-->

środa, 17 kwietnia 2013

Borzewisko

Słownik Geograficzny:
Borzewisko, pow. sieradzki, gm. Bogumiłów, par. Chojne, odległa od Sieradza w. 10; rozległości mórg 532 w posiadaniu włościan, ludności 204, wyz. katolickiego; wiatrak produkuję rocznie 500 korcy mąki, gospodarstwa zamożne.

Spis 1925 r.
Borzewisko, kol., pow. sieradzki, gm. Bogumiłów. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 30. Ludność ogółem: 215. Mężczyzn 115, kobiet 100. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 214, prawosławnego 1. Podało narodowość: polską 214, białorusińską 1.

Wikipedia:
Borzewisko – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Sieradz.
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.

1992 r.

Dziennik Warszawski 1871 nr 11

Wzywa Klemensa Pingot lat 22 mającego katolika, wyrobnika ze wsi Bożewisko Gminy Bogumiłów Powiatu Łaskiego, obecnie niewiadomego z miejsca swego pobytu, aby w ciągu dni 30 stawił się w Sądzie tutejszym, lub doniósł o terazniejszem miejscu zamieszkania, w przeciwnym razie postąpionem będzie podług prawa.
Petrokow d. 1 (13) Stycznia 1871 r.
Sędzia Prezydujący, J. Walewski.Kaliszanin 1880 nr. 35

W d. 17 t. m. w kolonji Borzewisko, pow. sieradzkim, z niewiadomej przyczyny wynikł pożar zniszczył dom należący do włościanina Gołuchowskiego, ubezpieczony na 150 rs.

Gazeta Świąteczna 1889 nr. 426

Znowu wypadek z bronią. Wydarzył się on téj zimy we wsi Borzewisku, w parafji Chojnach, gub. Kaliskiej. Teofil Wasilewski, czeladnik młynarski z Warszawy, przyjechał w odwiedziny do siostry zamężnej. Ponieważ miał ze sobą rewolwer, więc poszedł wraz ze szwagrem Marcinem Nowalskim za stodołę strzelać do celu. Za pierwszym strzałem bębenek się zaciął. Wasilewski trzymając palec na cynglu odwrócił się nieuważnie ku szwagrowi, aż nagle rewolwer wypalił i kula ugodziła Nowalskiego tak, że padł na miejscu bez życia. Był to człowiek uczciwy, pracowity. Zajmując się szewctwem żył oszczędnie, aby coś mieć na czarną godzinę. Pozostała po nim wdowa i czworo sierot. Wasilewski został aresztowany i wytoczono śledztwo sądowe. A. Kosiak, w Strońsku.

Zorza 1903 nr 33

Dla głodnych. W „Gazecie Kaliskiej” wydrukowano list szanownego proboszcza parafji Chojnę, księdza St. Siecińskiego, który zwraca się z gorącą prośbą do czytelników o ofiary dla ogłodzonych przez powódź 115 rodzin z jego parafji. We wsiach Bobrowniki, Bożewisko i w połowie Chojna po nad żytami pływano na łodziach, z ziemniaków nie ocalał ani jeden zagon, wiele budynków w ruinie. Widmo nędzy, grożące parafjanom, natchnęło czcigodnego kapłana myślą zwrócenia się dla nich o pomoc do ziomków i ma nadzieję, że głos jego, nie będzie „głosem wołającego na puszczy”.

Obwieszczenia Publiczne 1930 nr 71

Wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, na zasadzie art. 1777-3 U. P. C., oraz zgodnie z decyzją z dnia 8 sierpnia 1930 r. obwieszcza, że na skutek podania Józefy Jezierskiej, zamieszkał w Łodzi przy ul. Brackiej 29, wdrożone zostało postępowanie celem uznania Ignacego Jezierskiego za zmarłego i z mocy art. 1777-8 U. P. C., wzywa tegoż Ignacego Jezierskiego, męża petentki, a syna Władysława i Franciszki, urodzonego w Borzewisku, pow. sieradzkiego w dn. 21 stycznia 1871 roku, ostatnio zamieszkałego w Łodzi przy ul. Nowo Młynarskiej 9, obecnie po pobraniu do wojska rosyjskiego, niewiadomego z miejsca pobytu, aby w terminie 6-miesięcznym, od daty opublikowania niniejszego, stawił się w kancelarji wydziału cywilnego sądu okręgowego w Łodzi, przy ul. Pl. Dąbrowskiego L. 5, albowiem po tym czasie nastąpi uznanie go za zmarłego.

Nadto wydział cywilny sądu okręgowego w Łodzi, wzywa wszystkich, którzy o życiu lub śmierci pomienionego Ignacego Jezierskiego posiadają wiadomości, aby o znanych sobie faktach zawiadomili sąd najpóźniej w oznaczonym wyżej terminie do sprawy. Z. 950/30.  

Echo Łódzkie 1932 czerwiec

Strzały na wizycie. Smutny finał długotrwałego sporu.
Sieradz, 25 czerwca. We wsi Borzewisko gminy Bogumiłów powiatu sieradzkiego wydarzył się krwawy wypadek. Między mieszkańcami tej wsi Janem Henkielem i Klemensem Zielonką od dłuższego czasu trwały waśnie. Wczoraj, gdy obaj zetknęli się u swych sąsiadów Henkiel dobył rewolweru i zasypał Zielonkę gradem kul. Zielonka raniony kilkakrotnie w pierś padł na ziemie zalewając się krwią. Sprawca zbrodni Henkiel widząc, że sąsiedzi usiłują go rozbroić począł osłaniać się bronią i umknął. Powiadomiona o wypadku policja wszczęła za zbrodniarzem pościg i ujęła go we wsi Chojno. Zielonkę w stanie bardzo ciężkim przewieziono do szpitala św. Józefa w Sieradzu.Echo Sieradzkie 1932 27 czerwiec

WSZYSTKIEMU WINNA URODA PANNY...
Jan Hykel dwudziestokilkuletni młodzieniec zam. we wsi Chojno gm. Bogumił z zawodu stolarz cieszył się wśród niewiast dość dużem powodzeniem. To też gdy udał się w celu matrymonialnym do córki zamożnego gospodarza zam. we wsi Boszewisko, został przyjęty. Przyjęcie Hykla nie podobało się chłopcom wsi Boszewisko a w szczególności znanemu awanturnikowi Klemensowi Zielonce. Wspólnie więc postanowiono urządzić zasadzkę na narzeczonego dorodnej panny. Hykiel zauważył to jednak, widział wyraźnie w ciemnościach chłopców uzbrojonych w kije. Nie namyślając się wiele rozpoczął strzelać, nibyto na postrach.
Strzelanina postrachowa nie udała się kula trafiła w plecy Zielonkę, który padł na miejscu.

Ciężko rannego przewieziono do szpitala w Sieradzu. Najprawdopodobniej uda się go utrzymać przy życiu. Hykla aresztowano. Dochodzenie prowadzi posterunek w Dębołece.

Echo Sieradzkie 1932 22 listopad

Wszystkiem winna wiejska piękność.
Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej w Sieradzu składzie zwykłym trzech osobowym rozpatrywał sprawę Jana Hukla mieszkańca wsi Chojny gm. Bogumiłów oskarżonego o postrzelenie mieszkańca wsi Boszewisko Klemensa Zielonki. Sprawa przedstawia się następująco. Jan Hykiel dwudziestokilkuletni młodzieniec z zawodu stolarz cieszył się wśród niewiast dość dużem powodzeniem. To też gdy udał sie w celu matrymonialnym do córki zamożnego gospodarza zam. we wsi Boszewisko, został przyjęty. Przyjście Hykla nie podobało się chłopcom wsi Boszewisko, a w szczególności znanemu awanturnikowi Klemensowi Zielonce.
Oto w czerwcu br. Hykiel idąc wspomnianą wyżej wsią w towarzystwie narzeczonej, wywołał z mieszkania Zielonkę; po dłuższej rozmowie wyjął rewolwer począł strzelać. Zielonka rzucił się do ucieczki przyczem jeden z kul trafiła w plecy, ciężko raniąc go.
Po dłuższej kuracji w szpitalu Sejmik w Sieradzu Zielonka wyzdrowiał.
Oskarżony na rozprawie tłumaczył się, że użył broni w obronie własnej jednakże świadkowie tego nie potwierdzili. Sąd po dłuższej naradzie skazał Hykla na półtora roku więzienia zaliczając areszt śledczy. Oskarżonego bronili adwokaci Kobyliński i Hykiel, zaś powództwo cywilne popierał adw. Wieczorkiewicz. Oskarżony zapowiedział apelacje.


Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
III. Obszar gminy wiejskiej Bogumiłów dzieli się na gromady:
3. Chojne, obejmującą: kolonję Bocianiec-Chojne, kolonję Borzewisko, wieś Chojne, folwark Chojne, kolonje Chojne-Poduchowne, kolonje Ignacew-Chojne, osadę Leśna-Chojne, kolonję Marjanka-Chojne, kolonję Zapusta-Chojne.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki

Wicewojewoda
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza