-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Dąbrówka Woźnicka

Spis 1925:
Dąbrówka Woźnicka, wś, pow. łęczycki, gm. Dalików. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 14, inne zamieszkałe 1. Ludność ogółem: 103. Mężczyzn 52, kobiet 51. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 49, ewangelickiego 54. Podało narodowość: polską 103.

Wikipedia:
Dąbrówka Woźnicka-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Dąbrówka Woźnicka (Holendry Woźnickie) 1839 r.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Dalików dzieli się na gromady:
4. Dąbrówka - Woźnicka, obejmującą: wieś Dąbrówka-Woźnicka, kol. Antoniew- Lubocha, wieś Władysław, wieś Lubocha, b. folw. Lubocha.
§ 2.


Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 31 października 1933 r. L. SA. II. 12/9/33
o sprostowaniu błędów, powstałych przy ogłoszeniu w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim Nr. 18 z dnia 1. IX. 1933 r. poz. 228, str. 441 rozporządzenia Wojewody Łódzkiego z dnia 18. VIII. 1933 r. L. SA. II. 12/9/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łęczyckiego na gromady.
Na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie dzienników wojewódzkich (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 648) zarządzam co następuje:
Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 18. VIII. 1933 r. L. SA. II. 12/9/33 o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łęczyckiego na gromady (Łódzki Dziennik Wojewódzki Nr. 18 z dnia 1. X. 1933 r. poz. 228, str. 441) ulega następującym zmianom:
1) w § 1 p. II. w gromadzie Dąbrówka Woźnicka, oznaczonej liczbą 4, zamiast „wieś Władysław", winno być „wieś Władysławów";
(—) Hauke-Nowak

Wojewoda.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza