-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Bukowskie

Słownik Geograficzny:
Bukowskie,  pustkowie, pow. sieradzki, gm. Godynice, par. Wojków, rozległości morg. 14, ludności 9.

Spis 1925:
Bukowskie, wś, pow. sieradzki, gm. Godynice. Spisano łącznie z wsią Wiertelaki.

Wikipedia:
Bukowskie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
VI. Obszar gminy wiejskiej Godynice dzieli się na gromady:
11. Wiertelaki, obejmującą: pustkowie Bukowskie, wieś Sowiżdżały, wieś Salamony, wieś Szymaszki, wieś Wiertelaki.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki



Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza