-->

wtorek, 30 kwietnia 2013

Anielin

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Annielin, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Borszewice, własność prywatna. Ilość domów 36, ludność 225, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny:
Anielin  al. Annielin, kol., pow. łaski, gm. Łask, par. Borszewice, ma szkołę początkową, 64 dm., 435 mk., 734 morg. W 1827 r. było 36 dm., 225 mk.

Spis 1925:
Anielin, wś, pow. łaski, gm. Łask. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 64. Ludność ogółem: 393. Mężczyzn 188, kobiet 205. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 216, ewangelickiego 177. Podało narodowość: polską 393.

Wikipedia:
Anielin-wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Łask. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Powszechny 1836 nr 327

OBWIESZCZENIA HYPOTECZNE
Sąd Pokoju Powiatu Szadkowskiego. Z powodu żądanej regulacyi nowej hypoteki: 1, Dwóch chub gruntu i pół ćwierci z zabudowaniami pod Nr. 32. 36 i 37 w Kolonii Anielin, Anastazyi z Rogolińskich Józefa Tchórzewskiego małżonki własnych. (…) uwiadamia interesentów, że takowa nastąpi w Sądzie tutejszym co do Nr. 1 dnia 14 (...) Lutego 1837 roku z rana o godzinie 10. Wzywa ich przeto, aby do takowej osobiście, lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokółu regulacyi podali i w dokumenta prawa ich udowodniające opatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszający się w terminie powyższym podpadną skutkom prekluzyi, w artykule 151 i 160 prawa o hypotekach z roku 1818 przepisanej. Jeżeliby właściciel nieruchomości wywołanej w terminie do regulacyi nie stawił się, tenże na żądanie któregokolwiek z interesentów na karę 10 do 50 złp. skazanym zostanie, i podług art. 150 tegoż prawa utraci wszelkie dobrodziejstwa prawne względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi, jako w skutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi w tychże samych dniach na posiedzeniu publicznem Sądu tutejszego, i od tegoż dnia czas do odwołania się od niej upływać zacznie. Interesenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszeniu jej przytomnymi być winni. Szadek d. 27 Paździer. (8 Listop.) 1836 r. Uziembło, za Pods.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1838 nr 90

Rejent Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadamia szanowną publiczność, że dnia 2 n. s. miesiąca Maja r. b. z. majętności Łaskiej to jest: 1. Folwark Wronowice z wsią tegoż nazwiska o godzinie 10 z rana.
2. Folwark Wywierzyn z wsią tegoż nazwiska z folwarkiem Smelin o godzinie 12 ty w południe.
3. Folwark Wesołka z wsią tegoż nazwiska o godzinie 2 z południa, z wszelkiemi tych dóbr użytkami w Powiecie Szadkowskim Gubernii Kaliskiej położonych na lat trzy poczynając od Świętego Jana Chrzciciela r. b. stosownie do żądania W. Administratora tej majętności, w Kancellaryi moiej w Szadku przez publiczną licytacyą wydzierżawione zostaną. Warunki do tych dzierżaw w mej Kancellaryi są do przejrzenia.
w Szadku d. 21 Mar. (2 Kwiet.) 1838 r.
Kajetan Prawdzic Szczawiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1840 nr 131

(N. D. 2468) Rejent Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadamia publiczność, że stosownie do żądania właścicieli kolonialnych. i wierzyciela, w d. 18 (30) Czerwca r. b. 1840 o godzinie 2 z południa w mieście Szadku w mojej kancellaryi odbywać się będzie publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie osady z dwóch hub i pół ćwierci gruntu miary magdeburskiej, z zabudowaniami Nrami 32, 36 i 37 oznaczonej, na kolonii Anielin powiecie Szadkowskim obwodzie Sieradzkim położonej, zaczynając od Świętego Jana Chrzciciela r. b. do tegoż dnia 1843 kończąc, przeszła dzierzawa wynosiła złp. 121. O warunkach u podpisanego Rejenta każdego czasu dowiedzieć się można.
Szadek dnia 8 (20) Maja 1840 roku.
Kajetan Szczawiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1841 nr 114

(N. D. 2377.) Rejent Powiatu Szadkowskiego.
Zawiadamia publiczność, że stosownie do żądania Administratora majętności Łaskiej W. Edwarda Kręskiego, dnia 12 (24) Czerwca r. b. w biórze mojem w mieście Powiatowem Szadku odbywać się będzie publiczna licytacya na trzechletnie wydzierżawienie zaczynając od S. Jana Chrzciciela r. b. z dóbr majętności Łaskiej w Powiecie Szadkowskim Obwodzie Sieradzkim Gubernii Kaliskiej położonych :
1. O godzinie 10tej z rana folwarku Łask i Barycz z wsią zarobną tegoż nazwiska, gruntu i łąki Pałusznicy zwanej, oberży w mieście Łasku przed kościołem i kolumnie, propinacyi wszelkich trunków krajowych w mieście Łasku; w wsiach Wiewiorczynie, Baryczy, Woli Łaskiej i Kolumnie; w koloniach Anielinie, Utrata, Rokietnica, Teodory i Maurycego.
2. O godzinie 12tej w południe wsi Woli Łaskiej z folwarkiem tegoż nazwiska.
Chęć licytowania mających na czas oznaczony zaprasza. O warunkach tej dzierżawy w każdym czasie w biórze mojem i u Administratora dowiedzieć się można.  
Szadek d. 28 Kwietnia (10 Maja) 1841 r.
Kajetan Szczawiński.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1844 nr 129

(N. D. 2534) Komornik przy Trybunale Cywilnym Gubernii Kaliskiej.
Zawiadamia interessowaną Publiczność, iż przed Józefem Sztaudinger Rejentem Okręgu Szadkowskiego w mieście Szadku w Kancellaryi Jego w dniu 16 (28) Czerwca r b. o godzinie 10 z rana rozpoczynając, odbywać się będzie publiczna licytacya na której następujące wsie do majętności Łask należące, z wszystkiemi przyległościami i użytkami, w Powiecie Sieradzkim Okręgu Szadkowskim położone, w trzech letnią dzierżawę poczynając z dniem S. Jana Chrzciciela r. b. w trzech następnych oddziałach najwięcej dającym wypuszczoną zostanie, a mianowicie w oddziale 1 folwark i miasto Łask z propinacyą folwark Wesołka i wieś zarobna tegoż nazwiska. Kolonie: Maurycy, Teodory i Utrata z czynszem z Papierni Orchowskiéj. b) W oddziale II. folwark i wieś zarobna Wiewiorczyn, kolonia Anielin, folwark Barycz z wsią zarobną tegoż nazwiska, kolonija Rokitnica z propinacyą i czynszem z osady kolumny, с) W oddziale III. folwark i wieś zarobna Wronowice z czynszami i propinacyą z kolonii Jasionny, Huty Janoskiéj i Wysierad.
Dobra wyżej wymienione przynosiły dotąd czynszu rocznie: oddział I zł. 25000 rs. 3750, oddział II. zł. 15000, rs: 2250. oddział III. zł. 9,000 rs. 1350.
Warunki pod jakiemi dobra te wydzierżawione być mają w Biurze tegoż Rejenta w czasie prawem oznaczonym złożone będą, które tamże każdy z mających chęć licytowania przejrzeć i odczytać może.
w Sieradzu dnia 1 (13) Maja 1844 roku.
Sakowski.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1845 nr 233

(N. D. 469l) Sąd Policyi Prostéj Okręgu Szadkowskiego.
Wzywa wszelkie Władze tak cywilne jak i wojskowe nad spokojnością publiczną czuwaiące, aby zbiegłego z miasta Widawy Józefa Ciesielskiego, przed rokiem dzierżawcą osady czynszowéj w Anieleinie Gminie Łask i tamże przed ucieczką stale mieszkającego o różne przestępstwa sprzeciwiające się porządkowi obwinionego, ściśle śledziły, a ujętego Sądowi tutejszemu, lub Sądowi Policyi Poprawczéj Wydziału Piotrkowskiego pod strażą odstawić zechciały, rysopis którego jest następujący: ma lat 40, katolik, wzrostu średniego, oczu niebieskich, twarzy ściągłej włosów blond, wąsów i faworytów żółtawych, ubiór jego wczasie ucieczki niewiadomy, jaki język posiada niewiadomo.
Szadek d. 22 Sierp (3 Września) 1845 r.
Borowski, Podsędek.

*nieczytelne
Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 118

(N. D. 2505) Uwiadamia publiczność, że dobra ziemskie jako to:
1. Janowice z folwarkiem i wsią tegoż nazwiska z wiatrakiem i propinacyą w kolonii Jesionna oraz Hucie Janowskiéj z czynszami do kolonii tych przywiązanemi wydzierżawione będą na lat trzy od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż dnia 1851 roku z zastrzeżeniem że czynsze z kolonii Wysieradz i Jesionna oraz Huty Janowskiej, wrazie zniesienia kontraków na przeszkodzie będących w dniu 8 (20) Czerwca r. b. w wrazie niezniesienia w temże dniu 1849. Co zaś do wydzierżawienia dóbr i propinacyi w pierwszym terminie.
2, Ostrów z folwarkiem i wsią tegoż nazwiska i—
3, wola Łaska w dniu 8 (20) Czerwca r. b.
4, folwark Łask z dworem z przychodami w mieście Łasku z folwarkiem i wsią zarobną Barycz oraz Wiewiorczyn z czynszami w kolonii Rokitnicy, Teodory, Utrata, papierni Orchowskiéj, kolonii Anielin, Maurycy, dochodami z cegielni, czynszami z młyna i Hamerni kolumna, przychodami targowego i mostowego, od synagogi miasta Łasku, czynszem z olearni w Wiewiórczynie, z wszystkich młynów wodnych w dobrach tych i propinacyą w mieście Łasku i innych nomenklaturach wrazie zniesienia kontraktów na przeszkodzie będących w dniu 8 (20) Czerwca r. b. a wrazie zniesienia w temże dniu 1849 r.
5, folwark Wronowice z wsią zarobną tegoż nazwiska z czynszami rybołóstwem na rzece w d. 9 (21) Czerwca 1848 r.
6, dobra Orchów i Wesołka z wsiami i folwarkami tegoż nazwiska w dniu 9 (21) Czerwca r. b. z rana o godzinie 10 wszystko położone w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim Gubernii Warszawskiej wydzierżawione zostaną na satysfakcyą procentów za lat dwa zaległych i trzeciego bieżącego w Kancellaryi Rejenta Okręgu Szadkowskiego Adama Łukaszewicza w mieście Szadku, roczna cena dzierżawna dóbr zajętych wynosić może a mianowicie dóbr ad 1, rs, 850; ad 2, rs. 750; ad 3, rs 800: ad 4, 3750; ad 5, rs 2250: ad 6, rs. 1350.
7, folwark Piotrowszczyzna z rudunkiem Pieńki do dóbr głównych Bronowa należący, w Okręgu Wartskim Powiecie Kaliskim Gubernii Warszawekiéj położony, rocznie około rs. 300, ceny dzierżawnej przynosić mogący, na lat 3 poczynając od dnia 12 (24) Czerwca r. b. do tegoż dnia 1851 r. w Kancellaryi Rejenta Okręgu Wartskiego Karola Trzaskowskiego w mieście Warcie w dniu 7 (19) Czerwca r. b. z rana o godzinie 10 wydzierżawiony zostanie.
J. Rojek Komor. Tryb. Kal.


Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1848 nr 177

(N. D. 4091) Sąd Pokoju Okręgu Szadkowskiego.
Z powodu żądania nowej regulacyi hypoteki pół huby gruntu z zabudowaniami pod Nr. 15 na kolonii Anielin Gminie Łask położonego, własnością Mateusza Augustyniaka będącego. Zawiadamia interessentów iż takowa odbędzie się w d. 4 Listopada r. b. n. s.
Niezgłaszający się ulegną prekluzyi w art. 154 i 160 prawa hypotecznego z r. 1818 przepisanej.
Niezgłaszający się właściciel wywołanej nieruchomości skazanym zostanie na żądanie interessenta na karę od rs. 1 kop 50 do rs. 7 kop. 50 i wedle arty. 150 prawa hypotecznego utraci wszelkie dobrodziejstwo względem wierzycieli. Decyzya co do regulacyi w dniu tymże to jest 4 Listopada r. b. wydaną i ogłoszoną zostanie.
w Szadku dnia 13 (25) Lipca 1848 roku.
Uziębło.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1852 nr 111

(N. D. ...156*) Pisarz Trybunatu Cywilnego I. Instancyi Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Stosownie do art. 682 Kodexu Postępowania Sądowego, wiadomo czyni: iż na żądanie Edwarda Kręskiego dziedzica dóbr Masłowic, dawniej w m. Łasku Ogu Szadkowskim Gubernii Kaliskiej, a nateraz w dobrach Masłowicach Ogu Wieluńskim Gubernii Warszawskiéj mieszkającego , zamieszkanie prawne do tego interessu, w m. Kaliszu, u Jana Gowarzewskiego Patrona przy Trybunale tutejszym obrane mającego, w poszukiwaniu summy rs. 14624 k. 50 z procentem i kosztami, wyrokiem Trybunału tutejszego w d. 21 Maja (12 Czerwca) 1844 r. ocznie zapadłym, Edwardowi Kręskiemu, od SS rów Piotra Czołchańskiego zasądzonéj, aktem zajęcia przez Józefa Rojek Komornika Sądowego na gruncie dóbr Łask w dniach 2j14, 3j15, 4j16, 5j17, 6j18, 7j19, 9j21, 10j22, 11j23, 12j24, 13j25, 14j26, 16j28, 18j30 Października 1844 r. kontynuowanych, a w d. 2j14 Listopada t. r. ukończonym, zajęte zostały na przymuszone wywłaszczenie dobra ziemskie miasto ŁASK, składające się z miasta Łask, z folwarku Łask, oraz zabudowań dominialnych w temże mieście będących jakoto:
a) kuźni z wiazdem, pod N. 164 i ogródkiem obejmującym długości prętów 35, szerokości łokci 35, z placem pustym nu którym stajnia dawniej istniała, zawierającym długości łokci 68, szerokości 21 w ulicy Kowalskiéj Cyrk. 3 .
b) oberży pod Nr. 62 z stajnią wjezdną w ulicy Kościelnej z podwórzem.
c) placu pustego niezabudowanego bez numeru będącego w ulicy Piotrkowskiéj Cyrkule 3cim miasta Łasku położonego, zawierającego długości łokci 201, szerokości łokci 31 miary Warszawskiéj.
Młynów dominialnych szczegółowo w akcie zajęcia opisanych: z folwarku i wsi zarobnéj Woli Łaskiej, z folwarku i wsi zarobnéj Barycz, z folwarku i wsi zarobnéj Ostrowa, z folwarku i wsi zarobnéj Wiewiórczyna i pustkowia Anielin zwanego, niemniéj karczmy z stajnią wjezdną, kuźnią i innemi zabudowaniami w Kolumnie, z folwarku i wsi zarobnéj Wronowice, z folwarku i wsi zarobnéj Poleszyna starego, z folwarku i wsi zarobnéj Janowice, oraz wiatraka, z karczmy Oszczywilk i karczmy na Hucie Janowskiéj Wysieradz zwanéj, z folwarku i wsi zarobnéj Krzucza z folwarku i wsi zarobnéj Orchów, oraz z folwarku i wsi zarobnéj Wesołka. Z koloniów: a) Maurycy, b) Teodory, c) Utrata, d) Anielin e) Rokitnica i Jasionna z papierni Orchowskiéj, z młyna wodnego na Utracie, z młyna przy mieście Łasku, z młyna nowego do Wiewiórczyna należącego, z młyna w Baryczy i wiatraka w Woli Łaskiéj, z folusza na rzece Grabówce z młyna wodnego na Łęgu pod miastem Łask, oraz cegielni, z wszystkiemi przyległościami, użytkami i dochodami bez żadnego wyłączenia jednę hypotekę mające, w Okręgu Szadkowskim Powiecie Sieradzkim byłej Gubernii Kaliskiéj położone, trzy gminy to jest: jednę miasto Łask, drugą gmina Łask, i trzecię gminę Probostwo Łask stanowiące, sukcessorów Piotra Czołchańskiego i ich praw Nabywców jako to:
1. Zofii z Czołchańskieh Szantyrowéj wdowy, w wsi Orchowie.
2. Wiktoryi z Czołchańskich Łukasza Chmielińskiego żony, czyli obojga małżonków Chmielińskich w m. Łasku.
3. Maryanny z Czołchańskieh Tadeusza Rudnickiego żony, czyli raczej małżonków Rudnickich w Ogrodzimiu Ogu Szadkowskim.
4. Ewy z Czołchańskich Józefa Szałas małżonki, czyli raczej obojga małżonków Szałasów, w wsi Sulikowie Okręgu Lelowskim b. Gubernii Kieleckiej mieszkających.
5. Maurycego Czołchańskiego żołnierza wojsk Cesarko-Rossyłskich w m. Oremburgu Państwie Rossyjskim konsystującego, z głowy Wincentego Czołchańskiego przychodzącego, prawne i obrane zamieszkanie w m. Łasku mającego.
6. Józefy z Domżalskich Józefa Szaniawskiego żony, czyli raczej obojga małżonków Szaniawskich w Warszawie.
7. Józefa Szaniawskiego jako opiekuna Pelagii nieletniej Domżalskiéj, w Warszawie mieszkającego.
8. Elżbiety z Czołchańskieh Marcellego Brochockiego żony, czyli obojga małżonków Brochockich, w m. Grajewie Ogu Biebrzańskim Gubernii Augustowskiej mieszkających.
9. Seweryny Domżalskiéj panny doletniéj w Ujejscu Okręgu Lelowskim b. Guberni Kieleckiej mieszkającej.
10. Jakóba Oknińskiego jako praw nabywcy od Józefy z Czołchańskieh Kajetana Gzowskiego żony, czyli obojga małżonków Gzowskich i od Elżbiety z Rüdygerów Adama Kraszewskiego małżonki czyli obojga małżonków Kraszewskich we wsi Zabłociu Okręgu Siedleckim b. Gubernii Podlaskiej mieszkającego i zamieszkanie prawne obrane mającego.
11. Julii Czołchańskiéj panny doletniéj w Warszawie pod Nr. 2449 mieszkającej.
12. Konstantego Rekowskiego we wsi Żydowie Ogu kaliskim mieszkającego jako praw nabywcy od Władysława Czołchańskiego z głowy Wincentego Czołchańskiege do spadku przychodzącego. 13. Z głowy Tekli z Czołchańskich Rüdygerowéj, jako to:
a) Józefy z Rüdygerów Mielickiéj Augustyna Mielickiego żony, czyli obojga małżonków Mielickich, b) Ludwika, c) Karoliny, d) Karola rodzeństwa Rüdygerów prawne i obrane zamieszkanie, w m. Łasku i u Jana Szaniawskiego w Warszawie mających, oraz: e) Tekli Rüdyger panny doletniéj w m. Łasku zamieszkałej, a prawne zamieszkanie w Warszawie pod Nr. 2182 obrane mającej, wszystkich z własnych funduszów utrzymujących się, własne, obejmujące w sobie wedle pomiaru przez Geometrę Polkowskiego w roku 1823 sporządzonego, a przez Geometrę Teodora Krzyckiego sprawdzonego, włók 580, mórg 3 prętów 203 miary Nowo-Warszawskiéj w co wchodzi kontrawers z strony dóbr Orpelowa mórg 130 prętów kw. 96 zamujący, w szczególności zaś:
1. Miasto Łask z folwarkiem Łask, z młynem i cegielnią zajmuje mórg 1203 pr. 203, 2. Wola Łaska z kolonią, Teodory i Mauryców mórg 1465 pr. 244, 3. Orchów z papiernią i karczmą mórg 810 pr. 71, 4. Ostrów mórg 1607 pr. 8, 5. Barycz z młynem mórg 990 pr 224, 6. Wesołka mórg 274 pr. 18, 7. Wiewiórczyn z młynem okupnym mórg 819 pr. 287, 8, Utrata mórg 108 pr. 237. 9. Janowice z kolonią Jasionną oraz hutą szklanną Wysieradz zwaną i karczmą Oszczywilk mórg 3996 pr. 233, 10 Poleszyn stary mórg 1535 pr. 169, 11. Wronowice mórg 1467 prąt. 85, 12, Krucz z kolonią Anielin mórg 1921 pr. 126, 13. Holendry Rokitnickie mórg 1111 pr. 9, 14. Karczma Kolumna z Amernią mórg 118 pr. 89. razem jak wyżej włók 580 mórg 3 pr. 203, w którą to rozległość wchodzą bory i lasy, nieużytki oraz kontrowers powyż rzeczony, niemniej wody, drogi i grunta okupników.
Grunta w dobrach tych należą do II, III, IV, V, VI, i VII. klassy, łąki zaś są dwu i jednosieczne.
Oprócz téj rozległości, grunta do Probostwa w Łasku należące, zajmują hub 3 mórg 15 prętów kwadratowych 208 miary Nowo-Warszawskiej.
Nadmienia się, że z dóbr tych niegdy Piotr Czołchańeki odprzedał małżonkom Majerowiczom wieś Wierzchy obejmującą rozległości hub 47 mórg 21, prętów kwadr. 63 miary Magdeburskiej, lecz o tem wcale w Hypotece wzmianki nieuczyniono, jedynie o sprzedaży mórg 29 pr. 299 miary Chełmińskiej, i dla tego Komornik zastrzegł w akcie zajęcia dla Nowo-nabywcy odzyskanie ilości takowej, jednak bez zaręczenia z strony extrahenta.
W dobrach, tych jest okupna Hamernia, młyny wodne i wiatrak jeden,oraz papiernia.
W całych dobrach jest propinacya dominialna.
Włościan pańszczyznę robiących jest.
a) we wsi Wronowicach: półrolników 10; zagrodników 7, komorników 7,
b) we wsi Wiewiórczynie: półrolników 2, zagrodników 11, komorników 7,
c) w wsi Baryczy: półrolników 7, zagrodników 4, komorników 6,
d) w wsi Ostrowie: półrolników 5, zagrodników 10, komorników 6,
e) w woli Łaskiéj: półrolników 5, zagrodników 2, komorników 7,
f) w wsi Orchowie: półrolników 4, zagrodników 2, komorników 4,
g) w wsi Wesołce: komorników 10,
h) w wsi Janowicach: półrolników 3, zagrodników 15, komorników 8,
i) w wsi Krzuczu: półrolników 6, zagrodników 3, komorników 7,
k) w Poleszynie starym: półrolników 8, zagrodników 4, komorników 2, od których pańszczyzna, powinności, daniny i załoga w akcie zajęcia szczegółowo jest wyrażona.
Czynszownicy stali;
A. Na kolonii Maurycy.
1. Michał Czajkowski, 2. Szymon Wojtynek, 3. Józef Kazimierczak, 4. Wawrzyniec Stefańczyk, 5. Kazimierz Wojtynek, 6. Maciej Klos, 7. Stanisław Malinowski, 8. Marcin Hęciński 9, Antoni Grabarczyk, 10. Antoni Gabryończyk, 11. Józef Rogulski, 12. Leonard Kubicki, 13. Józef Golańczyk, 14 Walenty Łuzatka, 15. Piotr Pawelec, 16. Izydor Stefańczyk, 17. Wincenty Otocki 18. Marciu Pasternak, 19. Wawrzyniec Wójcik, 20. Tomasz Burszała, 21. Maryanna Kubicka, 22. Józef Skalski, 23. Tomasz Lawenda.

B. Na kollonii Teodory.
1. Maciej Bogacki, 2 Jan Szultz, 3. Wincenty Biegański, 4. Marcin Knal, 5. Józef Cieszka, 6. Jakób Grabski, 7. Stanisław Urbankowski, 8. Marcin Gajzler, 9. Michał Maciejewski, 10. Tomasz Sokołowski, 11. Bartło. Wierusiński, 12. Marcelli Garusiński, 13. Walenty Sulczewski, 14. Maciej Małecki, 15. Antoni Olejniczak, 16 Stanisław Urbankowski, 17. Łukasz Olejnik, 18. August Dymmel, 19. Walenty Brudzewski, 20. Paweł Trofalski, 21. Faustyn Janiszewski, 22. Kasper Urbankowski, 23. Gottfrid Gwis, 24. Gottlib Ginter, 25. Józef Olejnik, 26. Jan Chęciński, 27.Antoni Chęciński, 28. Bonawentura Maciejewski, 29. Wojciech Gajzler, 30. Andrzej Urbankowski, 31.Paweł Trofalski,32. Bogumił Dymmel, 33. Walenty Dwornik, 34. Jan Grocholiński, 35. Józef Płoski, 36. Floryan Gampe, 37. Franciszek Marcinkowski, 38. Franciszek Sztyngest.

C. Na kolonii Utrata:
1. Wiktor Jakóbowicz, 2. Habergrytz Jakób, 3. Arye Kratz, 4. Rajzler Rosler, 5. Aron Rapport, 6. Ludwik Nejman, 7. Franciszek Wesołowski, 8. Szymon Domański, 9. Felix Jabłoński, 10 Józef Różański, 11. Ludwika Krygerowa, 12. Lewek Senator, 13, Frydrych Bukowski, 14. Kazimierz Wolnicki, 15. Wilhelm Gazic, 16. Ejzyk Wojkowski, 17, Józef Nowakowski, 18. Jakób Pasternak, 19. Wincenty Karzydłowski, 20. Jante Wolfowa Szmulewicz, 21. Felicyan Karpiński, 22. Karol Mański, 23. Józef Koterski, 24. Mikołaj Brzustowski, 25. Salamon Markusfeld.

D. Na kolonii Anielin.
1. Jan Klim, 2. Jan Zieliński, 3. Frydrych Daitschman, 4. Samuel Klinicki stary, 5. Samuel Klinicki młody, 6. Wojciech Kirchen, 7. Bogumił Fechner, 8. Michał Guthertz, 9. Stanisław Jekel, 10. Józef Nowakowski, 11. Idzi Jańczyk, 12. Jakób Bielski, 13. Andrzej Solarski, 14. Franciszek Eberman, 15. Sobestyan Raczyński, 16. Mosiek Plewiński, 17. Mateusz Lewicz, 18 Jan Cieślewicz, 19. Karol Kokosiński, 20. Dorota Orlik, 21. Jan Wejchert, 22, Krystyan Dyderko, 23. Samuel Dyderko, 24. Wilhelm Szedler, 25. Marcelli Gorecki, 26. Ernest Kutzwege; 27. Gotfrid Dyderek, 28. Wojciech Bruk, 29. Samuel Bruk, 30. Rywe Habelok, 31. Mateusz Augustyniak, 32. Frydrych Delian, 33. Bogusław Bruk, 34. Michał Filipowicz, 35. Wilhelm Ulbrych, 36. Stanisław Zabłocki, 37. Michał Pietroski, 38. Walenty Michalak, 39. Jan Wolski, 40. Roch Zych, 41. Gottlib Klim, 42. Gottltib Greber, 43 . Samuel For, 44. Krystyan Zaif, 45. Bogumił Haneł, 46. Gottfrid Pusz, 47. Józef Joksz 43. Karol Wejchert, 49. Gottfrid Gaj, 50. Krystyan Frajer, 51. Stanisław Karczmarek, 52. Gottfrid Linke, 53. Piotr Raczyński, 54. Wojciech Fechner, 53. Krystyan Toć, 56. August Kurtzweg, 57. Gottfrid Kurtzweg, 58. Franciszek Grabski, 59. Karol Ulbrych; 60. Frydrych Wegner, 61. Tomasz Paliński, 62. Bogumił Bloch, 63. Jan Kamiński, 64. Józef Otuski, 65. August Hein, 66. Grzegorz Cerber, 67. Jan Soliński.

E. Na kolonii Rokitnica:
1. Franciszek Edert, 2. Daniel Klich, 3. Teodor Malinowski, 4. Andrzej Bukowski, 5. Wojciech Srodka, 6. Franciszek Rzyskoski, 7. Łukasz Guzicki, 8. Krystyan Obst, 9. Gottfrid Fust, 10. Jan Dybka, 11. Frydrych Obst, 12. Karol Obst, 13. Jan Majzner, 14. Michał Fintz, 15. Krystyan Ginter, 16. Antoni Klich, 17. Michał Krajda, 18. Jakób Obst, 19. Michał Wał, 20. Wojciech Kuchler, 21. Franciszek Fintz, 22. Wojciech Kuchler, 23. Jan Pawelec, 24. Filip Pawelec, 25. Andrzej Walczak, 26. Wojciechu Dziedziczak, 27. Wdowa Lowiza Cytyer, 28. Wojciech Bożek, 29. Bogumił Gwis, 30. Walenty Szczepański, 31. Bugumił Majszatz, 32. Samuel Pogorel, 33. Gottfrid Pogorel, 34. Łukasz Krakoski, 35. Jan Wał. 36. Marliza Zygmuntka, 37. Michał Harman, 38. Frantz Weber, 39. Izydor Filipiec, 40. Andrzej Klich, 41. Daniel Klich, 42. Marcin Klich, 43. Wojciech Przybylski, 44. Karol Cimmerman, 45. Jan Krajda, 46. Tomasz Stramski, 47. Krysztof Derfer, 48. Gottlib Kurtzmanowski, 49. Bogusław Szyler, 50. Bartłomiéj Sztramski, 51, Karol Gwis, 52. Wojciech Biegański, 53. Bonawentura Sapala, 54. Józef Maciejowski, 55. Karol Pogorel, 56. Krystyanna Pogorel wdowa, 57. Józef Smielowski, 58. Ignacy Smielowski, 59. Michał Leler, 60. Bogumił Gus, 61. Wojciech Kurtzweg, 62. Stanisław Sztyngest, 63. Gottfrid Gitter, 64. Józef Rozwąż,65. Michał Biegański, 66. Samuel Klich, 67. Johann Gottfrid Szwienitz,68. Ludwik Kaźmirowski,69. Jakób Kaus, 70. Krysztof Kurtzmanowski, 71. Wilhelm Otto, 72. Józef Szoska, 73. Ernest Kipert, 74. Bogumił Gucz, 75. Frydrych Gucz, 78. Józef John, 77. Jakób Słomczyński, 78. Ludwik Kolof, 79. Krysztof Szultz, 80. Wilhelm Szultz, 81. Racz Gottfrid, 82. Marcin Sztyngest, 83. Daniel Jedliński, 84. Bogusław Einglichart, 85, Frydrych Binter, 86. Karol Lejdenfrost, 87. Dawid Gutman, 88. Frydrych Redlów, 89. Bogumił Szpald, 90. Gottfrid Klich, 91. Felix Krajda, 92. Łukasz Woźniak, 93. Samuel Macanke, 94. Frydrych Szultz, 95. Bogusław Kraft, 96. Józef Mentzel, 97. August Szultz, 98. Łukasz Gazycki, 99. Daniel Fendler, 100. Tomasz Guzycki.

F. Na kolonii Jasionna:
1. Jan Medyński, 2. Jan Kosiński. 3. Józef Magnuski, 4. Marcin Gejsler, 5. Jan Piochtak, 6. Ignacy Nowicki, 7. Józef Wartalski, 8. Maciej Wartalski, 9. August Albrecht, 10. Józef Entrycht, 11. Andrzej Hennig, 12. Hennig Mergel, 13. Piotr Wajt, 14. Gotlob Mantaj, 15. Marcin Joksz, 16. Józef Langer, 17. Wilhelm Biler, 18. Bogumił Joksz, 19. Daniel Elhmann, 20. Krystyan Nejmann 21. Jan Friedenberger, 22. Krysztof Kaus, 23. Wojciech Biedak, 24. Antoni Nowicki, 25. Wojciech Nowicki, 26. Jan Gejzler, 27. Frydrych Frankowski, 28. Ludwik Wietzke, 29. Michał Grams, 30. Wojciech Cimmermann, 31. Stanisław Cimmermann, 32. Daniel Frankowski, 33. August Jeszke, 34. Daniel Binder, 35. Bogumił Rosiński, 36. Jakób Prokopiński, 37. Franciszek Sztyller, 38. Mateusz Wartalski, 39. Jakób Tuzikiewicz, 40. Andrzéj Sempolski.

Jak niemniéj: 1. Proczyński Jakób w Łęgu pod Łaskiem, 2. Synagoga miasta Łasku, 3. Wojciech Mański, 4. Wojciech Gedel w Baryczy, 5. Antoni Wasiwicz na osadzie Kolumna, 6. Andrzéj Krauze, 7. Paweł Więckowski i 8. Edward Kühn, 9. Ludwik Magnuski z Wronowic, 10. Aniela Bielawska z huty Janowskiéj i Wysieradz, 11. Jan Riter Michał Jeszke, 12. Adam Wesoły w Woli Łaskiéj.

Czynszownicy niestali:
1. Stanisław Grabski na folwarku Łask, 2. Karól Teraszkiewicz na folwarku Wronowice, 3. Jan Szultz w Wiewiórczynie, 4. Józef Krysztofowicz w Orchowie, 5. Ignacy Nawrocki w Janowicach, 6. Fryderyk Szulc w Wiewiórczynie, 7. Starozakonny Mosiek Szmulowicz w mieście Łasku, 8. Daniel Rygert w Janowicach, 9. Jan Sieciński w Ostrowie, 10. Bartłomiej Skonieczny w Woli Łaskiej, 11. Tomasz Jagodziński w Krzuczu 12. Stanisław Kowalczyk w Poleszynie starym, 13. Piotr Pochocki i Franciszek Maciejewski.
Dzierżawcy Dóbr są następni:
Dobra Janowice z przyległościami dzierżawi Walenty Kęszycki za summę rs. 921 kop. 2.
Dobra Ostrów z przyległościami i Orchów, Maciej Szulmirski za summę rs. 968.
Dobra Wolą Łaską, Mateusz Bardzki za summę rs. 391 kop. 50, którym kontrakty z d. 24 Czerwca 1847 r. exspirują, zaś
Miasto i folwark Łask, wieś Barycz, Wesołkę, Wronowice, Wiewiórczyn z przyległościami i propinacyą w mieście Łasku i na wszystkich koloniach prócz Jasionny i Wysieradza dzierżawi Tomasz Kanigowski za summę rs. 4805 k. 75, pod nieustąpieniem z dóbr z powodu należących mu się pretensyi kontraktami urzędowemi zastrzeżonych.
Dobra Krzuca zostają w zastawnej posessyi Ansperty z Badeńskich Rogolińskiej w procencie od summy złp. 45000, która też dobra poddzierżawiła na lat 6 do 24 Czerwca 1850 r. Wincentemu Zaborowskiemu, nakoniec.
Dobra Poleszyn stary są również w zastawnej possessyi Antoniego Kurczewskiego w procencie od summy 52000 złp.
Porządki gruntowe w gorzelni na folwarku Łaskim:
1) Garniec miedziany z pokrywą i szrubą obejmujący garncy 201, 2) wąż do niego ważący funt. 180.
W browarze: 3) kilsztok do chłodzenia piwa, 4) kocioł miedziany obejmujący garncy 200, 5) kadzie dwie z których każda ma po dwie obręcze żelazne.
W młynie na Utracie: 1) kosze 2, 2) kamienie 4, 3) skrzynie 2, 4) pułskrzynki 2, 5) łubia 2, 6) obręczy żelaznych na wale 6, 7) na drugim wale takimże obręczy 4, 8) na dwóch cewiach obręczy żelaznych 4, 9) pytli starych 5, 10) żuberki 2, 11) cwierci 2, 12) garniec żelazny 1, 13) copów 4.
W foluszu: 1) na wale obręczy żelaznych 6, 2) kocioł miedziany do warzenia wody 3) stęporów 10, 4) copów 2.
Porządki od piły z Kolumny w miejscu której dziś exystuje okupna Amernia:
1) Jedna piła żelazna duża, 2) korba żelazna z copem takimże, 3) dwa сору grube a drugie dwa mniejsze od wała, 4) kółka drewniane z cywiem, na którym dwie obręcze i korba żelazna, 5) pasów żelaznych sztuk 19, 6) klorenków* sztuk 3.
Na wiatraku w Janowicach: kamieni do mielenia gruntowych dwa.
Zabudowania dworskie i wiejskie w akcie zajęcia szczegółowo opisane jest kilka murowanych, a wreszcie z drzewa budowane; bardzo mało w średnim a więcej w złym stanie zostają.
Akt zajęcia zwyz z daty powołany, w jednej kopii Kasprowi Bieńkowskiemu jako ustanowionemu Dozorcy, w drugiej Karólowi Kranas Burmistrzowi miasta Łasku, na ręce Maxymiliana Mazurowskiego Ławnika Kassyera, a w trzeciej Janowi Toczkiewiczowi Wójtowi gminy Łask, w czwartej Xiędzu Józefowi Kamińskiemu Wójtowi gminy Probostwa Łaskiego, w piątej Fabianowi Uziembło Pisarzowi Sądu Pokoju Ogu Szadkowskiego w d. 13 (25) Listopada r. 1844 wręczony, następnie w Kancellaryi Ziemiańskiej b. Gubernii Kaliskiej w księdze wieczystej dóbr majętności Łask z przyległościami w d. 17 (29) Listopada 1844 r. podany, a w księdze zaregestrowań Trybunału tutejszego w d. 4 (16) Grudnia 1844 r. wpisany został.
Warunki licytacyi i sprzedaży dobr tych wraz zbiorem objaśnien w biurze Pisarza Trybunału i u popierającego przedaż Patrona Jana Gowarzewskiego każden z interessentów przejrzeć może, podług których sprzedaż dóbr tych odbywać się będzie na audyencyi publicznej Tryb. Cyw. I. Instan: Gub. Warszawskiej w m. Kaliszu.
Pierwsze ogłoszenie warunków licytacyi i przedaży na audyencyi tegoż Trybunału w d. 16 (28) Lutego 1845 r. o godzinie 10 z rana nastąpiło, drugie w d. 2 (14) a trzecie w d. 16 (28) Marca t. r. 1845 odbyło się, gdzie popierający przedaż Edward Kręski za dobra Łask z wzelkiemi przyległościami złp. 990482 gr. 8, czyli rs. 148572 k. 34 podał, poczem termin do temczasowego dóbr tych przysądzenia na d. 15 (27) Maja 1845 r. na godzinę 10 z rana na audyencyi Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu oznaczony został. Przed tym terminem temczasowego przysądzenia zapadł na skutek wniosku incydentalnego Maryanny z Czołchańskich Tadeusza Rudnickiego żony czyli małżonków Rudnickich, Wiktoryi z Czołchańskich Łukasza Chmielińskiego żony czyli małż. Chmielińskich, Pelagii Heleny dwóch imion Domżalskiej i Zofii z Czołchańskich 1. voto Szautyrowej, 2. voto Leona Potockiego żony czyli małż. Potockich w Tryb. Cyw. Gub. Warsz: w Kaliszu w d. 12 (24) i 14 (26) Maja 1845 r. naprzeciw Extrahentowi subhastacyi wyrok, którym w samej sprawie zajęcie dóbr Łasku z przyległościami na rzecz Edwarda Kręskiego dopełnione a wywłaszczenie dóbr rzeczonych na celu mające zniesiono, i na skutek tego to wyroku nie przyszedł termin temczasowego przysądzenia na powyższy dzień oznaczony do skutku.
Na skutek założonej od wyroku tego appellacyi, zapadł znów w Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego d. 16 (28) Lipca 1846 r. między wzmiankowanemi stronami wyrok, którym wyrok Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu w dniach 12(24) 14 (26) Maja 1845 r. zapadły uchylono i dalszego popierania działań w drodze postępowania subhastacyi w przedmiocie sprzedaży dóbr Łasku dopuszczono, wyrok ten wydanym z stał z rygorem temczasowej exekucyi.
Nadmienić jednak wypada, że przy wprowadzeniu sprawy w Sądzie Appellacyjnym Obrońca Extrahenta Edwarda Kręskiego wieś Wierzchy z pod sprzedaży wyłączyć zadeklarował, po wręczeniu Owego ostatniego wyroku w Sądzie Appellacyjnym zapadłego a d. 8 (20) Sierpnia r. b . stronom interessowanym, wydał Tryb. Cyw. Gubernii Warszawskiej w Kaliszu na illacyą Edwarda Kręskiego w d. 13 (25) Sierpnia 1846 r. wyrok którym do temczasowego przysądzenia dóbr Łasku w drodze przymuszonego wywłaszczenia termin na d. 1 (13) Października r. 1846 oznaczono.
W skutek więc tego wyroku Tryb: Cyw. Gub. Warsz: w Kaliszu z illacyi zapadłego, oznacza się niniejszem termin do temczasowego przysądzenia dóbr Łasku w drodze przymuszonego wywłaszczenia na przedaż wystawionych na d. 1 (13) Października r. 1846 na godzinę 10 z rana na audyencyi Ps. Tryb. Cyw. I . Jnst. Gub. Warsz: w Kaliszu, w temze mieście Kaliszu w Pałacu Sądowym przy ulicy Józefina sytuowanym posiedzenie swe odbywającego, odbyć się mający.
Powtarza się że extrahent subhastacyi Edward Kręski podaje za te dobra złp. 990482 gr. 8, czyli rs. 148572 k. 34 w List. Zast. z właściwemi kuponami. W końcu nadmienią się, że odtąd działać będzie w miejscu dotychczas popierającego postępowanie subhastacyjne Jana Gowarzewskiego, Karól Rózdejczer Patron przy Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu i że Extrachent subhastacyi Edward Kręski u tegoż Patrona Karola Rozdejczer w Kaliszu z Urzędu zamieszkałego obiera sobie zamieszkanie.
Nareszcie czyni się i ten dodatek, że extrachent subhastacyi Edward Kręski przestawszy być Administratorem dóbr Łasku na mocy wyroku w IX. Departamencie Rządzącego Senatu w dniach 3 (15) 4 (16) 7 (19) 8 (20) Maja 1846 zapadłego, przeniósł swe mieszkanie do dziedzicznych dóbr Masłowice w Ogu Wieluńskim położonych.
W terminie temczasowego przysądzenia dóbr Łask z przyległościami Karolowi Rozdejczer Patronowi za summę rs. 148573 w gotowiźnie temczasowie przysądzone zostały, a termin do ostatecznego przysądzenia onych na d. 14 (26) Listopada r.1846 godzinę 10 z rana na audyencyi Trybunału tutejszego oznaczono.
Termin powyższy do ostatecznego przysądzenia dóbr Łasku na d. 14 (26) Listopada 1846 r. oznaczony, niemógł przyjść do skutku dla następnych sporów:
1. Że wyrokiem Rządzącego Senatu d. 28 Września (10 Października) 1846 r. zapadłym odebranym został, wyrokowi Sądu Appellacyjnego d. 16 (28) Lipca 1846 r. wydanemu rygor temczasowej exekucyi.
2. Że Rządzący Senat Wyrokiem dopiero w d. 25 i 27 Listopada (7 i 9 Grudnia) 1846 zapadłym wyrok Sądu Appellacyjnego d. 16 (28) Lipca 1846 r. wydany w ten sposób zmienił, iż zajęcie nа przymuszone wywłaszczenie dóbr Łasku aktem Komornika Rojek w d. 2 (14) Października 1844 r. rozpoczęte, a w d. 2 (14) Listopada t. r. ukończone, na rzecz Edwarda Kręskiego dopełnione, jedynie co do wsi Wierzchy unieważnił, z resztą wyrok Sądu Appellacyjnego zatwierdził.
3. Że z powodu wniesionego przez Maryannę z Czołchańskich Rudnicką, Zofią z Czołchańskich Potocką, Wiktoryą z Czołchańskich Chmielińską i Pelagią Domżalską w terminie temczasowego przysądzenia sporu incydentalnego, który wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu przed samem odbyciem d. 1 (13) Października 1846 terminu temczasowego przysądzenia został oddalonym, Sąd Appellacyjny Królestwa Polskiego wyrokiem d. 29 Października (10 Listopada) 1846 r. zapadłym wyrok Trybunału Kaliskiego w terminie temczasowego przysądzenia wydany uchylił, a tem samem odbycie przygotowawczego przysądzenia dóbr Łasku za nieważne uznał i dalsze popieranie przymuszonego wywłaszczenia tychże dóbr aż do skutku skargi przez wyżej wzmiankowane SSorki niegdy Piotra Czołchańskiego od wyroku Sądu Appellacyjnego z d. 16 (28*) Lipca 1846 przed Rządzący Senat wyniesionej wstrzymał.
4. Że nareszcie dopiero Wyrokiem Rządzącego Senatu dnia 15 (27) Kwietnia 1847 r. wydanym uchylonym został Wyrok Sądu Appellacyjnego z d. 29 Października (10 Listopada,) 1846 r. a potwierdzonym wyrok Tryb. Cyw. Gub. Warsz, w Kaliszu z d. 1 (13) Paź. 1846 r. to jest odbycie terminu temczasowego przysądzenia w swej mocy utrzymanem.
Po takich tedy wyrokach i uprzątnięciu wszelkich przeszkód wyznaczony został wyrokiem Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu; dnia 15 (27) Maja 1847 r. z illacyi zapadłym terminu do ostatecznego przysądzenia na d. 27 Czerwca (9 Lipca) 1847 r.
W końcu czyni się wyraźna wzmianka, że Wierzchy, jako wyjęte z pod zajęcia, nie będą należały do licytować się mających przyległości dóbr Łasku; a prócz tego że w posiadaniu dzierżawnem folwarku Łask z dworem zwanym Zamek, folwarku Barycz i Wiewiorczyn, z czynszami daninami i osepami od samych włościan рrzуpadającemi z propinacyą w M. Łasku oberżą przed kościołem propinacyą na Kolumnie, Anielinie, Utracie, Rokitnicy, Teodorach i Maurycy, znajduje się na teraz Ludwik Lipowski z mocy kontratku d. 20 Czerwce (2 Lipca) 1844 r. między Józefem Szaniawskim w imieniu własném, jako opiekunem nieletnich Domżalskich i pełnomocnikiem niektórych sukcessorów po niegdy Piotrze Czołchańskim przed Rejntem Okręgu Szadkowskiego Szczawińskim zeznanym do Sgo Jana Chrzciciela 1847 r. prolongowanego, do Sgo Jana Chrzciciela 1849 r. kontraktem między temiż osobami w d. 25 Listopada (…* Grudnia) 1844 r. przed Pisarzem Aktowym Królestwa Polskiego Tomaszem Rudnickim zeznanym, że nareszcie wyexmitowani z dobr Łasku łącznie z byłym administratorem Edwardem Kręskim w końcu miesiąca Lipca 1846 r. dzierżawcy Walenty Kęszycki, Maciej Sulmierski, Mateusz Bardzki i Tomasz Kanigowski dotąd służących im dzierżaw na powrót nie objęli.
Licytacya rozpocznie się od summy rs. 148673.
Dnia 21 Сzerwca (9 Lipca) 1847 r. nie przyszedł termin ostatecznego przysądzenia do skutku z przyczyny, że wyrokiem d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1847 r. w Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego zapadłym, nakazano sporządzenie taksy dóbr Łasku. Wyrok ów Sądu Appellacyjnego takiej tylko uległ zmianie, iż wyrokiem IX. Departamentu Radzącego Senatu z d. 13 (25) Października 1847 r. relacyą biegłych na to naznaczono ,,czy rewizja taksy w r. 1824 sporządzona, odpowiada obecnemu stanowi rzeczy i czy wartość dóbr w tej rewizyi wynaleziona jest obecnie wyższą?” .
Podług relacyi tej przez biegłych Franciszka Kosińskiego, Тоmaszа Borzędzkiego i Władysława Suchorskiego, w r. 1849 wygotowanej i do biura Pisarza Tryb. Cyw. Gub. Warszawskiej w Kaliszu złożonej, wynosi wartość dóbr Łasku z przyległościami z wyłączeniem wsi Wierzchów rs. 230006 k. 18 rozpocznie się więc licytacya od summy rs. 153337 czyli złotych polskich 1,022246 groszy 20.
Od Sgo Jana Chrzciciela 1849 r. do Sgo Jana Chrzciciela 1852 r. wydzierżawione zostały dobra Łask z przyległościami przez Towarzystwo Kredytowe Waleryanowi Zagrodzkiemu, a ten poddzierżawił je w oddziałach różnym osobom.
Wyrokiem dnia 11 (23) Maja 1850 r. w Trybunale Cywilnym Gubernii Warszawskiej w Kaliszu z illacyi zapadłym, wyznaczony został termin do ostatecznego przysądzenia na d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. o godzinie 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Przed terminem do ostatecznego przysądzenia na d. 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. naznaczonym, wystąpili małżon. Rudniccy Potoccy, małż. Chmielińscy i Pelagia Domżalska na przeciw Edwardowi Kręskiemu z dwoma sporami incydentalnemi, a mianowicie z pierwszym o unieważnienie postępowania subhastacyjnego, po terminie temczasowego przysądzenia dokonanego, tudzież o uchylenie sporządzonej taxy i nakazanie nowej, zaś z drugim o wstrzymanie odbycia terminu ostatecznego przysądzenia aż do prawomocnego rozsądzenia sporów o taxę zachodzących.
Co do pierwszego oddaleni zostali w zupełności Incydentalnie skarżący wyrokami trybunału Kaliskiego daty 7 (19) 8 (20) Сzerwcа 1850 r. Sądu Appellacyjnego daty 14 (26) 16 (28) Czerwca 1851 r. i Rządzącego Senatu Departamentu IX. daty 29 Stycznia (10 Lutego) 30 Stycznia (11 Lutego) 1852 r. tak iż obecnie pod względem zasady do odbycia licytacyi w terminie ostatecznego przy sądzenia rzecz stanowczo i ostatecznie jest rozstrzygniętą, a co do drugiego oddalono w prawdzie również incydentalnie skarżących wyrokiem Trybunału Kaliskiego daty 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. lecz wyrokiem Sądu Appellacyjnego daty 15 (27) Czerwca 1881 r. uchylono ów wyrok Trybunału Kaliskiego i postanowiono, że ostateczne przysądzenie dóbr Łasku przed rozsądzeniem sprawy o detaxacyą dóbr miejsca mieć niemoże.
Lubo więc Edwardowi Kręskiemu służyłoby jeszcze prawo odwołania się do wyroku Sądu Appellacyjnego daty 15 (27) Czerwca r. 1851 do Rządzącego Senatu i domaganie się aby wyrok Trybunału Kaliskiego daty 23 Czerwca (5 Lipca) 1850 r. zasądzający mu dobra Łask z wszelkiemi przyległościami za summę 166000 rs. ostatecznie na własność w swej mocy był utrzymanym: przecież postanowił Edward Kręski poprzestać na owym wyroku Sądu Appellacyjnego i postarać się o nowу termin do odbycia ostatecznego przysądzenia. Wyrokiem tedy dnia 30 Kwietnia (12 Maja) 1852 r. w Trybunale Kaliskim z illacyi zapadłym, wyznaczony został termin do ostatecznego przysądzenia dóbr Łasku z wszelkiemi przyległościami i przynależytościami na d. 18 (30) Czerwca 1852 r: o godzinie 10 z rana w miejscu zwykłych posiedzeń Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Kaliszu.
Kalisz d. 30 Kwietnia (12 Maja) 1852 r.
Wojciech Śliwiński.

*nieczytelne
Dziennik Powszechny 1861 nr 1

(N. D. 4205) Sąd Policji Poprawczej Powiatu Piotrkowskiego. Zapozywa niniejszem Fryderyka Bettycher... posiadacza folwarku Anielin w Gminie Łask, w Okręgu Szadkowskim położonego, obecnie z pobytu niewiadomego, aby się w ciągu dni 30 od daty niniejszego zapozwu licząc w Sądzie tutejszym stawił, lub o miejscu teraźniejszejszego swego zamieszkania doniósł a to pod skutkami prawa. Piotrków d. 25 Sierpnia (6 Września) 1861 Sędzia Prezydujący, Asesor Kolegjalny, Chmieleński.

Tydzień Piotrkowski 1888 nr. 15

Wieś Anielin wchodząca w skład dotychczasowej parafii Borszewickiej, obec­nie została przyłączona do parafii Łaskiej.

Kurjer Warszawski 1899 nr 339

Podpalenie. We wsi Anielin, w pow. łaskim, zgorzał dom mieszkalny i dwa budynki Aleksandra Turskiego, (...)Przyczyną tych pożarów było podpalenie. 

Godzina Polski 1917 nr 257

Z okolicy.
Łask.
Zuchwały napad rabunkowy.
W nocy z piątku na sobotę we wsi Anielin gminy i pow. łaskiego trzech uzbrojonych bandytów napadło na mieszkanie Adolfa Buslera i zażądało wydania pieniędzy. Gdy napadnięty tłómaczył się, że ich nie posiada, bandyci poczęli plądrować mieszkanie, rewidując szafy, łóżka i t. p. Wówczas Busler, wraz z żoną, synem i córką, poczęli stawiać opór, jednakże bandyci rzucili się na nich i tak dotkliwie pobili, że napadnięci, ciężko ranni, padli nieprzytomni, zalani krwią. Następnie bandyci zrabowali znalezione w łóżku 1200 rb. i kilka przedmiotów wartościowych, poczem zbiegli.
O napadzie dowiedziano się dopiero nazajutrz, kiedy sąsiedzi weszli do mieszkania Buslerów.
Zawiadomiono natychmiast władzę śledczą, która przybyła na miejsce i poczyniła kroki, celem wykrycia sprawców napadu
Ciężko ranioną rodzinę Buslerów odwieziono do szpitala. Stan Adolfa Buslera jest bardzo ciężki i grozi mu utrata życia, zaś stan żony, córki i syna nie jest niebezpieczny.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 67

Sąd okręgowy w Łodzi, wydz. karny na zasadzie art. 846 i 847 U. P. K., poszukuje mieszkańca Łodzi, Walentego Michalskiego, syna Adama i Antoniny, lat 44, urodzonego we wsi Anielin, gm. Utrata, pow. Łaskiego — ostatnio zamieszkałego w Łodzi (ul. Brzezińska 130), polaka, żonatego, robotnika, — postawionego w stan oskarżenia z art. 2 dekr. z d. 30.1. 1919 r. i ukrywającego się.
Rysopis poszukiwanego nieznany.

Każdy, posiadający wiadomość o miejscu pobytu poszukiwanego, obowiązany jest wskazać je policji, a władze policyjne obowiązane są odesłać zatrzymanego do więzienia w Łodzi, przy ul. Milsza, do dyspozycji sądu okręgowego m. Łodzi.

Rozwój 1922 nr 186

Z sądów.
O podpalenie.
(p) W nocy na 24 luty 22 r. w Anielinie gm. Łask między godz. 22 a 23 zapaliła się stodoła, należąca do Michała Janiaka, Szkoda zrządzona podpaleniem była znaczną.
Ponieważ w przeddzień pożaru było zajśćie między Janiakiem a Bączkowskim przyczem obydwaj się bardzo pokłócili, Bączkowski mając urazę do J. groził mu podpaleniem, przeto padło podejrzenie na B. jako na sprawcę pożaru. Za spaloną stodołą znaleziono ślady odcisków, prowadzących do domu B. a po porównaniu tych śladów z butami B. ustalono, że rozmiarami w zupełności odpowiadają butom.
Bączkowski oskarżony z art. 562 K. K. nie przyznał się do winy.
Przewód sądowy stwierdził, że ślady nóg odciśnięte zgadzały się z butem oskarżonego.
Sąd skazał B. na 2 lata ciężkiego więzienia z pozbawieniem praw.

Gazeta Świąteczna 1924 nr 2263

Józef Szewczyk, syn Wojciecha i Marjanny z Molendów urodzony w Kopyśnicy, zamieszkały w Anielinie, w gminie i powiecie łaskim; Aleksander Michalak (tenże Michalski), syn Szczepana i Łucji z Zielińskich, urodzony w Poprytnicy, zamieszkały we wsi Anielinie, w gminie i powiecie łaskim, i Jan Jakóbczak, syn Józefa i Józefy z Malinowskich, urodzony i zamieszkały we wsi Maurycy w powiecie łaskim, powołani do wojska rossyjskiego w 1914 r., nie wrócili. Gdyby kto posiadał o nich jakiekolwiek wiadomości, proszony jest o przesłanie ich Ks. Proboszczowi parafji Łasku (poczta Łask). Koszta będą zwrócony.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1926 nr 14

Na zasadzie postanowienia Województwa z dnia 17.11 1926 r. L. B. P. 1356/2, wciągnięto do rejestru Stowarzyszeń i Związków Nr. 1209, „Kółko Rolnicze" w Anichinie, pow. Łaskiego.

Gazeta Pabianicka 1926 nr. 26

Bandyci pod Łaskiem.
W niedzielę ubiegłą około godz. 12 w nocy niewykryci dotąd sprawcy dokonali napadu rabun­kowego na Jana Bruka, zamiesz­kałego we wsi Anielin, położonej zaledwie o 4 kilometry od Łasku.
Bruk miał w tych dniach otrzy­mać znaczniejszą kwotę pieniędzy, z czem też nie krył się zupełnie.
Wczoraj rano wyszedł do Łasku za interesem handlowym i dopiero o północy wracał do domu. Kiedy wieśniak przechodził przez mały zagajnik, położony tuż pod Anielinem, zaskoczyło mu drogę trzech uzbrojonych drabów, z których jeden posiadał rewolwer. Doma­gali się od Bruka pieniędzy, a kiedy im odmówił i jednego ze zbirów uderzył laską, bandyci rzucili się na niego i rękojeściami noży oraz rewolweru pobili do utraty przytomności, poczem zra­bowali mu portfel, zawierający 400 złotych gotówki, weksle na sumę 850 złotych oraz dokumenty osobiste i zbiegli w kierunku Łasku.
Po powrocie do przytomności Bruk z trudem dowlókł się do Anielina i powiadomił o napadzie policję. Za zbiegłymi opryszkami wszczęto energiczny pościg, który, po pozostawionych przez bandy­tów śladach, doprowadził do szosy łaskiej i tam dalsze ślady zniknęły. Pościg, bez pożądanego rezultatu, przerwano nad ranem.
Dalsze poszukiwania za odszu­kaniem bandytów trwają.

Rozwój 1928 nr 45

PRAWO I SĄD
Mścicielki własnych krzywd
przed obliczem sprawiedliwości
BOHATERKI STRASZNEGO DRAMATU ZOSTAŁY PRZEZ SĄD SKAZANE.
Sąd Okręgowy rozpatrywał w dniu wczorajszym przy drzwiach zamkniętych sprawę drastycznego przestępstwa popełnionego we wsi Anielin pow. Łaskiego, przez Stanisławę Owczarek i córkę jej, Antoninę Owczarek, które w dniu 5 września ub. r. pozbawiły 50-letniego Pawła Owczarka (męża i ojca oskarżonych) genitalji przez obcięcie nożem.
Jak wynika z przewodu sądowego, Paweł Ow. był w pożyciu małżeńskiem niemożliwy, z żoną nie żył, mieszkał nawet w innej wsi. O. żył z kochanką, która go następnie porzuciła, przeszedł do innej, którą sam porzucił, a wreszcie zszedł się z rodziną i w czerwcu 1927 roku zamieszkali wspólnie. Jednak już w miesiąc później Owczarek zaczął maltretować obie kobiety, niejednokrotnie wyrzucał je z domu na noc, przyczem interwenjować musiał sołtys. Wreszcie 1 września ub. r. Owczarek pobił strasznie obie kobiety, które w cztery dni później, mszcząc się za doznawane ustawicznie krzywdy i znęcanie się dokonały strasznego przestępstwa.
Owczarek leczył się następnie przez 4-y tygodnie i groziła mu utrata życia.
Sąd uznał obie oskarżone winnemi do konania ciężkiego uszkodzenia ciała i skazał Stanisławę Owczarek, lat 44, na 3 lata ciężkiego więzienia. Antoninę O. lat 23, na 1 r. więzienia, obie z pozbawieniem praw. (p)

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 23

Wydział hipoteczny w Łasku obwieszcza, że niżej wymienione nieru­chomości wywołane zostały do pierwiastkowych regulacyj hipotek:
na dzień 28 czerwca 1930 roku
2) osada włościańska we wsi Anielin, gminy Łask, zapisana do tabeli pod Nr. 48, składająca się z gruntu ukazowego i zaserwitutowego, położo­nego w trzech działach o obszarze 4 ha 2827 mtr. kw., mająca stanowić własność Andrzeja i Antoniny małżonków Kaczmarek.
Osoby interesowane winny zgłosić się w oznaczonych terminach z prawami swojemi w kancelarji wydziału hipotecznego w Łasku, pod skutkami prekluzji.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 102

Komornik sądu powiatowego w Łodzi, XVII rewiru, Alojzy Gał­czyński, urzędujący w m. Łodzi, przy ul. Mielczarskiego Nr. 14, obwie­szcza, że w dniu 3 kwietnia 1931 roku, od godz. 10 rano, odbędzie się sali posiedzeń sądu okręgowego w Łodzi, przy Placu Dąbrowskiego Nr. 5, na żądanie Andrzeja Kaczmarka i Anny Mądrachowskiej sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomego majątku, położonego we wsi Anielin, gm. Łask, powiatu łaskiego, województwa łódzkiego, stanowiącego wła­sność Andrzeja i Antoniny małż. Klat.
Nieruchomość ta składa się z części osady włościańskiej, zapisanej w tabeli likw. pod Nr. 43, o powierzchni 6 morg. 257 pręt. ziemi, w dwóch działkach, oraz domu mieszkalnego, drewnianego, parterowego, kryte­go słomą, szczegółowo wymienionych w opisie z dnia 29 sierpnia 1930 r.
Powyższa nieruchomość w zastawie nie znajduje się, zostanie sprze­dana w całości, nie posiada księgi hipotecznej oraz obciążona jest zale­głemi podatkami gminnemi w kwocie 38 zł. 93 gr.
Sprzedaż rozpocznie się od ceny szacunkowej 2.500 zł., a zamie­rzający wziąć udział w licytacji obowiązany jest złożyć wadjum w kwo­cie 250 złotych.
Akta sprawy licytacyjnej mogą być przejrzane w kancelarji II wy­działu cywilnego sądu okręgowego w Łodzi.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1931 nr 7

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO ŁASKIEGO
z dnia 28. II. 1931 r. L. APH. 13
o kolejności osób obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli.
Na podstawie §§ 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29.VII. 1930 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Robót Publicznych o obowiązku dostarczenia jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju samochodów, motocykli i rowerów (Dz. Ust. R. P. Nr. 58, poz. 470), podaję poniżej do powszechnej wiadomości, celem zapewnienia kolejności i równomierności przy powoływaniu do świadczeń listę kolejności osób powiatu łaskiego, obowiązanych do dostarczenia samochodów i motocykli w roku 1931.
99. Karczewski Bolesław, m. zam. i postoju pojazdu: wieś Anielin, gm. Łask, sam. osob., 4 osob., ŁD. 80320. Nr. ewid. 240.
W ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia listy kolejności w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim osoby zainteresowane mogą wnosić do Starostwa Powiatowego Łaskiego uzasadnione reklamacje, w razie uwzględnienia której poprawiona zostanie odpowiednio lista kolejności, co jednak nie wstrzymuje wejścia w życie tejże listy kolejności z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Starosta Powiatowy:
(-) Wallas Jan.


Obwieszczenia Publiczne 1931 nr 38

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. oraz zgodnie z decyzją z dnia 22 kwietnia 1929 r., obwieszcza, że na skutek podania Olgi Jerke, zamieszkałej w Łasku, przy ul. Kilińskiego Nr. 66, wdrożone zostało postępowanie, celem uznania Adolfa Jerkego za zmarłego i, z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Adolfa Jerke, męża petentki, syna Krystjana i Anny-Rozyny z Puschów, uro­dzonego we wsi Anielinie, gm. Łask, pow. łaskiego w d. 26 lipca 1886 r., ostatnio zamieszkałego w Łasku, obecnie powołanego w r. 1914 w szere­gi armji rosyjskiej, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kance­larji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. PI. Dą­browskiego Nr. 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszyst­kich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Adolfa Jerkego posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy. (Z. 77/31).


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 20

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 28 września 1933 r. L. SA. II. 12/13/33.
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu łaskiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinij rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 15 września 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
IX. Obszar gminy wiejskiej Łask dzieli się na gromady:
1. Anielin, obejmującą wieś Anielin.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łaskiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
(—) Hauke-Nowa
Wojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1934 nr 57

Wydział I cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oaz zgodnie z decyzją z dnia 4 maja 1934 roku ogłasza, że na skutek podania Karola, Ferdynanda i Henryka braci Zychów — zamieszkałych w Pabjanicach, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Juljusza Zycha (Zicha) za zmarłego i z mocy art. 1777-3 U. P. C. wzywa tegoż Juljusza Zycha — brata petentów, a syna Fryderyka i Karoliny, ur. Tonn, urodzonego w Anielinie, gm. Łask, pow. łaskiego w dniu 28 listopada 1885 roku, ostatnio zamieszkałego w Pabjanicach, który w roku 1905 wyjechał do Niemiec, obecnie niewiadomego z miej­sca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym od daty opublikowania ni­niejszego stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Plac. Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.
Nadto I wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Juljusza Zycha posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie, do sprawy Nr. Co. 238/34.

Obwieszczenia Publiczne 1939 nr 51

Wydział I Cywilny Sądu Okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C. ogłasza, że na skutek podania Pawła Łęckiego, zamieszka­łego w Pabianicach przy ul. Toruńskiej nr 12, wszczęte zostało postępowanie celem uznania Józefa Łęckiego za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C. wzywa tegoż Józefa Łęckiego, petent, a syna Wojciecha i Anny z domu Łęckiej, uro­dzonego w Anielinie, gm. Utrata, pow. łaskiego, w dniu 15 stycznia 1890 roku, ostatnio zamiesz­kałego w Anielinie, gm. Utrata, pow. łaskiego, który w roku 1914 został powołany do wojska, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w termi­nie 6 miesięcznym, od daty opublikowania ni­niejszego, stawił się w kancelarii Wydziału Cy­wilnego Sądu Okręgowego w Łodzi, przy ul. Plac Dąbrowskiego 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto I Wydział Cywilny Sądu Okręgowe­go w Łodzi wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Józefa Łęckiego po­siadają wiadomości, by o znanych sobie faktach zawiadomili Sąd najpóźniej w oznaczonym wy­żej terminie do sprawy nr Co. 528/34.

Dziennik Łódzki 1951 nr 190

Dołożymy wszystkich starań by na naszych wąskich zagonach żniwa wypadły jak najlepiej — mówią chłopi z Wiewiórczyna.
Gdy świeci słońce, tyle śród pól srebrno-złocistych i blasków, że od patrzenia aż bolą oczy. To łany żyta przybrały się w taką przedżniwną, ...niącą* szatęPo wsiach słychać charakterystyczny stukot młotków o kowadełka.
Klepanie kos — to znak, że jutro — pojutrze ruszą na pola żniwiarze.
W GROMADZIE WIEWIÓRCZYN PACHNIE ŚWIEŻYM CHLEBEM.
Od piekarni GS w Utracie biegnie przez las to chłopiec, [to] dziewczynka z dużym bochnem ciepłego jeszcze chleba.
-To na żniwa — mówi Eugenia Trzcińska, sołtys gromady, którą zastałem nad stolnicą przy wałkowaniu ciasta na kluski. Trzecińska od stycznia br. funkcję sołtysa objęła po zmarłym mężu. Na utrzymaniu ma sześcioro dzieci, z których najstarsze liczy 16 lat [a] najmłodsze półtora roku.
-To na żniwa chleb — mówią Michał Kłos i Stanisław [U]bych, którzy w ramach pomocy sąsiedzkiej zobowiązali się dać pomoc oraz sprzężaj konny do kosiarki na żniwa [dla] wdowy Trzcińskiej.
Średniaków, braci Feliksa [i] Kazimierza Felcenloben, których pra-pradziad był osiadłym w Polsce Alzatczykiem, zastałem w stodole przy pogawędce nad wymłóconym już rzepakiem.
-Udał się nad podziw — mówi starszy brat — tylko że słodyszek nie dopuścił do wyrośnięcia wszystkich strąków. Zanim żeśmy go wyłapali, już zdążył uszkodzić część dolnych kwiatów. No, ale i tak z tych zakontraktowanych arów będzie ponad kwintal ziarna.
-A jak u was ze żniwami?
-ZACZYNAMY W SOBOTĘ kosami, bo na naszych polach pokrajanych w zagony i bruzdy żniwiarka nie da rady. Ale mamy nadzieję, że i tak w 3—4 dni i na naszych rżyskach będą stały mendle. Zaraz też zabierzemy się do podorywek i siania poplonów. Prasa ma rację i radio dobrze czyni, że przypomina nam chłopom o terminach gospodarskich. Ja i brat cieszymy się, że już zostały uruchomione te wielkie fabryki nawozów sztucznych i że w przyszłym roku tych nawozów dostaniemy więcej.
Józef Witusik, Antoni Kłos, Jan Krata czy którykolwiek z chłopów gromady Wiewiórczyn zgodnie oświadczają, że żniwa odbędą się u nich sprawnie i szybko.
-TEN NASZ „GEESIK SŁABO SKLEPY ZAOPATRUJE.
Za mało sprowadza tłuszczów i cukru — mówi Florentyna Grygier z sąsiedniej gromady Wydrzyn. — Kiedy nie wstąpić do sklepu, to zawsze mówią — brakło. A przecież żniwiarze muszą jeść z omastą.
I napić się kawy albo herbaty z cukrem a nie gorzkiej.
Wiceprzewodniczący GRN Wiewiórczyn. Władysław Kwieciński, jest przeświadczony, że we wszystkich 19 gromadach należących do gminy, pomoc sąsiedzka będzie funkcjonować bez zarzutu. Zapewniali go o tym sotłysi i gromadzcy mężowie zaufania na naradzie w dniu 9 lipca.

— Jeśli u nas w gminie ogół docenił ważność Narodowej Pożyczki, jeśli subskrypcja wyniosła ponad 30 tys. złotych i jeśli do 5 lipca pierwsza rata została wpłacona w 100 proc. — motywował swe oświadczenie wiceprzewodniczący GRN — to i pomoc sąsiedzka nie zawiedzie. Zresztą gotowość naszych chłopów do ważnych i pożytecznych prac potwierdza podjęty Czyn Lipcowy. Wszystkie gromady zobowiązały się oczyścić po 300 m rowów melioracyjnych i zobowiązanie już wykonały. Gromada Anielin przekroczyła nawet swoje zobowiązanie o blisko 200 proc. (C. M.) 

*nieczytelny tekst, przypis autora bloga

Dziennik Łódzki 1951 nr 287

2 tuczniki ponad plan
dostarczył radny Jaskułowski
Radny gm. Łask, Dyonizy Jaskułowski, zamieszkały w gr. Anielin, pomagając gminnym aktywistom w pracy uświadamiającej, tak koniecznej przy wypełnianiu przez wieś obowiązków wobec państwa i klasy robotniczej — zaczął przede wszystkim od zrewidowania własnego stanowiska.
-Cóż będą znaczyły słowa zachęty — rzekł do żony — jeśli my będziemy zalegali z podatkami i odstawą? Przecież wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi.
-Racja, najpiękniejsze nawet słowa nic nie znaczą, gdy nie popiera ich przykład — orzekła żona.
I do 24 października Jaskułowscy, gospodarujący na 6 ha wywiązali się w 100 proc. z uregulowania podatku gruntowego oraz z odstawy zboża i ziemniaków. Poza tym na gminnym spędzie sprzedali w różnych terminach bież. roku 6 tuczników, czyli o 2 więcej niż zakontraktowali.
Przykład radnego podziałał zachęcająco na jego bliższych i dalszych sąsiadów. W gr. Anielin ruszyli na punkt skupu ziemiopłodów również najbardziej opieszali chłopi.
Złym natomiast przykładem przyświeca w gromadzie Wronowice, radny Antoni Świegocki, który do 28 października nie tylko nie wywiązał się z obowiązku odstawy zboża i ziemniaków, ale nie wpłacił jeszcze ani złotówki na poczet podatku gruntowego, mimo że czerpie dochody tak ze swego gospodarstwa, jak i z pracy w mleczarni.
Nic też dziwnego, że gr. Wronowice, zapatrzona w radnego wlecze się w ogonie gromad gm. Łask.
(Opracowane na podstawie listu korespondenta L. Bednarczyka).

(c. m.)

Dziennik Łódzki 1962 nr 291

POŻAR W POW. ŁASKIM
W Anielinie (pow. Łask) wybuchł pożar w zabudowaniach St. Wartalskiego. Spłonęła stodoła i obora wraz z inwentarzem żywym, straty sięgają ok. 40 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1964 nr 301

Kronika milicyjna
W Pabianicach został ujęty przez funkcjonariuszy MO Kazimierz Adamczyk, zam. w Anielinie pow. Łask przy którym znaleziono 46 m tkaniny stylonowej. Podczas rewizji w domu wykryto dalszych 98 m kradzionego materiału. Adamczyk skradł tkaninę ze Spółdzielni „Jedność", gdzie pracował jako palacz.

Dziennik Łódzki 1970 nr 286

W Anielinie pow. Łask spłoszony przez samochód koń wywrócił wóz. Woźnica doznał obrażeń ciała.

Dziennik Łódzki 1971 nr 129

W Anielinie pow. Łask, jadący motocyklem Henryk Szymczak na skutek nadużycia alkoholu wpadł do rowu. Kierowca doznał obrażeń i przebywa w szpitalu.

Dziennik Łódzki 1973 nr 59

Spłonęła stodoła i część budynku mieszkalnego w gospodarstwie indywidualnym we wsi Anielin pow. Łask należącym do Jana S. Straty ok. 30 tys. zł.

Dziennik Łódzki 1974 nr 233

Godz. 13.30 w Anielinie pow. Łask. W czasie wyprzedzania prowadzony przez Jerzego B. z Łodzi "Żuk" wpadł w poślizg i stoczył się do rowu. Ofiar w ludziach na szczęście nie było. Straty 10 tys. zł.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza