-->

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Annówka

Spis 1925: 
Annówka, wś, pow. łódzki, gm. Puczniew. Budynki z przeznaczeniem mieszkalne 3. Ludność ogółem: 20. Mężczyzn 8, kobiet 12. Ludność wyznania rzymsko-katolickiego 20. Podało narodowość: polską 20.

Annówka, obecnie część wsi Żurawieniec w gminie Lutomiersk.

1992 r.

Obwieszczenia Publiczne 1920 nr 74

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych:
5) Juljuszu Dzikowskim, synu Stefana, właścicielu działki gruntu, przestrzeni 4 dzies. 532 sąż., w kol. Szydłów Nr III — Annówka vel Zygmuntów, pow. Łódzkiego;
6) Janie - Szczepanie vel Stefanie Dzikowskim, synu Jana, właścicielu działki gruntu, przestrzeni 3 dzies 2244 sąż., w kol. Szydłów Nr III — Annówka, vel Zygmuntów, pow. Łódzkiego;
7) Marcinie Dzikowskim, synu Jana, właścicielu działki gruntu, przestrzeni 3 dzies. 2244 saż., w kol. Szydłów Nr III — Annówka vel Zygmuntów, pow. Łódzkiego;
8) Karolu-Auguście Klimke, synu Gotfryda, właścicielu działki gruntu, przestrzeni 3 dzies. 2244 sąż., w kol. Szydłów Nr III — Annówka vel Zygmuntów, pow. Łódzkiego;
Termin do zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 23 marca 1921 r. co do punktów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 i 18 — w kancelarji wydziału hipot.; co do punktu 13 — w kance|arji Bronisława Cedrowskiego, notarjusza, — zaś co do punktu
17—w kancelarji Władysława Piaszczyńskiego, notarjusza — przy wydziale hipot. sądu okręgowego—w Piotrkowie, — w którym to terminie osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.  

Obwieszczenia Publiczne 1921 nr 75

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że otwarte zostały postępowania spadkowe, po zmarłych:
6) Edmundzie Dzikowskiem, synu Stefana vel Szczepana, współwł. trzech działek gruntu Nr. Nr. 1, 2 i 3, przestrzeni Nr. 1 — 4 dzies. 532 sąż. kw., a Nr. Nr. 2 i 3 po 3 dzies. 2244 sąż., każdy z folwarku Szydłów Nr. III, vel Annówka, lub. Zygmntów, pow. Łódzkiego.

Termin do regulacji powyższego postępowania spadkowego wyznaczony został na d. 31 marca 1922 r., co do punktów Nr. Nr. 1, 4, 5 i 6 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktów Nr. Nr. 2 i 3 w kancelarji Feliksa Kokczyńskiego, notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.


Obwieszczenia Publiczne 1922 nr 92

Wydział hipoteczny sądu okręgowego w Piotrkowie obwieszcza, że toczą się postępowanie spadkowe po zmarłych:
2) Marcinie Pigule (Piguła), synu Kazimierza, właśc. działki Nr 16, przestrzeni 3 dzies. 66 sąż kw. w kol. Szydłów Nr. III Annówka vel Zygmuntów, pow. Łódzkiego;

Termin regulacji powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na d. 31 maja 1923 r. co do punktów Nr. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w kancelarji wydziału hipotecznego sądu okręgowego w Piotrkowie, zaś co do punktu Nr. 8 w kancelarji Seweryna Żarskiego, notarjusza przy tymże wydziale, w którym to dniu osoby interesowane mają się stawić, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 19 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/10/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Łódzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwalą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego z dnia 23. III. 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§1.
XIII. Obszar gminy wiejskiej Puczniew dzieli się na gromady:
2. Franciszków, obejmującą: Franciszków wieś, Łężce wieś, Franciszków leśnicz., Żurawieniec wieś, Annówkę wieś.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Łódzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki

Wicewojewoda.

Obwieszczenia Publiczne 1936 nr 91

Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Łodzi, niniejszym obwieszcza, że po niżej wymienionych zmarłych toczą się postępowania spadkowe:
9) Florentynie - Elżbiecie Tim, zmarłej w Szydłowie dnia 15 stycz­nia 1914 r., właścicielce 4-ch działek gruntu nr nr 12, 13, 14 i 15 ogólnej powierzchni 12 dzies. 2108 sąż. kwadr. ureg. w księdze dobra Szydłów nr III vel Annówka - Zygmuntów, pow. łódzkiego, rep. 39-b.
Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych wyzna­czony został na dzień 20 maja 1937 roku w tutejszym Wydziale Hipo­tecznym.

We wskazanym terminie osoby zainteresowane osobiście lub przez pełnomocników winny zgłosić swoje prawa pod skutkami prekluzji.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza