-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Dobrosław

Taryfa Podymnego 1775 r.
Dobrosław, wieś, woj. sieradzkie, ziemia wieluńska, własność szlachecka, 21 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Dobrosław, parafia lututow (lututów), dekanat wieruszowski, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, ziemia wieluńska, własność: Skorzewski, czesnik.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Dobrosław, województwo Kaliskie, obwód Wieluński, powiat Ostrzeszowski, parafia Lututów, własność prywatna. Ilość domów 20, ludność 162, odległość od miasta obwodowego 2.

Słownik Geograficzny:  
Dobrosław,  wś, pow. wieluński, gm. i par. Lututów, o 2 i pół mili na zachodo-północ od Wielunia. Ma 25 dm., 110 mk., 206 m. gruntu włościańskiego. Przysiołek pański był niegdyś udziałem dóbr świątkowickich, teraz osobna całość o 6 włókach. Pozostała włość dworska, 16 włók, 19 morg. z lasem, rozprzedana na pomniejsze gospodarstwa, tudzież kilka włók boru, sprzedanych dworowi w Wiktorowie, zaliczają się administracyjnie do gm. Naramnice, i tu jest 20 dm., 150 mk. Chaty wzdłuż gościńca od Świątkowic, po lewej stranie wystawione, schludne, częścią murowane. Osadnicy Polacy i Niemcy. R. 1827 D. miał 20 dm., 162 mk. W...r.

Spis 1925:
Dobrosław, wś i kol., pow. wieluń, gm. Lututów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 37, kol. 4. Ludność ogółem: wś 237, kol. 30. Mężczyzn wś 128, kol. 13, kobiet wś 109, kol. 17. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 237, kol. 30. Podało narodowość: polską wś 237, kol. 30.

Spis 1925:
Dobrosław, kol., pow. wieluń, gm. Naramice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 23. Ludność ogółem: 167. Mężczyzn 87, kobiet 80. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 152, ewangelickiego 15. Podało narodowość: polską 167.

Wikipedia:
Dobrosław-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów, nad Oleśnicą, dopływem Warty. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego. Na lata 2009 – 2011 zapowiadana jest realizacja przebiegającego przez miejscowość, 70-kilometrowego traktu „kalisko–wieluńskiego” łączącego Kalisz z Wieluniem.

Wikipedia:
Dobrosław-Kolonia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Lututów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

1992 r.

 Dobrosław, 26..
ochrzczony Kazimierz syn Szlachetnego dobrego człowieka Andrzeja Janowskiego szambelana sieradzkiego i Szlachetnej Elżbiety Wyleżyńskiej.
Rodzice chrzestni Szlachetny Łukasz Wyleżyński i Wielmożna Pani Hester? ze Skotnik Biskupska wdowa ?.

 Dobrosław
22 stycznia
ochrzczona Rozalia córka Szlachetnego Andrzeja Janowskiego i Szlachetnej Elżbiety Wyleżeńskiej.
Rodzice chrzestni Urodzony Marcin Wierusz Niemojowski z własną córką panną Konstancją Niemojowską.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 13

LIST GOŃCZY. Sąd Policyi Poprawczey Wydziału Kaliskiego. Wzywa wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe aby na zbiegłego w transporcie do Pyzdr Marcina Wichelewskiego alias Michalewskiego wyrokiem Sądu Sprawiedliwości Kryminalney Woiewództwa Mazowieckiego i Kaliskiego na lat cztery i miesięcy sześć więzienia ciężkiego skazanego baczne oko dawały i w razie uięcia tegoż, sądowi tuteyszemu pod mocną strażą dostawić raczyły. Rysopis iego iest następuiący: Marcin Wichelewski rodem ze wsi Dobrosłowa, ma lat 24 twarzy pociągłey, nosa małego, oczów czarnych, włosów ciemnoblond, wzrostu średniego; ubiór iego składał się. z surduta sukiennego szaraczkowego spodni płóciennych niebieskich, koszuli lnianey, westki szaraczkowey sukienney, butów i kapelusza starego. w Kaliszu dnia 5 Grudnia 1829 roku. Prezyduiący. Buksicki.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 250

(Ν. D . 4839) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Ogłasza toczące się postępowania spadkowe po osobach zmarłych następujących:
1. Karolu Brockmann (…) oraz wierzycielu summ rs. 900 z procentem i kosztami na dobrach Parcice, Mokrsko i Słupsko, tudzież Młynisko z Ogu Wieluńskiego sposobem zastrzeżenia, rs. 1800 z procentem na dobrach Świątkowice i Dobrosław z Ogu Wieluńskiego, (…) rs. 1500 i rs. 1500 z procentami na dobrach Wola Wężykowa z Ogu Szadkowskiego, (...) rs. 1500 i rs. 900 z procentami na dobrach Trzebienie stare i części resztującej boru od przedaży wsi i folwarku Ciepielowa wyłączonego, z Ogu Kaliskiego, (…)  
(…) do ukończenia tych postępowań spadkowych wyznacza się termin na dzień 3 (15) Kwietnia 1853 r. w Kaliszu w Kancellaryi hypotecznej przed podpisanym Rejentem odbyć się mający.
Kalisz d. 23 Paźdz. (4 Listop.) 1852 r.
Nepomucen Wojciechowski.

Warszawska Gazeta Policyjna 1852 nr 331

Ważniejsze zdarzeniu zaszłe w Królestwie.
W następujących miejscach w królestwie były pożary, w skutku których spaliły się:

We wsi Dobrosławiu pow. Wieluńskim stodoła dworska i owczarnia, ubezpieczone na rs. 1820. Pogorzelec w spalonem zbożu, sianie i koniczynie poniósł stratę oszacowaną na rs. 1239. Przyczyna pożaru niewiadoma.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1854 nr 163

(N. D. 3651) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci; 1. Józefa Alexandra Krompolca wierzyciela summ, (…) k. rs. 2100, pod N. 12, l, rs. 900, pod N. 13, ł, rs. 2160, pod N. 14, i m rs. 600, pod N. 19, od lit. k. do włącznie m, na dobrach Swiątkowice, a na dobrach Dobrosław obojgu z Ogu Wieluńskiego (…)
(…) Otworzyły się spadki do uregulowania których wyznaczony jest termin w Kancellaryi Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej w Kaliszu przed podpisanym Rejentem na d. 11 (23) Lutego 1855 r.
Kalisz d. 8 (20) Lipca 1854 r.
J. Białobrzeski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1855 nr 43

(N. D. 937) Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Piotrkowskiego.
Zawiadamia kogo to interessować może iż w d. 17 (29) Października r. z. pod wsią Dobrosławiem w Ogu Wieluńskim znalezione zostały zwłoki dziewczyny nieżywej lat około 10 mieć mogącej, wzrostu średniego, twarzy pociągłej nosa i ust proporcyonalnych oczu piwnych, włosów blond, ubranej w łachmanach żebrackich, kto by o nazwisku i pochodzeniu tej dziewczyny posiadał wiadomość takową wprost Sądowi tutejszemu lub najbliższemu udzielić zechce.
Piotrków d. 22 Stycz. (3 Lutego) 1855 r.
Sędzia Prezydujący Chmieleński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1858 nr 103

(N. D. 2115) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci: a) Gerszona Dreher:
36. rs. 2700 pod N. 28 na dobrach Swiątkowice z Ogu Wieluńskiego, zaś na dobrach Dobrosław z Ogu Wieluńskiego pod N. 12;  
(…) otworzyły się spadki do uregulowania których termin na dzień 12 (24) Listopada 1858 r. przed sobą wyznaczam.
Kalisz d. 23 Kwiet. (5 Maja) 1858 r.
Stanisław Rościszewski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1861 nr 122

(N. D. 2430) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, iż otwartem zostało postępowanie spadkowe po zmarłych:
2. Majerze Laskier, jako wierzycielu niżej wyszczególnionych summ, z procentem i kosztami processu sposobem ostrzeżenia w dziale IV. wykazu hyp. lokowanych, a mianowicie: a) summy rs. 1350 subintabulowanej na kapitale rs. 51,686 k. 71, lokowanym na dobrach Świątkowice pod Nr. 28 i na dobrach Dobrosławiu pod Nr. 12; (...) które to wszystkie dobra są w Okręgu Wieluńskim położone. Zawiadamiam oraz, że do regulacyi takowych spadków oznaczony został termin na dzień 1 (13) Grudnia 1861 roku w mojej Kancellaryi Urzędowej w mieście Kaliszu.  
Kalisz d. 3 (15) Maja 1861 r.
Edward Milewski.

Dziennik Powszechny 1862 nr 12

(N D. 330) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu. Po śmierci:
1. Anny z Rathelów Staniszewskiej co do sumy rub. sr. 900, na dobrach Świątkowice w dziale IV. pod Nr. 23 i na dobrach Dobrosław pod Nr. 7 z Okręgu Wieluńskiego zahypotekowanej;  
Otworzyły się spadki, do regulacji których wyznacza się termin na dzień 7 (19) Lipca 1862 r. o godzinie 10 z rana w Kancelarji hypotecznej w Kaliszu. Kalisz d. 23 Grudnia (4 Stycznia) 1861/62 r. Jan Niwiński.

Dziennik Warszawski 1865 nr 271

(N. D. 7197.) Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Zawiadamiam, że toczy się postępowanie spadkowe:  
2) po Melanji z Cieleckich Smoczyńskiej jako właścicielce sumy rs. 2,895 na dobrach Świątkowicach pod Nr. 28, oraz na dobrach Dobrosławiu obojgu z Okręgu Wieluńskiego pod Nr. 12 w dziale IV. wykazu zahypotekowanej,oraz że do regulacji obu tych spadków, oznaczony został termin na dzień 6(18) Czerwca 1866 roku w mej kancelarji urzędowej w mieście Kaliszu.
Kalisz, d. 16 (28) Listopada 1865 r.
Edward Milewski.

Dziennik Warszawski 1867 nr 31

(N. D. 362). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu.
Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcją Główną Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego udzielonych, następujące dobra ziemskie, za zaległość w ratach Towarzystwu należnych wystawione są na sprzedaż przymusową przez licytacją publiczną w mieście Kaliszu w pałacu sądowym przy ulicy Józefiny w Kancelarjach hypotecznych poniżej wymienionych.
5. Dobrosław i Kłoniczki z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami od dóbr Świątkowic odłączone w okręgu Wieluńskim położone, raty zaległe w chwili zarządzenia sprzedaży wynoszą rs. 455 kop. 31 1/2 vadium do licytacji rs. 1.200, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 7.088, termin sprzedaży d. 3 (15) Października 1867 roku, przed Rejentem Kan. Ziem. Edwardem Milewskim.
Sprzedaże wzmiankowano odbędą się w terminach powyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec delegowanego Radcy Dyrekcji Szczegółowej, gdyby zaś Rejent, przed którym sprzedaż ma się odbywać był przeszkodzony licytacja odbędzie się w jego kancelarji przed innym Rejentem który go zastąpi.
Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.
Kalisz, d. 28 Grud. (9 Stycznia) 1866/7 r.
Prezes, Chełmski.
Pisarz Bierzyński.

Dziennik Warszawski 1868 nr 216

N. D. 6374. Rejent Kancelarji Ziemiańskiej w Kaliszu.
Po śmierci:    
10. Tekli Kurtowskiej, wierzycielki kwoty rsr. 750, na dobrach Świątkowice pod Nr. 27 с. a na dobrach Dobrosław z Okręgu Wieluńskiego pod Nr 11 c. w Dziale IV wykazu hypotecznego lokowanej.  
Otworzyły się spadki do regulacji których, oznacza się termin na dzień 8 (20) Kwietnia 1869 r. w Kancelarji podpisanego Rejenta w Kaliszu.
Kalisz d. 24 Wrześ. (6 Paźdz.) 1868 r.
W. Grabowski.

Dziennik Warszawski 1872 nr 174

DZIAŁ WEWNĘTRZNY
Wiadomości krajowe.
Wypadki w kraju tutejszym za maj 1872 r. (Dokończenie).
Zabici i przygnieceni przez ciężary:
W gub. kaliszskiej, pow. wieluńskim, włościanin wsi Dobrosław, Henryk Kacper, ścinając w lesie sosnę, przygniótł nią niechcący znajdującego się z nim chłopca 10-letniego Albina Hufla.

Dziennik Warszawski 1873 nr 271

N. D. 7739. Pisarz Trybunału Cywilnego w Kaliszu.
Stosownie do do art. 682 K. P. S. wiadomo czynimy, iż na żądanie Józefy z Bąkowskich Cieleckiej, Pelagjuszu Cieleckiego właściciela dóbr Świątkowic małżonki, w asystencji i za upoważnieniem męża działającej czyli obojga Pelagjusza i Józefy Cieleckich, obywateli kraju w Świątkowicach okręgu Wieluńskim mieszkających, a zamieszkanie prawne u Antoniego Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu i tamże zamieszkałego, jako popierającego subhastację obrane mających, w poszukiwaniu należności rs. 3750 w gotowiźnie, z procentem od dnia 9 Stycznia 1863 roku, w księdze hipotecznej Dobrosławia pod Nr. 15 działu IV-go objawionej, aktem Komornika Trybunału w -Kaliszu Franciszka Roweckiego w dniu 30 Czerwca (1 Lipca) 1873 r. rozpoczętym, a w dniu 6(18) Lipca 1873 r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie
DOBRA ZIEMSKIE
Dobrosław i Kłoniczki, z przyległościami w okręgu Wieluńskim gubernji Kaliskiej, gminie Naramnice, parafji Lututów, odległe od miast i osad najbliższych jako to: od miasta okręgowego i powiatowego Wielunia wiorst 16, od miasta gubernialnego Kalisza wiorst 48, od osad: Lututowa wiorst 5, Złoczewa wiorst 14; odłączone od głównych dóbr Świątkowice i mające jednę wspólną księgę hipoteczną, należą do współwłasności: 1) Jana Bollermann, oraz 2) Samuela Ginter, 3) Gotliba Kinast, 4) Wojciecha Tumienieckiego vel Tumickiego, 5) Wojciecha Kamińskiego, 6) Felixa i Rozalji małżonków Pichlak, 7) Pawła i Marjanny małżonków Hojka, 8) Jana-Krysztofa Kujat, 9) Godfrida Fliegert, 10) Fryderyka Glaske, 11) Jana Rosiak, 12) Szmula Zwirn, 13) Andrzeja Szultz, 14) Daniela i Julji małżonków Sztark, 15) Augusta Grinling, 16) Tomasza Senenko. 17) Antoniego Kacprzak, 18) Karola Miss, 19) Samuela Kasner, 20. Karola Mikołajewskiego, 21) Krysztofa Szultz, 22) Gotliba Kinas, 23), Sebestjana i Marjanny małżonków Rawickich wywłaszczonych dłużników, z których każdy z osobna gospodarstwo prowadzi. Dobra dobrosław co do każdego współwłaściciela posiadają odpowiedni inwentarz gruntowy i budowle, Bellerman, mieszka w Świątkowicach, a reszta dłużników w dobrach Dobrosławiu z przyległością Kłoniczki, a wszyscy w okręgu Wieluńskim, trudnią się gospodarstwem rolnem, w ogóle liczba współwłaścicieli wynosi osób dwadzieścia trzy i poszukiwana należność z procentem jest długiem wspólnym wszystkich. Maciej Marciniak z wsi Wizy płaci czynszu rs. 3, zaś Piotr Rozmarynowski karczmarz z wsi Dobrosław szynkuje trunki Bellermana za wynagrodzeniem 21 procent, płaci rocznie czynszu rs. 100, posiada do tego gruntu mórg 17, rok kończy się z dniem 11 (23) Kwietnia 1874 roku, czynsz z góry zapłacił.
Dobra Dobrosław z przyległościami Kłoniczki obejmują w przybliżonym sposobie włók 42 mórg 25, czyli dziesiatyn 645 na miarę rossyjską, grunta należą do klasy II, III i IV są w posiadaniu osób powyżej wymienionych, podatków z dóbr tych opłaca się rs. 309 kop. 6 rocznie, zaległość podatków wynosi rs. 34 k. 93 i pół.
Akt zajęcia obejmujący szczegółowy opis wszystkiego przejrzanym być może u Antoniego Ruszkowskiego Patrona przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu subhastacją w imieniu Cieleckiej popierającego, który to akt zajęcia doręczonym został Waleremu Kossowskiemu Pisarzowi Sądu Pokoju w Wieluniu, Wójtowi gminy Naramnice i Konstantemu Krajtzer dozorcy w dniu 8 (20) Sierpnia 1873 r. Akt zajęcia zaregestrowano w księdze hipotecznej Dobrosławia w dniu 17 (29) Listopada 1873 r., a w biórze Pisarza Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 28 Listopada (10 Grudnia) 1873 roku. Pierwsze ogłoszenie zbioru objaśnień i warunków sprzedaży które w biórze Pisarza Trybunału w Kaliszu i u Antoniego Ruszkowskiego Patrona Trybunału w Kaliszu przejrzane być mogą, odbędzie się na audjencji Trybunału Cywilnego w Kaliszu w dniu 10 (22) Stycznia 1874 r. o godzinie 10 z rana, poczem dalsze formalności nastąpią.
Kalisz d. 29 Listop. (11 Grudnia) 1873 r.
Skoczyński.

Kaliszanin 1886 nr. 30

We wsi Dobrosławiu, pow. wieluńskim, spaliły się: 2 stodoły i obora, ubezpieczone na 180 rs.

Gazeta Kaliska 1904 nr 338

Z Lututowa gub. kaliskiej. D. 20 listopada r. b. o godzinie 2 po południu w sali posiedzeń sądu gminnego odbyły się roczne wybory przedstawicieli miejscowej straży ogniowej ochotniczej, które dały następujący rezultat; prezes zarządu Z. Taczanowski, wice-prezes ks. Lutobarski, członkowie: W. Małecki (kasjer), F. Biernacki i Kaczorowski, naczelnik straży oraz sekretarz W. Świtliński, pomocnik F. Gędziorowski, rekwizytor I. K rzywański, ogniomistrz A. Kulawiak; komisja rewizyjna: K. Werner, A. Kulawiak i M. Berkowicz. Na naczelników oddziałowych przeznaczono: F. Rawicki (toporników), K. Woźniakowski (1-ej sikawki), I. Krzywański (2-ej sikawki). R. Presse (wodnej kolumny), F. Polak (porządkowy). Straż lututowska, istniejąca zaledwie 2-gi rok, niemając stałych dochodów, z drobnych ofiar i składek doprowadziła majątek straży— narzędzia— do wzorowego porządku i, niezwracając na ciężkie warunki z inicjatywy paru osób, ze składu straży zorganizowała orkiestrę z 20 muzykantów, przeważnie chłopców, pod kierownictwem zaproszonego na czas letni kapelmistrza p. Cichockiego z Bolesławca, który przez usilną pracę i zdolność uczących się, postawił orkiestrę na przyzwoitej stopie, za co należy się p. Cicheckiemu podziękowanie, tem bardziej, że p. Cichecki posiadający prawdziwie artystyczny, muzykalny temat, stara się bezinteresownie służyć danej okolicy. Zaznaczyć muszę, że p. Cichecki trzy lata temu prawie swemi funduszami wyuczył 40 osób w Bolesławcu i z nich stworzył tam orkiestrę, która i do dziś poprawnie gra. Strażacy z Lututowa bardzo chętnie spieszą nieść pomoc bliźnim sąsiadom okolicznym, lecz zniechęca ich brutalny postępek bogatych kolonistów z Dobrosławia, odległego o 5 wiorst, którzy nie bacząc, że strażacy tego samego dnia byli u pożaru pod Złoczewem nie chcieli po 3 godzinnej pracy odesłać do domu, mając każden po 2 — 3 konie. Pod tym względem straż dużo ma kłopotów, ażeby tylko za dobrą zapłatę dostać konie do sikawki, nie mówiąc już pod strażaków, którzy pieszo stawiają się do pożaru. Powstaje projekt założenia u nas kasy pożyczkowo-oszczędnościowej, mającej na celu udzielania pożyczek mniej zamożnym rzemieślnikom, których jest bardzo dużo. Wł. Świtliński. 

Gazeta Świąteczna 1907 nr 1387

Listy do Gazety Świątecznej. Ze Świątkowic w powiecie wieluńskim, guberńji kaliskiej. Ciężkie są obecne czasy dla wszystkich, a tak smutne, że każdy pomyślniejszy objaw należałoby podawać niezwłocznie do wiadomości ogółu, aby w ludziach słabszych ducha podtrzymać. Bawiąc w tutejszej okolicy od kilku tygodni, miałam sposobność zauważyć właśnie taki pocieszający objaw i mam sobie za obowiązek podzielić się miłóm wrażeniem z czytelnikami Gazety. Podaję tu ścisłą prawdę, bez żadnych dodatków ani upiększń. Świątkowice leżą w Wieluńskióm, a Wieluńskie, jak wiadomo, blizko granicy pruskiej. Kto żyw, wychodzi ztąd na robotę za granicę; trudniej przeto o robotnika tutaj, niż gdzieindziej. Nic dziwnego zatem, że w czerwcu właściciel Świątkowic p. Juljan C. był w kłopocie, bo sianokosy nadeszły, a ludzi do roboty brakło. Najprzód wypadło kosić łąki położone najdalej od samej wsi Świątkowic, a blizko sąsiedniego, rozkupionego działkami Dobrosławia. Za pośrednictwem borowego zwrócił się tedy p. Juljan C. do gospodarzy dobrosławskich; ale nawet za dobrą zapłatą nie chcieli wyjść do roboty (widać nie chodzi im o zarobek). Postanowił wtedy pójść do nich osobiście. Jednego dnia, w drugiej połowie czerwca wybrał się p. J. C. raniutko z domu i koło godziny 4-ej zrana już był na podwórku jednego gospodarza w Dobrosławiu. Zastał go klepiącego kosę. — Niech będzie pochwalony!—rzecze p. Juljan. — Na wieki wieków, amen,—odpowiedział gospodarz, nie przerywając roboty. — Ej gospodarzu, widzi mi się, że to dla mnie klepiecie tę kosę? — A jakżeby to?—pyta zdziwiony gospodarz. — Bo widzicie, jam w wielkim kłopocie. Jeździłem po ludzi aż w Kieleckie, przywiozłem sporą gromadkę, bo zamiast co mieli iść na poniewierkę do Prusaków, to do mnie przystali, choć już dla nich paszporty zagraniczne były gotowe. Ale za mało ich; wypadły mi sianokosy blizko was, a niema kto kosić. Czybyście mi, gospodarzu, nie wygodzili? Przecież chętniebym zapłacił, ile zechcecie. — Ja tam i za rubla bym nie wyszdł; ale kiedyś pan sam do mnie przyszedł, to wyślę syna, bo ja już za stary, syn mię wyręcza,—odpowiedział gospodarz. — Bóg wam zapłać, gospodarzu! Ale kiedy zapłaty przyjąć nie chcecie, to chociaż pozwólcie, że się kawałkiem chleba podzielimy tego dnia. — A no dobrze, niech tak będzie! — rzekł gospodarz. Pan Juljan udał się zaraz jeszcze do kilkunastu gospodarzy dobrosławskich, i wszyscy przyrzekli mu pomoc, ale tylko "z grzeczności", żaden zapłaty przyjąć nie chciał. Stanęło ich dwudziestu na łące, a jak się uwijali! Żeby kto im płacił po 3 ruble, toby prędzej robota iść nie mogła. Poczciwi, dzielni ludzie! Wszelkie pożywienie i obiad przywieziono im na łąki, bo do dworu daleko— 5 wiorst. O tym postępku dobrosławian dowiedzieli się gospodarze ze Świątkowic i zgłosili się przez włodarza, oświadczając, że wyszliby do sianokosów, ale także "z grzeczności". Jakoż dnia 1 lipca stawiło się dwudziestu gospodarzy, zachęconych przez rządcę, Antoniego Maraszaka. Pracowali rzetelnie, przy obiedzie zaś towarzyszył im p. Juljan C. częstując i usługując osobiście, a bawiąc przytem rozmową. Zachęcony takiem powodzeniem, w połowie lipca znów p. Juljan w taki sam sposób postąpił, gdy we wsi Olewinie, świeżo nabytej do spółki z krewnym żony, rąk mu do pracy w polu zbrakło, a rządca, wysłany po robotników w Kieleckie, spóźniał się z powrotem. Tu dopomogli mu gospodarze z sąsiedniego Wierzchlasa, których również osobiście o pomoc prosił. Pomimo deszczu, stawiło się ich osiemnastu, dotrzymując wiernie danego słowa. W końcu lipca znów ofiarowali się z pomocą gospodarze ze Świątkowic: raz gromadnie się stawili, ale prócz tego pojedyńczo to ten, to ów ręki do pracy przykłada, kiedy mu dogodniej, dwór zaś tylko łamiąc się chlebem może im wdzięczność swą okazać, bo na zapłatę przystać nie chcą. A jednak... wszystkie wspomniane wioski mają duże serwituty, każdy zaś wie, jakim powodem zatargów bywają te nieszczęsne służebności. To też w serce wstępuje otucha i nadzeieja, że przyjdzie nareszcie ta chwila upragniona, kiedy wszyscy a wszyscy zjednoczymy się po bratersku, nabrawszy przekonania, że "W jedności siła". J. Szanserówna.

Gazeta Świąteczna 1919 nr 2015

Wielka kradzież. Podajemy dla przestrogi następującą przysłaną do nas nowinę: Do gospodarza Piotra Kowalczyka we wsi Kolońji Dobrosławskiej, w ziemi Wieluńskiej, wtargnęli nocą na 21 sierpnia złodzieje i skradli kufer, w którym było 85 tysięcy rubli w papierach polskiej pożyczki państwowej, 14 tysięcy marek i tysiąc rubli w złocie, nowe ubranie gospodarza, materjał na ubranie gospodyni, 11 koszul płóciennych i dwie półsztuki płótna. Wyniósłszy kufer w pole, złodzieje rozbili go, cały wyżej wymieniony dobytek zabrali, a tylko lichszą odzież zostawili. Musieli iść po kufer przez dwie izby, w których spali domownicy, aż do trzeciej, gdzie spał sam Kowalczyk. Niestety, nikt się jakoś nie obudził. Roch H.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 27

Sąd okręgowy w Piotrkowie, na mocy art. 846 i 847 U. P. K. i na przedstawienie sędziego śledczego 3 rew. Piotrkowskiego, poszukuje Franciszka Pietrzaka, ostatnio zamieszkałego we wsi Dobrosław, gm. Lututów, pow. Wieluńskiego, a oskarżonego z art. 265 cz. 1 p. 1 K. K.
Rysopis poszukiwanego nieznany.
W razie odnalezienia Pietrzaka, o miejscu jego pobytu należy zawiadomić najbliższą władzę.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 1

Ogłoszenie.
Okręgowy Urząd Ziemski podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wniosku włościan wsi Dobrosław z dnia 2 czerwca 1918 r., w przedmiocie scalenia gruntów ich wsi w gminie Lututów powiecie wieluńskim położonej, Okręgowa Komisja Ziemska w Piotrkowie decyzją, powziętą na posiedzeniu jawnem w dniu 23 kwietnia 1925 roku (sprawa N. R. 65/22) postanowiła: 1) uznać dotychczasowe postępowanie scaleniowe wsi Dobrosław, jako niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, za wadliwe, 2) wniosek włościan wsi Dobrosław z dnia 2 czerwca 1918 r., w przedmiocie scalenia ich gruntów, zatwierdzić, 3) określić obszar scalenia w granicach: a) gruntów ukazowych wsi Dobrosław o powierzchni około 171 ha, b) gruntów oddanych z dóbr Świątkowice za serwituty włościanom wsi Dobrosław o powierzchni około 17 ha — za wyłączeniem z tej przestrzeni lasu.
Piotrków, dnia 19 grudnia 1925 r.
Prezes: w z. Grabowski.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 91

Wydział hipoteczny przy sądzie okręgowym w Kaliszu, I sekcja, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych;
8) Piotrze Kowalczyku, współwłaścicielu 25 morg i 22,5 morg. z maj. Dobrosław i Kłoniczki B, pow. wieluńskiego.
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 15 lutego 1932 roku.


W powołanym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić swo­je prawa w powyżej wskazanym wydziale hipotecznym, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1932 nr 10

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO W PIOTRKOWIE
z dnia 18 kwietnia 1932 r. L. dz. 10a/9/W.
o rozpoczęciu wstępnych czynności przy pierwiastkowej regulacji hipotek scalonych gruntów wsi Dobrosław, pow. Wieluńskiego.
Na podstawie art. art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1931 r. o dowodach prawa własności do gruntów scalonych (Dz. U. R. P. poz. 340) Okręgowy Urząd Ziemski w Piotrkowie niniejszem obwieszcza, że w wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów wsi Dobrosław, gm. Lututów, pow. wieluńskiego obejmującym 214.4376 ha, w czem 214.4576 ha gruntów ukazowych (numery osad tabel, od 1 do 22) wsi Dobrosław — nowoutworzone kolonje wykazane na planie i w dowodach pomiarowych, sporządzonych w latach 1929-1930 przez mierniczego przysięgłego Wincentego Rutkowskiego z tytułu posiadania zostały zapisane na rzecz osób niżej wymienionych:
1. S-wie Antoniego Toboły: żona Bronisława zam. Zakręta, syn Stanisław, syn Jan, Nr. działek 54, 83. o powierzchni 14.0733 ha i 1.3266 ha.
2. S-wie Mateusza Wilusia: żona Marjanna-Franciszka wdowa, córka Marjanna Mroczek, syn Antoni, syn Leon, syn Ignacy, córka Józefa, Nr. działek 55, 85, o powierzchni 3.4011 ha i 0.3780 ha.
3. Tomasz i Eleonora małż. Kaczmarek, Marjana Adamczyk i S-or Antoniego Kaczmarka Antoni Kaczmarek, Nr. działek 6, 58, 53, 75, 87. o powierzchni 1.3899, 4.4998, 0.1773, 0.6191, 0.8523 ha.
4. Michał i Zofja małż. Kaczmarek, Nr. działek 7, 77, 52, 86, o powierzchni 1.4035, 3.7550, 0.1140, 0.8523 ha.
5. Alojzy Pogonowicz, Franciszek i Walerja małż. Pogonowicz, Nr. działek 8, 66, 51, 89, o powierzchni 1.3778, 5.3203, 0.1137, 0.8523 ha.
6. Jan i Marjanna małż. Kaczmarek i Antoni Górny, Nr. działek ,9 56, 50, 90, o pow. 1.4114. 5.3696. 0.1132, 0.9169 ha.
7. Piotr Marszałek,Nr. działek 11, 69, 91, o powierzchni 1.4166, 4.9213, 0.9111 ha.
8. Jan i Agnieszka małż. Wyglądacz, Nr. działek 10, 78, 49, 92, o powierzchni 1.3632, 3.7522, 0.1154, 1.0622 ha.
9. Mateusz i Rozalja małż. Kołodziejczyk, Nr. działek 12, 79, 48, 93, o pow. 1.3915, 3,1862, 0.1170. 0.8761 ha.
10. Ignacy i Marjanna małż. Kusiak, Nr. działek 13, 59, 47, 94, o powierzchni 1.4120, 6.2458, 0.1165, 0.8625 ha.
11. Konstanty Piskuła, Nr. działek 14, 88, 46, 95, o powierzchni 1.3846, 3.8305, 0.1164, 0.8623 ha.
12. Ludwik i Marjanna małż. Fita, Nr. działek 15, 65, 45, 71, 96, o powierzchni 1.3871, 2.9357, 0.1164, 1.2325, 0.8620 ha.
13. Jan i Rozalja małż. Kaczmarek, Nr. działek 17, 76, 43, 97, o powierzchni 1.3942, 3.9063, 0.1177, 0.8618 ha.
14. Józefa Ratajska i S-wie Antoniego Ratajskiego: żona Józefa wdowa, córka Zofja Świątek, syn Jan, syn Piotr, córka Józefa, syn Franciszek, córka Marja Pacyna, córka Antonina Kusia, syn Józef. Nr. działek 16, 62, 44, 98, o powierzchni 1.3900, 3.3373; 0.1163, 0.8616 ha.
15. Franciszek i Helena małż. Domańscy, Nr. działek 18, 67, 42. 99, o pow. 1.4024, 5.3508 0.1168, 0.8613 ha.
16. Jan i Bronisława Ratajscy, Leon i Marjanna małż. Morga, Marcjanna Pawelska i S-wie Ewy Szymczak: mąż Mateusz, syn Jan, córka Marjanna Urbaniak, córka Teofila Idaczyk, syn Franciszek, córka Stanisława, córka Franciszka, Nr. działek 19, 64, 41, 1000, o powierzchni 1.4110, 5.3305, 0.1169, 0.8609 ha.
17. Wincenty i Marjanna małż. Siwik, Nr. działek 21, 74, 39, 101, o powierzchni 1.3801, 3.9741, 0.1158, 0.8563 ha.
18. S-wie Rocha Szwagrzaka: żona Katarzyna wdowa, syn Antoni, córka Marja Siwik, syn Jakób, Nr. działek 20, 72, 40, 121, o powierzchni 1.3965, 4.3356, 0.1166, 0,8606 ha.
19. Stanisława Piskuła, I voto Kałdońska i S-wie Jana Kałdońskiego: żona Stanisława Piskuła, syn Józef, córka Walerja Kołodziejczyk, córka Marjanna, Nr. działek 22, 80, 36, 102, o powierzchni 1.3846, 3.7632, 0,0982, 0.8523 ha.
20. Tomasz Jażdżyk. Nr. działek 23, 84, 35, 104, o powierzchni 1.4025, 4.2959, 0.1029, 0.8522 ha.
21. Szczepan i Stanisława małż. Jażdżyk i S-wie Józefy Jażdżyk: syn Andrzej, córka Franciszka Domańska, syn Szczepan, syn Jan, syn Stanisław, Nr. działek 24, 70, 38, 106, o powierzchni 2.7901, 7.8767, 0.1870, 1.7046 ha.
22. Piotr i Józefa małż. Ślęzak i Jan Ślęzak, Nr. działek 25, 61, 37, 109, o powierzchni 2.7627, 7.6999, 0.1801, 1.7046 ha.
23. Jan i Józefa małż. Marszałek, Nr. działek 26, 60, 34, 73, 112, o powierzchni 1.3996, 4.2114, 0.1049, 0.8401, 0.8523 ha.
24. Franciszek i Michalina małż. Kaczmarek i Kazimierz Szymczak, Nr. działek 27, 82, 33, 113, o powierzch. 1.3795, 3.9283, 0.1023, 0.8522 ha.
25. Antoni i Marjanna małż. Wojtasik. Nr. działek 28, 68, 114, o pow. 1.3849, 8.0119, 0.8522 ha.
26. Antoni i Józefa małż. Kaczmarek i S-wie Andrzeja Kurzawskiego: żona Józefa II voto Kaczmarek, córka Stanisława, syn Jan, Nr. działek 29, 81, 32, 116, o powierzchni 1.3886, 5,0162, 0.1039, 0.8522 ha.
27. Wawrzyniec i Marjanna małż. Utratny, Nr. działek 30, 57, 31, 119, o powierzchni 1.4454, 4.9535, 0.1073, 1.7046 ha.
28. Marjanna Płuszka i S-wie Jana Płuszki: żona Marjanna wdowa, syn Piotr, córka Rozalja Pokora, syn Franciszek, syn Jan, Nr. działek 1, 103, 120, o powierzch. 0.2792, 0.9690, 0.2923 ha.
29. Władysław Rosicki i S-wie Antoniny Rosickiej: mąż Władysław, syn Jan, syn Stefan, córka Marjanna, Nr. działek 2, 105, 118, o powierzchni 0.2792, 0.7716, 0.2924 ha.
30. Jan Gała i Stanisław Wojtasik, Nr. działek 3, 107, 117, o powierzchni 0.2792, 0.7541, 0.2924 ha.
31. S-wie Józefa Szymczaka: córka Franciszka Więckowska, syn Antoni, syn Kazimierz, syn Mateusz, syn Józef, córka Antonina Ślęzak, córka Marjanna Płuszka, Nr. działek 4, 108, 115, o powierzchni 0.2792, 0.7057, 0.2883 ha.
32. Antoni Płuszka, Nr. działek 5, 110, 111, o powierzchni 0.2792, 0.7582, 0.2842 ha.
33. Szkoła, Nr. działki 63, o powierzchni 1.2187 ha.
Jednocześnie Okręgowy Urząd Ziemski informuje, że, o ile w ciągu 3 miesięcy od dnia następnego po dniu opublikowania niniejszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpłyną do Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie pretensje poparte wytoczeniem sporu sądowego o prawo własności do gruntów scalonych wsi Dobrosław nieposiadających urządzonej hipoteki, to zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21. III. 31 r. orzeczenie Okręgowej Komisji Ziemskiej w Piotrkowie (względnie Głównej Komisji Ziemskiej), zatwierdzające projekt scalenia, z braku lepszych tytułów będzie podstawą do pierwiastkowej regulacji hipoteki scalonych gruntów, na rzecz osób wymienionych w obwieszczeniu niniejszem.
Prezes:

(—) St. Rychłowski


Obwieszczenia Publiczne 1932 nr 28a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
dnia 31 grudnia 1931 r.

12474. „Szczepan Osiałkowski", sklep kolonjalno - spożywczy oraz tytoniowy w Dobrosławiu, gminy Lututów, powiatu wieluńskiego. Właściciel Szczepan Osiałkowski, zam. w Dobrosławiu.


Echo Sieradzkie 1932 31 styczeń

NA ODPOCZYNEK.

Na terenie pouriaiu powiatu wieluńskiego grasował od dłuższego czasu pewien osobnik, który dokonywał różnych przestępstw zwłaszcza kradzieży. Osobnika tego zatrzymała w tych dniach policja z Wieruszowa, gdy dokonał kradzieży roweru na szkodę Marjana Hąci, zamieszkałego w Wieruszowie. Aresztowany nazywa się Jan Rosicki, ma lat 20 pochodzi ze wsi Dobrosiowie, gm. Lututów. Stwierdzono, że przed kilkoma miesiącami dokonał kradzieży zegarka wartości 50 złotych na szkodę Nikodema z Wieruszowa, oraz sprzedał go we wsi Tybia, gm. Sokolniki za dwa złote. W grudniu ub. r. dokonał również w Wieruszowie, kradzieży roweru na szkodę Antoniego Nikodema i sprzedał go w żdżarach. W dniu 22 stycznia b. r. skradł w Podzamczu, pow. kępińskiego funkcjonariuszowi kolejowemu zegarek i sprzedał go w Wieruszowie. Wszystkie skradzione przedmioty odebrano i oddano właścicielom, a Rosickiego odstawiono w kajdankach do więzienia w Wieluniu.


Echo Sieradzkie 1932 11 sierpień

Nr. spr. E. 686-32
OBWIESZCZENIE.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wieluniu, rewiru II-go zamieszkały w Wieluniu, ul. Kaliska 15, na zasadzie 1030 art. U. P. C. obwieszcza, że na żądanie Bolesława Kiełbasy w dniu 27 sierpnia 1932 r. od godziny 10 rano we wsi Dobrosław, gm. Naramice będzie sprzedawany przez licytację majątek ruchomy należący do Stefana Misiaka składający się z 53 gęsi, 4 świń, wagi, młocarni, maszyny do szycia i mebli i oszacowany do sprzedaży na sumę 1660 zł., którego spis i szacunek przejrzany być może na miejscu sprzedaży w dniu licytacji.
Wieluń, dnia 18 lipca 1932 r.
Komornik Sądowy:

M. Wawrzynkowski.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 6

OBWIESZCZENIE WYDZIAŁU HIPOTECZNEGO PRZY SĄDZIE GRODZKIM W WIELUNIU
z dnia 25. II. 1933 r. Nr. 19 o wywołaniu do pierwiastkowej regulacji hipotek scalonych gruntów wsi Dobrosław.
Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Wieluniu obwieszcza, że na żądanie Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Wieluniu wywołane zostały do pierwiastkowej regulacji hipoteki scalone grunty wsi Dobrosław, gminy Lututów, obejmujące powierzchni 214.4376 ha. Grunty te, zgodnie z planem scalenia, sporządzonym w 1930 roku przez mierniczego Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Piotrkowie, Wincentego Rutkowskiego, i zatwierdzonym w dniu 26-ym czerwca 1930 roku przez Okręgowy Urząd Ziemski, podzielone zostały na 33 kolonje. Termin pierwiastkowej regulacji hipotek wyznaczony jest na dzień 16 czerwca 1933 r. w kancelarji Wydziału Hipotecznego, gdzie osoby interesowane winny zgłaszać swoje prawa pod skutkami prekluzji. O ile w oznaczonym terminie właściciele kolonii nie uregulują hipotek, to czynności te będą dokonane z urzędu przez Powiatowy Urząd Ziemski.
Pisarz Hipoteczny
(—) R. Kuczamer.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XII. Obszar gminy wiejskiej Lututów dzieli się na gromady:
4. Dobrosław, obejmującą: wieś Dobrosław, folw. Dobrosław, wieś Hipolitów, folw. Kazimierz, folw. Władysławów.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 19

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 16 września 1933 r. L. SA. II. 12/15/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Wieluńskiego na gromady.
Po zasiągnięciu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.

XV. Obszar gminy wiejskiej Naramice dzieli się na gromady:
6. Dobrosław, obejmującą: kol. Dobrosław, kol. Dobrosław-ugodny.
16. Świątkowice, obejmującą: wieś Bielawy, folw. Dobrosław A., wieś. Świątkowice, folw. Świątkowice AB.
§2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Wieluńskiemu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(-) Hauke - Nowak
Wojewoda.Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 25 grudzień

KOMUNIKAT.
Powiatowy Komitet Obywatelski Pożyczki Narodowej w Wieluniu podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które do obecnej chwili nie wpłaciły II raty Pożyczki Narodowej.
Jednocześnie tą drogą Powiatowy Komitet wzywa te osoby do jaknajspieszniejszego wpłacenia zaległych rat:
II RATA.
(...) W Dobrosławiu: Witych Juljan.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 28 grudzień

KRADZIEŻ 4-CH TUCZONYCH
Świnek jednej nocy.
Na szkodę Włodarczyka Mateusza mieszk. wsi Świątkowice skradziono 2 świnie z zamkniętego chlewu wartości około 120 zł.
Takiż sam los spotkał tejże nocy dwie tuczone świnki należące do Jana Szulerskiego w kol. Dobrosław gm. Naramice — które również z zamkniętego chlewu skradli narazie niewykryci sprawcy — prawdopodobnie ci sami co i w pierwszym wypadku.

Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1933 30 grudzień

Z LUTUTOWA.
Piętnaście lat Gospodarki Samorządowej Polskiej,
Miasteczko nasze — Lututów — tak jak i wiele innych w czasie 15-to letniej gospodarki samorządowej polskiej zyskało wiele na wyglądzie.
Cały szereg ulic i placów tonących dawniej w błocie obecnie zostało pięknie wybrukowane.
Targowica lututowska słynna niegdyś z cuchnących wyziewów i błota, jest obecnie wzorowo wybrukowana i ogrodzona żelazo - betonowym materiałem.
Oprócz bruków i uporządkowaniu jezdni i chodników miasto nasze zyskało gmach Straży Pożarnej, w którym na dość obszernych salach odbywać się mogą wszelkie zebrania i przedstawienia — czego dotychczas z braku odpowiedniego locum nie było.
Urząd Gminny mieszczący się dawniej w wynajętym budynku posiada obecnie własny gmach, w którym znajduje się świetlica strzelecka i Biuro B. B. W. R.
Zwiększyła się również liczba wszelkich organizacyj i stowarzyszeń. Lututów posiada: — pięknie rozwijający się Związek Rezerwistów, Związek Strzelecki i P. W., Straż Pożarną, Związek Młodzieży P., Stow. Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. Cechy rzemieślnicze i wiele innych.
Trzeba również zaznaczyć, że oświata nie stoi u nas wtyle i dumni być możemy, że posiadamy 7-mio oddz. Szkołę Powszechną, około której duże zasługi położył obecny kier. p. Cichecki Kazimierz, z którego również inicjatywy wybudowano dwie szkoły, mianowicie w Dobrosławiu i Chojnach.
W miejscowościach gdzie szkoły znajdują się w budynkach wynajętych — przeprowadzono remonty doprowadzając do stanu jaknajlepszego.
Dotychczasowe drogi i mosty które pozostawiały wiele do życzenia przyprowadzono do należytego stanu — reperując je i zakładając nowe mosty których wiele z drewnianych zmieniono na betonowe.
Lututowianin.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 103


Sąd okręgowy w Kaliszu, na mocy art. 1776 U. P. C. niniejszem zawiadamia Franciszka Juraszka w kraju nieobecnego i z miejsca po­bytu niewiadomego, ostatnio zamieszkałego we wsi Dobrosław, gminy Lututów, pow. wieluńskiego, iż decyzją sądu z dnia 8 listopada 1934 r., do obrony praw, oraz zarządu jego majątkiem, został mianowany kura­tor, adwokat Ignacy-Adam Dąbrowski, zamieszkały w Kaliszu, Plac 11 Listopada. (Nr. sprawy II. 287/31).

Echo Łódzkie 1936 wrzesień

5 ciosów nożem w krtań
Zbrodnia w świetlicy.
WIELUŃ, 30.9. Podczas zabawy tanecznej, urządzonej w świetlicy wsi Dobrosław gm. Naramice doszło do krwawej bójki w czasie której jeden z uczestników zabawy Stanisław Ciszewski lat 26 — zam. we wsi Łęki gm. Lututów — ugodzony pięciokrotnie nożem poniżej krtani — poniósł śmierć na miejscu.
Kto dokonał tego ohydnego mordu na razie nie ustalono, gdyż w ciemnej półmrocznej sali — czynny udział w bójce brało około 20 osób.
Zawiadomiona policja dokonała licznych aresztowań prowadząc dochodzenie, celem wykrycia zabójcy.

Echo Łódzkie 1936 październik

Złoty ząbek panny Frani
SYMULOWANY NAPAD RABUNKOWY.
WIELUŃ, 27.10. Post. PP. w Osjakowie zawiadomiony został o napadzie rabunkowym — jakiego miano dokonać na 18-letnią Franciszkę Nowaczykównę mieszkankę kol. Dobrosław. Jacyś sprawcy zrabować jej mieli... sztuczne zęby.
Przeprowadzone natychmiast dochodzenie ustaliło, że napad taki nie miał miejsca, oraz , że sprytna o bujnej fantazji Frania — napad ten symulowała z następujących przyczyn. — Frania N. dzieweczka o ognistym temperamencie i modnisia zobaczyła u jednej ze swych koleżanek złoty ząb, który uważała za szczyt elegancji. Postanowiła tedy zdobyć złoty ząbek. W tym celu narzekając przez dłuższy czas na ból zęba wzbudziła litość w swym ojcu, który udawszy się z nią do dentysty zgodził się i zapłacił za leczenie oraz wstawienie mostka z jednym zębem lecz nie złotym.
Frania nie wiedząc, że to nie będzie złoty ząb, gdyż mowa była o sztucznym — chodziła cierpliwie na wizyty, aż w tych dniach, gdy dentysta przystąpił do założenia mostka z zębem przekonała się, że marzenia jej o złotym zębie prysły..
Amatorka złotego zęba doszła do wniosku, że ze sztucznym białym zębem jest jej nie do twarzy — wyrwała go wraz z mostkiem i rzuciła za siebie, bojąc się zaś ojca symulowała napad, zaco odpowiadać będzie przed sądem.

Obwieszczenia Publiczne 1937 nr 104

Wydział Hipoteczny przy Sądzie Grodzkim w Wieluniu, obwieszcza, że po Mateuszu Jazdrzyku, współwłaścicielu nieruchomości położonej we Dobrosław, gm. Lututów i oznaczonej nr Z. 1561 r. h., zmarłym w dniu 28 czerwca 1921 r. toczy się postępowanie spadkowe.

Termin zamknięcia tego postępowania spadkowego wyznaczony został na dzień 29 marca 1938 roku, w kancelarii Wydziału Hipotecznego w Wieluniu, w którym to dniu, osoby zainteresowane winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji. 84/37.

Dziennik Łódzki 1965 nr 206


W Dobrosławiu pow. Wieluń spłonął budynek mieszkalny, obora stodoła ze zbiorami, należące do Zofii Kaczmarek. Pożar zaprószył 6-letni Jerzy Kaczmarek. Wysokość strat około 80 tys. zł. (reg)


Dziennik Łódzki 1966 nr 77

Kronika wypadków

W kolonii Dobrosław pow. Wieluń w zabudowaniach Bolesława Woźniaka wybuchł pożar. Spłonął dom mieszkalny, stodoła i obora. W płomieniach poniosła śmierć 70-letnia Józefa Woźniak. Przyczyną pożaru były sadze kominowe. Straty wynoszą około 100 tys. zł.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza