-->

sobota, 27 kwietnia 2013

Domaniewek

Taryfa Podymnego 1775 r.
Domaniewek, wieś, woj. łęczyckie, powiat łęczycki, własność szlachecka, 20 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Domaniowek, parafia domaniow (domaniew), dekanat łęczycki, diecezja gnieźnieńska, województwo łęczyckie, powiat łęczycki, własność: (Teodor) Trużkowski (Truszkowski).

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Domaniewek, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Domaniew, własność prywatna. Ilość domów 5, ludność 90, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Domaniewek,  wś i folw., pow. łęczycki, gm. Dalików, par. Domaniew. W 1827 r. było tu 5 dm., 90 mk. Folw. D., od Kalisza w. 84, od Łęczycy w. 14, od Ozorkowa w. 14, od Gostkowa w. 4, od Kutna w. 35, od rz. Warty w. 14. Rozl. folw. wynosi m. 433 a mianowicie: grunta orne i ogrody m. 382, łąk m. 21, pastwisk m. 15, nieużytki i place m. 16, gospodarstwo 4-polowe, Bud. mur. 6, drewn. 6; w niektórych miejscowościach są pokłady torfu i marglu. Wieś Domaniewek osad 25, gruntu m. 44. A. Pal.

Spis 1925:
Domaniewek, wś i kol., pow. łęczycki, gm. Gostków. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 22, kol. 10. Ludność ogółem: wś 133, kol. 83. Mężczyzn wś 50, kol. 41, kobiet wś 83, kol. 42. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 133, kol. 83. Podało narodowość: polską wś 133, kol. 83.

Wikipedia:
Domaniewek-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Dalików. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Südpreussische Monatschrift 1802 r. Wrzesień t. 1 nr. 4

- Zu Domaniawek ZgierzschenKreises, wurden, wahrscheinlich durch Brandstiftung, sieben Ställe und ein Brandhaus, nebst sämmtlichem in den Ställen befindlichen Vieh und dem Mobiliare des Brandtweinbrenners, in Asche verwandelt.


Gazeta Codzienna 1851 nr 293

W następujących miejscach Królestwa były pożary, skutkiem których spaliły się: We wsi Domaniewka, powiecie Łęczyckim, stodoła drewniana, na rsr. 1170 ubezpieczona, wraz z całym tegorocznym sprzętem zboża, które na rs. 3,848 kop. 30 było ubezpieczone.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 111

(N. D. 2224) Sąd Policyi Prostej Okręgu Szadkowskiego.
W nocy z d. 6 na 7 Stycznia r. b. w M. Szadku zmarł człowiek niewiadomego nazwiska mieniący się bydź z wsi Domaniewka, lat około 24 stary, wzrostu średniego, płci męzkiej, budowy szczupłej, twarzy ściągłej, nosa proporcyonalnego, włosów na głowie ciemno blond, oczu niebieskich, niemający w górnej szczęce naprzodku zęba jednego, ubrany w kapotę granatową sukienną, kamizelkę z sukna szaraczkowego, koszulę z płótna grubego białego, miał na sobie trzy pary spodni na wierzchu dreliszkowe koloru szaraczkowego w pasy, pod temi drugie takiegoż koloru, a na spodzie z płótna bałego. Wzywa każdego ktoby wiedział o pochodzeniu i nazwisku rzeczonego człowieka, aby o tem Sąd tutejszy zawiadomić zechciał.
Szadek d. 17 (29) Kwietnia 1854 r.
J. Sztandynger, Podsędek.

Dziennik Warszawski 1867 nr 146

(N. D. 3814). Patron przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu.
Wiadomo czyni, że na skutek wyroku Trybunału tutejszego w dniu 17 Lutego (1 Marca) r. b. z powództwa Alfonsa Truszkowskiego, przeciwko Nepomucenie z Kokczyńskich Truszkowskiej, matce i głównej opiekunce nieletniego Cezarego Truszkowskiego, w Domaniewku zamieszkałej, którego przydanym opiekunem jest Ksawery Dzierzawski w Mistulicach, oraz Izabeli z Truszkowskich Teofila Zidler żonie w wsi Sokolnikach zamieszkałej, przez Franciszka Marzyńskiego Patrona bronionym, zapadłego, sprzedane będą ostatecznie w dniu 3 (15) Lipca r. b. o godzinie 3 z południa przed Starczewskim Sędzią delegowanym, w miejscu posiedzeń Trybunału Cywilnego w Kaliszu Wydziału II, dobra ziemskie Zelgoszcz w Okręgu Wartskim i Domaniewek w Okręgu Zgierskim położone, w dwóch oddziałach, mianowicie: oddział I, dobra Zelgoszcz, a w oddziale II dobra Domaniewek.
Wadjum do oddziału I ma być złożone rsr. 3,000, a do II, rsr. 2,000, dalsze warunki i zbiór objaśnień przejrzane być mogą u podpisanego Patrona sprzedaż popierającego.
Kalisz d. 21 Czerwca (3 Lipca) 1867 r.
Franciszek Modrzejewski.

Dziennik Warszawski 1870 nr 239

(Kronika pożarów). Podług otrzymanych z 10 gubernij kraju tutejszego wiadomości, w drugiej połowie sierpnia r. b. miały miejsce znaczniejsze pożary w następujących miejscach:  
3) W gubernji kaliszskiej: —w dniu 16 (28) sierpnia we wsi Domanowku (w pow. łęczyckim) z przyczyny nieostrożnego obchodzenia się z ogniem powstał pożar, który zniszczył dom dworski; podczas pożaru znalazło śmierć w płomieniach dziewięcioro ludzi;
Kaliszanin 1880 nr. 6

Wieś Domaniewek w powiecie łęczyckim gminie Gostków, stacja pocztowa Gostków rozległości włók trzynaście Nr. 13, ziemi ornej pszennej i jedna włóka łąk trzykośnych. bez żadnych serwitutów, z inwentarzem żywym i martwym kompletnym, zasiewami w ogóle dopełnionemi, jest na sprzedanie. Wiadomość bliższa u właściciela mieszkającego w Sokolnikach powiecie wieluńskim, stacja Naramnice.


Gazeta Kaliska 1895 nr. 26

Woły robocze młode, sprzeda Dominium Domaniewek pocz. Gostków.

Kurjer Warszawski ( z dodatkiem porannym) 1899 nr 67


Pożary. Na folwarku Domaniewek, w pow. łęczyckim, należącym do p. Izabelli Fidler, spaliła się obora i wozownia, a w nich bryczki, wolanty, narzędzia rolnicze i t. d. Straty wynoszą kilka tysięcy rbl.

Gazeta Kaliska 1903 nr 39

Wreszcie we wsi Domaniewek, w pow. Łęczyckim, skutkiem podpalenia spłonęła sterta grochu obywatela ziemskiego p. Fidlera.

Gazeta Kaliska 1904 nr 51

Młocarnię 8-konną z maneżem sprzeda Dom. Domaniewek, p. Gostków.


Gazeta Kaliska 1907 nr 90

We wsi Domaniewek, w pow. łęczyckim, spalił się dom i stodoła Józefa Andrzejczaka, ubezpieczone na 550 rb., straty wynoszą około 200 rb.

Godzina Polski 1916 nr 207

Teatry włościańskie w okolicach Łodzi.
W ostatnich czasach zaznacza się wśród włościan ruch w kierunku organizowania zespołów amatorskich. Szlachetna ta i godna poparcia przez inteligencyę rozrywka rozwija się szczególnie w okolicach Łodzi i w Łęczyckiem.

W ciągu ostatniego miesiąca korespondenci nasi donieśli nam o całym szeregu urządzonych widowisk tego rodzaju. (...) W najbliższym czasie zapowiedziano przedstawienia we wsi Domaniewek („Karpaccy górale) i w Uniejowie, gdzie w najbliższą niedzielę rozpoczyna się odpust, trwający tydzień. W ciągu tego czasu grana będzie parokrotnie "Obrona Częstochowy". Pozatem krzątają się celem urządzenia przedstawień w Wostkowicach i Gostkowie. Przedstawienia te organizuje ks. Chrzanowski.

Gazeta Świąteczna 1917 nr 1909

Z Poddębic w powiecie łęczyckim piszą do nas: Gromadka ludzi dobrej woli wraz z radą opiekuńczą urządziła w Poddębicach dnia 29 lipca zabawę z loterją. Przekąski i herbata, oraz kwiaty dla gości — wszystko to było kupione za spólne pieniądze członków rady opiekuńczej, a goście obsłużeni przez nich bez wynagrodzenia. To też zabawa doskonale się powiodła i dała czystego zysku aż 3 tysiące i 800 marek, co świadczy o tem, że w naszej okolicy wzrosła ofiarność. Chociaż więc dużo rzeczy do rozlosowania, mających większą wartość, musieliśmy kupić, to jednak sporo pieniędzy zebrało się na potrzeby ogółu. Pieniądze tak rozdzielono: na schronisko w Domaniewku, na Macierz szkolną, na straż ogniową i na ubogich. W ten sposób przy pomocy zacnych ludzi niejedną łzę się otrze i niejedną społeczną potrzebę się zaspokoji. X. X.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 18 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/9/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łęczyckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23 III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Gostków dzieli się na gromady:
4. Domaniewek, obejmującą: wieś Domaniewek, kol. Domaniewek A., kol. hip. Domaniewek.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łęczyckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1938 nr 98

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, Sekcja III Ziem­ska niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
27) Józefie i Józefie, małżonkach Graczyk, zmarłych w Domaniewku: on w dn. 5 listopada 1927 r., ona w dn. 5 września 1920 r., właści­cielach działki nr 18, o pow. 3 dzies. 180 sąż., uregulowanej w dziale II do nr 16; str. 201, wykazu hipotecznego dóbr Domaniewek lit. A, pow łęczyckiego, rep. hip. nr 111;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 12 czerwca 1939 roku w tutejszym Wydziale Hi­potecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiści elub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. 1235/38.

Dziennik Łódzki 1961 nr 301

Wczoraj, w Domaniewku pow. Poddębice, spłonęła zagroda Czesława Klonowicza. Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia — z papierosa. Spłonęła stodoła, obora, szopa, żywy inwentarz i nadpalił się dom mieszkalny.
(j. w.)

Dziennik Łódzki 1964 nr 161


W Domaniewku (pow. Poddębice) spłonęły zabudowania Stanisława Pajora. Ogień podłożył nieletni syn gospodarza. Straty wynoszą 70 tys. zł.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza