-->

środa, 17 kwietnia 2013

Borzysko

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.
Borzysko, województwo Kaliskie, obwód Sieradzki, powiat Szadkowski, parafia Strońsko, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 9, odległość od miasta obwodowego 2.

Spis 1925 r.
Borzysko, kol., pow. sieradzki, gm. Bogumiłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3 (w tem 1 budynek niezamieszkały). Ludność ogółem: 9. Mężczyzn 2, kobiet 7. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 9. Podało narodowość: polską 9.

1992 r.

 Ziemia Sieradzka 1930 październik

Kradzież. W dn. 19 września 1930 r. około g. 3—4 nad ranem jacyś niezn. sprawcy dostali się, do mieszkania Ant. Czupryniaka, zam. w kol. Borzysko, gm. Bogumiłów, skąd skradli no szkodę tegoż Czupryniaka różnych rzeczy na sumę 456 zł. Dochodzenie w toku.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
1. Bobrowniki, obejmującą: wieś Bobrowniki, kolonję Bobrowniki, kolonję Borzysko-Chojne, kolonję Chuba-Chojne.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza