-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Łężce

Spis 1925:
Łężce, wś, pow. łódzki, gm. Puczniew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 4. Ludność ogółem: 31. Mężczyzn 18, kobiet 13. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 31. Podało narodowość: polską 31.

Łężce, obecnie część wsi Franciszków w gminie Lutomiersk.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Puczniew dzieli się na gromady:
2. Franciszków, obejmującą: Franciszków wieś, Łężce wieś, Franciszków leśnicz., Żurawieniec wieś, Annówkę wieś.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza