-->

środa, 17 kwietnia 2013

Grabowiec

Spis 1925 r.
Grabowiec, kol., pow. sieradzki, gm. Męka. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 16. Ludność ogółem: 105. Mężczyzn 49, kobiet 56. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 105. Podało narodowość: polską 105.

Wikipedia:
Grabowiec – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz.
W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 5

REJESTRY HANDLOWE.
Do rejestru handlowego, działu A sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy: ,
d. 30 września 1919 r.
pod numerem 1781 „Bronisław Kuliński", handel mięsem i wyrobami masarskiemi w kolonji Grabowiec, gm. Męką, pow. Sieradzkiego; właściciel Bronisław Kuliński w kolonji Grabowiec;


Obwieszczenia Publiczne 1925 nr 46

O wdrożeniu postępowania w sprawie uznania zaginionych za zmarłych.

Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1777-6 U. P. C. obwieszcza, iż na skutek decyzji sądu z d. 23 kwietnia 1925 r., zostało wdrożone postępo­wanie o uznanie za zmarłego Antoniego Borkierta wobec czego sąd wzywa go, aby w terminie 6-cio miesięcznym, od dnia wydrukowania niniejszego zgłosił się do sądu, gdyż w przeciwnym razie po upływie tego terminu zo­stanie przez sąd uznany za zmarłego; wzywa się wszystkich, ktoby wiedział o życiu lub śmierci Antoniego Borkierta, aby o znanych sobie faktach za­wiadomili sąd okręgowy w Kaliszu w powyższym terminie; nadto sąd nad­mienia, że Antoni Borkiert był stałym mieszkańcem kol. Grabowice, gm. Męka, pow. sieradzkiego i w 1914 r. został powołany do armji rosyjskiej. Nr sprawy I. Z. 192/24 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1928 nr 9

OGŁOSZENIE.
Starostwo Sieradzkie stosownie do art. 222 p. 4 Ust. z dnia 19. IX. 1922 r. Dz. Ust. 102, poz. 936 — ogłasza, że dnia 13 stycznia 1927 r. zatwierdzony został statut spółki wodnej we wsi Grabowiec, gm. Męka.
Spółka wodna nosi nazwę „Grabowiec".
Celem spółki jest osuszenie gruntów członków spółki według przedłożonego Starostwu projektu technicznego.
Statut Spółki wodnej uchwalony przez członków na zebraniu w dniu 20 lutego 1926 r. ułożony został według wymogów okólnika Min. Rob. Publ. z dnia 20. VII. 1923 r. Nr. 417/23 (Monitor Polski Nr. 161, poz. 225).
Sieradz, dnia 4 czerwca 1928 r.
Starosta: w z. (—) Drożański


Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 91a


Dnia 10 września 1928 r.
9352. „Józef Owczarek", sklep spożywczy ze sprzedażą mięsa i wy­robów mięsnych we wsi Grabowiec, gm. Męka, pow. sieradzkiego. Właśc. Józef Owczarek, zam. tamże.


Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 45

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, II sekcja, obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Michale Sztrekierze, właścicielu działki Nr. 3 obszaru 1.230 sąż. z kolonji Grabowiec, pow. sieradzkiego;

Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 5 grudnia 1930 roku. w którym to terminie osoby interesowane winny zgłosić się do kancelarji wymienionego wyżej wydziału hipotecz­nego. w celu ujawnienia swoich praw. pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 14

WYKAZ
Stowarzyszeń i Związków, które decyzją Wojewody łódzkiego w dniach i przy liczbach niżej wyszczególnionych zarejestrowane zostały.
L. p. rej. 2501 Kółko Rolnicze „Grabowiec- Staniszcze" w Grabowcu, pow. Sieradzki, z dn. 22. XI. 1930 r. L. II. AP. 7819.
Naczelnik Wydz. Bezp. Publ.
(—) Szutowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
 XI. Obszar gminy wiejskiej Męka dzieli się na gromady:
1. Grabowiec, obejmującą: kolonję Dębowiec, kolonję Grabowiec, podłęskie Polesie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 14 kwiecień

KTO MÓGŁBY WIEDZIEĆ?...
We wsi Grabowiec, gm. Męka, przy torze kolejowym przechodząca kobieta nagle zasłabła i po kilku godzinach zmarła. Przy zmarłej nie znaleziono żadnych dokumentów to też policja głowi się nad ustaleniem jej nazwiska, oraz miejsca zamieszkania. Zmarła ma około 33 lat, jest silnej budowy ciała, bez górnych zębów, włosów blond podcięte, w pantofelkach płóciennych w czarnym dużym fartuchu. Policja dokonała zdjęcia zmarłej w celu ustalenia autentyczności.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 15 kwiecień

Zduńska Wola
ZE ZDUŃSKIEJ WOLI, CZY NIE?...
W dniu 12 b. m. we wsi Grabowcu pod Zduńską Wolą, jak już pisaliśmy, zmarła nieznanego nazwiska kobieta.

Na zarządzenie prokuratora odbyła się sekcja zwłok, przyczem ustalono, że nieznana kobieta umarła na atak serca. Krążą wersje, że zmarła kobieta pochodzi z Zduńskiej Woli.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1934 nr 10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 24 maja 1934 r. L. SA. II. 12/14/33.
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544, rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33. o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5. VII. 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam, co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 19. X. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33, o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 21 z dnia 19. X. 1933 r. poz. 272, str. 544) ulega następującym zmianom:
10) w § 1. p. XI. w gromadzie Grabowiec, oznaczonej liczbą 1, po słowach: „podłęskie Polesie" dodaje się „Grabowiec A".
Wojewoda
(—) Aleksander Hauke-Nowak.

 Orędownik 1935 nr. 151

Wybryk szaleńców. We wsi Grabowcu, gm. Męka, radny "sanacyjny" Józef Owczarek zwołał już po raz drugi tajne zebranie, na którem postanowiono wystąpić przeciw nowowybranemu (po śmierci Klimczaka) wójtowi narodowych poglądów p. Sitarkowi, celem spowodowania przymusowego zwolnienia go z zajmowanego stanowiska. W "kreciem" zebraniu, które odbyło się dnia 17. 6. r. b., wzięło udział 3 radnych, a mian. Woj. Marciniak, Brzeski i Matusiak z Wośnik oraz dwóch sympatyków Majewski i pewien "technik" - czyli cały komplet żyjącej "sanacji" wiejskiej w tej gminie. Jak wiadomo, pierwsza uchwała nie odniosła skutku, a ten powtórny samowolny wybryk "dziwaków" niebywałą wywołał sensację i śmiech wśród wielotysięcznej ludności gminy. Zaznaczyć wypada, że wójt gm. Męka, p. Sitarek, cieszy się zaufaniem i wielkim szacunkiem wśród gminian.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 38

Wydział hipoteczny, sekcja II przy sądzie okręgowym w Kaliszu, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
8) Aleksandrze Lapeta, właścicielu działki obszaru 2 morgi z ko­lonji Grabowiec A., powiatu sieradzkiego;

Termin dla zamknięcia tegoż postępowania spadkowego wyznaczo­no na dzień 14 listopada 1936 roku, w którym to terminie osoby zainte­resowane winne zgłosić się do kancelarji wyżej wymienionego wydziału hipotecznego w celu ujawnienia swoich praw pod skutkami prekluzji.

 Orędownik 1936 nr. 41

Sprostowanie. W numerze 20 "Orędownika" z dnia 25. ub. m. zamieściliśmy notatkę p. t. "Bójka na zabawie strzeleckiej". W związku z tem otrzymujemy następujące sprostowanie: "Nieprawdą jest, że zabawa urządzona przez Związek Strzelecki w Grabowcu zakończyła się bójką. Nieprawdą jest, że trzech strzelców z Grabowca zostało dotkliwie poturbowanych. Prawdą natomiast jest, że bójka odbyła się poza świetlicą Związku Strzeleckiego, w której brali udział chłopcy ze wsi Czechy Zduńska Wola, nie należący do "Strzelca", a poturbowani zostali: Kaczmarek Wacław i Krysiak Bronisław, którzy również do "Strzelca", nie należą. (-) Zaręba, sekr. pow. Z. S.


Dziennik Łódzki 1951 nr 225

Chłopi ze Złotowizny wykonali roczny plan skupu w 300 %
Coraz liczniej napływają meldunki z woj. łódzkiego o przedterminowej realizacji dekadowych i miesięcznych planów odstawy zboża.
Chłopi gromady Złotowizna w gm. Wróblew k. Sieradza jako pierwsi w powiecie zameldowali o wykonaniu rocznego planu w 300 proc.
Gromada Podłężyce wykonała dotychczas 215 proc. planu na sierpień, Stawiszcze 200 proc. i Grabowiec 130 procent.
Euzebiusz Jachimowicz ze wsi Męka k. Sieradza posiadający 2 ha miał odstawić 91 kg zboża, a przywiózł do punktu skupu 400 kg, zaś wdowa Maria Lewandowska na przypadające na nią 190 kg odstawiła 518 kg.
Gm. Barczew i Szadek wykonały już ponad 110 proc. planu miesięcznego i wysunęły się na pierwsze miejsce w powiecie.

Dziennik Łódzki 1966 nr 52


W Grabowcu, pow. Sieradz, pod jadący samochód Muzeum Lenina w Warszawie, wjechał na rowerze chłopiec Leszek Kluska, który doznał lekkich obrażeń ciała. Podczas hamowania rozpędzonego samochodu bardzo ciężko ranny został jadący wozem dyr. muzeum Julian Konar, którego w Zduńskiej Woli poddano poważnej operacji usunięcia nerki. (kl)

Dziennik Łódzki 1969 nr 282

W Grabowcu, pow. Sieradz Z. Misiak prowadzący samochód PKS, nagle hamując wpadł w poślizg i zderzył się z ciężarówką, której kierowca S. Kuśmierz doznał ciężkich obrażeń.

Dziennik Łódzki 1972 nr 199

W dniu 21 bm. w godzinach rannych na międzynarodowej trasie E-12 w miejscowości Grabowiec pow. Sieradz, wskutek nieostrożnej jazdy na śliskiej szosie zderzyły się trzy samochody. Dwa ciężarowe wozy Gaz-66 należące do Przedsiębiorstwa Geofizycznego i samochód osobowy „Fiat 125P". Dwie osoby z samochodu „Fiat 125P" zostały ranne.
CAF — MatuszewskiDziennik Łódzki 1974 nr 217

Godz 15.10 Grabowiec pow. Sieradz. Nie zachował środków ostrożności kierujący ciężarowa „Ifą" Jan P., zjechał na lewo i spowodował zderzenie z motocyklem WSK. Motocyklista Edward M. doznał ciężkich obrażeń i w drodze do szpitala zmarł. Kierowca ciężarówki został zatrzymany do dyspozycji prokuratora.

 
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza