-->

środa, 17 kwietnia 2013

Filipinów

Spis 1925 r.
Filipiny, folw., pow. sieradzki, gm. Męka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 1. Ludność ogółem: 17. Mężczyzn 7, kobiet 10. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 8, ewangelickiego 9. Podało narodowość: polską 17.

Filipinów, obecnie część wsi Grabowiec w gminie Sieradz.

1965 r.

Obwieszczenia Publiczne 1927 nr 20

Komornik przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Władysław Tęsiorowski, zam. w Kaliszu, przy ul. Fabrycznej 13, obwieszcza, że w dn. 18 czerwca 1927 r., od godz. 10 rano, w sali posiedzeń sądu okręgowego w Kaliszu, będzie sprzedawany przez publiczną licytację folwark Fili­piny, pochodzący z majątku ziemskiego Stawiszcze, gm. Męka, pow. sieradzkiego, obejmujący ogółem przestrzeni 78 mórg 258 pr., należą­cy do Oskara-Wilhelma Filipa. Na folwarku tym znajdują się zabudo­wania: a) dom drewniany z bali, pod dachówką, z przystawionemi 2 drewnianemi chlewami, pokrytemi papą, b) dom z cegły palonej, o 8-miu ubikacjach, nie pokryty i nie skończony budową, c) obory i śpichlerz murowane, pokryte słomą, d) stodoła drewniana w reglówkę, obita deskami, o dwóch klepiskach i trzech sąsiekach, pokryta sło­mą, e) drwalniki i szopy z desek, pokryte gontami, f) szopa z desek częściowo pokryta gontami, częściowo nie pokryta i g) kloaki drewnia­ne. Znajdują się również: dwa zarybione stawy; drzewka owocowe na przestrzeni około 1 1/2 morgi; żywy inwentarz: 2 krowy, 6 koni robo­czych; narzędzia rolnicze: młocarnia czterokonna na prostą słomę, siecz­karnia o czterech kosach, wialnia z arfami, młynek do czyszczenia zboża, kierat z drągami żelaznemi i transmisją do maszyny z pasem skórzanym długości 12 metrów, kultywator, grabiarka, siewnik, 3 płu­gi, z których jeden dwuskibowy, 3 brony, 3 półtoraczne i 2 kolejne wo­zy oraz zasianego żyta 11 korcy, pszenicy 9 korcy.
Folwark Filipiny w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się, ma urządzoną hipotekę w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest w dziale II wyk. hip. czystym wpisem na imię dłużnika Oskara-Wilhelma Filipa; wyznaczony został na sprzedaż w całości, według opisu komornika Grzesika z dnia 25 października 1926 r., na żądanie Zenona-Eugenjusza Henzla, na po­krycie należności w sumie 373 dol. 33 cent. efektywnych Stan. Zjedn. Amer. Półn., czyli 3 695 zł. 97 gr. z różnicą kursu w dniu zapłaty; obciążony jest, według działu IV wyk. hip., pożyczką Towarzystwa Kre­dytowego na sumę 4.900 rb. i długami na sumę 2.440 dol. W dziale III wyk. hip. obok rygorów zapisany jest wpis, że przez grunta tego folwarku właściciel obowiązany jest przepuszczać odpływ wody przy zwyczajnem osuszaniu lub drenowaniu.
Licytacja rozpocznie się od sumy 30,000 zł.
Każdy kto zechce wziąć udział w licytacji, winien jest złożyć vadium w sumie 3.000 zł.
Akta i dokumenty, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 87

Komornik sądu powiatowego w Błaszkach z siedzibą w Kaliszu Przy ulicy Pułaskiego Nr. 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C., obwieszcza, że w dniu 6 lutego 1931 roku, o godzinie 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawany będzie folwark „Filipiny", położony w gminie Męka, powiatu sieradzkiego, na­leżący do Oskara - Wilhelma Filipa, który zawiera powierzchni 78 morg. 258 pr. Na folwarku tym znajdują się: 1) dom mieszkalny drewniany z dwiema przystawkami; 2) nowobudujący się dom murowany, wzniesio­ny na wysokości parteru z piwnicami; 3) obory, stajnia, chlewy i śpichrz, murowane; 4) stodoła drewniana w reglówkę o 2 klepiskach; 5) kurniki drewniane; 6) szopa drewniana; 7) płoty sztachetowe; 9) nowozałożony ogród owocowy i staw zarybiony. Zasiane jest 25 morg. żyta, 5 morg. pszenicy, 5 morg. owsa i 5 morg. kartofli, reszta pod koniczyną i zielonemi paszami. Do folwarku należy inwentarz żywy i martwy: 4 krowy, 4 konie, 2 wozy, kierat, 2 młocarnie i sieczkarka.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, ma książkę hipoteczną w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, prawo własności zapisane jest na imię powyżej wymienionego właściciela Filipa, obciążona jest długami na sumę 26.300 zł. i kaucjami na sumę 65.000 zł. z rygorami, zapisanemi w III dziale wyk., sprzedana będzie w całości według protokółu zajęcia z dnia 21 czerwca 1930 roku, na żą­danie firmy „Węgloblok", spółka akcyjna w Warszawie, oddział w Łodzi.
Licytacja rozpocznie się od sumy 30.000 złotych, przyczem do prze­targu dopuszczone będą osoby, które złożą przed licytacją kaucję w kwo­cie 10 proc.
Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

  Echo Sieradzkie 1931 marzec 

OBWIESZCZENIE.

Komornik Sądu Grodzkiego w Sieradzu 1-go rew. zamieszkały w mieście Sieradzu przy ul. Szosa Kaliska 5, na zasadzie art. 1030 ust. post. cyw. niniejszem obwieszcza, że w dniu 28 marca 1931 r. od godziny 10 z rana w fol. Filipiny sprzedawany będzie w drodze publicznej licytacji, majątek ruchomy należący do Oskara Philippa, składający się z 2 klaczy maści karej i gniadej, 3 wałachów, 10 prosiąt, maciory rocznej, 15 kur starych, 4 krów, byczka rocznego oraz cielaka na żądanie kuratora obr. Hajdrycha. Podlegający majątek oszacowany został na zł. — gr. — i takowy obejrzeć można na miejscu.

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 56

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rewiru III, mający kancelarję swoją w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego L .13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 14 października 1932 r., od godz. 10 z rana, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzedawany będzie majątek ziemski-folwark Filipiny, położony w gm. Męka, pow. sieradzkiego, obejmujący ogólnej przestrzeni 78 morg. 258 pręt. Na folwarku tym znajdują się następujące zabudowania: 1) dom mieszkalny drewniany, kryty dachówką, 2) przystawka z prawej strony domu, drew­niana i takaż przystawka z lewej strony domu, 3) szopa drewniana, kryta gontami, 4) nowobudujący się dom murowany, wzniesiony do wysokości 5,5 metr. (parter), 6) obory, stajnie, chlewy i spichrz — wszystko mu­rowane, kryte słomą, 7) stodoła drewniana, kryta słomą, 8) kurniki drew­niane kryte gontami, 9) szopa drewniana, częściowo kryta gontami, a czę­ściowo bez dachu, 10) ustępy drewniane, kryte gontami i płoty szlachetowe, oraz ogród owocowy (na przestrzeni 2 morg.), w którym znajduje się 130 drzew, dwa stawy i drzewa dzikie jak to: dęby, olszyna, brzoza i sośnina. Prócz zabudowań, na opisanej nieruchomości znajduje się jeszcze in­wentarz żywy: 2 konie, 4 krowy, 3 cielęta; inwentarz martwy: 3 wozy, 1 resorka, 1 młocarnia, 1 sieczkarnia, 1 wialnia, waga dziesiętna, kultywator, 3 pługi, 1 brona, 1 siewnik, 1 radło, 1 grabiarka i maszyna „Oszczęd­ność" jednokonna, oraz zasiewy: około 3 i pół morg. kartofli, 1 i pół morgi tatarki, 2 morgi buraków, pół morgi brukwi (i 960 metrów słomy, 40 me­trów siana i 60 metr. koniczyn). Opisany folwark graniczy: od wschodu z folwarkiem dr. Antoniego Piątkowskiego, od zachodu — z folwarkiem Emila Kelma, od północy z szosą Sieradz — Zduńska Wola i od południa z gruntami wsi Polków. Prawo własności zapisane jest na imię dłużnika Oskara - Wilhelma Filipa. Opisany majątek ma urządzoną księgę hipo­teczną przechowującą się w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgo­wym w Kaliszu, w zastawie ani dzierżawie nie znajduje się i obciążony jest rygorami wyłuszczonemi w dziale III wykazu hipotecznego i kaucjami w sumie 65000 zł. oraz długami zapisanemi czystym wpisem w sumie zł. 26.300, i zostanie sprzedany w całości stosownie do protokółu zajęcia z dn. 26 maja 1931 r., na zaspokojenie pretensji firmy „Węgloblok" S. A. w Warszawie, oddział w Łodzi, na sumę 12,820 zł. z procentami i kosz­tami. Nieruchomość ta jest obciążona podatkami w ogólnej sumie zł. 7003 gr. 20.
Licytacja rozpocznie się od sumy 50,000 zł., przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% od sumy szacunkowej.

Akta tyczące się sprzedaży mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
10. Stawiszcze, obejmującą: folwark Filipiny, folwark Helenów, kolonję Kazimierzec, kolonję Stawiszcze, folwark Stawiszcze.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

ABC Kaliskie 1939 nr 6

Nr. III Km. 588/37.
OBWIESZCZENIE

Komornik Sądu Grodzkiego w Kaliszu, rew. III-go, Zygmunt Kostro, mający kancelarię swoją w Kaliszu, przy ul. Kościuszki Nr. 5 na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 14 kwietnia 1939 r. od godz. 10 z rana w sali Wydz. Cyw. S. Okr. w Kaliszu sprzedawany będzie majątek ziemski-folwark Filipiny, położony w gm. Męka, pow. sieradzkiego, obejmującego ogólnej przestrzeni 78 mórg 255 prętów. Na folwarku tym znajdują się następujące zabudowania: 1) dom mieszkalny drewniany, kryty dachówką z przystawkami drewnianymi z obu stron domu; 2) szopa drewniana, kryta gontami; 3) nowobudujący się dom murowany; 4) obory, stajnie, chlewy, spichrz, wszystko murowane, kryte słomą; 5) stodoła drewniana, kryta słomą; i) drwalniki drewniane, kryte gontami; 7) szopa drewniana, częściowo kryta gontami, a częściowo bez dachu; 8) ustępy drewniane, kryte (gontami i płoty sztachetowe oraz ogród owocowy dwumorgowy, w którym znajduje się 130 drzew, dwa stawy i drzewa dzikie, jak: olszyna, brzoza i sośnina. Prócz zabudowań na opisanej nieruchomości znajduje się jeszcze inwentarz żywy: 2 konie, 4 krowy, 3 cielęta i inwentarz martwy: 3 wozy, 1 resorka, młockarnia, sieczkarnia, wialnia, waga dziesiętna, kultywator, 3 pługi, brona, siewnik, radło, grabiarka i maszyna jednokonna „Oszczędność" oraz zasiewy: około 3 1/2 morgi kartofli, 1 1/2 morgi buraków, 1/2 morgi brukwi, poza tym: 960 mtr. słomy, 40 mtr. siana i 60 metr. koniczyny. Prawo własności zapisane jest na imię dłużnika Oskara Filipa. Folwark ma urządzoną księgę hipoteczną, przechowującą się w Wydziale Hipotecznym przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu, w zastawie, ani dzierżawie nie znajduje się, obciążony jest: rygorami, wyłuszczonymi w dz. III wyk. hip., kaucjami Zł. 65.000.—, długami Zł. 26.000— i podatkami Zł. 7.730.11 i zostanie sprzedany w całości na żądanie Syndyka Ostatecznego Masy Upadłości Oskara Filipa-Stanisława Hajdrycha. Nadmienia się, że Komornik S. Gr. w Sieradzu protokółem sprawdzenia z 15. IV. 1937 r. stwierdził zupełny brak: inwentarza żywego, martwego i płodów rolnych. Nieruchomość była oszacowana na Zł. 50.000.— Następnie nieruchomość była oszacowana na Zł. 31.650.— Obecnie nieruchomość została ponownie oszacowana na sumę Zł. 49.600.—, lecz licytację, będącą w drugim terminie, rozpocznie się od 2/3 sumy szacunkowej, to jest od sumy Zł. 33.066 gr. 67, przy czym do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą vadium w kwocie 10% sumy szacunkowej, to jest Zł. 4.960.—Akta, dotyczące sprzedaży nieruchomości, mogą być przeglądane w kancelarii Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w  Kaliszu.
Kalisz, dnia 31 grudnia 1938 r. Komornik: Z. Kostro.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza