-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Ciągnisze

Słownik Geograficzny:
Ciągnisz,   wś, pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków. Ma 199 morg. ziemi włośc., 28 mk. Żdż.

Spis 1925:
Ciągnisz, wś i leśn., pow. sieradzki, gm. Godynice. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 9, leśn. 1. Ludność ogółem: wś 79, leśn. 6. Mężczyzn wś 30, leśn. 2, kobiet wś 49, leśn. 4. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 79, leśn. 6. Podało narodowość: polską wś 79, leśn. 6.

Wikipedia:
Ciągnisze-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1965 r.

Gazeta Kaliska 1907 nr 17

We wsi Ciągnisz, w pow. sieradzkim, włościanin Andrzej Szmaja, pokłóciwszy się z synem swoim Antonim, zranił, go śmiertelnie nożem.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
12. Wojtyszki, obejmującą: wieś Ciągnisze, leśn. Kurek, wieś Wojtyszki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda

Echo Łódzkie 1936 listopad

Dwa strzały w nocy. Odpalony amant zranił ciężko brata wybranki. 
SIERADZ 17.11. W zagrodzie bogatej rodziny Kroguleckich we wsi Ciągnisz gm. Godynice, rozegrała się tragedia. Późnym wieczorem najstarszy syn Stanisław Krogulecki, lat 34 udał się z latarką do stajni celem oprzątnięcia koni. Po wyjściu ze stajni zauważył w świetle latarki w odległości 4 1/2 mtr. stojącego Teofila Zwierzaka, lat 30 ze wsi Święta, gm. Brzeźno, mierzącego doń z fuzji. Padł strzał i cały nabój ugodził Kroguleckjego w szyję. Za chwilę Zwierzak strzelił po raz drugi raniąc przeciwnika w ramię. Pomimo ran Krogulecki, silny mężczyzna nie padł na ziemię i brocząc obficie krwią udał się do domu. Zaalarmowana rodzina ciężko postrzelonego natychmiast odwiozła do szpitala. Zawiadomioną o wypadku policja zatrzymała sprawcę i wszczęła dochodzenie. Przyczyny zajścia przedstawiają się następująco: Od kilku lat Zwierzak ubiegał się o rękę Kazimiery Kroguleckiej, siostry ciężko rannego. Ponieważ Zwierzak cieszy się niedobrą opinią, rodzina a szczególniej Stanisław K. energicznie protestowali przeciwko projektowanemu małżeństwu. Badany przez policję Teofil Zwierzak nie przyznaje się do winy. Natomiast poszkodowany z całą stanowczością twierdzi, że to Zwierzak strzelał do niego. Zaznaczyć należy, że Zwierzak w ubiegłym roku strzelał również do tegoż Kroguleckiego, trafiając go trzema kulami rewolwerowymi. Ponieważ było ciemno Krogulecki nie mógł kategorycznie stwierdzić, że to Zwierzak strzelał do niego, wobec czego sprawa została umorzona.

Dziennik Łódzki 1951 nr 294

Za patriotyczną postawę i wzorowe wykonywanie obowiązków wobec państwa ludowego Krzyżami Zasługi odznaczył Prezydent RP 32 chłopów woj. łódzkiego
WARSZAWA. — PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ NA WNIOSEK PREZYDIUM WOJ. RN W ŁODZI — POSTANOWIENIEM Z DNIA 8 LISTOPADA 1951 R., ODZNACZYŁ ZA PATRIOTYCZNĄ POSTAWĘ I WZOROWE WYKONANIE OBOWIĄZKÓW WOBEC PAŃSTWA LUDOWEGO NASTĘPUJĄCYCH CHŁOPÓW PRACUJĄCYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
31. Stawirej Stanisław — gr. Ciągniszew, gm. Godynice, pow. Sieradz.

Dziennik Łódzki 1951 nr 296

Za co zostali odznaczeni
Stanislaw Stawirej
Gromada nasza — mówi Stawirej — wykonała już roczny plan sprzedaży zboża, ziemniaków i wpłaciła podatek.
Łatwo nam to nie przyszło. Nie którzy się ociągają, a i kułacy namawiali chłopów, żeby nie odstawiali zboża. Więc wspólnie z sołtysem Władysławem Więckowskim rozmawialiśmy z chłopami, wyjaśnialiśmy im znaczenie planowego skupu.
Stanisław Stawirej ma 8 ha, ale połowa to nieużytki. Już w sierpniu jako pierwszy w gromadzie Ciągniszew gm. Godynice odwiózł do punktu skupu 5 q zboża, przez co wykonał z nadwyżką swój plan. Również odstawił już ponad 3,5 q zakontraktowanych ziemniaków przemysłowych i 3,5 q jadalnych. Wpłacił podatek gruntowy, odstawił już 5 tuczników a 3 ma do odstawy w grudniu.
Stawirej nie tylko jest przodującym rolnikiem, ale i agitatorem pokoju. Jest poza tym przewodniczącym komisji rolnej Gminnej Rady Narodowej i choć ma już 51 lat, nie opuszcza żadnego zebrania gromadzkiego i gminnego.
Można znaleźć czas na wszystko — mówi Stawirej. Pracę społeczną można pogodzić z robotą w polu, trzeba mieć tylko dużo chęci do pracy.
Stawirej ma tę chęć i została ona wysoko oceniona przez nasze Państwo Ludowe — Prezydent RP Bolesław Bierut odznaczył Stanisława Stawireja Brązowym
Krzyżem Zasługi. (kr)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza