-->

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Gawory

Wieś nie istniejąca obecnie. Pierwszy raz pojawia się w źródłach w 1403 (de Gowori). Nazwa pochodzi od nazwy osobowej Gowor.

Taryfa Podymnego 1775 r.
Gawory Folwark, wieś, woj. sieradzkie, powiat szadkowski, własność szlachecka, 1 dymów.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Gawory, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Strońsko, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 7, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny: 
Gawory , wś, pow. łaski, gm. Zapolice, par. Strońsko.

Gawory (Folwark Jawory) 1802 r.

1839 r. 

1859 r. (Jawor)


1992r.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 99

Zawiadamia publiczność iż dobra Rembieszew, składające się z wsi Rembieszewa A. i Β. z przyległościami Branica A. Β. z folwarku Gawory, w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położone, zajęte zostały na 3ch letnie wydzierzawienie od Świętego Jana Chrzciciela r. b. poczynając, od tegoż samego dnia w r. 1841 kończące się, i termin do licytacyi wyznaczony jest na dzień 18 (30) Maja r. b. w mieście Szadku przed Kajetanem Szczawińskim Rejentem Powiatu Szadkowskiego z rana o godzinie 10. Warunki do licytacyi u tegoż Rejenta przejrzane być mogą, roczna dzierzawa dóbr Rembieszewa wynosi złotych 6501.
w Szadku d. 30 Mar. (11 Kwiet.) 1838.
Stanisław Jackowski K.P. S.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1839 nr 1

Podaie do publiczney wiadomości iż Dobra Ziemskie Rembieszew z przyległościami Gawory, Branica i Borzysko w Powiecie Szadkowskim Gubernii Kaliskiey położone, obeymuiące rozległości Morg. 1625 kwp. 242 odległe od miast: Powiatowego Szadku mil 2, od Sieradza Obwodowego mil 2, od Kalisza miasta Gubernialnego mil 8, należące prawem własności do Sukcessorów Felixa Pstrokońskiego, to iest: a. Kaietana Pstrokońskiego, b. Anieli z Pstrokońskich Stawiskiey, c. nieletniego Juliana Pstrokońskiego przez Kaietana Pstrokońskiego dzierżawcę dóbr Łękińska tamże zamieszkałego iako głównego Opiekuna i Adama Pstrokońskiego w wsi dziedziczney Woli Powiecie Radomskim zamieszkałego przydanego Opieku­ na działaiącego, nakoniec, d. Honoraty Antoniny Stanisławy Magdaleny 4ch imion nieletniey Pstrokońskiey działaiącey przez główną Opiekunkę Teklę z Tarnowskich Pstrokońską wdowę w wsi Rembieszewie Powiecie Szadkowskim mieszkaiącą i przy­ danego Opiekuna Jgnacego Pstrokońskiego w dobrach dziedzicznych Ustkowie Po­ wiecie Wartskim zamieszkałego, wszystkich z własnych funduszów utrzymuiących się, sprzedane zostaną w drodze Działów przez wspomnioną Anielę z Pstrokońskich Stawiską popieranych, przed W. Mateuszem Zielińskim Sędzią Trybunału Cywilnego Gubernii Kaliskiey delegowanym, podług warunków które u Pisarza rze­ czonego Trybunału każdocześnie przeyrzane bydź mogą, i które na Audyencyi te­ goż Trybunału ogłoszone były, przy czem termin do temczasowego przysądzenia na dzień 13/25 Stycznia 1839 r. godzinę 3 z południa w mieyscu posiedzeń Trybunału oznaczonym został.
w Kaliszu d. 23 Listopada (5 Grudnia) 1838 r.
Franc. Bielski.

Patron Trybunału.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 204

(N. D. 4417) Obrońca Prokuratoryi przy Magistraturach Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po Józefie Gniewoszu b. włodarzu z folwarku Gawory w Powiecie Sieradzkim w d. 9 Października 1854 r. zmarłym pozostał spadek składający się z ruchomości i aktywów, a obecnie zrealizowany na gotowiznę w kwocie rs. 138 k. 54 w Banku Polskim deponowaną. Stosownie do Postanowienia Rady Administracyj z dnia 30 Stycznia (11 Lutego) 1842 roku. Wzywam interessentów, aby z prawami jakie do powyższego spadku mieć mogą. w ciągu sześciu miesięcy, od daty pierwszej publikacyi tego obwieszczenia, zgłosili się przed Trybunał Cywilny w Kaliszu; w razie bowiem przeciwnym po upływie tego czasu uczyniony będzie do tegoż Trybunału wniosek o wprowadzenie Skarbu Królestwa w posiadanie spadku jako bezdziedzicznego.
Kalisz d. 25 Sierpnia (6 Września) 1858 r.
Wasiłowski.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza