-->

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

Zamłynie

Zamłynie, osada leżąca w gminie Goszczanów, nie odnaleziona na mapie.

Obwieszczenia Publiczne 1928 nr 33

Aleksander Rudzki, notarjusz przy sądzie okręgowym w Kaliszu, mający kancelarję swoją w mieście Kaliszu, w gmachu tegoż sądu, niniejszem obwieszcza o otwarciu postępowań spadkowych po zmarłych:
14) Michale Światłym, właśc. 1 morga 60 pręt. ziemi z pod Nr. 10 działu II wyk. hip. maj. Zamłynie, pow. kaliskiego;
Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaczony zo­stał na dzień 31 października 1928 roku w kancelarji notariusza Alek­sandra Rudzkiego w (Kaliszu, dokąd w tym terminie osoby zaintereso­wane winny stawić się z odnośnemi dokumentami, pod skutkami prekluzji.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 18

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 17 sierpnia 1933 r. Nr. SA. II. 12/8/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu Tureckiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 14 sierpnia 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) — postanawiam co następuje:
§ 1.
II. Obszar gminy wiejskiej Goszczanów dzieli się na gromady:
11. Gawłowice, obejmującą: wieś Gawłowice, kol. Wałek, kol. Kamionka, os. Stanisławów, os. Józefów, os. Zamłynie.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Tureckiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
w z. (—) A. Potocki
Wicewojewoda.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza