-->

wtorek, 23 czerwca 2020

Inwentarz Chotów (1822)

Źródło inwentarza:
Akta notariusza Franciszka Lisieckiego z Wielunia z roku 1822. (Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu, numer aktu 187)
Tekst z oryginalnego inwentarza przepisał Piotr Tameczka.

Dobra Chotów na Mapie Kwatermistrzowskiej

"Działo się na gruncie wsi Chotowa w pomieszkaniu dworskim, w domu pod Nrem 1. dnia 29 mca maja 1822 r."
W tym dniu w obecności Ksawery z Myszkowskich Wichlińskiej, wdowy po Kazimierzu Wichlińskim Radcy Stanu Królestwa Polskiego, zamieszkałej w Chotowie, w ówczesnym powiecie Wieluńskim, województwie Kaliskim pisarz aktowy powiatu Wieluńskiego Franciszek Lisiecki mocą rezolucji zastępujący nieobecnych w Chotowie sukcesorów zmarłego właściciela dóbr Chotowa przystępuje do spisania inwentarza po Kazimierzu Wichlińskim.

Stan dóbr Chotowa
A. Folwark w Chotowie
Zabudowania dworskie
1mo Pomieszkanie dworskie, dwór o pięciu pokoiach z piecami, oknami dobremi, podłogami, sufitami, z płótna obiciami papierowemi. Budynek drewniany obmurowany, dach z gontów w dobrym stanie, od dworu idą stachety podmurowane, z filarami także murowanemi.
2do Po prawey ręce od dworu kuchnia murowana, dach na niey w połowie popsuty, komin murowany, dobry, zamiast podłogi brug z kamieni dany, okna w dobrym stanie, przy kuchni tey znayduie się piekarnia i spiżarnia, od kuchni wprost biorąc są blęki około sadów drewniane z tarcic z rzniętego drzewa.
3.Daley iest staynia drewniana szkudłami pokryta, z dachem dobrym, z dymnikiem iednym na środku. W stayni tey wozownia w pośrodku znayduie się, za zabudowaniem staiennym iest wiazd z uliczką i wrotami blękiem z tarcic rzniętych z drzewa obwiedziony, przy tym studnia z kosiurem wiadrem i korytem w dobrym stanie znayduiąca się.
4. Daley dom gdzie dawniey gorzelnia była drewniany słomą przykryty, komin iest murowany. W domu tym są cztery izby, okien trzy w dobrym stanie, iedno zaś z kraty drewnianey, to iest do każdey izby iedno okno, w tym domu iest piec ieden po prawey stronie wchodząc dziedzińca, sufit z dartego drzewa, podłogi żadney nie masz. Dach na tym domu iest słomiany dobry.
5. Za tym są trzy chlewiki na trzode słomą pokryte, zdezelowane, ieden od drugiego o kilkanaście kroków, pomiędzy któremi są płoty z tarcic w dobrym stanie.
6. Daley na przeciwko po drugiey stronie idąc za chlewikiem ostatnim o kilkanaście kroków odległości iest budynek drewniany na którym dach iest słomiany w tym są kurniki po iedney a po drugiey stronie staynia. W budynku tym są przyciesi ponadpsuwane.
7. Za tym dom murowany, okna dobre prócz iednego, którego ze wszystkim brakuie. Dach ponadpsuwany gontowy, drzwi dobre, komin murowany, podłogi ponadpsuwane sufity dobre stanogi? cztery w tym domu.
8. Daley płot z rzniętego drzewa za którym obory w których przyciesi popsute, dach słomiany zdezelowany całkiem potrzebuie restauracyi.
9. Budynek w reglówkę z cegły murowany, w którym iest wozownia i sieczkarnia. Dach szkudlany zepsuty. Budynek ten potrzebuie reperacyi.
10. Lamuz murowany z sklepieniami, dach na nim gontowy ze wszystkim zdezelowany.
11. Za tym lamuzem idą sztachety podmurowane z filarami murowanemi, mury ponadpsuwane za tymi iest dopiero drugi lamuz murowany, w trzeci części sklepiony, reszte zaś sufity z tarcic z drzwiami i okienicą żelaznemi. Dach na nim iest szkudlany, we wszystkim zdezelowany.
12. Spichrz drewniany wraz z stodołą o iednym sąsieku, o iednym woiowisku. Dach iest słomiany dobry. W spichrzu znayduią się przegrody nad wierzchem góra? także z przegrodami w dobrym stanie znayduie się.
13. Gmach murowany w którym stodoły o trzech sąsiekach dwóch woiowiskach. Dach na nim iest słomiany zdezelowany, wrota także zdezelowane.
14. Stodoły drewniane o trzech woiowiskach, czterech sąsiekach. Dach słomiany, zdezelowany, wrota są nadpsute, przyciesi pod niemi są murowane. Przy tey szopa na słupach słomą pokryta w średnim stanie.
15. Owczarnia murowana słomą pokryta, oprócz dachu który iest z dwiema dymnikami, iest w dobrym stanie. Przed tą owczarnią iest studnia z wiadrem, koszurem w dobrym stanie.
16. Oficyny dworskie murowane, z oknami dobremi, dachem gontowym, podłogami i sufitami dobremi, kominem murowanym, oprócz dachu który iest ze wszystkim zdezelowany i na dole muru nadpsutego iest wszystko w dobrym stanie.
17. Sady około tych zabudowań znayduią się na obkoło płotami z tarcic w dobrym stanie znayduiącemi się ogrodzone.

B. Folwark Montewki.
Zabudowania tamże się znayduiące.
1mo Dom folwarczny murowany w połowie z surówki, a w połowie z paloney cegły o dwóch izbach i o dwóch komorach, z piwnicą, z drzwiami, oknami dobremi, gontami pokryty, kominem murowanym, w dobrym stanie. Dach tylko zdezelowany.
2do Owczarnia murowana z trzema dymnikami, troygiem drzwiami z boku, z tyłu podwóynemi na zawiasach żelaznych, dach od dołu z dachówki pokryty, w dobrym stanie budynek ten znayduie się.
3o Studnie dwie z korytami do poienia z wiadrami, z kołem w dobrym stanie.
4o Stodoła wchodząc na okolnik po prawey stronie w filary murowane z drzewa słomą pokryta. Dach zdezelowany od dołu cztery szory szkudeł, o dwóch woiowiskach trzech sąsiekach, wrota potrzebuią reperacyi.
5. Spichrz z stodołą z iednym woiowiskiem, iednym sąsiekiem, do spichrza drzwi fasowane z zamkiem. Budynek murowany dranicami pokryty, dach iest naddezelowany.
6. Stodoła po lewey stronie drewniana w filary murowane, z dwiema woiowiskami, trzema sąsiekami. Dach słomą pokryty od dołu cztery szory szkudeł w dobrym stanie znayduią się.
7. Obora murowana z surówki. Dach słomą pokryty, zdezelowany, w dachu dymników trzy, posowa w połowie z łat rzniętych, w połowie nie masz żadney.
8. Cegielnia. Murowany piec, dach z gontów dobry, szopa na słupach słomą pokryta, w dobrym stanie.

Budynki w Chotowie do dworu należące.
Karczma z staynią wiezdną o dwoygiem wrot na zawiasach pod iednym dachem z izbą w reglówkę z drzewa, cegłą murowane. Dach od dołu dwa szory gontami reszta zaś słomą dekowaną pokryty, schody na górę w sieni z izdebką z dwiema komorami, podłoga zdezelowana. W izbie piec ieden w izbetce kaflany, z białłych kafli, w izbie zaś z kafli kolorowych. Dach dobry, okna dobre w karczmie iest szynkwas? dwa stoły, dwie ławki wielkie i dwie mnieysze, w stayni żłobów dwa i dwie drabiny, na wierzchu nad staynią iest tarcic dwanaście, po łokci dwanaście trzymaiących.
Kuźnia murowana w połowie z cegły paloney, a w połowie z surówki, komin murowany zdezelowany, dach z gontów także zdezelowany. W kuźni tey miech wartości zło: 54, kowadło 20, rogowizna 24, gwoździownica zło: 4, więcey oprucz tych statków dworskich nie masz.
Wiatrak, oprócz podiazdów, które są nadpsute, mącznicy we dwoie złomaney, dachu zupełnie zdezelowanego, iest zresztą w dobrym stanie, w młynie tym są cztery pytle, skrzynie dwie, lin dwie dobrych, trzecia potargana, kamiń wierzchni dobry, spodni rozwalony, obręczy żelaznych dwie na kaminie, drąg żelazny ieden, oskardów dwa, zuberków dwa, czep żelazny ieden obręczy od wału dwie, śruba iedna żelazna, schody dobre, drzwi dwoie z zamkiem iednym.
Chałupa wiatrakowa drewniana wraz z chlewem z drzewa starego, komin murowany, okno dobre, pod tym samym dachem iest także komora, drzwi są poddezelowane.
Przy tym domu iest stodoła w słupy murowane z drzewa starego, dach zdezelowany, o iednym sąsieku i iednym woiowisku.

Budynki wieyskie w wsi Chotowie.
1. Od dworu ku kościołowi po prawey połaci chałupa w którey chłop mieszka Józef Chwięda, drewniana, stara, słomą pokryta, obora i stodoła takaż ze wszystkim zabudowania te są podezelowane, komin w chałupie lepiony, popsuty.
2. Chałupa w którey Walęty Kałużny mieszka, murowana z surówki, mur zdezelowany, dach na niey słomiany, także zdezelowany, komin murowany dobry, obora z drzewa, przyciesi podnią nadpsute, słomą przykryta, dach dobry, stodoła w słupy w ziemię wkopywane drewniana. Dach na niey słomiany zupełnie zdezelowana.
3. Chałupa w którey Paweł Szkudlarek mieszka drewniana, komin murowany dobry. Chałupa ta w średnim stanie. Do chałupy tey iest obora stara z drzewa zupełnie zdezelowana, stodoła drewniana w słupy stawiana naddezelowana, wszystko słomą pokryte, dachy są nadpsute.
4. Chałupa drewniana w którey Jan Zwierz mieszka, komin lepiony, stodoła do niey należąca drewniana. Ta chałupa i stodoła są zupełnie zdezelowane, słomą pokryte, obora drewniana słomą pokryta w dobrym stanie znayduie się.
5. Chałupa drewniana w którey Antoni Szwarczewski mieszka, komin w niey murowany, dach słomiany, w dobrym stanie chałupa ta zostaie. Budynki do tey chałupy należące są obora drewniana w dobrym stanie dach na niey słomiany, stodoła w słupy w ziemię wkopywane bez przyciesi drewniana, zupełnie zdezelowana słomą iest pokryta.
6. Chałupa z surówki murowana, w którey Antoni Jarząb mieszka, dach na niey iest słomiany, komin murowany, mur i dach iest nadpsuty, obora i stodoła do niey należące są drewniane z dachami słomianemi, które są nadpsute.
7. Chałupa drewniana, w którey Jan Janczak mieszka, komin lepiony zupełnie chałupa cała iest zdezelowana, stodoła w reglówkę z cegły murowana słomą przykryta ze wszystkim zdezelowana do niey należąca.
8. Chałupa drewniana w którey Kazimierz Zwierz mieszka, komin murowany słomą pokryta obora i stodoła drewniana słomą iest przykryta, ze wszystkim zdezelowana.
9. Po drugiey połaci idąc od końca wsi, bez wieś, po lewey stronie od dworu biorąc ku dworowi iest chałupa drewniana w którey Jakub Musiał mieszka, komin murowany, dach słomiany w średnim stanie znayduiąca się, do chałupy tey stodoła drewniana, obora pod iednym dachem z chałupą słomą pokryte w średnim stanie znayduiąca się należy.
10. Chałupa drewniana w którey Karol Strzelczyk mieszka, dach słomiany, komin murowany, budynki należące są obora i stodoła drewniane słomą przykryte wszystkie te budynki są w dobrym stanie.
11. Chałupa drewniana w którey Andrzy Kowalczyk mieszka, komin iest murowany, słomą pokryta w dobrym stanie, budynki są obora i stodoła w słupy drewniane słomą przykryte, zdezelowane.
12. Chałupa drewniana w którey Mateusz Stakwiński? mieszka pod iednym dachem z oborą, komin murowany, słomą pokryta, w dobrym stanie.
13. Chałupa drewniana w którey Andrzy Kałudzki? mieszka dosyć iest w dobra, komin lepiony, dach słomiany, stodoła i obora drewniana słomą przykryta w dobrym stanie są należące.
14. Chałupa pod iednym dachem z oborą drewnianą w którey Antoni Zwierz mieszka w dobrym stanie należy stodoła drewniana słomą pokryta zdezelowana.
15. Chałupa drewniana w którey Marcin Owczarek mieszka, komin iest lepiony, dach słomiany, stodoła i obora należące do niey są drewniane słomą przykryte w dobrym stanie.
16. Chałupa dwoiaki drewniane na służących dworskich, komin iest lepiony słomą pokryta zupełnie, nie zdezelowana.
17. Chałupa pod iednym dachem i staynia w którey Szymon Zwierz mieszka, komin lepiony, dach słomiany, zdezelowana, obory drewniane dwie zupełnie zdezelowane, stodoła drewniana w średnim stanie, dach na niey słomiany zupełnie dobry.
18. Chałupa drewniana w którey Błaży Kałużny mieszka, komin lepiony, słomą pokryta, zdezelowana, stodoła drewniana słomą przykryta w słupy drewniane budowana, w średnim stanie, obora drewniana słomą przykryta, zdezelowana.
19. Chałupa drewniana w którey Mikołay Krysiak mieszka, komin lepiony, dach słomiany nadpsuty, należy obora drewniana słomą pokryta, dobra, stodoła drewniana słomą pokryta, w dobrym stanie.
20. Chałupa drewniana w którey Mateusz Wypchło mieszka, komin murowany, obora i stodoła są drewniane słomą pokryte, w dobrym stanie.
21. Chałupa drewniana w którey Franciszek Krawczyk mieszka, komin lepiony, słomą pokryta iest w dobrym stanie, obora drewniana, zdezelowana, stodoła także zdezelowana, dachy słomiane.
22. Chałupa drewniana w którey Idzi Szwarczewski mieszka, komin murowany iest w dobrym stanie, do tey należą obora i stodoła drewniane, zdezelowane.
23. Chałupa drewniana w którey mieszka Grzegorz Kleta, komin murowany, należą stodoła i obora drewniane, dachy są słomiane, bydynki te są w dobrym stanie.
24. Chałupa drewniana w którey Tomasz Łyk? mieszka, komin w niey iest murowany w dobrym stanie zostaie, stodoła i obora należące są drewniane zupełnie zdezelowane słomą pokryte.
25. Chałupa drewniana w którey mieszka Bartłomiey Piechota, iest nadpsuta, komin w niey lepiony należy do niey obora i stodoła słomą pokryte ze wszystkim zdezelowane.
26. Chałupa drewniana w którey Kazimierz Zuperza? mieszka, komin iest murowany w dobrym stanie zostaie należy obora i stodoła drewniane zupełnie zdezelowane, dachy są słomą pokryte.
27. Chałupa drewniana w którey Błaży Merdała mieszka, komin murowany iest w dobrym stanie, obora i stodoła iest drewniana zupełnie zdezelowana.
28. Chałupa drewniana w którey mieszka Szymon Ciura, dobra, komin murowany, należy stodoła drewniana w dobrym stanie, słomą pokryta.
29. Po drugiey połaci od drugiego końca wsi chałupa drewniana w którey Andrzey Kręgla? mieszka, dobra, komin iest murowany, należy obora drewniana nadpsuta, stodoła także drewniana słomianym dachem pokryta, zupełnie zdezelowana.
30. Chałupa drewniana w którey Szymon Janczak mieszka, komin murowany, stodoła i obora do niey należące są drewniane, zupełnie zdezelowane są słomą pokryte.
31. Chałupa drewniana w którey Fabian Krawczyk mieszka, iest w dobrym stanie komin murowany obora i stodoła są drewniane zupełnie zdezelowane.
32. Chałupa drewniana w którey Tomasz Pacyna mieszka, komin murowany, stodoła i obora drewniane słomą pokryte, które tak iak i chałupa są zdezelowane.
33. Chałupa murowana z surówki w którey Mikołay Piechota mieszka, komin murowany, dach słomiany, mury chałupy i dach nadpsuty, obora drewniana w średnim stanie, stodoła w połowie z drzewa także w średnim stanie.
34. Chałupa |: dwoiaki :| murowana dla służących dworskich, ta chałupa iest z surówki, mury są cokolwiek nadpsute, komin murowany, dach słomiany nadpsuty, obora drewniana w dobrym stanie.

Pustkowie Srebnica.
1. Od Pastwy czyli od boru Młyńskiego biorąc ku wsi Chotowu w porządku iest nayprzód chałupa drewniana, w którey Woyciech Niemczyński mieszka, komin lepiony, stodoła pod iednym dachem z chałupa słomą pokryta, zdezelowana zupełnie.
2. Chałupa razem z oborą drewniana, w którey Jan Szabegda? mieszka, komin lepiony. Chałupa ta iest w średnim stanie, należy do tey chałupy stodoła drewniana w średnim stanie.
3. Chałupa drewniana w którey Jakub Krysiak mieszka pod iednym dachem z oborą, komin murowany, stodoła należy do niey w słupy drewniane budowana tak chałupa iako i stodoła iest w dosyć dobrym stanie.
4. Chałupa drewniana wraz z oborą budowana w którey mieszka Szczepan Piechota, komin iest murowany, należy do niey stodoła w słupy drewniane budowana słomą pokryte w średnim stanie znayduie się.
5. Chałupa drewniana wraz z oborą pod iednym dachem, komin murowany słomą pokryta w średnim stanie znayduią się.
6. Chałupa drewniana, gdzie Paweł Klety? mieszka, komin murowany, należy do tey chałupy stodoła drewniana, chałupa iako i stodoła są w średnim stanie, dachy są słomiane, zdezelowane.
7. Chałupa drewniana w którey Franciszek Dura mieszka, komin iest lepiony, z chałupą pod iednym dachem iest obora słomą pokryta w średnim stanie, stodoła iest zupełnie zdezelowana.
8. Chałupa drewniana Wincenty Janczak w niey mieszka, komin iest murowany, należy do chałupy tey stodoła drewniana, dach tak na chałupie iako i na stodole iest nadpsuty, budynki zaś są w średnim stanie.
9. Chałupa wraz z oborą pod iednym dachem, w którey Franciszek Wóycik? mieszka, komin lepiony, należy stodoła drewniana, która iest zupełnie tak iako i chałupa zdezelowana.
10. Chałupa drewniana, w którey Stanisław Szwarczewski mieszka, komin iest lepiony, należy do niey stodoła drewniana, tak stodoła iako i chałupa w dobrym stanie.
11. Chałupa drewniana pod iednym zabudowaniem z oborą, komin murowany, mieszka w niey Błażey Cwajda?, nad oborą nie masz dachu żadnego, nad chałupą iest dach dobry słomiany, stodoła drewniana należąca do chałupy tey iest w dobrym stanie.

Pustkowie Górale.
1. Chałupa drewniana w którey Tomasz Błaszczak mieszka pod iednym dachem z oborą w dobrym stanie, komin iest murowany, stodoła do chałupy tey należąca iest z gliny lepiona, dach na niey słomiany w dobrym stanie dosyć znayduiąca się.
2. Chałupa drewniana w którey mieszka Marcin Pacyna, komin iest lepiony, dach słomiany, należąca stodoła iest z drzewa, która tak iak i chałupa iest zupełnie zdezelowana.
3. Chałupa drewniana w którey Roch Janczak mieszka w średnim stanie, dach słomiany, komin lepiony, stodoła razem z oborą zabudowana, drewniana, na którey dach słomiany, zupełnie zdezelowana

Pustkowie Jarząb.
1. Chałupa drewniana w którey Szymon Jarząb mieszka, iest słomą pokryta stodoła należąca iest w słupy drewniane budowana, dachy są słomą pokryte, tak chałupa iako i stodoła iest zdezelowana ze wszystkim.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza