-->

środa, 9 sierpnia 2017

Adamki

KSIĘGI I AKTA HIPOTECZNE W SIERADZU: 
Osada Adamki powiatu Sieradzkiego, mająca przestrzeni siedemdziesiąt dwie morgi 279 prętów, wydzielona z dóbr Męcka Wola, powiatu Sieradzkiego i urządzona w tej księdze. Zapisano tu na mocy wniosku za Nr 1, spisanego w tej księdze. Wciągniono z mocy decyzji W. H.* z dnia 22 lutego 1922 r.

*nieczytelne, przypis autora bloga

Na mapie pod tytułem: "Wyrys z pierworysu obszaru scalenia wsi Męcka Wola w gminie Wojsławice powiecie sieradzkim, województwie łódzkiem położonego scalonych na mocy orzeczenia Starosty Powiatowego w Sieradzu z dnia 22 lutego 1935 roku na oddanie do scalenia grunty hipoteczne pod nazwą Osada Adamki w gminie Wojsławice powiecie sieradzkim, województwie łódzkiem", znajduje się rejestr pomiarowy gruntów. Powierzchnia ogólna osady Adamki wynosiła według rejestru 28,0262 ha, z czego grunty orne zajmowały 22,6422 ha, siedliska 1,1802 ha, pastwiska 2,4191 ha, lasy 0,4966 ha i drogi 1,2881 ha. Właścicielem wyżej wymienionych gruntów była rodzina Goździków, to jest Adam, Wacław, Franciszek i Anna, która nabyła je od właściciela dóbr Męcka Wola, Zygmunta Siemiątkowskiego.


Fragment mapy pod nazwą: Plan części gruntów hipotecznych pod nazwą 
Osada Adamki w gminie Wojsławice, powiecie sieradzkim, 
województwie łódzkiem położonych scalonych na mocy orzeczenia Starosty 
Powiatowego w Sieradzu z dnia 22 lutego 1935 r.

1965 r.

Łódzki Dziennik Urzędowy 1933 nr 21

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dn. 19 październ. 1933 r. L. SA. II. 12/14/33
o podziale obszaru gmin wiejskich powiatu sieradzkiego na gromady.
Po wysłuchaniu opinji rad gminnych i wydziału powiatowego, zgodnie z uchwałą Wydziału Wojewódzkiego z dnia 18 października 1933 r. na podstawie art. 107 ustawy z dnia 23. III. 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) postanawiam co następuje:
§ 1.
XV. Obszar gminy wiejskiej Wojsławice dzieli się na gromady:
4. Męcka - Wola, obejmującą: osadę Adamki, leśn. Andrzejów, kolonję Ludwików, wieś Męcka-Wola, folwark Męcka- Wola.
§ 2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Staroście Powiatowemu Sieradzkiemu.
§ 3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Łódzkim Dzienniku Wojewódzkim.
Wojewoda:
wz. (—) A. Potocki
Wicewojewoda

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza