-->

czwartek, 25 kwietnia 2013

Chajew

Taryfa Podymnego 1775 r.
Chajów, wieś, woj. sieradzkie, powiat sieradzki, własność szlachecka, 24 dymów.

Czajkowski 1783-84 r.
Chajow, parafia kliczkow (kliczków), dekanat warcki, diecezja gnieźnieńska, województwo sieradzkie, powiat sieradzki, własność: Tarnowski.

Słownik Geograficzny:  
Chajów,  Chajew, wś i folw., pow. sieradzki, gm. Brzeźno, par. Kliczków mały, stac. poczt. W Sieradzu, sąd gm. okr. II w Brąszewicach. Odl. od Kalisza mil 6, od Sieradza mil 2, od Złoczewa 13, od Błaszek i od rz. Warty m. 2. Rozległość ogólna wraz z folwarczkiem Święte, m. 1164, z tego włościanie, dm. i osad 52, posiadają m. 293; do folwarku należy m. 871, a mianowicie ziemi ornej, przeważnie szczerkowatej, m. 416, łąk 47, ogrodów 5, staw 1, zabudow., drogi i nieużytki zajmują m. 28, lasu (w r. 1872) m. 120, zagajników m. 246, osada karczemna m. 8. Zabudowań folwarcznych 19. Ch. dawniej stanowił całość z dobrami Bukowiec. Ludność obecna wynosi 347 dusz. A. T.

Spis 1925:
Chajów, wś i kol., pow. sieradzki, gm. Brzeźno. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne wś 56, kol. 32. Ludność ogółem: wś 380, kol. 316. Mężczyzn wś 179, kol. 106, kobiet wś 201, kol. 110. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego wś 380, kol. 216. Podało narodowość: polską wś 380, kol. 216.

Wikipedia:
Chajew-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Wikipedia:
Chajew-Kolonia-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Brąszewice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Elżbieta Halina Nejman Majątki (Szlachta Sieradzka XIX wieku Herbarz)
CHAJEW par. Kliczków, p. sieradzki obszar 1164 morgi wraz z folwarczkiem Święte z tego włościanie mają 293 mg. Do f-ku należy 871 mg, zabudowań folwarcznych 19, 52 domy. Dawniej stanowił całość z dobrami Bukowiec. Po Antonim Tarnowskim w 1835 r. dobra odziedziczyły córki, Brunona Stawiska otrzymała Bukowiec, a Chajew przypadł Benignie Szymanowskiej. W 1912 r. wieś i kolonia po byłym folwarku mają 1164 mg, a właścicielami są uwłaszczeni włościanie, spółka bankowa i Bronisław Rutkowski. (SGKP t. 1, s.539, Pstrokoński 1836 a.75, PGkal.)

Jakub Jurek (Dobra Ziemskie):
Dobra ziemskie Bukowiec i Chajów z przyległościami w powiecie sieradzkim województwie kaliskim położone
10, 11, 15 VII 1799 – w wyniku działów między Tarnowskimi dobra Bukowiec i Chajew przechodzą na własność Antoniego Tarnowskiego w kwocie 103174 złp, 3 grosze i 6 szelągów
~1820 – regulacja hipoteki dóbr wg przepisów Królestwa Polskiego; powstaje księga wieczysta[i]
28 V 1836 – podział dóbr u notariusza w Sieradzu; Bukowiec z przyległością Bugaj i młynem (1163 morgi i 30 prętów pow., nie licząc 5 mórg i 240 prętów należących do probostwa w Kliczkowie Małym) po śmierci Antoniego Tarnowskiego przechodzi córkę Brunonę, żonę Macieja Stawiskiego za 60000 złp; Chajew z przyległością Święte, mający 1163 morgi i 30 prętów miary nowopolskiej, zostaje wyłączony z księgi wieczystej i otrzymuje swoją własną[ii]
1864 – na mocy Najwyższego Ukazu o uwłaszczeniu chłopów na rzecz tychże odłączono z majątku 207 mórg i 248 prętów ziemi, w tym 140 mórg i 49 prętów w Bukowcu i 67 mórg 199 prętów we wsi Bugaj.
13 II 1865 – licytacja publiczna u rejenta Kancelarii Ziemiańskiej Jana Niwińskiego po wywłaszczeniu Stawiskiej na rzecz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, na której dobra kupuje Krosse z Pregerów, wdowa po Gerszonie Dreher, za 24015 rbs
29 VI 1870 – dobra nabywa Teobald Zakrzewski (dziedzic Kwaskowa) za 32550 rbs
2 VII 1875 – po kolejnym wywłaszczeniu i licytacji w Trybunale Cywilnym w Kaliszu, dobra przechodzą na Stanisława Kruszewskiego, który zaoferował kwotę 18701 rbs
24 VI 1884 – dobra nabywa Roman Kruszewski, syn Stanisława, za 60000 rbs
~1885 – powstaje rejestr pomiarowy Ottomara Wollego; dobra mają 938 mórg i 95 prętów
18 II 1891 – dobra nabywa Garmosek[?] Dąbrowski za 50000 rbs
16 XI 1891 – dobra przejmuje Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Królestwa Polskiego
2 II 1892 – dobra kupuje Maksymilian Pawłowski za 24214 rbs
~1899 – całkowita powierzchnia gruntów włościańskich we wsi Bugaj wynosi 40 dziesiatyn i 413 sążni
26 VII[?] 1899 – dobra nabywają w 65% Chaim Szmulewicz Frydenson, a w 35% Mendel Abramowicz Jakubowicz, za łącznie 25500 rbs
~1900 – całkowita powierzchnia gruntów włościańskich we wsi Bugaj wynosi 74 dziesiatyny i 337 sążni
12 III 1901 – całość dóbr nabywa Mendel Jakubowicz przed notariuszem Bzowskim za 4000 rbs
27 IV 1906 – 80 prętów kwadratowych z dóbr nabywają Izydor i Marianna z Plichtów Leśniczakowie.
~1906 – podział dóbr na Bukowiec lit. A (239 dziesiatyn i 775 sążni), Bukowiec lit. B (119 dziesiatyn i 10 sążni) i Bukowiec lit. C (14 dziesiatyn 840 sążni)
[i] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Bukowiec i Chajew, sygn. 42.
[ii] Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu. Księgi hipoteczne sądów w Sieradzu, ks. hip. dóbr Chajew, sygn. 116.

1992 r.

Akta metrykalne (Parafia Kliczków Mały) 1849

Akta zgonów 1849
Akt 14, Kliczków Wielki
Działo się w wsi Kliczkowie Małym dnia 17 listopada 1849 roku o godz. jedenastej przed południem. Stawili się Wielmożny Maciej Stawiski dziedzic dóbr Bukowca tamże

zamieszkały lat 50 liczący i Jaśnie Wielmożny Seweryn Szymanowski preses Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Dyrekcji Szczegółowej w Kaliszu tamże zamieszkały, dziedzic dóbr Ch? i Niemojewa i oświadczyli, że w dniu 13 bieżącego miesiąca i godz. 6 z rana w Kliczkowie Wielkim umarła Tekla Pstrokońska wdowa po Feliksie Pstrokońskim zmarłym dziedzicu w Rembieszowie ? mającą z własnych funduszów się utrzymująca współdziedziczka z Rembieszewa, zamieszkała w Kliczkowie Wielkim córka Antoniego i Honoraty z Cieleckich małżonków Tarnowskich dziedziców Bukowca i Chajowa w Bukowcu zmarłych, urodzona także w Bukowcu. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Tekli akt ten stawającym przeczytany obydwóch powinowatym zmarłej przez nich i przez nas podpisany został.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1850 nr 140

(N. D. 2798) Rejent Kancellaryi Ziemiańskiej Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Po śmierci:
1. Tekli z Tarnowskich Pstrokońskiéj wierzycielki summ: a) złp. 5000 czyli rs. 750 w dziale IV pod Nr. 20 wykazu dóbr Rembieszew lit. Α. Β. i w dziale IV. pod Nr. 13 wykazu dóbr Branica lit A. B. obojga z Okręgu Szadkowskiego; b) złp. 18,225 gr.16* czyli rs. 2733 kop. 83 w dziale IV. pod Nr. 6 wykazu dóbr Chajów z Okręgu Sieradzkiego, hypotecznie zabespieczonych.
(...) otworzyły się spadki, do regulacyi których wyznacza się termin na dzień 18(30) Grudnia 1850 r. w Kancellaryi hypotecznej w Kaliszu.  
Kalisz dnia 6 (18) Czerwca 1850 roku.
Jan Niwiński.

*nieczytelne

Kaliszanin 1880 nr. 3

Piszą do nas z pod Błaszek: W nocy z d. 5 na 6 b. m. i r. wszczął się pożar we wsi Chajów w pow. sieradzkim, gm. Brzeźnio, pod strzechą chaty włościanina M. Wiatr sprzyjający pożarowi przeniósł iskry na sąsiednią chatę i niebezpieczeństwo groziło połowie wsi, a nawet zabudowaniom dworskim, gdyby nie przytomność i energja WPP. Kruszewskiego z Bukowca i Bojanowskiego z Chajowa, którzy czynem i radą starali się powstrzymać niszczący żywioł. Dachy na dwóch chatach zgorzały.

Kaliszanin 1880 nr. 31

Do sprzedania DOBRA CHAJÓW 14 wiorst od Błaszek, włók około 30, w tem w przybliżeniu: ziemi ornej wł 19, łąk dobrych wł. 3. lasu wł. 8, dobrze zagospodarowane z budowlami gospodarczemi kompletnemi i takimże inwentarzem żywym i martwym po rs. dwa tysiące za włókę. Do kupna potrzeba 15 do 20000 rs. reszta może pozostać na gruncie do czasu sprzedaży lasu. Służebności na tym majątku niewielkie.

Kurjer Warszawski 1880 nr 44

Dnia 9 b. m., w prześlicznie przybranym w wieńce kościele parafialnym Kliczków Mały, pow. sieradzkiego, wobec najbliższej rodziny z dalekich stron przybyłej, przez miejscowego proboszcza kanonika katedralnego dyjecezji kujawsko-kaliskiej Jks. Kobylińskiego, w asystencji proboszcza par. Lututów ks. kanonika Dobrowolskiego i proboszcza par. Godynice ks. Jahny'ego pobłogosławiony został związek małżeński, zawarty pomiędzy p. Józefem Czarneckim, właścicielem wsi Kliczków Wielki, a panną Marją Klementyną Bojanowską, córką właściciela wsi Chajow. Młodej parze szczęść Boże !

Kurjer Warszawski 1883 nr 77

Rs. 20,000
lub więcej do posady prokurenta, kasjera lub innej, kaucji hypotecznej na pierwszym numerze po Towarzystwie Kredytowem, może dać na majątku swym wartującym 60 tys. rs. obywatel ziemski znający obce języki i buchhalterję, chcący zamieszkać w Warszawie dla kształcenia dzieci.
Adres: J. Czarnecki w Chajowie przez Sieradz.  

Kaliszanin 1887 nr. 39

We wsi Chajewie, pow. sieradzkim, powstały z niewiadomej przyczyny pożar zniszczył: drewnianą stodołę krytą słomą, takąż stodołę ze spichrzem i oborę, kryte gontami. Zabudowania tu ubezpieczone były na 2200 rs. Oprócz tego pogorzelcy ponieśli strat w nieubezpieczonych ruchomościach na 4000 rs.

Gazeta Kaliska 1894 nr. 49

Stodoła drewniana, nowa, około 100 łokci długa, 24 szeroka pod gontem, do sprzedania  w Chajowie, powiecie sieradzkim.


Gazeta Kaliska 1894 nr. 77

Dnia 21 sierpnia (2 września) w majątku Chajew, pow. sieradzkiego, z niewiadomej przyczyny spaliła się stodoła Bronisława Bukowińskiego, zaasekurowana na 780 rubli.

Tydzień Piotrkowski 1895 nr. 13

Sprzedano przy udziale banku włościańskiego, przed notaryjuszem K. Filipskim, następujące majątki ziemskie: 11) 4 września 1894 dobra Chajów, pow. sieradzki, Bronisława Bukowińskiego, morg. 538 pręt. 285, z pożyczką banku, r. 17000 za r. 21600.

Kurjer Warszawski 1895 nr 109

Bank włościański.
Przy pomocy Banku włościańskiego włościanie zakupili w r. b . w celach parcelacyjnych następujące majątki w gub.: piotrkowskiej, kaliskiej i kieleckiej:
Chojów, w pow. sieradzkim, od p. Bronisława Bukowińskiego, 538 morgów, za 21,600 rs., pożyczka Banku 17,000 rs.;
Wszystkie te kupna doszły do skutku przy pomocy oddziału piotrkowskiego Banku włościańskiego.

Gazeta Świąteczna 1895 nr. 747

Rozkup ziemi. Przy pomocy oddziału banku włościańskiego w Piotrkowie włościanie rozkupili już po Nowym Roku następujące majątki: W guberńji Kaliskiej: Chajów, 538 m., za 21600 r. z pożyczką 17 tysięcy.

Ziemia Sieradzka 1919 styczeń

Wiece. Z udziałem mówcy p. Józefa Jaxy-Chamca Tow. Wyborcze zorganizowało cztery wiece: W Kliczkowie Małym, w Chajewie oraz dwa w Godynicach. Wiece w Kliczkowie Małym i Chajewie powiodły się świetnie. Narodowo usposobieni włościanie tamtejsi wysłuchali prelekcji "o chwili obecnej i wyborach", dziękując p. Chamcowi i obiecując stanąć do wyborów i głosować na listę narodową.


Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 12a

Rejestry handlowe.
Do rejestru handlowego działu A, sądu okręgowego w Kaliszu wciągnięto następujące firmy pod numerami:
2889 „Piotr Jędraszczyk", sklep kolonjalny we wsi Chajew, gm. Brzeźno, pow. Sieradzkiego; właściciel: Piotr Jędraszczyk we wsi Chajew.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 3


Notarjusz przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Kaliszu, Józef Dzierzbicki, niniejszem obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Marcinie Strzelczyku, właśc. działki Nr. 13, przestrz. 7 dz. 1500 sąż. zapisanej pod Nr. 13 wykazu hipotecznego majątku Chajew cz. II, pow. Sieradzkiego;

Termin zamknięcia wymienionych wyżej postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 12 lipca 1922 r., w kancelarji notarjusza Józefa Dzierzbickiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 19


Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, A. Rudzki, obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
2) Franciszku Kowalskim, właśc. połowy działki gruntu Nr 8, przestrzeni 3 dzies. 2075 sąż., ze składu maj. Chajew I, pow. Sieradzkiego;
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 11 września 1922 r. w kancelarji notarjusza A. Rudzkiego w Kaliszu, gdzie osoby interesowane winny zgłaszać swe prawa w powyższym terminie, pod skutkami prekluzji.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1927 nr 7-8


Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 3.12 1926 r., L. BP. 5972/2 wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1426 „Towarzystwo Ogniowej Straży Pożarnej" w Chojewie.Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 37a

Wpisy do rejestru handlowego.
Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:


W dniu 31 grudnia 1927 r.
8800. „Franciszek Kowalski" — sklep kolonjalny we wsi Chajew, gm. Brzeźno, pow. sieradzkiego. Istnieje od 1925 r. Właśc. Franciszek Kowalski, zam. we wsi Chajew.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 64

Notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, Karol Wyganowski, obwieszcza, że po śmierci niżej wymienionych osób zostały otwarte po­stępowania spadkowe:
3) Franciszka Płoszańskiego, właściciela działki Nr. 4, zapisanej w II dziale wykazu hipotecznego maj. Chajew, cz. I, pow. sieradzkiego pod Nr. 11;
Termin zamknięcia postępowań spadkowych wyznaczony został na 18 lutego 1931 roku i w dniu tym osoby w spadku zainteresowane winny stawić się w kancelarji notarjusza Karola Wyganowskiego w Kaliszu.

Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 22a

Do rejestru handlowego, Działu A, sądu okręgowego w Kaliszu, wciągnięto następujące firmy pod Nr. Nr.:
w dniu 12 lutego 1931 roku
12127. „Ignacy Dybka", sklep kolonjalno - spożywczy w Chajewie, gminy Brzeźnio, powiatu sieradzkiego. Właśc. Ignacy Dybka, zamieszkały w Chajewie.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IV. Obszar gminy wiejskiej Brzeźno dzieli się na gromady:
4. Chajew, obejmującą: wieś Chajew, wieś Święte.
5. Chajew I. Kolonja, obejmującą: kolonję Chajew I., kolonję Chajew II.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Obwieszczenia Publiczne 1933 nr 70

Komornik sądu grodzkiego w Kaliszu, rew. III, Zygmunt Kostro, urzędujący w Kaliszu, przy ul. Pułaskiego 13, na zasadzie art. 1146 U. P. C. obwieszcza, że w dniu 15 grudnia 1933 r., od godz. 11, w sali posiedzeń wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu, sprzeda­wana będzie nieruchomość, a mianowicie: osada rolna, położona w kol. Chajew, pod nazwą "Chajew, część I", gm. Brzeźnio, pow. sieradzkie­go, o przestrzeni 8 ha 3890 mtr. kw., stanowiąca wyłączną własność Władysława i Marjanny małż. Ostrycharczyk. Osada składa się 3 dzia­łek ziemi: I działka, położona w samej wsi, o przestrzeni około 9 mórg, na której znajdują się zabudowania, II działka w miejscowości „Bór", o przestrzeni około 5 mórg ziemi ornej, z czego około 1/4 morgi zagaju sosnowego — 6-letniego i III działka w miejscowości „Łąki", o prze­strzeni około 1 morgi, z czego 20 prętów ziemi ornej, reszta zaś łąki. Na osadzie znajduje się: 1) dom mieszkalny z bali, 2) stodoła z regli i desek, 3) obora z gliny, 4) chlewik z regli i desek — wszystko kryte słomą, 5) studnia z 6 dren cementowych, ogród owocowy z 25 drze­wami i płot sztachetowy, okalający gospodarstwo.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę hipoteczną, przechowują­cą się w wydziale hipotecznym przy sądzie okręgowym w Kaliszu, obciążona jest dożywotniemi alimentami na rzecz Franciszka i Marjan­ny małż. Kiełbasa, rygorami wymienionemi w dziale III wykazu hipo­tecznego, a także długami wymienionemi w dziale IV wyk. hip. na ogólną sumę 450 dol. am. i 770 zł., oraz ostrzeżeniem na sumę 300 zł.
Nieruchomość w dzierżawie, ani zastawie nie znajduje się, podle­ga sprzedaży w całości na żądanie Marji Snaksarew, stosownie do pro­tokółu opisu z dnia 26 marca 1932 r.
Licytacja rozpocznie się od sumy zł. 5.000, przyczem do przetargu dopuszczone będą osoby, które złożą wadjum w kwocie 10% sumy sza­cunkowej, t. j. zł. 500.

Akta, tyczące się sprzedaży, mogą być przeglądane w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Kaliszu. Nr. III. Km. 1483/33.


Echo Sieradzkie i Zduńskowolskie 1934 27 marzec

SPRAWOZDANIE.
Instruktora Zarządu Powiatowego straży Pożarnych na pow. sieradzki.
Praca zamierzona w ub. roku, a poparta przez Walne Zgromadzenie poza przeprowadzeniem Zjazdów Manewrowych i urządzeniem 2 kursów w rejonach wykonana została w całości. Zjazdy Manewrowe i kursy wspomniane projektowane były w okresie wiosennym r. b.
Jak w ubiegłym roku tak i w roku sprawozdawczym w poczynaniach naszej pracy mieliśmy poparcie ze strony poszczególnych Zarządów i Naczelników Straży.
W okresie sprawozdawczym od 29 maja po dzień dzisiejszy stan Straży na terenie powiatu przedstawia się następująco:
Funkcje N-ków pełnią nast. druhowie:
1) K. Pruski. Sieradz. 2) A. Kuske, Zd. Wola. 3) M. Kaszyński, Warta. 4) R. Cielecki, Szadek. 5) M. Saganowski, Złoczew. 7) J. Grabałowski, Zadzim; 7) E. Nierychlewski, Gruszczyce. 8) W. Jedyński, Wierzchy. 9) E. Kluba, Wróblew. 10) J. Golas, Klonowa 11) P. Fabjańczyk, Brąszewice. 12) St. Sikorski, Brzeźno. 13) Fr. Górski, Burzenin. 14) St. Zach, Barczew. i 15-ty rejon do czasu reorganizacji rejonów pozostaje nie obsadzony.
Ogólna wartość majątku ruch. i nieruchomości Straży na terenie powiatu wynosi około 1 miljona zł. w-g. obliczenia i oszacowania przez Zarządy Straży, zaś wyekwipowanie, uzbrojenie, zaopatrzenie w przęt oraz stan liczebny przedstawia się następująco:
Członków czynnych w strażach — 2682, członków popierających — 1.166, straży wiejskich w powiecie 97, straży małomiasteczkowych 4, straży miejskich 2, drużyn żeńskich samarytańskich poż. 27, oddziałów PW. 6, drużyn O.P. Gaz. 9, świetlic 14, bibliotek 7, kół teatralnych 27, orkiestr 13, chórów 4, remiz drewnianych 45, remiz murowanych 29, remiz betonowych 11, szop na narzędzia 7, wspinalni 3, syren ręcznych 11, dzwonów 84, wyszkolonych naczelników rejonu 8, wyszkolonych naczelników straży 70, wyszkolonych podoficerów straży 99, wyszkolonych poinstruktorów 79, mundurów zwykłych 1.918, mundurów bojowych 863, hełmów 1264, pasów bojowych 371, toporów 649, drabin mechanicznych kon. 1, drabin francuskich 3, drabin drążkowych 11, drabin Szczerbowskiego 50, drabin przystawnych 72, drabin hakowych 26, beczkowozów 126, wozów pogotowia 74, masek gazowych 48, przyrządów ratunkowych 2, sikawek ręcznych 125, sikawek motorowych 5, węży tłocznych 4,664m, apteczek 15, noszy 3, samochodów pożarniczych 4, samochodów osobowych 2, bekadeł alarmowych i trąbek 111.
W roku 1933-34 otrzymały zasiłki z PZUW. następujące Straże w naturze bądź też w gotówce.
Brzeźno 8 mtr. węża sawnego, Bartochów 300 zł. zasiłku na beczkowóz. Leliwa 15 mtr. węża tłocznego 1 parę łączników i drabinę Szczerbowskiego. Chajew 15 mtr. węża tłocznego, 1 parę łączników. Żelisław drabinę Szczerbowskiego. Lipicze beczkowóz 2 kołowy żelazny i 15 mtr. węża. Stanisławów 15 mtr. węża tłocznego. Owieczki 50 zł. na wóz pod sikawkę. Sadokrzyce 30 mtr. węża tłocznego. Tubądzin 30 mtr. węża tłocznego. Klonowa 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Prusinowice sikawkę przenośna (930 zł.) zapł. 200. Czartorja 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kliczków -Mały 2 pary łączników "Polonja". Krokocice 300 zł. na kupno 4 koł. beczkowozu. Starce 15 mtr. węża tłocznego i 4 sawnego. Burzenin 300 zł. zasiłku na 4 koł. beczkowóz. Dąbrowa - Wielka 15 mtr. węża tłocznego. Strzałki 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. węża sawnego. Niemojew 930 zł. na sikawkę przenośną. Korczew 15 mtr. węża tłocznego. Zd.- Wola syrena elektryczna, 150 mtr. węża tłocznego i 10 par łączników. Rossoszyca 30 mtr. węża tłocznego. Grabina 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Drużbin "Tyfon" syrenę pneumatyczną. Oraczew 15 mtr węża tłocznego. Kuźnica — Błońska 15 mtr. węża tłocznego i 4 mtr. sawnego. Godynice 15 mtr. węża tłocznego i drabinę Szczerbowskiego. Rzechta 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wośniki 200 zł. zasiłku na wóz rekwizytowy. Wągłczew 6 toporów, 6 pochew i 6 pasów bobowych. Charłupia — Mała 100 zł. na beczkowóz. Polków 930 zł. na sikawkę przenośną. Kłocko 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Kościerzyna 15 mtr. węża tłocznego i 1 parę łączników. Piaski 30 mtr. węża tłocznego. Wypada mi zaznaczyć, iż przy wydatnem poparciu p. Inspektora PZUW. J Gaweckiego wyekwipowanie Straży w sprzęt posuwa się szybko naprzód.
Z powyżej podanego zestawienia sami zorjentujemy się, iż pomoc PZUW. z każdym rokiem wzrasta.
Pożarów masowych w okresie sprawozdawczym było 1, pojedynczych 91 razem 92. Straty poniesione przez PZUW. za pożar masowy w Prażmowie wynoszą 34.149 zł. Straty pojedyczych wynoszą 106.873. Razem odszkodowania wynoszą 141022 zł.
Jeżeli porównamy statystykę pożarów z lat ubiegłych, to stwierdzić należy, że palność w naszym powiece procentowo się zmniejszyła.
Pomimo przedsięwziętych pewnych poczynań przez odnośne organa w kierunku zapobiegania pożarom, Straże Pożarne również w tym kierunku muszą przedsięwziąć akcję propagandową i nieustawać w dalszej pracy.
Stosownie do wydania nowego regulaminu wyszkoleniowego przez Władze centralne, wydaliśmy okólnik polecający wszystkim Naczelnikom Straży przeprowadzenie wyszkolenia w zakresie I stopnia, niezależnie od tego na przeprowadzanych odprawach oficerskich w rejonach szczegółowo sprawy te były omawiane przezemnie. Pomimo posiadanej przez Naczelników Straży w tym kierunku wiedzy i mimo nakazu Związku Okręg. jak zdołałem stwierdzić prac tych za wyjątkiem kilku Straży nie prowadzi się. Ze względu na konieczność przeprowadzenia wspominanego wyszkolenia Zarząd Powiatowy opracuje plan wyszkolenia i lekcje, które prześle do poszczególnych Straży i dopinguje specjalnie wykonania tego zlecenia.
Straże, które przeprowadzą przeszkolenie do jesieni złożą o tem zameldowanie do Zarządu Powiatowego celem przeprowadzenia egzaminów i na dania tymże odnośnych zaświadczeń i odznak.
Przeszkolenia Straży odbywały się w Strażach w czasie lustracji, inspekcji lub też specjalnie. Przeszkoleń takich przeprowadziłem 24 i 40 ćwiczeń przygotowawczych druż. do zawodów Wojewódzkich.
W dniach 17 i 18 czerwca ub. roku odbyły się eliminacyjne zawody o mistrzostwo województwa łódzkiego w poszczególnych grupach Straży, połączone ze Zjazdem Straży całego województwa. W Zjeździe tym z naszego powiatu wzięło udział 89 Straży w ogólnej liczbie 876 czł. Najliczniej z rejonów miejskich reprezentowany był rejon sieradzki. Z rejonów wiejskich reprezentowany był najliczniej rejon Brzeźno.
Specjalnie podkreślić mi wypada że wszystkie te 89 Straży zasługują na uznanie za zrozumienie i wysiłek pracy naszej organizacji.
W Zjeździe tym nie wzięło udziału 14 Straży, wykaz których posiadamy. W zawodach zaś o mistrzostwo województwa wzięły udział następujące Straże: w II grupie straży miejskich — Sieradz Straż., w IV grupie straży wiejskich — Straż Smardzew.
Mistrzostwo Województwa w grupie Straży miejskich zdobyła Straż Sieradzka tym samem zajmując I miejsce na zawodach jeżeli chodzi o Straż Smardzewską, to dzięki podenerwowaniu się całej drużyny co oczywiście wpłynąć musiało na złe wykonanie ćwiczeń szkolnych Straż Smardzewska zajęła IV miejsce w IV grupie.
Niezależnie od tego w konkurencji ćwiczebnej stanęły z naszego powiatu 4 drużyny żeńskie samarytańskie, a więc Szadek, Wojków, Ralewice i Męka.
Drużyny nasze wzbudziły zachwyt wszystkich widzów. Kolejność miejsc przyznanych przez sąd konkursowy jest następująca: 1 miejsce drużyna żeńska — Szadek, 2 miejsce drużyna żeńska — Wojków, 3 miejsce drużyna żeńska — Ralewice, 4 miejsce drużyna żeńska — Męka.
Pozostałe kilka miejsc zajęły drużyny żeńskie z innych powiatów.
W czasie dokonywania inspekcji przy każdorazowej bytności w Strażach udzielałem Zarządom oraz Naczelnikom Straży wskazówek i porad fachowych. Inspekcji takich przeprowadziłem w Zarządach 23 i w Oddziałach 45.
Alarmów przeprowadzono 63 i w 63 wypadkach stwierdzono gotowość alarmową. Ogólnie biorąc, Straże wykazały wysoką sprawność alarmową. Szybkość wyjazdowa wahała się od 4 do 8 minut.
Prace biurową prowadzę sam i w okresie sprawozdawczym zostało załatwione 465 różnych spraw i wydano kilka okólników.
W zestawieniu liczbowem praca moja przedstawia się następująco: Lustracyj podst. Zarządów przeprowadzono 23, Lustracyj podst. Oddz. przeprowadzono 45, Inspekcyj Zarządów przeprowadzono 17, Inspekcyj Drużyn przeprowadzono 39, Przeszkoleń ćwiczeń szkol. przeprowadzono 74. Przeszkoleń praktycznych przeprowadzono 10. Alarmów przeprowadzono 63. Udział. w posiedz. Zarządów 14. Udział w Walnych Zgromadz. 10 Wstępnych egz. w druż. żeńskich 3. Przeszkoleń Straży Kolej. 7. Odpraw ofic. w rejonach 13. Udział w odprawach instr. 3 Zamierzenia na przyszłość.
Zarząd Powiatowy przewiduje delegowanie 4-ch delegatów na Radę Okręgu.
Zarząd Powiatowy przewiduje zwołanie Rady Powiatowej w I-ym i II-im półroczu.
Lustracyj straży przeprowadzi się 40, Inspekcyj straży przeprowadzi się 40, kontroli polustracyjnych 40, kurs I-go stopnia Dh. N-ków. 1, egzaminów kwalifikacyjnych żeńskich drużyn przeprowadzi Zarząd 4 egzaminów w zakresie I-go stopnia 20, odpraw oficerskich w rejonach przeprowadzi 14, od praw N-ków rejonowych przeprowadzi 1, odpraw K-tek drużyn żeńskich przeprowadzi 3, ćwiczeń kontrolnych w rejonach przeprowadzi 3, dokonanie nowych wyborów na N-ków rejonowych przeprowadzi się 15. Reorganizacja tych Zarządów Straży, które opieszale bądź też wcale nie wykonywują przyjętych na siebie obowiązków.
Instruktor Powiatowy:  

Łódzki Dziennik Urzędowy 1939 nr 7

OGŁOSZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO SIERADZKIEGO
z dnia 25 marca 1939 r. Nr. RR. I-1/64
o wdrożeniu postępowania scaleniowego we wsi
Chajew.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) oraz art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr, 85, poz. 635), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 marca 1939 r. stało się wykonalne orzeczenie tegoż Starosty z dnia 6-go października 1938 r., dotyczące wdrożenia postępowania scaleniowego i ustalenia obszaru scalenia, na gruntach wsi Chajew, gminy Brzeźnio,
powiatu sieradzkiego.
Za Starostę:
inż. Czesław Nowakowski
Komisarz Ziemski.

Dziennik Łódzki 1946 nr 129

Z sądów.
Proces przeciwko Zukrieglowi odroczony.
Wczoraj przed Specjalnym Sądem Karnym w Łodzi rozpocząć się miał proces przeciwko gestapowcowi Willi Emilowi Zukriegel. Zukriegel oskarżony jest, poza swoją służbową działalnością jako funkcjonariusz tajnej policji niemieckiej, o osadzenie w obozie koncentracyjnym Henryka Wawrzyniaka z Hajewa koło Sieradza, o zdekonspirowanie i spowodowanie stracenia trzech spadochroniarzy, sowieckich wywiadowców, oraz o udział w schwytaniu przez władze niemieckie kilku partyzantów sowieckich. Na wyznaczony proces przeciwko Zukriegiowi nie stawiło się kilku świadków oskarżenia (zostali ukarani przez Sąd grzywną), i z tego powodu rozprawa została odroczona. (p)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza