-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Dębina

Spis 1925:
Dębina, kol., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 22. Ludność ogółem: 150. Mężczyzn 79, kobiet 71. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 131, ewangelickiego 7, mojżeszowego 12. Podało narodowość: polską 138, żydowską 12.

Wikipedia:
Dębina-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego. Po zmianach w podziale administracyjnym w 2006 r., wieś Dębina została włączona do Lututowa. Obecnie leży przy ulicy Dębowej. Ulica ta jest częścią drogi krajowej nr 14.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1918 nr 29

K. P. sąd pokoju w Lututowie, pow. Wieluńskiego, okręgu sądowego Częstochowskiego, na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje Karola Kozeckiego, mieszkańca m. Łodzi, ostatnio zamieszkałego we wsi Dębina, gm. Klonowa, pow. Sieradzkiego, oskarżonego z art. 581 K. K.
Rysopis poszukiwanego nieznany.
Każdy, ktoby wiedział o miejscu pobytu Kozeckiego, winien niezwłocznie zawiadomić o niem tenże sąd do akt Nr 22 K./18.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
9. Niemojew, obejmującą: kolonję Dębina, kolonję Kijanice, wieś Niemojew, wieś Piaski, osadę Staw, osadę leśną Smok.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki


Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza