółowej wybrano (...) Bolesława Trepkę, wł. dóbr Wielka Wieś, Grzmiąca (74 gł. ponownie), (...).
Na pierwszego zastępcę radcy dyrekcyi szczegółowej p. Walentego Radoszewskiego ze Świerzyn, (...).
Prezesem przyszłych wyborów wybrano p. Gustawa Siemieńskiego z Dubidz, na jego zastępcę p. Marcelego Myszkowskiego z Zapolic.

Obwieszczenia Publiczne 1935 nr 99

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Łodzi sekcja ziemska niniejszem obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się po­stępowania spadkowe.
4) Andrzeju Maj, zmarłym w Wielkiej wsi dnia 16 marca 1931 ro­ku, właścicielu niepodzielnej połowy działki Nr. 3 o powierzchni 14 dz. 3235 z prawami do wspólnych gruntów 23 dz. 978 sążni w dz. II pod Nr. Nr. 4 i 33 uregulowanych w księdze Część II Dóbr Wielkiej wsi i Grzmiącej B. powiatu łaskiego rep. hip. Nr. 44;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 20 marca 1936 r. w tutejszym wydziale hipotecz­nym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winne zgłosić swe prawa pod skutkami prekluzji. Nr. 493/35 r.Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza