-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Dobrzań

Słownik Geograficzny:  
Dobrzań,  por. Sarnówek.

Spis 1925:
Dobrzań, wś, pow. łódzki, gm. Puczniew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 11. Ludność ogółem: 74. Mężczyzn 37, kobiet 37. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 1, ewangelickiego 73. Podało narodowość: polską 74.

Wikipedia:
Dobrzań-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Kuciny. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Rozwój 1909 nr 37

Pomiar gruntów. Z rozporządzenia piotrkowskiej Komisji włościańskiej w roku bieżącym dokonany będzie pomiar gruntów w następujących wsiach w powiecie łódzkim: Wola Puczniewska, Dobrzon, Jeziorko, Erwonice, Mianów, Charbice Górne, Konstantynów poduchowny, Bełdów i Rzgów poduchowny.
Nadto w kilkudziesięciu innych miejscowościach pow. łódzkiego będa sporządzone nawe plany gruntów włościańskich.

Rozwój 1911 nr 42


Pomiar gruntów. W roku bież. geometrzy przysięgli przy piotrkowskiej komisyi włościańskiej dokonają pomiaru gruntów włościańskich, między inemi w następujących miejscowościach pow. łódzkiego: Guzowie, Łagiewnikach-Małych, Biskupiej Woli, Karolewie, Babicach, Zdziechowie, Kazimierzu, Dzierząźnie, Stromianach, Ciosnach, Dąbrówce Malicach, Malanowie, Sarnówku, Kocinach, Franciszkowie, Oleśnicy, Sarnowie, Aniołowie, Hucie, Jedliczach, Jedliczach B., Ustroniu, Antoniewie vel Okrągliku Górnym, Okrągliku Dolnym, Karolewie, Nakielnicy, Sokołowie, Rąbinku, Leonowie, Krzywcu, Konstantynówku, Dobrzanie, Erwonice, Charbice Górne, Konstantynowie Poduchownym i w Górkach-Nowych.

Rozwój 1911 nr 269

Nowa szosa została usypana na trakcie pomiędzy Aleksandrowem a Podębicami. Nowa szosa leży w powiecie łęczyckim, na przestrzeni lasu rządowego i wsi Prawencice i łączy się z szosą już zrobioną przed 2 laty w powiecie łódzkim i starą w tym powiecie od Aleksandrowa do wsi Jastrząbek. Nowa ta komunikacya ułatwi dowóz produktów ze wsi Prowencice, folwarku Sarnówek, dominium Sarnów, dominium Dalków, wsi Sarnów, Kuciny, Dobrzanów.
Do tej pory wielu z właścicieli gruntów w tych miejscowościach wolało produkty sprzedać przekupniom, niż samym wskutek złej drogi dowozić do Łodzi, a to zawsze wpływało na podniesienie cen.
Teraz należałoby przez pobudowanie szosy do Podębic i tę osadę połączyć z Łodzią.

Zorza 1917 nr 9

Kary za ociąganie się z dostawą i za mielenie zboża. Za ociąganie się z dostawą zboża z rozporządzenia władz niemieckich przestano za karę wydawać cukier i skóry 8 gminom w pow. tureckim. Gminy te są: Goszczanów, Grzybki, Ostrów Warcki, Wichertów, Nieśwież, Niemysłów, Zelgoszcz i Wola Świnecka.
Także z rozporządzenia władz okupacyjnych zamknięto wszystkie młyny w powiatach kaliskim i tureckim.
Prezydent policyi niemieckiej w Lodzi skazał młynarza, Wacława Dratwickiego w Grodzisku, w gminie Wiskitno na 500 marek kary, albo 50 dni aresztu, ponieważ wbrew zakazowi meł w swym młynie nocami zboże.
Ukarano także 4 tygodniowem więzieniem gospodarza Augusta Asmusa ze wsi Dobrzan, w gminie Puczniew za to, że nie dostawił zboża.

Godzina Polski 1917 nr 50

Notatki prasowe.
Gospodarz August Asmus ze wsi Dobrzan, gminy Puczniew, został na 4 tygodnie więzienia skazany, ponieważ nie zadośćuczynił rozporządzeniu władzy, dostawić zboże.
Łódź, dnia 19-go lutego 1917 r.
(...) Cesarsko - Niemiecki Prezydent Policyi.

Dziennik Urzędowy dla Obwodu Administracyjnego Cesarsko-Niemieckiego Prezydjum Policji w Łodzi 1918 nr 87

Obwieszczenie.
Gospodarz wiejski Julius Wittke we wsi Dobrzan, gminy Puczniew, został wybrany na sołtysa, zaś gospodarz wiejski Gottlieb Reiter we wsi Dobrzan, gminy Puczniew, na podsołtysa tejże wsi, które to wybory zostały przezemnie zatwierdzone.
Łódź, dnia 25 marca 1918 r.
Cesarsko-Niemiecki Prezydent Policji
Loehrs.

Rozwój 1920 nr 61

Nicponie w mundurkach.
a) Policja powiatowa aresztowała w Aleksandrowie sierżanta Bolesława Ciesielskiego; i plutonowego Zygmunta Stanisławskiego, którzy dopuścili się samowolnej, na własną korzyść rekwizycji ziemniaków u kilku gospodarzy we wsi Dobrzew, gminy Puczniew.
Podczas osobistej rewizji stwierdzono, że Ciesielski posługiwał się fałszywą legitymacją na imię Wiktora Ciszewskiego, zaś posiadacz legitymacji na imię Zygmunta Stanisławskiego, nazywa się faktycznie Stefan Rutkowski, który tłomaczył się, że legitymację tą znalazł. Obaj aresztowani podejrzani są o napad na kolonistę Kotła, we wsi Dzierzanów, gminy Bełdów. U sierżanta Ciesielskiego znaleziono zakrwawiony bagnet w pochwie. Obu aresztowanych odesłano do Żandarmerji.

Rozwój 1920 nr 299

Co ta za korzyści?
Przed kilku miesiącami ministerjum spraw wewnętrznych zwróciło uwagę Województwu Łódzkiemu na tę okoliczność, że ostatni podział administracyjny kraju, wprowadzony przez obcą krajowi władzę przed z górą 50-ciu laty, nie uwzględniał w dostatecznej mierze interesów ludności,a w wielu wypadkach nawet wbrew im został zaprowadzony. Podział ten z nieznacznemi odchyleniami przetrwał do dzisiejszych czasów. Wobec zmian jednak w tym okresie stosunków ekonomicznych i rolnych na wsi a zwłaszcza wobec powiększenia się liczby ludności, dziś często nie odpowiada swemu przeznaczeniu i nastręcza organom administracyjnym, zarówno jak i ludności liczne niedogodności i utrudnienia. W rezultacie tego stanu rzeczy, wpłynęły podania z niektórych gmin powiatu i gromad wiejskich w przedmiocie zmian, dotychczasowych granic gmin oraz utworzenia nowych jednostek administracyjnych.
Sprawa ta przekazaną została Starostwu łódzkiemu, które dla opracowania projektu nowego podziału na gminy, utworzyło komisję, złożoną z inżyniera i architekta powiatowego, inspektora samorządu gminnego, członka wydziału powiatowego, referenta rolnego, .......* księdza dziekana. Kierując się instrukcją ministerjum oraz wnioskami poszczególnych gmin i osad,
rzeczona* komisja opracowała projekt nowego podziału terytorjalnego powiatu łódzkiego, który przedstawia się w sposób następujący:
(...) GMINY WZGLĘDNIE WSIE.
(...) Do gm. Puczniew—przyłączoną zostaje wieś Dobrzan, pow. łęczyckiego.
(...) Projekt przedłożony będzie ministerjum spraw wewnętrznych w grudniu rb.

*nieczytelne, przypis autora bloga

Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 51a

Do rejestru handlowego sądu okręgowego w Łodzi wniesiono na­stępujące wpisy za Nr. Nr.:

21853/A. „Rajnhold Asmus". Sprzedaż artykułów spożywczych. Dobro, gm. Pucznów, pow. łódzki. Firma istnieje od 1 stycznia 1932 r. Właściciel Rajnhold Asmus, zam. tamże.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Puczniew dzieli się na gromady:
4. Kuciny, obejmującą wsie: Dobrzań, Kuciny, Kołoszyn, Sarnówek, Sarnówek folw.
§ 2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.

Wojewoda:

w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza