-->

sobota, 28 października 2017

Inwentarz wsi Dąbrówka Zgniła (1834)

Źródło inwentarza: 
Księga hipoteczna dóbr ziemskich Dąbrówka Zgniła cz. B.(Archiwum Państwowe w Łodzi, oddział w Sieradzu) Inwentarz przepisał Piotr Tameczka.

Działo się na groncie wsi Dąbrówki zgniełey Częsci B. w pomieszkaniu Dworskim dnia siedemnastego listopada 1834 roku. Na żądanie Wa Honoraty z Kostrów Niniewskiey, z mężem swym w do stołu i łoża na czas nieograniczony rozłączoney, z dochodów własnych utrzymuiącey się, w Kaliszu zamieszkałey, i pomięszkanie prawne do przedmiotu tego w Kaliszu u Patrona Trybunału Karola Wierusz Kowalskiego obrane maiącey, który zarazem iako Patron w teyże stawać, i [subchastacyę] popierać będzie.─
Komornik przy Trybunale Cywilnym Woiewództwa Kaliskiego przez Jwo Ministra Sprawiedliwosci pod dniem 29 lutego roku 1812 nominowany, w Kaliszu przy ulicy Józefiny w domu pod Nm 570 mieszkaiący.─
Na mocy wyroku Trybunału Cywilnego Kaliskiego pomiędzy żądaiącą wywłaszczenia Dóbr Wą Honoratą Niniewską, a Wm Antonim Glotz Mecenasem Sądu Naywyższego, iako Kuratorem Massy bezdziedziczney niegdy Marcina Jadamczewskiego, i Klemensem Jadamczewskim także wspułdziedzicem wsi Dąbrówki zgniełey, o summę 8,000 zp. z prowizyą pod dniem 4 lipca r. b. zaocznie pod temczasową exekucyą zapadłego, a na dniu 14 i 17 lipca r. b. wręczonego, i na czele Aktu zapowiedzenia exekucyi z dnia 1 września r. b. wypisanego.─
W Imieniu Nayiaśnieyszego Mikołaia I Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego etc etc etc ─ 
Po wydanym na dniu 1 września r. b. zapowiedzeniu exekucyi, które Wu Klemensowi Jadamczewskiemu w dniu 22 września a Wu Antoniemu Glotze w dniu 23 września r. b. i wręczone zostało, ziechał podpisany Komornik na grunt wsi Dąbrówki zgnięłey częsci B nakazuiąc powtórnie, i po ostatni raz Wu Antoniemu Glotz Mecenasowi Sądu Naywyższego iako Kuratorowi Massy bezdziedziczney niegdy Marcina Jadamczewskiego wespułdziedzica częsci wsi Dąbrówki zgnięłey Lit B w Kaliszu zamieszkałemu.─
2.o Klemensowi Jadamczewskiemu, także wespułdziedzicowi teyże częsci wsi Dąbrówki zgnięłey, zamieszkanie w teyże wsi Dąbrówce zgniłey częsci Lit B w pcie Wartskim sytuowaney obrane maiącemu, ażeby natychmiast zapłacili żądaiącey Wa Honoracie Niniewskiey, lub mnie Komornikowi maiącemu dokómentar, i specyalną urzędowną plenipotencyą w ręku summę osmtysięcy złotych Polskich z prowizyą po pięć od sta od dnia 24 czerwca 1810 r. tudzież koszta po zasądzone na zp. 123 4 25 ustanowione, nakoniec koszta ninieyszey exekucyi, gdyż w przypadku zadosyć nieuczynienia ninieyszemu nakazowi, natychmiast do zaięcia nieruchomosci wsi Dąbrówki zgnięłey częsci B przystąpi.─ a gdy Wy Antoni Glotz Kurator massy bezdziedziczney niegdy Marcina Jadamczewskiego, iako też wy Klemens Jadamczewski, tu na gróncie niestawaiąc, zapłacenia żądaney summy prowizyi i kosztow niedeklarowali, zatem Komornik do zaięcia nieruchomosci wsi Dąbrówki zgnięłey częsci B. przystąpił, którey opis iest następuiący.─

Zabudowania dworskie i wieyskie

N. B. Jaki budynek z czego się składa czym kryty długość szerokość wysokość Jakiey potrzebuie reparacyi
na jakie miary warszawskiey
1 Dwór w którym
dwa pokoie kuchnia, schowanie, i dwie sienie z kuchenką, komin lepiony i pochylony.─ Budynek ten stary i spruchniały, podłogi stare i spruchniałe, okucia u okien i drzwi proste, dwa piece, z cegły kominkową robotą.─
z drzewa kostkowego w węgły, sciany zewnątrz gliną wyrzucane.─ słomą i gontami 28 13 3/4 4 Dach reparacyi potrzebuie.─
2 Staynia z wystawą z drzewa kostkowego i w węgły.─ słomą ─ 15 8 2 1/2
3 Chlewik z drzewa w słupy i dyliki słomą 12 6 2
4 Obora


Studnia
z drzewa w węgły i słupy
z drzewa
słomą 18 10 2 1/2 Dach zawalony nowego dachu potrzebuie

5 Spichrz o dwóch przedziałach z koicami, dwoie drzwi iedne z zamkiem i wrzeciądzem, drugie z skoblem i wrzecądzem z drzewa kostkowego w węgły słomą 16 1/2 13 4 1/2
6 Owczarnia do którey 1 drzwi i 2 wrót


Podwórze ogrodzone płotami w słupy sparniki i płaty ciesane iedne wrota stare

z drzewa kostkowego w węgły słomą 27 21 3 sciany pochylone
7 Stodoła w 1 klepisko z drzewa w słupy i węgły słomą 29 11 3 sąsiek zawalony
8 Stodoła w 2 klepiskach z drzewa w słupy i dyliki słomą 26 10 4 sciany pochylone i podparte
9 Dom o 1 izbie komorze i sieni stary zawaleniem grożący


Obora z wystawą
z drzewa w słupy i węgły


z drzewa kostkowego w węgły
słomą

słomą
26 1/2

10
9

3
3

3

10 Dom o 1 izbie komorze i sieni zawaleniem grożący z drzewa kostkowego w węgły słomą 11 9 3
11 Dom o 2 izbach, 1 komorze i 2 sieniach stary zły w przyciesiach


Oborka


studnia
z drzewa kostkowego w węgły

z drzewa w słupy i baliki

z drzewa
słomą

słomą
32 1/2

8
11 1/2

7
3

2 1/2Rozległość częsci wsi Dąbrówki zgnięłey lit B

w polu gminnym

1. W przydziałkach, działek gróntu pomiędzy gróntami częsci Lit A. Dąbrówki zgniłey, po nad granicą wsi Gorzuchy, aż do granicy wsi Pruchna ciągnący się, obeymuiący wszerz prętów 21 1/2, w dłuż prętów 219 1/2.
2. Dział drugi gruntu pomiędzy gróntami do częsci Lit A wsi Dąbrówki zgnięłey należącemi, wynoszący wszerz prętów 5 3/4 w dłuż prętów 101 1/4.
3. Dział trzeci pomiędzy gróntami iako powyżey ciągnący się do granicy wsi Pruchna, w szerz prętów 13 1/2 w dłuż prętów 248.
4. Dział czwarty gruntu pomiędzy gruntami iako ad Nm 2 ciągnący się, do granicy wsi Pruchna w szerz prętów 8 3/4, w dłuż prętów 248.
5. Dział piaty gróntu pomiędzy gruntami, iako ad Nm 2 ciągnący się, do granicy wsi Pruchna w szerz prętów 12 3/4, w dłuż prętów 240.
w polu jarzynnym

1. Dział pierwszy gróntu pomiędzy gruntami do częsci Lit A Dąbrówki zgnięłey należącemi, obeymuiący w szerz prętów 16 1/4, w dłuż prętów 131.
2. Dział drugi gróntu pomiędzy gróntami iak wyżey obeymuiący wszerz prętów 7 3/4, w dłuż prętów 131.
3. Dział trzeci gróntu pomiędzy gróntami iako powyższe obeymuiący wszerz prętów 7 2/3, w dłuż prętów 131.
4. Dział czwarty gróntu pomiędzy gróntami iako powyższe obeymuiący w szerz prętów 8 1/2 w dłuż prętów 131.
5. Dział piąty gróntu pomiędzy gróntami iako powyższe obeymuiący w szerz prętów 13 3/4 w dłuż prętów 101 1/3.
6. Dział szósty gróntu pomiędzy gróntami iako powyższe obeymuiący w szerz prętów 8 2/3 w dłuż prętów 60.
7. Dział siódmy gróntu na wygon pomiędzy gróntami do częsci Lit A Dąbrówki zgniłey, a z drugiey strony ztyka się z granicą do wsi Pruchna należąca, obeymuiący wszerz prętów 2 1/8 w dłuż prętów 48.
8. Przydziałek osmy gróntu pomiędzy gróntami do częsci Lit A Dąbrówki zgniłey należącemi, a z drugiey strony po nad pastwiskami wspólnemi Dąbrówki zgniłey częsci A i B wsi Pruchna i Ocina wszerz prętów 6 2/3 w dłuż prętów 16.
9. Dział dziewiąty poprzeczny, pomiędzy gróntami do częsci Lit A Dąbrówki zgniłey, aż do drogi wsi Wróblewa do Dąbrówki, wszerz prętów 15 3/4 w dłuż prętów 90.

w polu ugorowym

1. Dział pierwszy gróntu pomiędzy gruntami do częsci Lit A Dąbrówki zgnięłey należącemi, ciągnący się aż do wiatraka wroblewskiego, obeymuiący w szerz prętów 4 1/[10?], w dłuż prętów 150.
2. Dział drugi folwarczny gróntu pomiędzy gróntami do częsci Lit A Dąbrówki zgniłey należącemi, ciągnący się aż do łąki Grzmionki obeymuiący wszerz prętów 25 1/2, w dłuż prętów 162.
3. Dział trzeci Krwiczka gruntu pomiędzy gruntami iako powyższe obeymuiący w szerz prętów 12 3/4 dłuż prętów 12 1/4.
4. Dział czwarty folwarczny gruntu pomiędzy gruntami do częsci Lit A Dąbrówki zgniłey należącemi, a zdrugiey strony ciągnie się nad granicą wróblewską do łąki Trzcionka zwaney, obeymuiący szerokosci prętów 23 1/2 w dłuż prętów 81.
5. Klin gróntu ciągnący się od łąki Grzmionki nad granicą wróblewską ku wiatrakowi, z drugiey styka się z gróntem do częsci Lit A Dąbrówki zgniłey należącym, obeymuiący wszerz prętów 46, wdłuż prętów 28 3/4.
6. Działek szósty gróntu ciągnący się od drogi wróblewskiey pomiędzy gróntami do częsci Lit A Dąbrówki zgniłey należącemi, ku wiatrakowi, wszerz prętów 4 1/2 i długosci prętów 70 1/3.
7. Działek siódmy gróntu rola Ławnikowska zwana, pomiędzy gróntami do częsci Lit A Dąbrówki zgniłey należącemi w szerz prętów 3 1/3 w dłuż prętów 93 1/2.
8. Działek osmy gróntu od opłotek ku wiatrakowi wrublewskiemu pomiędzy gróntami do częsci Lit A Dąbrówki zgniłey należącemi, obeymuiący wszerz prętów 3 3/4 w dłuż prętów 131.
9. Działek dziewiąty gróntu pomiędzy gróntami iako powyżey obeymuiący w szerz prętów 8 1/2 w dłuż prętów 131.
10. Dział folwarczny gróntu w prawey strony styka się z gruntami do Lit A, a z lewey strony z gróntem do Lit B Dąbrówki zgniłey należącym, obeymuiący wszerz prętów 22 1/2 wdłuż prętów 131.
11. Klin gruntu ciągnący się od Pastwiska napulnych łączek zwanego do granicy wróblewskiey pomiędzy gruntami do Lit A Dąbrówki zgniłey należącemi, obeymuiący wszerz prętów 41 1/3 w dłuż prętów 33.
12. Działek dwunasty gróntu pomiędzy gróntami iako powyższy obeymuiący w szerz prętów 5 1/2 w dłuż prętów 34 1/3.
13. Działek gróntu Karczmina zwany styka się z lewey strony z gróntami do Lit A Dąbrówki zgniłey, a z prawey strony z łąkami do Lit B należącemi, wszerz prętów 33, wdłuż prętów 43 3/4.
14. Działek za olszyną pomiędzy gróntami do Lit A Dąbrówki zgniłey należącemi, obeymuiący wszerz prętów 12 wdłuż prętów 33.

Łąki
1. Łąka za ogrodem dworskim ciągnąca się do łączek wspólnego pastwiska pomiędzy stawiskiem do Lit A Dąbrówki zgniłey należącym, a z drugiey strony z gróntem Karczmina zwanym do Lit B należącym, obeymuiąca wszerz prętów 36 1/4 wdłuż prętów 43 3/4.
2. Łąka druga pod nazwiskiem Trzcionka pomiędzy gróntami do Lit A i B. Dąbrówki zgniłey należącemi leżąca, dotykaiąca do granicy wróblewskiey, obeymuie wszerz prętów 13 1/2 wdłuż prętów 16.
3. Łąka trzecia pod nazwiskiem Grzmionka pomiędzy gróntami do Lit A i B. Dąbrówki zgniłey należącemi leżąca, obeymuie wszerz prętów 23 1/3 w dłuż prętów 16.
Każdy pręt puł osma łokcia trzymaiący, miary warszawskiey.
Grónta dworskie i wieyskie orne wynoszą około morg 128-P 46.
Łąki ——'' ——''——'' ——7-78.
Zabudowania dworskie wynoszą około——'' ——''——'' 200.
Zabudowania wieyskie ——'' ——''——'' —— 100.
Ogrody dworskie ——'' ——''——'' —— Morg 1.——'' ——
Ogrody wieyskie ——'' ——''——'' —— Morg 1.——'' ——
Drogi rowy i nieużytki ——'' ——''——'' —— 100.
Pastwiska wspólne częsci A i B około Morg 2.——'' ——
Sadzawki ——'' ——''——'' —— 6.
Wszystkich na miarę nowopolską rachuiąc.
Ograniczenie tych dóbr iest następuiące których gatónek ziemi należy do 2, 3, 4, 5, i 6 klassy.
Wieś Dąbrówka zgniła części A i B. graniczy w swym okręgu na wschód słońca z wsią Wróblew- na południe z wsią Mantyki- na zachód z wsiami Oraczew i Gorzuchy- na pułnoc z wsiami Pruchna i Ocin, granice spokoyne, drogami, miedzami, i rowami oznaczone.
Podatki z teyże wsi Dąbrówki zgnięła częśc B. opłaca się co rocznie do kassy Obwodu Kaliskiego według atestu teyże kassy pod d. 27 Marca 1832 r. wydanego.
1. Dominium ofiary ziemskiey Zp. 63 gr. 22.
Kontyngesu liwerónkowego 20 gr. 23.
2. Gromada kontyngensu liwerónkowego Zp. 20 gr. 25.
Gromada podymnego dannego Zp. 52 gr. 15.
Szarwarku Zp. 30.
Zp. 188 gr. 2.
Nadto wpłaca się do teyże kassy po dwa grosze od każdego złotego, od ofiary ziemskiey.
Na posługe transportową wpłaca się rocznie Zp. trzy. Oprócz tego wpłaca się rocznie do koscioła w Wróblewie, zamiast dziesięciny wytyczney Zp. 16.

Włościan osiadłych iest:

Trzech komorników - Ci robią po trzy dni w tydzień przez cały rok ręczno i w zniwa po 4 tłuki - z powinnością przędą po sztuce, kapuste i brukiew sadzą i okopuią, biorą za to kopczyznę po trzy pręty żyta, i jęczmienia, po dwa pręty grochu, taterki, i owsa, po pięć zagonów uprawney roli gnoioney, do tego maią ogrody.
Dzierzawnym possesorem tey wsi iest Karol Kowalski a poddzierzawcą Wn Antoni Wężyk, płaci roczney dzierzawy po Zp. 550, według kontraktu urządzonego, który się kończy na S. Jan Chrzciciel roku 1835.
Dobra ziemskie Dąbrówka zgniła część B składaiące się z wsi folwarczney tegoż nazwiska w Powiecie Warszawskim, Obwodzie i Wtwie Kaliskim położone, składaią gminę łącznie z częscią Lit A Dąbrówki zgniłey pod nazwiskiem Dąbrówka zgniła część A i B odległe od Miasta Sieradza o pułtory mili, od miasta Warty i Błaszków o dwie mile - sprzedane będą w Kaliszu ..........

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza