-->

niedziela, 28 kwietnia 2013

Cieluchy

Czajkowski 1783-84 r.
Cielęta Pustkowie att star. klon., parafia unkow (uników), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: -.

Słownik Geograficzny:
Cieluch,   pustkowie, pow. sieradzki, gm. i par. Klonowa, 42 morg. obszaru; 15 mk.

Spis 1925:
Cieluch, pustk., pow. sieradzki, gm. Klonowa. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 7. Ludność ogółem: 53. Mężczyzn 25, kobiet 28. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 53. Podało narodowość: polską 53.

Cieluchy, obecnie część wsi Leliwa w gminie Klonowa.

Cieluch (Cielęta) 1789 r.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VIII. Obszar gminy wiejskiej Klonowa dzieli się na gromady:
7. Leliwa, obejmującą: pustkowie Bednarze, pustkowie Cieluchy, pustkowie Jędrasy, wieś Leliwa, osadę leśną Leliwa, pustkowie Olender, pustkowie Stępień, pustkowie Szale, pustkowie Trzeciaki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza