-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Budy Stryjewskie

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Budy, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Borszewice, własność prywatna. Ilość domów 4, ludność 28, odległość od miasta obwodowego 4.

Słownik Geograficzny:  
Budy Stryjewskie,  wś, pow. łaski, gm. Bałucz, par. Borszewice. Wś ma 7 dm., 105 mk., 107 morg.; os. 1 dm., 3 mk., 9 morg. dwor.

Spis 1925:
Stryjowskie Budy, wś, pow. łaski, gm. Bałucz. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 9. Ludność ogółem: 56. Mężczyzn 34, kobiet 22. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 56. Podało narodowość: polską 56. 

Wikipedia:
Budy Stryjewskie-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.
_____________________________________________________________________________

1839 r.

1992 r.

Dziennik Urzędowy Gubernii Kaliskiej 1842 nr 12

Podaje do publicznej wiadomości iż dobra Stryje Paskowe oraz Wola Stryjowska lit. A i B. w Pcie Szadkowskim położone, do Józefa Załuskowskiego, oraz Maxymiljana Hipolita i Xawery braci i siostry rodzeństwa Sulimierskich, ostatnich dwojga małoletnich, należące; sprzedane zostaną na popieranie Józefa Załuskowskiego w drodze działów w dniu 10/22 Kwietnia r. b. o godzinie 4tej z południa jako terminie do tymczasowego przysądzenia wyznaczanym, przed W. Sędzią Leśniewskim delegowanym w Sali Trybunału Kaliskiego w Kaliszu, a to pod warunkami jakie w Biórze Pisarza Trybunału tegoż złożone, a w dniu 24 Lutego (8 Marca) r. b. na Audyencyi wspomnionego Trybunału ogłoszone zostały. — Opiekunem wyż wymienionych nieletnich Hipolita i Xawery Sulimierskich jest Jan Gowarszewski obrońca przy Sądzie Pokoju Powiatu Sieradz­ kiego w Sieradzu; a podopiekunem Jan Karśnicki dziedzic dóbr Morawek w tychże dobrach Pcie Wartskim zamieszkali.— Dobra Stryje Paskowe wraz z pustkowiami Helmowsk* i Budy obejmujące rozległości włók 32 morg 23 prtk. 192. miary Nowopolskiej a w przestrzeni tej lasu morgów 444 prtk. 112. oszacowane zostały na złtp. 86,653 gr. 11 rubli 12,998 kop. pół. zaś dobra Wola Stryjewska lit. A. B. obejmująca włók 17 morg 11 pr. 43 takiż miary otaxowane zostały na rubli 8,825 kop. 70.
Kalisz, dnia 26 Lutego (10 Marca) 1842 r.
Nowicki Patron Tryb:

*Helenówek?

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
I. Obszar gminy wiejskiej Bałucz dzieli się
na gromady:
10. Stryje - Paskowe, obejmującą: wieś Budy Stryjewskie, wieś Stryje-Paskowe, kolonję Stryje-Paskowe, część folwarku Stryje- Paskowe.
 § 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowak
Wojewoda.

Dziennik Łódzki 1970 nr 148


Budynek mieszkalny spłonął w Budach Stryjeckich pow. Poddębice. Przyczynę pożaru ustali komisja. Straty ok. 30 tys. zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza