-->

środa, 17 kwietnia 2013

Chabie

Wikipedia:
Chabie- usytuowane w południowej części miasta Sieradza wzięło nazwę od folwarku tej nazwy. Folwark ten założono na południe od Olędrów Dużych – wsi powstałej w XVIII w. na podmokłych nadrzecznych terenach wg reguł prawa holenderskiego. Obszar folwarku ograniczały rozlewiska Żegliny od strony wschodniej, a trakt krakowski (dziś przedłużenie ul. Krakowskie Przedmieście) od strony zachodniej, na południu zaś przylegał on do pól należących do wsi Monice. Teren ten stanowi część pradoliny Warty i poprzerzynany jest strumieniami, później rowami, które odprowadzały nadmiar wody do Żegliny.Obszar ten, dawniej porośnięty gatunkami roślin charakterystycznych dla terenów zalewowych, nosił nazwę Chabie przed jego rolniczym zagospodarowaniem. Chabie oznacza chwasty, różnego rodzaju gałęzie, powikłane korzenie lub chaszcze.Grunty folwarku Chabie wydzielono z terenów należących do wsi Monice przylegających do Olędrów Dużych najprawdopodobniej w końcu XVIII w. lub dopiero na początku XIX w. Na najstarszych zachowanych planach Sieradza, np. wykonanym przez Prusaków planie z 1796 r. oraz "Planie m. Sieradza w Guberni Warszawskiej w pow. sieradzkim położonego" z 1823 r. , folwark Chabie nie jest oznaczony. Najstarszy zapis w księdze wieczystej zaświadcza, iż "folwark, czyli dworek, zagospodarowania gospodarskie, rola, łąki i studnia Chabie zwany (...) posiada prawem własności Józef Zabierzewski – Porucznik i Komendant Oddziału Weteranów w Sieradzu stojącego, od przeszłej dziedziczki, Marianny z Dzwonkowskich Józefa Klemensa Luberackiego małżonki jego w asystencji i za zezwoleniem za zł. polskich 6000 srebrem, które zaraz wyliczył – kupił". Od Zabierzowskich folwark ten nabył 26 czerwca 1843 r. Maciej Godzicki. Smoczarscy, którzy byli właścicielami folwarku od 1916 r., powiększyli go o część dóbr "Monice B", zwanych w księdze wieczystej "Szubienicą". Był to obszar 16 ha 8207 m kw. położony pomiędzy ulicami: Krakowskim Przedmieściem a Józefa Oxińskiego, zajmowany obecnie przez osiedle im. Józefa Oxińskiego.W 1934 r. St. Smoczarski wydzierżawił Chabie wraz z częścią majątku "Monice B" administracji więzienia w Sieradzu na gospodarstwo pomocnicze tej instytucji. Niemcy, którzy zastali tę sytuację w 1939 r., urządzili tu filię więzienia. Po zakończeniu wojny majątek podzielono na działki budowlane i utworzono w ten sposób dzielnicę domków jednorodzinnych, powstałych w większości w latach 60. XX w. Obszar dóbr zwanych "Szubienicą" został podzielony również na działki pod osiedle imienia dowódcy partii powstańczej z 1863-64 r. - Józefa Oxińskiego.

1965 r.

Powszechny Dziennik Krajowy 1830 nr 346

Sąd Pokoiu Powiatu Sieradzkiego. Z powodu żądaney regulacyi nowey hypoteki. 1. Domu drewnianego pod Nr 278 przy ulicy Nowomieyskiey w Sieradzu, do Jana Kuczkowskiego, 2. Folwarku Chabie nazwanego, pod miastem Sieradzem do Józefa Zabierzewskiego, należeć maiących. Uwiadamia interessentów, że takowa nastąpi w sądzie tuteyszym dnia 10 marca roku 1831. Wzywa ich przeto, aby do takowey osobiście, lub przez pełnomocnika urzędownie i szczególnie na to umocowanego zgłosili się, żądania swe i wnioski do protokułu regulacyi podali, i w dokumenta prawa ich udowodniaiące zaopatrzyli się. Ostrzega ich oraz, że niezgłaszaiący się w terminie, podpadną skutkom prekluzyi w art. 154 i 160 prawa o hypotekach z r. 1818 przepisaney. Jeźliby właściciele nieruchomości wywołaney w terminie do regulacyi nie stawili się, ciż na żądanie któregokolwiek z interessentów, na karę 10 do 50 złp. skazanymi zostaną, i podług art. 150 tegoż prawa, utracą wszelkie dobrodzieystwa prawne, względem swych wierzycieli. Ogłoszenie decyzyi, iaka wskutek aktu regulacyi wydaną będzie, nastąpi dla tych dwóch nieruchomości dnia następnego, czyli dnia 11 marca 1831 roku, na posiedzeniu publicznem sądu tuteyszego, i od tego dnia czas do odwołania się od niey, upływać zacznie. Interessenci przeto bez dalszego wezwania w tymże dniu ogłoszenia decyzyi przytomnymi bydź powinni. w Sieradzu d. 16 listopada 1830 r. Gaiewski Podsędek.

Dziennik Warszawski 1865 nr 10

(N. D. 369) Pisarz Sądu Pokoju Okręgu Sieradzkiego.
Z powodu nastąpionej śmierci:
3) Antoniego Kurczewskiego, właściciela nieruchomości Nr. 371 (Chabie zwanej); (…) wszystkich w mieście Sieradzu położonych; (…) otworzył się spadek, do regulacji którego, oznacza się termin prekluzyjny na dzień 6 (18) Lipca 1865 roku, przedemną Pisarzem Sądu, odbyć się mianej.
Sieradz d. 24 Grud. (5 Stycznia) 1864/5 r.
Asesor Kolegjalny, Mizger.

Echo Sieradzkie 1932 18 październik

ODNALEZIONA PSZENICA.

Przed kilku dniami do maj. Monice, dzierżawionego przez p. Sidoruka nocą zakradli się złodzieje do spichrza wyrwawszy uprzednio kilkanaście dachówek i tą drogą skradli kilka korcy pszenicy. Policji nie udało się wpaść na ślad złodziei. Dopiero w tych dniach p. Antoni Brzeziński z Chabia przechodząc obok swej sterty znalazł w niej skradzioną pszenicę w workach w ilości 8 korcy.

 Na Sieradzkich Szlakach 1997/4


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza