-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Legendzin

Czajkowski 1783-84 r.
Legędzin, parafia mikołaiewice, dekanat lutomirski (lutomierski), diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat szadkowski, własność: 2 części, pierwsza Sanguszkowa księżna, druga Potocki.


Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Legendzin, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Mikołaiewice, własność rządowa. Ilość domów 7, ludność 40, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Legędzin,  wś, pow. łaski, gm. Lutomiersk, par. Mikołajewice, 6 dm., 38 mk., 63 mr. obszaru.

Spis 1925:
Legędzin, wś, pow. łaski, gm. Lutomiersk. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 5. Ludność ogółem: 35. Mężczyzn 18, kobiet 17. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 35. Podało narodowość: polską 35.

Wikipedia:
Legendzin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk. Miejscowość położona jest na Wysoczyźnie Łaskiej. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Gazeta Warszawska 1830 nr 333

Ogłoszenie spadku.
Po zgasłem życiu Alexandra Otockiego zmarłego w dniu 5 Kwietnia 1825 roku, otworzyło się postępowanie spadkowe, o którem donosząc podpisany Rejent, zawiadomia ninieyszem: iż do przepisania na imie spadkobierców tegoż Alexandra Otockiego:
1. Tytułu własności Dóbr Ziemskich Zalew, Zalewie i Legendzin z przyległościami w Powiecie Szadkowskim, Obwodzie Sieradzkim Woiewództwie Kaliskiem położonych, (...)
Termin sześciomiesięczny na dzień 10 Maia 1831 roku w Kancellaryi Ziemiańskiey Woiewództwa tuteyszego wyznaczonym został. — Kalisz, dnia 10 Listopada 1830 roku.
Rejent Kancel: Ziemian: Woiew: Kaliskiego.
Franciszek Nowosielski.


Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1843 nr 32

Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Maciej Winczewski v. Paweł Zawisza, lat 37 mający, twarzy okrągłej, oczu ciemnych, włosów szatyn, wzrostu miernego, rodem we wsi Całszynie Pcie Sieradz­ kim w dniu 8/20 Stycznia r. b. zbiegłsz w toku ponoszenia kary z twierdzy Nowo- Georgewskiej, znów dopuścił się kradzieży zbrodniowej, a wedle śledztwa ma się najwięcej ukrywać w Okręgu Szadkowskim gminie Legędzin —wzywa przeto wszelkie władze nad porządkiem publicznym czuwające, aby w razie dostrzeżenia tegoż Winczewskiego onego ujęły i transportem pod mocną strażą Sądowi tutejszemu odstawiły.—
w Piotrkowie dnia 5/17 Lipca 1843 r.

Sęd. Pr. Łaguna.


Dziennik Warszawski 1871 nr 142

N. D. 4203. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 K. P. S. wiadomo czyni, iż na żądanie Wawrzyńca Lipowskiego obywatela, jako ojca i głównego opiekuna nieletniej córki swej Wiktorji Teofili dwóch imion Lipowskiej we wsi Woli Grzymkowej, tudzież Wilhelma Lebelt obywatela przydanego opiekuna powyższej nieletniej we wsi Sokołowie obydwóch w powiecie Łodzińskim zamieszkałych, a zamieszkanie prawne do tego interesu u Aleksandra Czyńskiego Patrona Trybunału w Kaliszu obrane mających,od których tenże Patron stawa i subhastację dóbr ziemskch Zalew z przyległościami w poszukiwaniu sumy rs. 1,500 z procentem jaki się należnym okaze popiera, protokółem Komornika Trybunału Romualda Pinowskiego w dniu 4 (16) Maja 1871 r. sporządzonym, na mocy aktów urzędowych a mianowicie: 1) dnia 4 (16) Lipca 1852 r. przed Celestynem Stokowskim Rejentem w Szadku zeznanego; 2) dwóch wyjątków z wykazu hypotecznego dóbr ziemskich Zafew pierwszego co do działu I-go i II-go przez Pisarza Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu dnia 5 (17) Stycznia 1871 r. wydanego, a drugiego co do pozycji 16b z działu IV przez tegoż Pisarza d. 3 (15) Lutego 1871 r. wydanego; 3) Rady familijnej w interesie nieletniej Wiktorji Teofili dwóch imion Lipowskiej dnia 10 (22) Czerwca 1870 r. w Sądzie Pokoju w Łodzi nastąpionej, zajęte zostały na sprzedaż w drodze przymuszonego wywłaszczenia
DOBRA ZIEMSKIE
Zalew, składujące się z folwarku Zalew, karczmy we wsi Zalewie, osady karczemnej i osady kowalskiej w Wygodzie, oraz wsiów uwłaszczonych Zalew, Legendzin i Wygoda, z których wedle wykazu hypotecznego Legendzin z dwóch części A i В składały się wraz z wszelkiemi gruntami, łąkami, lasami, pastwiskami, propinacją i wszelkiemi użytkami i służącemi prawami, czyli zgoła z tem wszystkiem co tylko całość tych dóbr i własność folwarczną stanowi i stanowić może, z wyłączeniem jedynie gruntów i zabudowań na uposażenie i własności uwłaszczonych włościan przeszłych.
Dobra te w jurisdykcji Sądu Pokoju w Szadku Trybunału Cywilnego w Kaliszu, powiecie Łaskim gubernji Petrokowskiej, gminie Lutomirsk, parafji Mikołajewice położone, oddzielną mają księgę wieczystą w Kancelarji Ziemiańskiej Trybunału Cywilnego w Kaliszu znajdującą się, w której tytuł własności uregulowany jest na egzekwowaną Anielę Witkowską i pozostają w jej posiadaniu. Zabudowania na folwarku Zalew są następujące: dwór na podmurowaniu z kamieni polnych i cegły palonej gontami kryty; do dworu tego przybudowaną jest kuchnia z drzewa gontami kryta, ogród owocowy i warzywny w części płotem z desek a w części wałem z ziemi ogrodzony, szopa w tymże ogrodzie do uli dla pszczół z drzewa słomą kryta, obejmująca 14 uli lecz bez pszczół, sklep również w ogrodzie w ziemi z cegły i z drzewa słomą kryty, kloak z drzewa deskami obity słomą kryty, dom przy ogrodzie Nr. 2 oznaczony z drzewa słomą kryty, za kontraktem prywatnym na dniu 15 Sierpnia 1870 roku sporządzonym wydzierżawiony Antoniemu Pazibot ogrodnikowi wraz z ziemią pod ogrodem na lat trzy poczynając od S-go Michała 1870 roku za czynsz dzierżawny w pierwszym roku na rs. 15, a w następnych latach na rs. 30 ustanowiony, obok czego ma obowiązek dawania dworowi potrzebną ilość włoszczyzny, oraz marchwi pół korca, buraków dwa korce i cebuli pół korca, za co ma obowiązek utrzymywania na pańskiej oborze dwie krowy, a w dodatku otrzymuje jeszcze od dworu gruntu trzy pręty na kartofle i jeden zagon na len, studnia balami ocembrowana z żurawiem, stajnie i wozownia z drzewa gontami kryte, część budynku tego, która świeżo w prostej linji takowego pobudowaną została, i całość stanowić będzie, obecnie jest nie pokrytą, owczarnia, i obory z cegły palonej, syrowki i kamieni polnych pod jednym dachem dranicami kryte, pomiędzy powyższemi budynkami poprzeprowadzane są płoty z desek, spichrz w części z cegły palonej w słupy, a w części z drzewa słomą kryty, stodoła o czterech klepiskach z cegły palonej słomą kryta w której urządzoną jest maszyna młocarnia w komplecie, pomiędzy powyższemi budynkami są płoty z desek, dalej przy drodze we wsi Zalew jest chałupa trojaki N. 4 oznaczona z drzewa słomą kryta zamieszkała przez służbę dworską, dom karcema Nr. 3 oznaczony z drzewa słomą kryty zamieszkały przez ludzi dworskich, wyszynk trunków dworskich w takowym prowadzi Jozef Kacprzak który tytułem wynagrodzenia za prowadzenie szynku otrzymuje cztery pręty roli na kartoflle obok tej karczmy.
W kolonji czyli wsi Wygoda są zabudowania dworskie następujące:
Karczma łącznie z zajazdem pod jednym dachem dawniejszym Nr. 3 a terazniejszym 7, oznaczona, z cegły palonej, jedna strona dachu gontem, a druga słomą kryta, w której mieszka i szynkuje trunki dworskie Karol Nowacki, odrabiając dworowi bezpłatnie dwa dni w tydzień ręcznie, za co otrzymuje od dworu przy tej karczmie 3 morgi gruntu, stodoła przy powyższej karczmie z drzewa słomą kryta, kuźnia dawniejszym Nr. 4 a teraźniejszym 2 oznaczona, z drzewa gontami kryta, w której mieszka Franciszek Malinowski kowal, którego wszystkie narzędzia kowalskie są własnością, któren stosownie do kontraktu z d. 28 Marca 1870 r. ma sobie oddany grunt obsiany żytem około morgi jednej, obok tego pobiera od dworu ordynarją, za co ma obowiązek wszelką dworską robotę uskuteczniać bezpłatnie.
Rołegłość ogólna powierzchni dóbr zajętych do dworu należąca wynosi ogólnej miary nowopolskiej około włók 26, grunta są klasy II, III, IV i V.
Grunta na mocy Najwyższych Ukazów na uposażenie i własności włościan dóbr tych przeszłe i w dziale I wykazu hypotecznego na rzecz tychże włościan odkreślone wynoszą łącznie mórg 158, prętów 98*, którym to włościanom na gruntach dworskich folwarcznych żadne służebności nie służą. Grunta tychże włościan odsegregowane miedzami i drogami odgraniczone.
Dobra te granicza na wschód z z dobrami Prusinowice, na południe z dobrami Żytowicami i dobrami Janowice, na zachód z dobrami Mikołajewice i na północ z dobrami Prusinowiczki i dobrami Lutomiersk, pomiędzy któremi to dobrami, a dobrami zajmującemi się Zalew granice stanowią, kopce, miedze graniczne i drogi, w szczególności od granicy dóbr sąsiednich Mikołajewice granicę stanowi trakt bity z miasta Łasku do osady Konstantynow prowadzący.
Odległe od miasta Pabianice wiorst 12, miasta powiatowego Łasku wiorst 17, miasta gubernjalnego
Petrokowa mil 7, m. Zduńskiej Woli mil 4, miasta, powiatowego Sieradza mil 6, miasta gubernjalnego Kalisza mil 13, miasta powiatowego Łodzi gdzie jest stacja drogi żelaznej mil 3. Inwentarz żywy i martwy na gruncie dóbr tych obecnie znajdujący się jest taki: koni roboczych 12, wołów 5, krów dojnych 13, owiec około sztuk 300, maszyna młocarnia konna, młynek do czyszczenia zboża, wozów fornalskich 4, pługów 6, radeł 5, sań bosych 2, bron 10, skrzyń do kartofli 2.
Wysiewa się rocznie pszenicy.korcy 20, żyta kor. 96, jęczmienia kor. 20, grochu kor. 20, owsa kor. 120, tatarki kor. 10, rzepaku kor. 1, siemienia konopnego i lnianego garn. 24, koniczyny kor. 1, wyki i mięszaniny na paszę kor. 1, kartofli kor. 80.
Podatki do kasy okręgowej Łodzińskiej opłacane wynoszą rs. 206 kop. 1 1/2, właścicielką hypoteczną ząjętych dóbr jest Aniela Witkowska w dobrach Zalewie zamieszkała, której Komornik zarząd Sądowy oddał.
Szczegółowy opis dóbr zajętych znajduje się w protokule zajęcia i u popierającego sprzedaż Patrona Aleksandra Czyńskiego w Kaliszu i w biórze Pisarza Trybunału, gdzie ze zbiorem objaśnień i warunkami przejrzany być może.
Protokół zajęcia doręczył woźny d. 24 Maja (5 Czerwca) 1871 r. Wójtowi gminy Lutomiersk kancelarją w osadzie Lutomiersk mającemu na ręce zastępcy Wójta Feliksa Pawłowskiego ławnika, Pisarzowi Sądu Pokoju w Szadku Józefowi Gadomskiemu tegoż dnia, następnie zajęcie to do księgi wieczystej dóbr Zalew w d. 4 (16) Czerwca 1871 r. wniesione, а w d. 18 (30) Czerwca 1871 r. w księdze przez Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu utrzymywanej zaregestrowane zostało. Sprzedaż odbywać się będzie na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu posiedzenia swe w pałacu Sądowym przy ulicy Józefina odbywającego.
Pierwsze ogłoszenie warunków sprzedaży i licytacji odbędzie się na audjencji rzeczonego Trybunału w d. 4 (16) Sierpnia r. b. o godzinie 10 z rana.
Asesor Kolegjalny, J. Migórski.

*nieczytelne

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Lutomiersk dzieli się na gromady:
8. Legendzin, obejmującą: młyn Brzózka, osadę Brzózka, osadę Folusz, Legendzin, Zalew, osadę Zalew Nr. I.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza